Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej
Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku

2 Jakość idea współczesnego świata jakość życia jakość w edukacji
- zdrowie fizyczne - stan psychiczny - osobiste przekonania - relacje społeczne jakość w edukacji

3 Unia Europejska Traktat z Maastricht z 1992 roku
Promowanie mobilności uczniów, studentów i nauczycieli Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami Zachęcanie do nauki języków obcych Uznawalność tytułów i stopni naukowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych Promowanie kształcenia otwartego i kształcenia na odległość

4 Programy współpracy /od 1995 roku/
Sokrates: Erasmus – dot. szkolnictwa wyższego, Comenius - dla oświaty, Grundtvig – edukacja dorosłych, Arion – zarządzanie oświatą Leonardo da Vinci troszczy się o jakość kształcenia i szkolenia zawodowego Program Młodzież

5 Trzy Kariatydy Jakości
Proces Boloński – 1999 rok dot. kształcenia wyższego Proces Lizboński – 2000 rok dot. oświaty Proces Kopenhaski – 2002 rok dot. kształcenia zawodowego i szkoleń

6 Proces Boloński Deklaracja Bolońska - 1999 rok
Wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu Powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych Promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększania poziomu jakości szkolnictwa wyższego Promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego

7 Strategia Lizbońska Lizbona - 2000 rok
Gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną.

8 Edukacja w Europie do 2010 roku Wspólne cele – różne systemy
Cele strategiczne: 1.Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE 2.Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji – zasada LLL 3.Otwarcie systemów edukacji na szersze środowisko i świat

9 Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE
Cele operacyjne: 1.Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2.Rozwijanie umiejętności dla potrzeb społeczeństwa wiedzy 3.Zapewnianie powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych 4.Zwiększenie rekrutacji w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych 5.Optymalne wykorzystanie zasobów

10 Proces Kopenhaski Deklaracja Kopenhaska - 2002 rok
Utworzenie jednolitych ram przezroczystości kompetencji i kwalifikacji Stworzenie systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym Stworzenie mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

11 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do Roku 2010
Dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r.

12 Priorytety w kształceniu ustawicznym
Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego Współdziałanie i partnerstwo Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego

13 Deklaracja Kopenhaska Stworzenie mechanizmów zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Wypracowanie: standardów jakości, norm, kryteriów i wskaźników jakości kształcenia i szkolenia zawodowego

14 wspólne ramy zapewniania jakości
CQAF Potrzebne są - wspólne ramy zapewniania jakości Common Quality Assurance Framework

15 Koncepcja CQAF listopad 2003 rok – opublikowano raport technicznej grupy roboczej zajmującej się jakością w kształceniu zawodowym i szkoleniach Quality in VET maj 2004 rok – propozycje zawarte w raporcie zatwierdzone zostały do realizacji przez Radę UE Jolanta Podłowska Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku

16 EQARF Kraje UE podkreślały potrzebę silniejszego ugruntowania statusu CQAF EQARF – Europejskie Ramy Odniesienia na rzecz Zapewnienia Jakości stanowią odpowiedź na postulaty państw członkowskich i opierają się na doświadczeniu uzyskanym w toku stosowania CQAF

17 EQARF Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

18 EQARF Ustanowienie Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości jest narzędziem mającym pomóc państwom UE w promowaniu i monitorowaniu ciągłego udoskonalania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego VET na podstawie wspólnych europejskich punktów odniesienia.

19 EQARF - punkty odniesienia
Wspólne punkty odniesienia zapewniają: przejrzystość spójność oraz możliwość przenoszenia uprawnień pomiędzy różnymi systemami obecnymi w Europie

20 EQARF Ramy Odniesienia CQARF nadają nową energię działaniom na rzecz ciągłego udoskonalania praktyk zarządzania jakością, a przez to całych systemów VET. Treść Ram Odniesienia opiera się na pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich.

21 EQARF - cele Celem Ram Odniesienia jest stymulowanie:
tworzenia bardziej rozbudowanych i spójnych systemów zarządzania i poprawy jakości w krajach UE poprawy przejrzystości systemów zarządzania jakością poprawy jakości oraz przejrzystości metod stosowanych w VET w celu zwiększenia wzajemnego zaufania i ułatwienia mobilności współpracy i wzajemnego uczenia się zaangażowania w kulturę poprawy jakości na wszystkich poziomach.

22 Dziękuję za uwagę Jolanta Podłowska
Dla OSKKO, MIĘTNE, 18 kwietnia 2009 roku


Pobierz ppt "Jakość kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google