Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną"— Zapis prezentacji:

1 Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
Iwona Waliszewska Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie

2 Niepełnosprawność intelektualna wg DSM-IV-TR
funkcjonowanie intelektualne istotnie niższe od przeciętnego (IQ około 70 lub mniej) współwystępowanie deficytów i upośledzenia zdolności przystosowania się w co najmniej dwóch obszarach początek przed 18 rokiem życia

3 Stopnie niepełnosprawności intelektualnej:
lekki umiarkowany znaczny głęboki

4 Upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego

5 Globalny charakter zaburzeń rozwojowych obejmujący:
Funkcje instrumentalne Funkcje kierunkowe percepcję pamięć uwagę myślenie mowę sprawności motoryczne sprawności manualne motywację uczenia się kontrolę emocjonalną potrzebę osiągnięć

6 Zaburzenia te mogą być przyczyną trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole

7 Konkretno – obrazowy, sytuacyjny charakter procesów myślenia
Poza zasięgiem możliwości poznawczych są: treści o charakterze abstrakcyjnym wymagające logicznego myślenia wyciąganie wniosków abstrahowanie i samodzielne rozwiązania sztywność myślenia wolne tempo myślenie mało samodzielne

8 MYŚLENIE operacje myślowe odwołują się do konkretu
upośledzone myślenie abstrakcyjne nieudolność syntetycznego ujmowania zdobytych wiadomości, wiązania ich w logiczną całość ubóstwo wnioskowania i sądów zaburzona pamięć logiczna

9 UWAGA SŁUCHOWA I INTEGRACJA SENSORYCZNA
zaburzenia słuchania warunkujące umiejętność czerpania z bodźców słuchowych informacji o otaczającym świecie zaburzenia koncentracji uwagi, ubogi zasób słów niedokładne wrażenia zmysłowe

10 SPOSTRZEGANIE, UWAGA, PAMIĘĆ, MOWA
wąski zakres spostrzegania co wiąże się ze słabo rozwiniętą funkcją analizy i syntezy dominująca uwaga mimowolna uwaga rozproszona, słabo podzielna słabo rozwinięta pamięć zaburzenia głównie pamięci logicznej, mniej mechanicznej uboższy zasób słów przy przewadze słownictwa biernego nad czynnym

11 SFERA UCZUCIOWO – EMOCJONALNA I ZACHOWANIA SPOŁECZNE
sztywność emocji i ich małe zróżnicowanie niedorozwój uczuć wyższych brak zdolności do rozumienia pojęć abstrakcyjnych nieadekwatność emocji impulsywność, brak przemyślenia, konsekwencji i przewidywania częsty brak samodzielności i inicjatywy bierność, słaby krytycyzm

12 Cechy programu edukacyjno – terapeutycznego dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim
wspieranie w nabywaniu umiejętności ucznia indywidualizacja pod kątem potrzeb i trudności, zainteresowań i typu sensorycznego dziecka indywidualizacja metod pracy rozwijanie twórczości i aktywności współpraca i współdziałanie na linii nauczyciel – rodzic – dziecko oraz uczniów między sobą

13 Nie da się uczyć wszystkich tego samego i w ten sam sposób – to nie przynosi oczekiwanych efektów!

14 Proces budowania wiedzy i umiejętności:
zaplanowany koncentrycznie powiązane ze sobą treści nauczania z poszczególnych przedmiotów poznawanie zagadnień od najprostszych do bardziej skomplikowanych pisanie, czytanie i liczenie nie traktowane jako cel sam w sobie

15 Wytyczne do pracy z uczniem lekko upośledzonym umysłowo:
indywidualizacja celów i tempa pracy słowno – pokazowe instrukcje, ciągłe powtórzenia, stałe utrwalanie stosowanie wzmocnień pozytywnych, motywowanie aprobata, pochwała, akceptacja pozwalające na budowanie u ucznia pozytywnego obrazu samego siebie stosowanie metod aktywizujących wdrażanie do samodzielności wsparcie rodziców

16 Upośledzenie umysłowe stopnia umiarkowanego

17 Cechy uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
nieprawidłowości w rozwoju psycho-fizycznym (rozwój ruchowy, procesy percepcyjne) trudności w przechodzeniu z niższego poziomu rozwoju na wyższy, nieprawidłowe funkcjonowanie struktur anatomicznych mózgu wady i dysfunkcje narządów zmysłów nietrwała pamięć, myślenie konkretno – obrazowe, brak zdolności wykonywania operacji logicznych zaburzona komunikacja werbalna opóźniony i nieharmonijny rozwój somatyczny częste wrodzone wady rozwojowe

18 Ta grupa uczniów nie jest w stanie sprostać wymaganiom, możliwym do spełnienia przez innych uczniów!

19 W kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie należy:
pamiętać o całościowym, zintegrowanym nauczaniu i wychowaniu wielozmysłowo poznawać otaczający świat ciągle modyfikować programy edukacyjne realizować odrębną podstawę programową organizować lekcje uwzględniając potrzeby uczniów różnicować formy pracy z dominacją wycieczek dydaktycznych stosować konkretne przedmioty i realne sytuacje jako pomoce dydaktyczne uczyć w mniej licznych klasach dostosowywać czas zajęć i przerw do możliwości psychofizycznych uczniów dokonywać opisowej oceny rozwoju ucznia wykorzystywać specjalne metody, formy i techniki pracy

20 Programy edukacyjne – najczęstsze problemy
właściwe zaplanowanie pracy grupy (tematyka, dobór zadań, rozplanowanie czasu) Uczeń zmienia się codziennie i ważne jest, by jego program terapii/ rewalidacji/ edukacji za nim podążał

21 „(…) fundamentalne powinno być dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb danej osoby oraz funkcjonalnych celów” Nela Grzegorczyk – Dłuciak Prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google