Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) Zajęcia komputerowe opracowała Elżbieta Bąkowska 1 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

2 Cel edukacji wczesnoszkolnej wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 2 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

3 Zajęcia komputerowe Uczeń kończący klasę I: 1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 3 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

4 Zajęcia komputerowe Uczeń kończący klasę III: 1) umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 3) wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 4) tworzy teksty i rysunki: wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 4 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

5 Zalecane warunki i sposób realizacji. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 5 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

6 Zalecane warunki i sposób realizacji. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu. 6 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

7 I etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna Umożliwia się wyłączenie z bloku zajęć zintegrowanych m. in. zajęć komputerowych (95 godzin)bloku zajęć zintegrowanych Uwaga! Wydzielanie ww. zajęć może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zaleceniem zawartym w podstawie programowej, o treści - Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. 7 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

8 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku: o zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub o którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub o innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub kurs kwalifikacyjny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności: o odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub o innej a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła: o studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub o zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. 8 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

9 Uwaga! Nauczyciel nauczania początkowego nie musi kończyć studiów podyplomowych, ani kursów kwalifikacyjnych dla prowadzenia zajęć komputerowych, wystarczy, jeśli dysponuje odpowiednimi kompetencjami (ocenia to dyrektor szkoły) *) *) Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują m.in.: umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2994r. Nr 260 poz. 2593 ze zmianami) 9 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

10 Czy w klasach I-III obowiązkowe będzie nauczanie informatyki, czy dotyczy to tylko klas I, w których wprowadza się nową podstawę programową? Chciałam zapytać jeszcze o liczbę dzieci w oddziałach w klasach I-III, czy regulują to odpowiednie przepisy. Na konferencji mówiono, że liczba dzieci w klasie I nie może przekraczać 26 osób, czy dotyczy to tylko klasy I? Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która przewiduje zajęcia komputerowe, będzie od 1 września 2009 r. realizowana w klasach I szkół podstawowych. W klasach II i III realizowana będzie dotychczasowa podstawa programowa, w której nie ma obowiązkowych zajęć tego rodzaju, co oczywiście nie oznacza, że uczniowie tych klas nie mogą mieć zajęć z zakresu informatyki. Można je w szkole wprowadzić (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych) w formie zajęć dodatkowych z godzin do dyspozycji dyrektora (ale nie z tych, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela). W rozporządzeniu w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół jest sugestia, by edukacja w klasach I – III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. Nie jest to jednak obowiązujący przepis prawny. 10 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

11 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 11 Dziękuję za uwagę

12 Kuratorium Oświaty w Warszawie Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 12


Pobierz ppt "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google