Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywy finansowania inwestycji na obszarach wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywy finansowania inwestycji na obszarach wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Alternatywy finansowania inwestycji na obszarach wiejskich
XIV Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 15 października 2013

2 Wyzwania rynku Znaczne potrzeby inwestycyjne gmin - w szczególności w zakresie infrastruktury i środowiska Przy transakcjach z dotacjami UE w nowej perspektywie finansowej konieczność zapewnienia wkładu własnego - na ogół maksymalne dofinansowanie z funduszy UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a ponadto konieczne jest pomniejszenie grantu z UE o przychody netto generowane przez dany projekt Wysoki poziom zadłużenia gmin Ograniczenia wynikające z art. 242, 243 i 244 „Ustawy o finansach publicznych” dla dalszego zadłużania się gmin (monitorowany wskaźnik zadłużenia i obsługi zadłużenia) Luka finansowa w wysokości ok. 66 mld PLN Wyzwania – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wyzwania: Sfinansowanie inwestycji gminnych w całości lub w części równej wkładowi własnemu – w sposób optymalny biorąc pod uwagę różnorodne uwarunkowania i ograniczenia

3 Potrzeby gmin neutralność z punktu widzenia długu publicznego
minimalizacja wydatków bieżących krótki czas pozyskania finansowania (np. brak konieczności stosowania PZP) niski łączny koszt finansowania korzystne inne parametry finansowania – zabezpieczenia, kowenanty, tenor jeśli z partnerem prywatnym – znalezienie rzetelnego partnera, który sfinansuje w części lub całości planowaną inwestycję jeśli inwestycja kwalifikuje się do dofinansowania z funduszy UE – sfinansowanie wkładu własnego ze źródeł i w strukturze nie zagrażającej utracie środków zbilansowanie wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne z kosztami – nowelizacja ustawy

4 Rozwiązania dla gmin kredyt z banków komercyjnych
kredyt „opakowany” w obligacje finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych obligacje komunalne obligacje przychodowe euroobligacje leasing, w tym leasing zwrotny fundusze UE (konieczne sfinansowanie wkładu własnego) kompleksowe rozwiązanie wspierające rozliczanie wpływów z tytułu odpadów komunalnych

5 Rozwiązania dla gmin i partnerów prywatnych
W przypadku realizacji inwestycji z partnerami prywatnymi istotne jest spojrzenie na dostępne źródła finansowania z punktu widzenia firm. finansowanie w części lub w całości przez partnera prywatnego – Partnerstwo Publiczno- Prywatne (PPP) lub koncesja Partnerstwo Publiczno-Prywatne hybrydowe, tj. połączenie funduszy UE i PPP faktoring samorządowy wykup wierzytelności

6 Faktoring samorządowy

7 Faktoring samorządowy- OPCJA I
Transakcja między gminą a firmą działającą na zlecenie gminy. Klientem banku jest gmina. Firma otrzymuje pieniądze za faktury przed terminem lub w terminie płatności. Co zyskuje gmina? dłuższy termin płatności (np. 90 dni) koszty finansowania mogą być ponoszone zarówno przez gminę, jak i firmę (do ustalenia) możliwość łatwiejszego zamykania transakcji (gmina otrzymuje pieniądze w ustalonym terminie) możliwość uzyskania rabatu u dostawcy za wcześniejszą płatność możliwość realizowania większych zamówień jednocześnie wsparcie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości Obowiązki gminy: podpisanie faktoringu odwrotnego z bankiem rejestracja faktur do wykupu - poprzez system on –line, dokumenty papierowe nie są wymagane Standardowe zabezpieczenia transakcji: - weksel własny in blanco

8 Faktoring samorządowy – OPCJA II
Transakcja między gminą a firmą działającą na zlecenie gminy. Klientem banku jest firma. Firma otrzymuje pieniądze za faktury przed terminem płatności. Co zyskuje gmina? dłuższy termin płatności (np. 90 dni) bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowania ograniczenie ryzyka złego lub nieterminowego wykonania zlecenia wsparcie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości optymalizacja budżetowa: brak wpływu na wskaźniki limitujące gminy, opisane w ustawie o finansach publicznych Obowiązki gminy: podpisanie zawiadomienia o cesji - dokumentu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości przeniesienia na bank właścicielstwa faktur i zmiany numeru rachunku do spłat za faktury - czynność jednorazowa pisemna akceptacja wykonania zlecenia

9 Bariery do pokonania w przypadku długoterminowych zleceń - brak faktur częściowych  brak możliwości finansowania inwestycji w formie faktoringu w trakcie jej trwania brak zgody na cesję ze strony gmin

10 Wykup wierzytelności wobec gmin

11 Wykup wierzytelności wobec gmin
Firmy realizujące zamówienia publiczne mogą zwrócić się do banku z prośbą o wykup wierzytelności z odroczonym terminem płatności, przysługujących im od gmin w ramach podpisanych umów. Wykup wierzytelności dokonywany jest na podstawie umowy podpisanej pomiędzy bankiem a firmą, natomiast zgoda gminy na cesję wierzytelności na bank ma formę jednostronnego potwierdzenia, będącego załącznikiem do umowy. W wyniku nabycia wierzytelności bank staje się wierzycielem gminy, a spłata wierzytelności odbywa się na rachunek wskazany przez bank. Koszty finansowania ponoszone są przez firmę. Koszty dyskonta są naliczane i pobierane z góry za cały okres finansowania.

12 Korzyści dla gmin możliwość rozłożenia spłaty wierzytelności na długi okres, dopasowany do możliwości finansowych gminy uzyskanie finansowania bez konieczności przeprowadzania długiej procedury uzyskania kredytu, wynikającej z ustawy „Prawo zamówień publicznych” finansowanie ewidencjonowane jako zobowiązanie handlowe - bez konieczności wliczania do wskaźnika zadłużenia, zgodnie z definicją „Ustawy o finansach publicznych” możliwość uzyskania karencji w spłacie do czasu zakończenia inwestycji możliwość realizacji większej liczby inwestycji

13 Przedmiot finansowania
Długoterminowe finansowanie umów: roboty budowlane inwestycje termomodernizacyjne w trybie ESCO – Energy Saving Company

14 Finansowanie w trybie ESCO
ESCO to instytucja ekspercka realizująca projekty mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Finansowanie polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności energii, powstałych z realizacji termomodernizacji, na spłatę zobowiązań wobec banku, który pokrył koszt inwestycji. Rodzaje inwestycji: systemy cieplne, gospodarka odpadami urządzenia energetyczne, oświetleniowe Spłata zobowiązań wobec banku pochodzi z przychodów wygenerowanych w wyniku redukcji kosztów zakupu energii będącej efektem inwestycji termomodernizacyjnej.

15 Księgowość precyzyjna dla gmin - wyzwania związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

16 Wyzwania dla gmin vs. nowelizacja ustawy
Identyfikacja płatności za odpady komunalne Wyjaśnianie zapytań odnośnie płatności Dostarczenie informacji o kwotach do zapłaty

17 Proponowane rozwiązania
Info o płatności – e-faktura lub papierowa Nadanie indywidualnego numeru rachunku dla mieszkańca (płatnika) Uzgodnienie wpływów z należnościami – automatyzacja (konektor) Wyjaśnienie zapytań o płatności , ponaglenia w przypadku braku wpływu Krok 1 – Przygotowanie i wysyłka zawiadomienia o płatności za odpady komunalne (np. , sms, papier). Krok 2 – Mieszkańcy gminy w tradycyjny sposób dokonują płatności. Wpłaty dokonywane są na rachunki wirtualne gminy. Krok 3 – Bank dopasowuje otrzymane wpływy do opłat za śmieci oczekujących na zapłatę. Krok 4 – Gmina otrzymuje informację w postaci elektronicznej o dopasowaniu poszczególnych wpływów do opłat za odpady. Krok 5 – Dzięki konektorowi import raportu do systemu bilingowego gminy. Krok 6 – Organizacja call-center do wyjaśnienia zapytań o płatnościach, a także o zaległych wpływach za śmieci

18 Korzyści Skuteczne poinformowanie mieszkańców o opłatach za odpady komunalne Obniżenie kosztów z tytułu automatyzacji procesu rozksięgowania wpływów za odpady komunalne Skrócenie czasu uzgodnienia wpływów i pozyskania informacji o mieszkańcach , którzy nie zapłacili w terminie Możliwość organizacji zewnętrznego call-center do obsługi zapytań i miękkiej windykacji Długafalowo poprawa płynności gminy

19 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!
Aleksandra A. Rutkowska Ekspert Tel. komórkowy: Magdalena Wypych Dyrektor ds. Bankowości Transakcyjnej Tel. komórkowy:


Pobierz ppt "Alternatywy finansowania inwestycji na obszarach wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google