Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedmiodniowa wycieczka szkolna do Londynu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedmiodniowa wycieczka szkolna do Londynu"— Zapis prezentacji:

1 Siedmiodniowa wycieczka szkolna do Londynu
The seven-day trip to London Siedmiodniowa wycieczka do Londynu Siedmiodniowa wycieczka szkolna do Londynu

2 Participants: 45 students of our school and three teachers.
Uczestnicy: 45 uczniów naszej szkoły i trzech nauczycieli. Expenses: 950 zlotys a person, total amount: zlotys Koszty: 950 złotych na osobe , razem:42750 złotych. Tour operator: School in Jaszczew and Travel Agency in Katowice ( Organizator wycieczki: Zespół Szkół w Jaszczwi oraz Biuro Turystyczne z Katowic. ( Accomodation: English families Zakwaterowanie: rodziny angielskie. Food: breakfast, packed lunch, dinner, supper. Wyżywienie: śniadanie, pakowany lunch, obiad, kolacja. Term: the beginning of July -1-7 July Termin: początek lipca- 1-7 lipca

3 Cele wycieczki: wycieczka szkolna do Londynu jest doskonałą
Goals of the trip: the school trip to London is an exellent offer to all students who learn English and want to go sightseeing in London. Cele wycieczki: wycieczka szkolna do Londynu jest doskonałą propozycją dla wszystkich , którzy uczą się języka angielskiego i chcą poznać największe atrakcje turystycznie Londynu.

4 The main goals of the trip:
Practise your English while talking to the English families, tourist guides and the other English-speaking people during shopping or walking. It is a great way to try your language abilities to communicate and encourage students to work hard in English classes. Główne cele wycieczki: Praktyczne ćwiczenia języka angielskiego w naturalnych sytuacjach- poprzez kontakt z członkami rodzin brytyjskich, u których są zakwaterowani uczestnicy, z przewodnikami w muzeach, a także z Londyńczykami w sklepach, czy na ulicach. Jest to doskonała szansa na wypróbowanie swoich umiejętności językowych i mobilizacja do dalszej nauki.

5 The most important places in London Najważniejsze miejsca w Londynie
1.Big Ben 2.Buckingham Palace 3.St,Paul's Cathedral 4.Tower of London 5.Tower Bridge 6.London Eye 7.Westminister Abbey 8.Trafalgar Square and Nelson's Column 9.Oxford Street 10.Hyde Park 11.British Museum

6

7 Route: Jaszczew-London Trasa Przejazdu Jaszczew-Londyn
2.Kraków 3.Wrocław 4.Dresden 5.Halle 6.Essen 7.Antwerpen 8.Dunkerque 9.Gillingham 10.London

8 Route: Jaszczew –London Trasa Przejazdu Jaszczew-Londyn

9 Iternity- a plan of journey Plan podróży
Day 1- We leave Jaszczew at about 9 a.m. Wyjeżdzamy z Jaszczwi około godziny 9. Day 2- We arrive to London about 7 a.m. Przyjezdzamy do Londynu około 7 rano. Day 2-6 –Sightseeing in London. Zwiedzanie Londynu. Day 6- We leave for Poland about 10pm. Wyjeżdzamy do Polski około 10 wieczorem. Day 7- We return to Poland about 8 p.m. Wracamy do Polski około 8 wieczór. We travel through Poland, Germany, Belgium, France, England. We cover the distance about 1781 km. It will take us about 22 hours. Jedziemy przez Polskę, Niemcy, Belgię, Francje i Anglię. Pokonamy dystans około 1781 kilometrów, co potrwa około 22 godzin.

10 The first day of sightseeing in London Pierwszy dzień zwiedzenia w Londynie
St Paul’s Cathedral - is one of the most famous and most recognisable sights of London. Katedra Świętego Pawła- jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie.

11 St. Paul's Cathedral Katedra św. Piotra
St Paul's Cathedral, London, is a Church of England cathedral and seat of the Bishop of London. St Paul's sits at the top of Ludgate Hill, the highest point in the City of London, and is the mother church of the Diocese of London. St Paul's Cathedral occupies a significant place in the national identity of the English population. St Katedra Paula, Londyn, Kościół Anglii jest katedrą i miejscem Biskupa Londynu. St .Paula jest na szczycie Ludgate Hill, to najwyżej położony punkt w Londynie i jest kościołem katolickim Diecezji Londynu. St. Katedra Paula zajmuje znaczne miejsce w tożsamości narodowej Anglików.

12 Tower of London It’s a historic castle on the north bank of the River Thames.. The castle was used as a prison for a few centuries. To historyczny zamek na północnym brzegu Tamizy. Zamek był więzieniem przez kilka wieków.

13 Tower Bridge Tower Bridge od początku swojego istnienia uznawany był za arcydzieło ówczesnej inżynierii. Porównywano go ze słynną już wieżą Eiffla zbudowaną pięć lat wcześniej. Tower Bridge from the beginning was regarded as a masterpiece of temporary engineering. It was often compared to the Eiffel Tower that was built 5 years before.

14 The second day of sightseeing in London
The second day of sightseeing in London. Drugi dzień zwiedzania w Londynie. Buckingham Palace is the official residence of British monarchs, and at the same time the world’s largest royal palace still acting as its original function. Buckingham Palace jest oficjalna rezydencją brytyjskich monarchów i jednocześnie największym na świecie pałacem królewskim wciąż pęłniącym swoją pierwotna funkcję.

15 Westminister Abbey It’s a large mainly gothic church, traditional place of coronation and burial site for British monarchs. To duży głównie gotycki kościół, tradycyjne miejsce koronacji i pochówku brytyjskich monarchów.

16 Trafalgar Square and Nelson’s Column
Trafalgar Square is a public space and tourist attraction in cental London. At its centre there is Nelson’s Column, which is guarded by four lion statues at its base. The name commemrates the Battle of Trafalgar (1805), a British naval victory of the Napoleonic Wars over Europe. Trafalgar Square to miejsce spotkań oraz atrakcja turystyczna Londynu. W samym centrum placu znajduje się Kolumna Nelsona, która otaczaja cztery posagi lwów. Nazwa miejsca upamietnia bitwę pod Trafalgar (1805), czyli zwycięstwo brytyjskiej marynarki wojennej nad armią Napoleona.

17 Nelson’s Column at night Kolumna Nelsona nocą

18 House of the Parliament
The tower with the famous clock deviated from the perpendicular left about 46 cm. However British parliament dangerously deep into the Thames. Wieża ze słynnym zegarem odchyliła się od pionu w lewo o 46 cm. Natomiast brytyjski parlament niebezpiecznie zagłębia się w Tamizie.

19 The tower of Big Ben is almost 100 m high, but the shield five metres of the diameter. To get at its peak, you have to overcome to 334 ranks. Wieża Big Bena ma prawie 100m wysokości, a tarcza pięć metrów średnicy. Żeby dostać się na jej szczyt, trzeba pokonać aż 334 stopnie.

20 Palace of Westminster contains more than 1,000 rooms, of which the most important are meeting the House of Lords and the House of Commons. Pałac Westminsterski zawiera ponad 1000 pokoi, z których najważniejszymi są sale Izby Lordów i Izby Gmin.

21 London Eye London Eye is a giant wheel in the centre of London. The entire structure is 135 meters tall and the wheel has 120 meters diameter. Lońdyńskie „Oko” to gigantyczny diabelski młyn w centrum Londynu. Cała konstrukcja jest wysoka na 135 metrów, a średnica ma 120 metrów.

22 The third day of sightseeing in London Trzeci dzień zwiedzania w Londynie.
Madame Tussauds is a major tourist attraction in London, displaying waxworks of historical and royal figures, film stars, sports stars and infamous murderers. Muzeum Gigur Woskowych - Madame Tussads to jedna z głównych atrakcji turystycznych Londynu, pokazująca figury woskowe postaci historycznych, królewskich, gwiazd filmowych i sportowych jak i mrocznych morderców.

23 Greenwich and Wimbledon
It is a place of 0° longitude and Greenwich Mean Time. To miejsce południka zero oraz linii zmiany czasu. Here takes place the oldest tennis tournament (1877) in the world, considered the most prestigious . Tutaj ma miejsce najstarszy turniej tenisowy świata na świecie Wimbledon , rozrgywany od 1877 roku uważany jest za najbardziej prestiżowy.

24 The fourth day of sightseeing in London
The fourth day of sightseeing in London. Czwarty dzień zwiedzania w Londynie Windsor Castle is a medieval castle and royal residence. It is a popular tourist attraction, a venue for hosting state visits, and the Queen's preferred weekend home. Zamek Windsor to średniowieczny zamek i rezydencja królewska. To popularna atrakcja turystyczna i miejsce spotkań z gośćmi oraz weekendowy dom królowej Wielkiej Brytanii.

25 British Museum and National Gallery

26 The British Museum is the largest museum of ancient history in Europe, has seven million artifacts, depicting a very rich history of London, UK, Europe and finally the world. These are mainly mummies, vases, works of literature and sculpture. Muzeum Brytyjskie jest największym muzeum historii starożytnej w Europie, posiada siedem milionów eksponatów, przedstawiających niezwykle bogatą historię Londynu, Wielkiej Brytanii, Europy i wreszcie świata. Są to przede wszystkim mumie, wazy, dzieła literatury oraz rzeźby. National Gallery is an art museum on Trafalgar Square. It contains the most famous pictures in the history of art. It is really worth visiting. Galeria Narodowa- to muzeum artystyczne znajdujące się na Trafalgar Square. W muzeum znajdują się najsłynniejsze obrazy na świecie. Naprawdę to miejsce warto odwiedzić.

27 The fifth day of sightseeing in London Piąty dzień zwiedzania Londynu.
Oxford Street – the busiest Europe’s street, approximately 300 shops. Oxford Street – najbardziej zatłoczona ulica w Europie , około 300 sklepów. Hyde Park – Speakers’ Corners - is an area in the Central park in London, where open-air public speaking, debate and discussion are allowed. Hyde Park – Speakers’ Corners- to specjalne miejsce w centalnym parku w Londynie, gdzie pozwala się na publiczne wystąpienia, debaty i dyskusje.

28 Wembley Stadium

29 Wembley Stadium is England’s national football stadium
Wembley Stadium is England’s national football stadium. It is in the west of London, ten miles from the centre. However, you can see it from the centre of London. Wembley Stadium jest narodowym stadionem Anglii. Jest na zachodzie Londynu, dziesięć mil od centrum. Natomiast zobaczysz go od centrum Londynu.

30 The huge arch is 133 metres high and 315 metres long
The huge arch is 133 metres high and 315 metres long. The stadium holds 90,000 people. Olbrzymi łuk ma 133 metrów wysokości i 315 metrów długości. Stadion pomieści 90,000 ludzi.

31 The Wembley Stadium cost £778 million to build so it’s the most expensive stadium in the world. Is the third biggest stadium in Europe. Stadion Wembley kosztował 778 milionów funtów, więc to najdroższy stadion na świecie. Jest trzecim największym stadionem co do wielkości w Europie.

32 That’s the end of our trip. We hope you all liked i t
That’s the end of our trip. We hope you all liked i t. We strongly believe ,that this project will be realised. To już koniec naszej wycieczki. Mamy nadzieje, że się wam podobało. Mocno wierzymy, że ten projekt zostanie zrealizowany.

33 Thank you for your attention! Dziękujemy za uwagę!
Większość informacji, danych i zdjęć zostało adaptowanych na potrzeby tego projektu ze stron Internetowych: Przygotowanie projektu: Kinga, Kamila, Brygida, Paulina, Tomasz, Konrad


Pobierz ppt "Siedmiodniowa wycieczka szkolna do Londynu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google