Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany doskonalenia GWD w zakresie mieszkalnictwa Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011 r. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany doskonalenia GWD w zakresie mieszkalnictwa Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011 r. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach."— Zapis prezentacji:

1 Plany doskonalenia GWD w zakresie mieszkalnictwa Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011 r. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele cyklu GWD przyczynianie się do wzrostu jakości usług świadczonych przez gminę w zakresie mieszkalnictwa wzrost wiedzy i umiejętności członków GWD przygotowanie planów doskonalenia usług w każdym z uczestniczących miast doskonalenie modelu pracy GWD jako systemu wzajemnego uczenia się Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Schemat pracy w GWD wybór zagadnień zarządczych w gminnej gospodarce mieszkaniowej: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej oraz zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym dobór wskaźników do oceny zagadnień zarządczych – 29 skuteczności jakościowej i ilościowej, efektywności kosztowej pozwalających rozpoznać najlepsze praktyki warte upowszechnienia dobór ankiety badania satysfakcji odbiorców/klientów usług pomiar wyników obiektywnych i subiektywnych oraz analiza wyników, dyskusja w GWD wymiana doświadczeń i wyciąganie wniosków dla miast plany wdrożenia usprawnień w poszczególnych miastach wdrożenie planów i monitoring efektów wdrożenia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 koncentracja na likwidacji deficytów ilościowych w segmencie lokali socjalnych i mieszkań wymagających innej społecznej pomocy mieszkaniowej konieczność tworzenia miejskich programów rewitalizacji w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysu niektórych obszarów miast, całych ośrodków miejskich oraz konwersji terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, obszarów składowych i portowych likwidacja luki remontowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 konieczność zwiększenia dostępności mieszkań dla osób o dochodach niewystarczających do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych rozwój budownictwa mieszkaniowego dla nisko i średnio zarabiających oraz tzw. grup specjalnych: mieszkania dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, mieszkania chronione przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych grup społecznych, którego źródłem jest ubóstwo lub niski dochód przeciwdziałanie segregacji przestrzennej mieszkańców wg kryterium dochodów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zagadnienia objęte planami doskonalenia w Polsce 1/2 zmiany w przepisach stanowionych przez miasta, w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, kryteriów wyboru osób(system punktowy oceny warunków społeczno-mieszkaniowych) i zasad najmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych (w nowobudowanych budynkach) jak również zasad polityki czynszowej (Koszalin,Tychy,Bytom,Słupsk) powiększenie wielkości mieszkaniowego zasobu miast i odmłodzenie starego, zdegradowanego zasobu mieszkań(Kościan,Przemyśl, Kutno) program budownictwa socjalnego kontenerowego dla dłużników, szczególnie uciążliwych, dewastujących oraz z orzeczoną eksmisją za przemoc w rodzinie, wraz z programami przeciwdziałającymi ich społecznemu wykluczeniu (Kościan) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zagadnienia objęte planami doskonalenia w Polsce 2/2 racjonalizacja zarządzania gospodarką mieszkaniową miast i zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej- powołanie pełnomocników ds. mieszkaniowych, wydziałów ds. gospodaki mieszkaniowej miasta i nadzoru nad realizacją tych zadań, utworzenie Biur Zamiany Mieszkań(Starogard Gdański,Koszalin,Gorzów Wlkp,Poznań,Jaworzno) programy oddłużania lokatorów zalegających z terminowym regulowaniem opłat za mieszkania-utrzymanie rodzin i osób w środowisku i miejscu zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności(Mielec,Oświęcim) adaptacje, przebudowy i remonty budynków już istniejących(Kutno,Przemyśl) rewitalizacja terenów pokoszarowych prowadząca do ożywienia społeczno-gospodarczego(Przemyśl) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Efekty i skutki wdrożenia planów doskonalenia usług 1/3 zmniejszenie kolejki osób oczekujących na lokal socjalny zamieszkanie w nowym budynku -poprawa dotychczasowych warunków i jakości zamieszkania najemcom, którzy wykazali dbałość o zajmowany lokal, rzetelność w uiszczaniu opłat oraz przestrzeganie regulaminu porządku domowego powiększenie wielkości pełnowartościowego zasobu mieszkaniowego optymalizacja i racjonalizacja procesu zarządzania zasobem mieszkaniowym, poprzez: ograniczenie kosztów eksploatacji np. w nowopowstałych budynkach-indywidualne umowy na dostawę mediów wybór efektywniejszej formy organizacyjno-prawnej w strukturze zarządzania gospodarką mieszkaniową miast Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Efekty i skutki wdrożenia planów doskonalenia usług 2/3 wielopłaszczyznowy system zamiany mieszkań, daje możliwość dostosowania standardu zajmowanego lokalu do faktycznych możliwości najemcy w ponoszeniu kosztów związanych z jego utrzymaniem, częściowej bądź całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia, wdrożenie profesjonalnych narzędzi informatycznych służących racjonalnemu podejmowaniu decyzji W Gdańsku z takich możliwości skorzystały w ciągu ostatnich pięciu lat 503 rodziny, a miasto odzyskało ponad 11 mln zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Efekty i skutki wdrożenia planów doskonalenia usług 3/3 miasta uczestniczące w GWD zinstytucjonalizowały wymianę doświadczeń w gospodarce mieszkaniowej w formie GWD GWD umożliwiły miastom zestawianie różnych modeli, podejść, metod działania, struktur organizacyjnych, co pozwoliło wydobyć najlepsze rozwiązania i ich adaptację na własny grunt opracowanie wytycznych do określenia lokalnego standardu dla usługi utrzymania i tworzenia gminnych zasobów mieszkaniowych - lokale (mieszkania ) dla ubogich, socjalne i zamienne bezcenne było poznanie inspirujących, zaangażowanych ludzi, z ogromną wiedzą i wolą kształcenia i wprowadzania zmian w gospodarce mieszkaniowej w miastach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ EWA BARTOSIK Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Plany doskonalenia GWD w zakresie mieszkalnictwa Nowy Tomyśl, 27-28 czerwiec 2011 r. Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google