Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ UCZNIEM JEZUSA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ UCZNIEM JEZUSA."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ UCZNIEM JEZUSA

2 UCZEŃ CZY WIERZĄCY? Czy znasz różnice pomiędzy uczniem a wierzącym?
Możesz sądzić, że te dwa terminy są ze sobą równoznaczne, lecz Jezus uważał je za dalekie od synonimów. Każdy uczeń jest wierzącym, lecz nie każdy wierzący jest uczniem. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. 1 Koryntian 1:1 Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? 1 Koryntian 14:16   Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, 1 Koryntian 14:24  

3 Cztery wyznaczniki prawdziwego ucznia:
Trwanie w Słowie Miłość do innych uczniów Przynoszenie owocu Płacenie ceny za naśladowanie Jezusa

4 Trwanie w Słowie Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (Jana 8:31-32) Czy znasz Słowo Boże? Czy twoje życie jest w nim zakorzenione? Czy trwasz w Jego Słowie, czy może odwiedzasz je tylko raz na jakiś czas? Czy chciałbyś zyskać solidne, fundamentalne poznanie Jego Słowa, które jest niezbędne do prawdziwego trwania w Nim?

5 Miłość do innych uczniów
Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jana 13:34 – 35 Greckie słowo agape oznacza bezwarunkową miłość. Miłość agape wiąże się z nieograniczoną współodpowiedzialnością. Uczniowie Jezusa kochają siebie nawzajem w prawdzie i w czynie, uważając jedni drugich za ważniejszych od siebie. Tego rodzaju miłość, której przykład dał nam Jezus, otwarcie identyfikuje ich w świecie jako Jego uczniów.

6 Przynoszenie owocu Kolejnym sposobem na rozpoznanie prawdziwego ucznia jest to, że przynosi owoce. Bezowocny chrześcijanin jest jedynie wierzącym. Jezus powiedział: „Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami." (Jana 15:8). Czym zatem są owoce? Owocem są nowi wierzący i uczniowie. Nie są to same tylko owoce Ducha (Galatów 5:22-23). Czy pragniesz, aby zgubieni ludzie przychodzili do Zbawiciela? Czy chcesz być częścią tego procesu? Czy chcesz przynosić wiele owocu i stawać się Jego uczniem? Możesz stać się uczniem Jezusa przynosząc wiele owocu.

7 Płacenie ceny za naśladowanie Jezusa
Wierzący przychodzą do Jezusa. Uczniowie również Go naśladują. Cena za przyjście do Jezusa (stanie się wierzącym) została w pełni zapłacona przez Jezusa. Cena za naśladowanie Go (bycie Jego uczniem) ponoszona jest przez tego, który decyduje iść za Jezusem. Naśladowanie Go i bycie prawdziwym uczniem wiąże się z wielkimi kosztami. Gotowość do poniesienia tych kosztów jest wymaganiem stawianym każdemu uczniowi Jezusa, który zdefiniował je w Łukasza 14:25-33.

8 Cztery wyznaczniki prawdziwego ucznia:
Koszt w relacjach Koszt indywidualny Kosztowna decyzja Otwarta dłoń ucznia

9 Koszt w relacjach A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Łukasza 14:25 -26 Jezus komunikował jasno, że jeśli chcemy być Jego uczniami, musimy stawiać Go na pierwszym miejscu, ponad naszymi własnymi rodzinami. Nasza miłość do Niego powinna przerastać naszą miłość do członków rodziny tak bardzo, by ta ostatnia wydawała się w porównaniu względnie jak nienawiść. Kiedy przychodzi moment prawdziwej decyzji pomiędzy rodziną a Jezusem, uczeń wybiera Jezusa

10 Koszt indywidualny Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. (Łukasza 14:27) Jezus nauczał, że Jego uczeń ma stawiać Go na pierwszym miejscu, ponad samym sobą. Uczniowie Jezusa powinni kochać Go o tyle bardziej niż samych siebie, że ich miłość do siebie wydawała się w porównaniu jak nienawiść. To wyrzeczenie się siebie jest integralną częścią życia ucznia. Nie możesz być Jego uczniem jeżeli nie niesiesz swojego krzyża. Czy niesiesz go? Czy jesteś gotowy nieść swój krzyż?

11 Kosztowna decyzja Pan Jezus dał dwie ilustracje pokazujące kosztowną decyzję: jedna z nich opowiada o człowieku budującym wieżę, a druga o królu przygotowującym się do wyjścia na wojnę. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Łukasza 14:28 – 30 Życie chrześcijanina jest bardzo podobne: budujemy na fundamencie zbawienia i stajemy do walki ze światem, ciałem i diabłem.

12 Kosztowna decyzja Druga ilustracja pokazuje króla, który przygotowuje się do wojny z przewyższającym go dwukrotnie wrogiem. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Łukasza 14:31 Król powinien zdecydować najpierw, czy jest dość silny by wygrać. może wygrać. Jeżeli król stwierdzi, że nie jest w stanie wygrać, powinien wysłać delegację i poprosić o warunki pokoju. Nie różni się to w rzeczywistości niczym od poddania się.

13 Kosztowna decyzja Konieczność podjęcia drugiej decyzji (po pierwszej decyzji o przyjęciu zbawienia) ma kluczowe znaczenie dla każdego wierzącego, który chce być uczniem. Wierzący, którzy starają się być uczniami, powinni złożyć Bogu jednorazową i żywą ofiarę z samych siebie - ofiarę świętą i przyjemną Bogu. (Rzymian 12:1). Mogą wtedy zrobić krok dalej i zapłacić pełną cenę za ukończenie wieży i zwycięstwo w wojnie.

14 Otwarta dłoń ucznia Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Łukasza 14:33 Jakie są twoje najcenniejsze ziemskie dobra? Twoje najcenniejsze dobra ziemskie to między innymi twoje relacje rodzinne, których Jezus poleca nam się wyrzec aby być Jego uczniem. Twoje życie jest również ziemskim dobrem, którego Jezus polecił ci się wyrzec. Spokojne życie, pozbawione upokorzenia, wstydu i cierpienia jest kolejnym ziemskim dobrem, którego musisz się wyrzec aby wziąć na siebie swój krzyż i iść za Jezusem.

15 Otwarta dłoń ucznia Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Łukasza 14:33 Werset 33 mógłby więc być sparafrazowany jako: "Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się swoich praw do ludzkich relacji, własnego życia i posiadanych dóbr materialnych, nie może być moim uczniem." Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa, musisz położyć wszystko co jest ci drogie na Jego ołtarzu. Nie trzymaj się kurczowo innych ludzi, własnego życia ani czegokolwiek innego. Połóż te wszystkie rzeczy na Jego ołtarzu w otwartej dłoni.

16 Otwarta dłoń ucznia Jaka będzie twoja decyzja?
Każdy wierzący musi podjąć decyzję, czy zechce zostać uczniem Jezusa. Naśladowanie Go i bycie Jego uczniem wiąże się z wysoką ceną, która rozpoczyna się od drugiej decyzji aby ukończyć wieżę i wygrać wojnę. Każdy wierzący powinien usiąść lub uklęknąć i podjąć decyzję.

17 Co to dla mnie znaczy być uczniem Pana Jezusa? - przykłady
Być uczniem Jezusa znaczy dla mnie codziennie wybierać Go, poprzez podejmowane decyzje. Być Jego uczniem to ciągle stawać na straży wiary. To żyć miłością na co dzień, we wszystko co robię wkładać serce. To bycie radosnym i otwartym na innych, to dostrzegać potrzebujących, którym mogę pomóc, którzy są wokół mnie. To ciągłe wzrastanie tzn. uczenie się rozpoznawania woli Bożej i poddawania Bożym planom. Ciągłe doskonalenie wsłuchiwania się w Boże Słowo. Nieustająca praca nad sobą czyli doskonalenie swojej osobowości. Być uczniem Jezusa to trwać w Jego nauce, kroczyć za Nim, potwierdzać życiem, że jest On moim Nauczycielem i Mistrzem   Dla mnie być uczniem Jezusa oznacza codzienny, konsekwentny wybór Chrystusa - nie jest to jednorazowa decyzja ale każdorazowe zawierzenie się Panu. Trwanie w tym czego naucza i co mówi Kościół. Mimo, że wielu spraw nie rozumiem, staram się pozostać w relacji uczeń - Mistrz i na ile potrafię ufać Jezusowi. Słowo "uczeń" domaga się automatycznie szkoły. A więc nauka miłości, czytania Bożych znaków i prowadzenia. Niestety, ta szkoła oznacza też dla mnie liczne (nie)usprawiedliwione nieobecności. Być uczniem Jezusa to też uczyć się być jak On.

18 Co robię (czy coś robię), by czynić uczniów? - przykłady
Staram się żyć ze świadomością, że moje świadectwo jest dla innych ważne. Staram się być "czytelnym znakiem" dla dzisiejszego świata. Pomagam, jeśli widzę kogoś potrzebującego mej pomocy, "ewangelizuję" nie słowem, ale czynem. Żyję zasadami Ewangelii, o czym moi znajomi wiedzą. By czynić uczniów, dzielę się swoją wiarą, oddaję swój czas, modlę się za tych co są jeszcze daleko od Jezusa. Próbuję wcielić naukę Chrystusa w swoje życie . Czy robię coś, aby czynić uczniów? Powtarzam sobie za Pawłem Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii. I staram się tego trzymać - staram się samemu być jak najwierniejszym uczniem Chrystusa, choć często to się nie udaje. Ale gdy temu podołam, ewangelizacja jest dla mnie naturalną tego konsekwencją - nie mogę iść za Panem i jednocześnie nie mówić ludziom o Nim, nie czynić z nich nowych uczniów. Staram się trzymać Jezusa - dalej już On działa jak i kiedy chce. Według mnie czynić uczniów, pokazywać Drogę, być narzędziem w rękach Ducha Świętego. Dla mnie osobiście jest to motor do dalszej służby - czynienie uczniów to obowiązek każdego chrześcijanina - ale od lidera można wymagać więcej, w myśl zasady "komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie". Gdy nie wypełniam tego, jako lider obumieram, tracę zapał i siły do dalszej posługi. Mogę powiedzieć, że im bardziej staram się czynić uczniów, tym bardziej sam mogę stawać się uczniem Pana. Staram się każdego dnia, podczas codziennych obowiązków dawać świadectwo miłości do Chrystusa i Kościoła. W rozmowie próbuję pokazać znajomym, że prawo miłości jest lepszym wyborem, niż prawo siły, a w konsekwencji staram się pokazać Chrystusa jako jedyne źródło prawdziwej miłości.

19 A co ze mną? Czy poniesiesz koszt bycia Jego uczniem?
Czy jesteś gotowy ukończyć swoją wieżę? Czy będziesz dążył do zwycięstwa nawet wtedy, gdy będziesz z ludzkiego punktu widzenia zmagał się z przewagą świata, ciała i diabła? Czy będziesz trwał prawdziwie w Jego Słowie, kochał innych uczniów i przynosił owoc? Czy postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, ponad wszystkim innym i ponad samym sobą? Czy wyrzekniesz się wszystkiego?

20 Podejmij decyzję - zostań uczniem Chrystusa
Uczniostwo charakteryzuje się tym, że tak naprawdę kształtuje w nas, nowy chrześcijański styl życia, z pomocą Ducha Świętego, bez którego nie moglibyśmy być skuteczni w tych zmianach. Uczeń Jezusa zgodnie z nakazem Chrystusa dzieli się z innymi o miłości jaką nam okazał sam Bóg, przez zesłanie swojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Mat


Pobierz ppt "BYĆ UCZNIEM JEZUSA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google