Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla lokalnych liderów i członków Stowarzyszenia pn. LGD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla lokalnych liderów i członków Stowarzyszenia pn. LGD."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla lokalnych liderów i członków Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja pt. Omówienie zmian w legislacji Leader. Proces naboru, oceny i wyboru wniosków do finansowania w ramach działań osi 3: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 07.10.2010r. (Polany)

2 Leader jako jedna z czterech osi priorytetowych PROW 2007-2013 Lokalna Grupa Działania jako podmiot programu Leader – pośredniczy we wdrażaniu działania 4.1 Lokalna Strategia Rozwoju jako podstawowy dokument do realizacji Budżet przeznaczony na finansowanie projektów mieszkańców (4.1) i projektów własnych LGD (4.2, 4.3)

3 3 Struktura Lokalnej Grupy Działania Biuro LGDOrgan decyzyjny LGDZarząd LGD Lokalna grupa działania sektor publicznysektor gospodarczysektor społeczny l o k a l n a s p o ł e c z n o ś ć w i e j s k a obsługa wnioskówadministracja Zarząd LGD administracja Komisja Rewizyjna monitoring i kontrola Walne zebranie członków min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy

4 Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja 5 Gmin powiatu jasielskiego: – Gmina Kołaczyce – Gmina Jasło – Gmina Tarnowiec – Gmina Dębowiec – Gmina Osiek Jasielski Ludność: 47 919 mieszkańców

5 Budżet LGD (LSR) Obejmuje środki na wdrażanie 3 działań osi 4 Leader PROW 2007 - 2013 – Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (4.1) – Wdrażanie projektów współpracy (4.2) – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (4.3

6 Budżet LGD Nowa Galicja 2009-2015 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - 5 558 604 zł Wdrażanie projektów współpracy - 143 757 zł Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja - 1 389 651, w tym: – Koszty bieżące - 1 063 801 zł – Nabywanie umiejętności i aktywizacja - 325 850 zł CAŁKOWITY BUDŻET LSR - 7 092 012 zł

7 Budżet LGD Nowa Galicja 2009-2015 (4.1 Wdrażanie LSR) Operacje z zakresu działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 833 791 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 833 791 zł Odnowa i rozwój wsi: 1 667 581 zł Małe projekty: 2 223 441 zł RAZEM: 5 558 604 zł

8 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – wspierane operacje z budżetu LGD Wnioski mogą dotyczyć operacji (projektów): które spełniają warunki przyznawania pomocy w ramach działań osi 3, tj.: – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, – Odnowa i rozwój wsi, tzw. małych projektów, tj. operacji które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

9 Zasady wyboru projektów dofinansowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3: – operacja (projekt) musi spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3 (Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa, Odnowa i rozwój wsi) – określone w Rozporządzeniach do tych działań – musi realizować cele LSR LGD Nowa Galicja (projekt zgodny z LSR) – musi spełniać lokalne kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD – wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizuje operację na obszarze objętym LSR

10 Zasady wyboru projektów dofinansowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju W przypadku tzw. małych projektów – tak jak określono dla tych projektów – operacja (projekt) musi spełniać kryteria wyboru określone dla małych projektów (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z późn. zm.) – musi realizować cele LSR LGD Nowa Galicja (zgodna z LSR) – musi spełniać lokalne kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD, – wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSR;

11 Cele LGD Nowa Galicja I Cel główny Poprawianie jakości życia mieszkańców obszaru LGD 1.1 Cel szczegółowy Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej 1.2 Cel szczegółowy Podnoszenie i zmiana kwalifikacji mieszkańców regionu przedsięwzięcie 1.1 Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej przedsięwzięcie 1.2 Wsparcie inicjatyw oddolnych budujących i utrwalających tożsamość i więzi w społecznościach

12 II Cel główny Wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego wraz z ochroną wartości przyrodniczych 2.1 cel szczegółowy Rozwój infrastruktury związanej z turystyką, kulturą i dziedzictwem przyrodniczym 2.2 cel szczegółowy Tworzenie ciekawej i zintegrowanej oferty turystycznej 2.3 Cel szczegółowy Różnicowanie gospodarki obszaru ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obszarze rolnictwa Przedsięwzięcie 2.1 Budowa i modernizacja obiektów turystycznych Przedsięwzięcie 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Przedsięwzięcie 2.3 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa szansą na promocje obszaru

13 Cele Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja/ Propozycja

14 Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nowa Galicja

15 KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

16 Monitoring dotychczasowej realizacji LSR

17 Nabory wniosków przez Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja 2 nabory na działanie Małe Projekty 2 nabory na działanie Odnowa i rozwój wsi Trwa III nabór na działanie Odnowa i rozwój wsi i I nabór na działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

18 Małe Projekty I nabór 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r Złożono 23 wnioski na kwotę 509 708 zł Rada wybrała do realizacji 16 wniosków, na łączną kwotę 365 440 zł, które prawie całkowicie wykorzystały dostępny limit środków na ten nabór wynoszący 370 574 zł. GminaIlość złożonych wniosków Dębowiec7 Kołaczyce5 Jasło2 Osiek Jasielski6 Tarnowiec3 Suma23

19 Małe Projekty II nabór 29.03.2010 r. - 27.04.2010 r. Złożono 22 wnioski na kwotę 446 568 zł Rada wybrała do realizacji 18 wniosków, na łączna kwotę 359 735 zł, które prawie całkowicie wykorzystały dostępny limit środków na ten nabór wynoszący 370 574 zł. GminaIlość złożonych wniosków Dębowiec8 Kołaczyce6 Jasło1 Osiek Jasielski2 Tarnowiec5 Suma22

20 Odnowa i rozwój wsi I nabór 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r. Złożono 2 wnioski Rada wybrała obydwa wnioski do realizacji, na łączna kwotę 600 000 zł, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 667 581 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowana kwota Osiek Jasielski 1300 000 Tarnowiec1300 000 Suma22600 000

21 Odnowa i rozwój wsi II nabór 18.02.2010 r. - 19.03.2010 r. Złożono 3 wnioski Rada wybrała wszystkie złożone wnioski do realizacji, na łączna kwotę 818 304 zł, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 1 000 000 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowana kwota Jasło1218 341 Dębowiec1299 963 Kołaczyce1300 000 Suma22818 304

22 Stopień oceny wniosków przez Samorząd Województwa Podpisano umowy na realizację zadań z wszystkimi beneficjentami działania Odnowa i rozwój wsi. Trwa rozpatrywanie wniosków na działanie małe projekty

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

24 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Uproszczenie wyliczenia wkładu pracy własnej i usług świadczonych nieodpłatnie oraz kosztów ogólnych; Dodanie do kosztów kwalifikowalnych wartość wkładu niepieniężnego obejmującą również wartość udostępniania ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, Zwiększenie do 30% limitu wartości wkładu niepieniężnego,

25 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Skrócenie treści ogłoszenia o naborze: ograniczenie się do wskazania miejsc gdzie można pobrać formularz wniosku, wykaz dokumentów, informację o kryteriach lokalnych; Dodanie informacji o minimalnych wymaganiach, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD; Usunięcie zapisów mówiących o dokonaniu wyboru małych projektów przez LGD do wysokości limitu

26 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Określenie danych, jakie muszą być zawarte w listach ocenionych operacji przez Radę, Wprowadzenie wymogu publikacji listy operacji wybranych przez LGD nie później niż w dniu jej przekazania do SW, Wprowadzenie obowiązku informowania wnioskodawców o wstrzymaniu biegu rozpatrywania wniosków z powodu wezwania LGD do uzupełnień / wyjaśnień dokumentów dot. wyboru operacji przesłanych wraz z wnioskami do podmiotu wdrażającego,

27 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Wprowadzenie przepisu dotyczącego kontroli dokonywanej przez podmiot wdrażający w LGD; Wprowadzenie przepisu mającego na celu dodanie dodatkowych zobowiązań do umowy dotyczących monitorowania realizacji operacji przez LGD; Wprowadzenie przepisów dostosowujących przedmiotowe rozporządzenie do zmian wprowadzonych do rozporządzenia do działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

28 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Dodanie przepisu o odstąpieniu od weryfikacji zgodności operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z planem odnowy miejscowości. Zwiększenie refundacji podlegających kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta do wysokości nieprzekraczających 80% tych kosztów (Odnowa i rozwój wsi).

29 Wprowadzone zmiany przepisów w zakresie działania Wdrażanie LSR Przeredagowanie katalogu kosztów kwalifikowalnych. Przeredagowanie zakresu pomocy małych projektów.

30 Zakres realizacji małych projektów 1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

31 Zakres realizacji małych projektów c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

32 Zakres realizacji małych projektów 2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a ) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

33 Zakres realizacji małych projektów 3 ) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

34 Zakres realizacji małych projektów 4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

35 Zakres realizacji małych projektów c) kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

36 Zakres realizacji małych projektów 6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) promocję produktów lub usług lokalnych,

37 Zakres realizacji małych projektów c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

38 Zakres realizacji małych projektów e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktow lokalnych, f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej; 7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla lokalnych liderów i członków Stowarzyszenia pn. LGD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google