Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV posiedzenie Grupy roboczej ds. energetyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV posiedzenie Grupy roboczej ds. energetyki"— Zapis prezentacji:

1 IV posiedzenie Grupy roboczej ds. energetyki
Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Department of Spatial Development and Construction IV posiedzenie Grupy roboczej ds. energetyki Stan prac leżących w kompetencji Ministra TBiGM nad spełnieniem warunków ex ante w zakresie obszaru energetyki w ramach pakietu rozporządzeń polityki spójności na lata

2 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE 19 maja 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warszawa, dnia r., godz – 14.45 2

3 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Motto przewodnie dyrektywy 31/2010 : poprawa charakterystyki energetycznej budynków. Efekt docelowy: Przygotowanie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, wdrażającej postanowienia niniejszej dyrektywy. Spodziewany czas przedłożenia na Radę Ministrów: IV kwartał 2012 r. Rolą ustawy jest wprowadzenie istotnych punktów dyrektywy do porządku prawnego oraz wydanie stosowanych delegacji do aktów wykonawczych Warszawa, dnia r., godz – 14.45

4 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Art. 3, 4, 5 and 11 dyrektywy 2010/31/WE Warunkowość ex ante Warunkowość ex ante Warszawa, dnia r., godz – 14.45 4

5 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Artykuł 3 Przyjęcie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków Ustalenie wymagań w zakresie wspólnych ram ogólnych dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków, etc; Realizacja poprzez nowelizację obecnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), uwzględniającego wytyczne dyrektywy zawarte w Załączniku I. Warszawa, dnia r., godz – 14.45 5

6 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Artykuł 11 Świadectwa charakterystyki energetycznej Państwa członkowskie ustanawiają środki konieczne do utworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera charakterystykę energetyczną budynku oraz wartości referencyjne takie jak minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, aby umożliwić właścicielom lub najemcom budynku lub modułu budynku dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki energetycznej. Stan prac: faza przygotowawcza projektu rozporządzenia, procedowanie możliwe po uzyskaniu delegaci ustawowej. Warszawa, dnia r., godz – 14.45 6

7 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Artykuł 4 Ustalanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej określenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków oraz elementów wchodzących w ich skład, takich jak: przegrody zewnętrzne, okna, drzwi, itp., w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów w odniesieniu do cyklu życia budynku. Poszerzenie zakresu stosowania wymogów minimalnych również w odniesieniu do budynków poddawanych „ważniejszej renowacji”, systemów technicznych oraz elementów budynków. Przegląd, co 5 lat Warszawa, dnia r., godz – 14.45 7

8 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Definicja: poziom optymalny pod względem kosztów wg. EPBD. „oznacza optymalny poziom charakterystyki energetycznej charakteryzujący się najlepszym wynikiem ekonomicznym uzyskanym w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku lub jego elementu”. Zmiany zależą od przyszłych korzyści finansowych == Warszawa, dnia r., godz – 14.45 8

9 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Artykuł 5 Obliczanie optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja określi w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 23, 24 i 25, ramy metodologii porównawczej obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Dnia 21 marca 2012 r., w dzienniku urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane KE (UE) Nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE ustanawiajace ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych. Warszawa, dnia r., godz – 14.45 9

10 Warszawa, dnia 15-06-2012 r., godz. 10.00 – 14.45
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE Artykuł 4 i 5 Przyjęcie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków Realizacja poprzez nowelizację obecnego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). W obliczeniach optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków posłużono się metodyką kosztów globalnych zawartą w PN-EN – Charakterystyka energetyczna budynków – Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych budynków. Stan prac: faza przygotowawcza projektu rozporządzenia - szacowany termin przekazania do konsultacji społecznych – III kwartał 2012 r. Warszawa, dnia r., godz – 14.45 10

11 Dziękuję za uwagę Tomasz Żuchowski
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa telefon: (022) fax: (022) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IV posiedzenie Grupy roboczej ds. energetyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google