Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Systemu Aktualizowania Opisu Usług Publicznych świadczonych przez Urzędy Andrzej Hłond.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Systemu Aktualizowania Opisu Usług Publicznych świadczonych przez Urzędy Andrzej Hłond."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie Systemu Aktualizowania Opisu Usług Publicznych świadczonych przez Urzędy
Andrzej Hłond

2 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Konstytucyjne prawo do informacji Art. 61 1. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

3 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art.2). Nie wolno uzależniać udostępniania informacji publicznej od wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2). Obowiązkowe jest udostępnianie tylko tych informacji publicznych, które są w naszym posiadaniu (art.4). Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi (art. 1). Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

4 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Pojęcie informacji i sprawy publicznej    „Sprawą publiczną jest każdy przejaw aktywności jakiejkolwiek władzy publicznej (jej organów), osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już tylko niektóre z działań innych osób, jednostek organizacyjnych, a tylko takie, które wiążą się z wykonaniem zadań publicznych przy jednoczesnym dysponowaniu majątkiem publicznym”. prof. Hubert Izdebski Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

5 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Pojęcie informacji i sprawy publicznej    Informacja publiczna to „każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które te władze realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji” (Wyrok NSA z dnia r., II S.A. 1956/02, MoP 23/2002) Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

6 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Biuletyn Informacji Publicznej Art. 8 ust. 1 Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej Art. 10 ust. 1 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia na wniosek zainteresowanego w trybie art. 10 ust. 1 tej ustawy. Wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2005 r., sygn. akt II SA/Gd 436/05 Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

7 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Ujednolicony sposób autoryzacji treści    Każda informacja publiczna opublikowana w BIP musi zawierać: 1. Dane określające podmiot udostępniający informację, 2. Dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, 3. Dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, 4. Oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

8 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Art UODDIP Udostępnianiu podlega informacja publiczna, w szczególności o: a) Zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, (strategie, plany inwestycyjne, budżet, plan rzeczowo-finansowy, plany kontroli, plan pracy Rady i jej komisji). b) Projektowaniu aktów normatywnych - uchwały JST. c) Programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, (współpraca międzynarodowa, realizowane programy naukowo-badawcze, programy ochrony środowiska, program porządku i czystości w gminie). d) Prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. e) Naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych. f) Majątku publicznym. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

9 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Aktualizowanie opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze obsługi klientów (mieszkańców) Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST polega na wprowadzeniu do stosowania katalogu usług administracyjnych. Katalog ten składa się z określonej ilości kart usług administracyjnych, które świadczy dany urząd wraz ze wzorami wniosków. Katalog usług powinien być dostępny dla mieszkańców zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej (forma elektroniczna) jak i w biurze obsługi klienta (forma papierowa). Celem wprowadzenia katalogu jest usprawnienie pracy w urzędzie oraz poprawa jakości obsługi klienta w urzędzie. Usługi zawarte w katalogu są wykonywane przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

10 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Aktualizowanie opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze obsługi klientów (mieszkańców) Poza wprowadzeniem procedury katalogu usług niezbędne jest również opracowanie strategii monitoringu oceny jasności treści i przejrzystości przekazu karty usługi. Wszyscy pracownicy urzędu powinni być zobowiązani do współpracy przy aktualizacji kart usług. Ponadto do każdej usługi wskazane jest opracowanie kart informacyjnych zawierających opis procedury związanej z załatwianiem danej usługi. Prawidłowo skonstruowana karta usługi powinna zawierać: Nazwę usługi, stanowiska realizującego usługę wraz z numerem pokoju i telefonem kontaktowym; Podstawę prawną z dokładnym określeniem artykułów przywołanego przepisu; Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy; Wysokość opłat skarbowych; Termin odpowiedzi; Informację o sposobie odwołania. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

11 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Aktualizowanie opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze obsługi klientów (mieszkańców) W zależności od referatu specjalizującego się w świadczeniu określonego zakresu zadań karty usług w przypadku urzędu gminy mogą zawierać np.: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej; Wydawanie zaświadczeń, odpisów, duplikatów, wyciągów, kopii o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; Dodatki mieszkaniowe etc. Sporządzanie aktów małżeństwa; Sporządzanie aktów urodzenia i zgonu; Wymiana dowodów osobistych; Zameldowanie i wymeldowanie. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

12 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Aktualizowanie opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w biurze obsługi klientów (mieszkańców) Wskazane jest również opracowanie systemu badania funkcjonowania katalogu usług . Stała aktualizacja i nadzór nad prawidłowością kart w znaczący sposób wpłynie na efektywność pracy urzędów, a tym samym zadowolenie klientów. Celem wprowadzenia procedury aktualizacji kart usług jest monitorowanie przepisów prawa oraz wprowadzenie nowych kart dotychczas nie ujętych w katalogu. Jednym ze sposobów badania opinii mieszkańców na temat jakości usług udzielania informacji jest ankieta oceny wprowadzonego katalogu. Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

13 PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO
Biuletyn Informacji Publicznej Przykładowe strony BIP-u: 2. Opis usług publicznych Wstaw tekst PROFESJONALNE KADRY – SPRAWNE URZĘDY POWIATU ŻNIŃSKIEGO Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, Żnin, tel w. 21,

14 Dziękuję za uwagę ! Wdrożenie Systemu Aktualizowania Opisu Usług Publicznych świadczonych przez Urzędy Andrzej Hłond


Pobierz ppt "Wdrożenie Systemu Aktualizowania Opisu Usług Publicznych świadczonych przez Urzędy Andrzej Hłond."

Podobne prezentacje


Reklamy Google