Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny raport

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny raport"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2013 - raport
Opracowanie: M. Gorzawski, Gimnazjum nr 4

2 Informacje ogólne W dniach 23, 24, 25 kwietnia uczniowie klas trzecich pisali Egzamin Gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 67 uczniów, co stanowiło 100%. Ze względu na dostosowanie formy egzaminu do potrzeb zdających, jeden uczeń rozwiązywał niestandardowy arkusz egzaminacyjny ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim oraz jeden uczeń miał dostosowane warunki egzaminu (osobna sala) ze względu na orzeczenie o zaburzeniu zachowania. Przy analizie wzięto pod uwagę wyniki uczniów rozwiązujących standardowy arkusz egzaminacyjny.

3 Analiza wyników – część humanistyczna

4 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski)
Zestaw egzaminacyjny składał się z 22 zadań, wśród których było 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadania otwarte wymagające od ucznia samodzielnego, zgodnego z poleceniem sformułowania krótkiej wypowiedzi oraz napisania charakterystyki. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 32 punkty. Na egzaminie z zakresu języka polskiego sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawach programowych z języka polskiego dla II i III etapu edukacyjnego: - odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (I); - analiza i interpretacja tekstów kultury (II); - tworzenie wypowiedzi (III). Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka polskiego mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty.

5 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski)

6 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski)

7 Analiza wyników – część humanistyczna (j. polski)

8 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS)
Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 24 zadań zamkniętych, w tym z 20 zadań z historii i 4 z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie sprawdzał, w jakim stopniu trzecioklasiści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Z historii sprawdzano następujące wymagania ogólne: - chronologię historyczną (I); - analizę i interpretację historyczną (II); - tworzenie narracji historycznej (III). Z wiedzy o społeczeństwie badano poniższe wymagania ogólne: - wykorzystanie i tworzenie informacji (I); - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów (II); - współdziałanie w sprawach publicznych (III); - znajomość zasad i procedur demokracji (IV); - znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (V); - rozumienie zasad gospodarki rynkowej (VI). Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie mógł uzyskać maksymalnie 33 punkty.

9 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS)

10 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS)

11 Analiza wyników – część humanistyczna (historia, WOS)

12 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza

13 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)
Zestaw egzaminacyjny z zakresu matematyki składa się z 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych było 14 zadań wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań prawda fałsz. Za rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych można było otrzymać 1 punkt. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 29 punktów. Do rozwiązania zadań niezbędne są umiejętności i wiadomości ujęte w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

14 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)
Na egzaminie z zakresu matematyki sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej z matematyki dla II i III etapu edukacyjnego: - wykorzystanie i tworzenie informacji (I); - wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji (II); - modelowanie matematyczne (III); - użycie i tworzenie strategii (IV); - rozumowanie i argumentacja (V). Trzecioklasista za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z matematyki mógł uzyskać maksymalnie 29 punktów.

15 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)

16 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)

17 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (matematyka)

18 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze)
Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych obejmował 24 zadania zamknięte, w tym po 6 zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na egzaminie z zakresu przedmiotów przyrodniczych sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawie programowej dla II i III etapu edukacyjnego w zakresie: biologii: - znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych (I); - pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji (III); - rozumowanie i argumentacja (IV); - znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka (V). chemii: - pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji (I); - rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów (II); - opanowanie czynności praktycznych (III). fizyki: - wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych (I); - przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników (II); - wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych (III). geografii: - korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej (I); - identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów (II). Uczniowie (słuchacze) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z przedmiotów przyrodniczych mogli uzyskać maksymalnie 28 punktów.

19 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze)

20 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze)

21 Analiza wyników – część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze)

22 Analiza wyników – część językowa (język angielski)

23 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy)
Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym (GA-P1-122) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów.

24 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy)

25 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy)

26 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom podstawowy)

27 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony)
Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z dwudziestu zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek oraz jedenastu zadań otwartych: dwóch wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

28 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony)

29 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony)

30 Analiza wyników – część językowa (język angielski – poziom rozszerzony)

31 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

32 Analiza wyników – część językowa (język francuski)
Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka francuskiego na poziomie podstawowym (GF-P1-122) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową obejmował 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka francuskiego na poziomie podstawowym mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów.

33 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

34 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

35 Analiza wyników – część językowa (język francuski)

36 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. polski)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 67 Łatwość zestawu 0,60 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,58 Liczba punktów możliwych do zdobycia 32 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 22 24; 26 Wynik środkowy (mediana- Me) 20 18 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 19,2 18,4 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 3 5 Rozstęp 29 27

37 Analiza wyników – analiza porównawcza (historia, WOS)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 67 Łatwość zestawu 0,53 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,56 Liczba punktów możliwych do zdobycia 33 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 13 Wynik środkowy (mediana- Me) 17 18 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 17,5 18,6 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 30 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 7 Rozstęp 26 23

38 Analiza wyników – analiza porównawcza (matematyka)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 67 Łatwość zestawu 0,36 interpretacja: zestaw trudny 0,45 Liczba punktów możliwych do zdobycia 30 29 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 9 Wynik środkowy (mediana- Me) 11 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 10,8 12,9 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 24 27 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 4 3 Rozstęp 20

39 Analiza wyników – analiza porównawcza (przedmioty przyrodnicze)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 67 Łatwość zestawu 0,43 interpretacja: zestaw trudny 0,45 Liczba punktów możliwych do zdobycia 26 29 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 11 12 Wynik środkowy (mediana- Me) 14 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 11,1 14,7 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 18 24 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 6 7 Rozstęp 17

40 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. angielski PP)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 48 54 Łatwość zestawu 0,55 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,56 Liczba punktów możliwych do zdobycia 40 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 11 39 Wynik środkowy (mediana- Me) 21 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 21,7 20,4 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 8 4 Rozstęp 31 36

41 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. angielski PR)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 48 54 Łatwość zestawu 0,34 interpretacja: zestaw trudny 0,38 Liczba punktów możliwych do zdobycia 40 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 5 3; 5 Wynik środkowy (mediana- Me) 9 12 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 13,5 13,8 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 37 39 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 1 Rozstęp 36 38

42 Analiza wyników – analiza porównawcza (j. francuski PP)
Wskaźniki 2011/2012 2012/2013 Liczba uczniów 19 13 Łatwość zestawu 0,47 interpretacja: zestaw umiarkowanie trudny 0,39 Liczba punktów możliwych do zdobycia 40 Wynik najczęstszy (moda- Mo) 23 16 Wynik środkowy (mediana- Me) 17 Wynik średni (średnia arytmetyczna- M) 18,9 14,9 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów 25 Wynik najniższy uzyskany przez uczniów 10 7 Rozstęp 15

43 Analiza wyników – przydatne linki (OKE Jaworzno – www.oke.jaworzno.pl)

44 Analiza wyników – przydatne linki (CKE – www.cke.edu.pl)

45 Analiza wyników – przydatne linki (EDULANDIA – www.edulandia.pl)

46 Analiza wyników – przydatne linki (STRONA SZKOŁY – www.g4.szkola.pl)

47 Analiza wyników – terminarz 2014

48 Analiza wyników 2013 Opracowanie: mgr inż. Marcin Gorzawski – dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny raport"

Podobne prezentacje


Reklamy Google