Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej"— Zapis prezentacji:

1 Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej
III KONGRES KATASTRALNY Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią Realizacja Programu Gabriela Lisius Kierownik Programu . Posiedzenie Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Mgr inż. Adam Klimek Rady Programu Lębork, Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej prof. dr hab. Bogdan Nogalski mgr inż. Adam Klimek 23-25 listopada 2011, Warszawa, Polska

2 Tło gospodarcze, inwestycje a administracja
Elementy analizy obecnej administracji Elementy koncepcji organizacyjnej

3 Tło gospodarcze, inwestycje a administracja

4 Tło gospodarcze (ceny bieżące) PKB=301593, ,2*NR_ROK+49310,7*sin(2*π*NR_ROK/10-5/10* π) Dopasowanie modelu 0,999 Kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego są inwestycje.

5 Budżet państwa jest „pochodną” PKB
Czynnik wzrostu PKB Ok. 50% wszystkich inwestycji stanowią inwestycje budowlane Czas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego ma wpływ na PKB ΔPKBr ≈ ub * PKB * r / (100 - r) gdzie: ΔPKBr – przyrost PKB wynikający ze skrócenia czasu trwania inwestycji o r% r - wskaźnik skrócenia średniego czasu trwania inwestycji w % ub – udział inwestycji budowlanych w inwestycjach ogółem (wg GUS ub≈ 0,5) Budżet państwa jest „pochodną” PKB

6 Administracja w procesie inwestycyjnym
Wójt/Burmistrz/Prezydent Organizacja przestrzeni Geodezja (podziały, rozgraniczenia) Ochrona środowiska Starosta/Prezydent (Wojewoda) Architektura i budownictwo Geodezja (mapy, rejestry, dokumentacja) Nadzór budowlany

7 Zalety sprawnej obsługi inwestycji
Usprawnienie administracyjnej obsługi procesów inwestycyjnych: skróci czas przygotowania i realizacji inwestycji, wpłynie na wzrost PKB, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną państwa.

8 Administracja geodezyjna i kartograficzna a inwestycje
Faza rozpoznania lokalizacji wydawanie informacji Faza pozyskania terenu obsługa prac geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia rejestracja nowych działek, wydawanie zaświadczeń rejestracja praw własności Faza realizacji inwestycji obsługa prac geodezyjnych - mapy do celów projektowych uzgadnianie przebiegu projektowanych elementów uzbrojenia podziemnego obsługa prac geodezyjnych - pomiary powykonawcze rejestracja budynków i lokali, aktualizacja map o wybudowane obiekty

9 Elementy analizy stanu

10 Zadania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej
Prowadzenie ewidencji gruntów oraz budynków i lokali, rejestru cen i wartości nieruchomości, ewidencji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej i 11 innych rodzajów sieci oraz sieci projektowanych Prowadzenie ewidencji dokumentacji geodezyjnej Prowadzenie powiatowych baz danych dla wszystkich wymienionych ewidencji, a także baz danych obiektów topograficznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, meta danych Harmonizacja baz danych Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: map ewidencyjnych i map zasadniczych (w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) Kontrola opracowań geodezyjnych Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Zakładanie osnów szczegółowych Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń w zakresie danych gromadzonych w  rejestrach, na  mapach i w zbiorach dokumentów Udostępnianie baz danych lub ich części Obsługa rzeczoznawców majątkowych

11 Zasoby ludzkie Zatrudnienie (etaty) minimalne 7 maksymalne 36
średnie 18

12 Strumień zgłoszeń prac geodezyjnych (woj. pomorskie)
Dobry miernik intensywności spraw w ramach zadań Województwo od 1996 r Wejherowo, ostatnie 9 lat W ciągu 14 lat liczba zgłoszonych prac podwoiła się Na tempo wzrostu mają wpływ prace „niekatastralne” Prace „katastralne” nie mają wpływu na tempo wzrostu

13 Powiaty - zróżnicowanie
Max/Min - 5,5 Max/Min - 3,2

14 Elementy koncepcji

15 Zasada pomocniczości:
Państwo (administracja centralna i samorządowa) powinno ograniczyć swoje zadania tylko do tych, których nie mogą we właściwy sposób wypełnić inne podmioty działające w przestrzeni społecznej (art.21 KRP: Rzeczpospolita Polska chroni własność) Kataster Metodycznie ułożony publiczny spis danych dotyczących nieruchomości oparty na pomiarach ich granic (koncepcja „Kataster 2014”). Kataster jest podstawą wszelkich Systemów Administracji Gruntami […] (zasada 5)

16 Ład prawny gruntów Uporządkowany przebieg chronionych przez państwo granic własności do gruntów Warunki istnienia ładu: uregulowane są tytuły prawne i uregulowane granice własności do gruntów, państwo chroni te granice (obowiązek będący następstwem zapisów art. 64 ust. 2 Konstytucji RP) poprzez urzędowe potwierdzanie praw i granic własności oraz zagwarantowanie możliwości odtworzenia granic w przypadku ich zatarcia bądź naruszenia, istnieje świadomość prawna społeczeństwa w odniesieniu do obowiązków i uprawnień właścicieli oraz do obowiązków państwa w zakresie dotyczącym ochrony praw własności do gruntów.

17 Ład prawny gruntów  Skrócenie czasu realizacji inwestycji

18 Ustalanie i rejestracja praw i ich granic
orzeczenie Tryb materialno-techniczny Sprzedaż i opłaty Środki powiatu Budżet państwa

19 Istotne wady systemu

20 Koncepcja Systemu Utrzymania Ładu Prawnego Gruntów
Przeniesienie i rejestracja własności Ustalenie granic, rejestracja gruntów SĄD- KSIĘGI WIECZYSTE NOTARIUSZ MIERNICZY PRZYSIĘGŁY WŁAŚCICIEL URZĄD -KATASTER Zawiadomienie o wpisie (identyfikacja przedmiotu) Zawiadomienie o wpisie Zawiadomienie o wpisie (identyfikacja podmiotu) Z up. właściciela Wniosek o wpis ustal granice Rejestracja działki i granic własności (decyzja) przenieś prawa Rejestracja praw (orzeczenie)

21 Koncepcja Systemu Utrzymania Ładu Prawnego Gruntów
Wpis w KW Rejestracja pracy Wpis w Katastrze Zgłoszenie podziału ……… Badanie KW i akt KW Badanie EGiB i dokumentacji geodezyjnej Skompletowanie dokumentów (z wykazem wad) Zawiadomienie Wniosek Dokumenty do sprostowania wpisu w dziale I kw Decyzja o wpisie Weryfikacja wpisów

22 Koncepcja Systemu Wspomagania Inwestora
Sąd Księgi wieczyste Urząd Katastralny Kataster Finansowanie z budżetu Państwa Zaświadczenie Mapa katastralna Finansowanie: przychody ze sprzedaży informacji Inwestor Mapa katastralna Dane o własnych obiektach Zbiór danych o obiektach Urzędy Instytucje Podmioty Inne ewidencje Agencja IP Informacja przestrzenna Dane o własnych obiektach Dane o własnych obiektach Zbiór danych o obiektach

23 Administracja – konfiguracja obecna
Brak czynnika gwarantującego jednolitość działania

24 Koncepcja konfiguracji Administracji Katastralnej

25 Przewidywane efekty Usprawnienie przebiegu procesów inwestycyjnych
Usprawnienie funkcjonowania innych instytucji państwa Optymalizacja kosztów administracji

26 Konkluzja  W żywotnym interesie państwa leży zmiana orientacji na miejsce i rolę instytucji katastru i miernictwa oraz  zbudowanie systemu utrzymania ładu prawnego gruntów opartego na wiodącej instytucji tego systemu Administracji Katastralnej Niezbędnym elementem systemu utrzymania ładu prawnego gruntów jest instytucja Mierniczego Przysięgłego Za uzasadnione należy także uznać utworzenie organizacji zajmującej się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji przestrzennej o charakterze agencji rządowej Agencji Informacji Przestrzennej


Pobierz ppt "Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google