Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013
Kraków, marzec 2013 roku

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Plan prezentacji Organizacja sprawdzianu z udziałem nauczyciela wspomagającego Organizacja sprawdzianu z wykorzystaniem komputera Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych Organizacja i przebieg sprawdzianu: symbole zestawów terminy odbioru przesyłek kodowanie arkuszy pakowanie prac

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być każdorazowo przygotowani do takiej formy współpracy. Sprawdzian musi odbywać się w oddzielnej sali. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego muszą być w tej samej wersji. Przed sprawdzianem należy określić: - zasady komunikowania się i pracy, - sposób zakodowania i opisania arkuszy, czas przeznaczony na pracę z arkuszem oraz sposób odczytywania. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.2 Instrukcje; str. 20 i 21

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego W przypadku uczniów: a) niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, b) przewlekle chorych, c) niewidomych, d) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel wspomagający odczytuje cały arkusz lub czyta arkusz sukcesywnie. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.2 Instrukcje; str. 21

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego Uczniowie wymienieni w punktach: a, b, d mają wydłużony czas pracy z arkuszem. Uczeń podaje słownie treść odpowiedzi do zadań zamkniętych lub zapisuje ją na kartce. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.2 Instrukcje; str. 21

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego Uczniom z głęboką dysleksją członek zespołu nadzorującego odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisuje się po skończeniu tej czynności. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § Organizacja i przebieg; str. 14

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego Gdy uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, przebieg pracy z zestawem musi być rejestrowany - wymagane jest nagranie audio. Nośnik z nagraniem należy spakować razem z pracą do jednej koperty, odpowiednio opisanej i zakodowanej. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § Instrukcje; str. 21

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z wykorzystaniem komputera Uczeń otrzymuje papierową wersję arkusza. Zdający korzysta z komputera jako maszyny do pisania. Komputer jest autonomiczny, połączony z drukarką, z opcją pisania tekstu w języku polskim (mniejszości narodowej) oraz równań i symboli matematycznych. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.1 Instrukcje; str. 20

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z wykorzystaniem komputera Zestaw i wydruk powinny być zakodowane pełnym kodem zdającego. Po zakończeniu pracy z zestawem zespół nadzorujący usuwa pliki zdającego z dysku komputera. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.1 Instrukcje; str. 20

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian z wykorzystaniem komputera Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w arkuszu. W zadaniach zamkniętych wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1A, 2B, 3C itd. Rysunki do zadań (ewentualnie rozwiązania zadań matematycznych) należy wykonać ręcznie w arkuszu. Możliwe są mieszane formy odpowiedzi do zadań: w arkuszu – do zadań zamkniętych i matematycznych, na wydruku komputerowym – do zadań polonistycznych. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 11.1 Instrukcje; str. 20

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Laureaci i finaliści Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu (na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik) Źródła informacji o laureatach konkursów przedmiotowych Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 10.3 Wyniki sprawdzianu; str. 19

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Laureaci i finaliści Źródła informacji o laureatach konkursów przedmiotowych Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 10.3 Wyniki sprawdzianu; str. 19

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Laureaci i finaliści Źródła informacji o laureatach konkursów przedmiotowych Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 10.3 Wyniki sprawdzianu; str. 19

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Laureaci i finaliści Kopia tytułu laureata lub finalisty musi być dostarczona wraz z pracami do POP. W OBIEG-u, w danych zdającego, w zakładce Stan trzeba dokonać zmiany opcji: zdaje ---> laureat Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 7.28 Organizacja i przebieg; str. 15

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Symbole zestawów Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 10.3 Wyniki sprawdzianu; str. 19

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Organizacja i przebieg sprawdzianu Terminy odbioru przesyłek: 3 kwietnia 2013 w godzinach 8.00 – 13.00

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zespoły nadzorujące Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (PSZE) zawiera porozumienia z dyrektorami innych szkół w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących. Do 4 marca 2013 PSZE powołuje i przeprowadza szkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych, w tym zespołów nadzorujących (co najmniej trzyosobowych, w tym jedna osoba spoza szkoły). Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 2.4 Zadania PSZE; str. 6

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Organizacja i przebieg sprawdzianu Sprawdzian rozpoczyna się 4 kwietnia 2013 roku o godzinie 9:00 od rozdania zestawów egzaminacyjnych. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 7.13 Organizacja i przebieg; str. 14

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Organizacja i przebieg sprawdzianu Po czynnościach organizacyjnych Przewodniczący Zespołu Nadzorującego (PZN) zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz - na 10 minut przed zakończeniem czasu sprawdzianu. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 6.1j Zadania ZN; str. 11

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Organizacja i przebieg sprawdzianu Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Rozpoczęcie egzaminu Godz. 9 00 Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … … Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 7.13 Organizacja i przebieg; str. 14

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja dla ucznia Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu - § 8.3 Informacja dla ucznia; str. 16

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Opisanie kopert przez PZN Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie kodu szkoły Naklejkę nakleja lub dokonuje wpisu PSZE SPRAWDZIAN Symbol arkusza Liczba prac SP 2013 rok S-1-132 30 Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami S-1: ……….. Protokół sprawdzania: np. 2 strony Biuletyn OKE – Uzupełnienia i instrukcje- §7 Instrukcja dla PZN i PSZE; str. 6 i 7

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Pakowanie prac do kopert przez PZN Prace S-1 koperta zwrotna koperta zwrotna Prace S-1 Biuletyn OKE – Uzupełnienia i instrukcje- §7 Instrukcja dla PZN i PSZE; str. 6 i 7

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Opisanie kopert przez PSZE SP 2013 rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie kodu szkoły Naklejkę nakleja lub dokonuje wpisu PSZE SPRAWDZIAN Symbol arkusza S-1-132 Liczba prac 30 Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami S-1: Protokół sprawdzania: np. 2 strony np. 1 z 3 Biuletyn OKE – Uzupełnienia i instrukcje- §7 Instrukcja dla PZN i PSZE; str. 6 i 7

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przygotowanie prac uczniów do oddania w POP Prace S-1 koperta zwrotna Prace S-1 koperta zwrotna Prace S-1 koperta zwrotna Prace S-8 koperta zwrotna koperta 1 z 3 koperta 2 z 3 koperta 1 z 1 koperta 3 z 3 Biuletyn OKE – Uzupełnienia i instrukcje- §7 Instrukcja dla PZN i PSZE; str. 6 i 7

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przygotowanie dokumentacji do oddania w POP Decyzja o przerwaniu sprawdzianu Arkusze nie do oceny Zdających, którzy dyktowali nauczycielowi wspomagającemu kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Arkusze nie do oceny Wykorzystane do czytania przez nauczyciela wspomagającego Kopie zaświadczeń laureatów /finalistów olimpiad Arkusze nie do oceny Laureatów, nieobecnych, zwolnionych, rezerwowe, uszkodzone Arkusz obserwacji Protokół zbiorczy przebiegu sprawdzianu w szkole koperta papierowa NIEWYKORZYSTANE MATERIAŁY EGZAMINACYJNE KOD SZKOŁY: SYMBOLE ARKUSZY: ………….. Liczba arkuszy: __________ koperta papierowa DOKUMENTACJA KOD SZKOŁY: Biuletyn OKE – Uzupełnienia i instrukcje- §7 Instrukcja dla PZN i PSZE; str. 7 i 8

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google