Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok.511.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok.511."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok.511

2 METODA/PODEJŚCIE w rozwoju obszarów wiejskich – włączanie lokalnych społeczności do procesu planowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacja społeczności lokalnych poprzez: Możliwość sfinansowania operacji z zakresu działań osi 3 (ze środków i na zasadach osi 4); Możliwość realizacji Małych projektów; – Podejmowane przez mieszkańców obszarów wiejskich operacje mogą zostać wybrane do finansowania decyzją Lokalnej Grupy Działania.

3 Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach działań osi 3 muszą spełniać: kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3 (Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa, Odnowa i rozwój wsi) oraz dodatkowe kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach małych projektów – muszą spełniać: kryteria wyboru określone dla małych projektów oraz dodatkowe kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD

4 podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

5 rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c. kultywowanie języka regionalnego i gwary, d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

6 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

7 zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c. remont lub wyposażenie muzeów, d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

8 inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

9 Operacja będzie realizowana w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych; Operacja nie będzie finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego

10 Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

11 Pomoc na małe projekty jest przyznawana: podmiotowi, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji małego projektu; do wysokości limitu dostępnych środków, który jest określony w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty za pośrednictwem lokalnej grupy działania wybranej do realizacji LSR.

12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające powyższe rozporządzenie

13 Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

14 Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Koszt operacji nie może być niższy niż 4 500 zł oraz wyższy niż 100 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

15 Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu: określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w tym kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacja małego projektu, poniesionych: a) od dnia, w którym została zawarta umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

16 Ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego

17 Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także: a)podatek od towarów i usług (VAT) b)wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiąca iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

18 W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się również koszty, poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

19 UWAGA! Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowalnymi małych projektów.

20 Uwaga Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD / LGD Dolina Sanu 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23/. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD.

21 LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

22 LGD dokonuje wyboru małych projektów zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 spośród małych projektów, które są zgodne z LSR: 1) na podstawie kryteriów wyboru małych projektów; 2) do wysokości limitu: 140 000,00 zł 3) w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty.

23 Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem priorytetowym, co najmniej jednym celem szczegółowym, co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR oraz będzie zgodna z działaniami na, które ogłoszono nabór. Lokalna Strategia Rozwoju dostępna jest na stronie LGD Dolina Sanu – www.lgddolinasanu.pl

24 DOŚWIADCZENIE: Premiowane będą projekty wnioskodawców, którzy nie realizowali jeszcze podobnych projektów: 0 pkt. – zrealizował 3 lub więcej projektów, 1 pkt. – zrealizował od 1-2 małych projektów

25 KWOTA DOFINANSOWANIA Wnioskowana kwota dofinansowania jest niższa od maksymalnej Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu wnioskowanego dofinansowania: -0 pkt. – minimalny wkład własny -1 pkt. – od 1% do 20% powyżej wkładu własnego

26 PARTNERSTWO: -0 pkt. – brak partnerstwa, -1 pkt. – co najmniej dwa podmioty będą realizować projekt

27 INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU: -0 pkt. – brak innowacyjności, -1 pkt. – projekt innowacyjny w skali beneficjenta.

28 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO: -0 pkt. – projekt oddziałuje negatywnie na środowisko, -1 pkt. – projekt oddziałuje pozytywnie na środowisko.

29 WOLONTARIAT: -0 pkt. – projekt nie zakłada zaangażowania wolontariuszy, -1 pkt. – projekt zakłada wykorzystanie wolontariuszy w realizacji operacji.

30 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

31 Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracja wekslową sporządzona na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa.

32

33 Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanych dalej UM, z którym podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Formularz wniosku jest również udostępniany przez LGD. Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji VIII

34 Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony ręcznie pismem drukowanym. Wnioskodawca wypełnia czytelnie wyłącznie białe pola wniosku. Punkty od 1 do 4 w sekcji I wniosku wypełnia LGD. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy - w pole tekstowe należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość 0,00 lub kreskę.

35 Dane finansowe podawane we wniosku oraz w zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników składanych na udostępnionych przez UM formularzach) ze wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na formularzu, że dana rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony, należy podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku.

36 Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: a. wniosek został podpisany przez Wnioskodawcę albo osoby reprezentujące Wnioskodawcę albo pełnomocnika Wnioskodawcy w wyznaczonych do tego miejscach, b. wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku, c. nie zostały wypełnione zaciemnione pola wniosku, d. załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

37 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINA SANU UL. KOŚCIUSZKI 23 38-500 SANOK tel. 13 49 406 49 www.lgddolinasanu.pl


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pok.511."

Podobne prezentacje


Reklamy Google