Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kielce, dnia 21.10.2013 roku Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kielce, dnia 21.10.2013 roku Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y."— Zapis prezentacji:

1 Kielce, dnia 21.10.2013 roku Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y

2 U D Z I A Ł O W C Y S P Ó Ł K I

3 Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe, z którymi Fundusz podpisał umowy o współpracy. Poprzez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do kapitału Fundusz realizuje misję działania na rzecz rozwoju gospodarki i zmniejszenia bezrobocia, a także wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności na obszarze województwa świętokrzyskiego. Działalność Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do: podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansowa, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,

4 Europejska podstawa klasyfikacji przedsiębiorców Mikro przedsiębiorca – to przedsiębiorca który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów Euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro. Mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów Euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów Euro. Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów Euro.

5 OFERTA FUNDUSZU DEDYKOWANA PRZEDSIĘBIORCOM Poręczenia kredytów/pożyczekPoręczenia wierzytelności leasingowych -Poręczenia kredytów inwestycyjnych -Poręczenia kredytów obrotowych (w ramach rządowej linii gwarancyjnej PLD i poręczenia Funduszy PLUS) = PLDPLUS jako produktu dedykowanego przedsiębiorcom poprzez sieć Banków Spółdzielczych Fundusz nie udziela poręczeń w oparciu o wcześniej zawarte umowy z bankami dla już uruchomionych produktów

6 Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zabezpieczanego produktu, wydłużone o 6 miesięcy jednak nie dłuższe niż 66 miesięcy. Udzielane przez Fundusz poręczenia są ograniczone do: kwoty nie większej niż 80% udzielonego finansowania, 5% kapitału poręczeniowego Funduszu, Aktualnie maksymalna kwota poręczenia to 1,4 mln zł Poręczenia udzielane są w złotych, do kwoty z góry oznaczonej. Poręczenie wygasa w przypadku, gdy: kredyt zostanie wykorzystany niezgodnie z celem określonym w umowie kredytu, kredyt/pożyczka/leasing zostanie spłacony/a przed terminem określonym w umowie kredytu/pożyczki/leasingu,

7 Odpowiedzialność Funduszu z tytułu poręczenia nie obejmuje: odsetek od poręczonego kredytu/pożyczki/leasingu, prowizji i innych opłat pobieranych przez instytucję finansującą, kosztów związanych z dochodzeniem należności instytucji finansującej, kosztów ustanowienia zabezpieczeń na rzecz instytucji finansującej, Warunkiem wejścia w życie umowy poręczenia jest: ustanowienie przez przedsiębiorcę zabezpieczeń na rzecz Funduszu, na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela (głównie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 i §2 K.P.C.), wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty prowizyjnej za udzielenie poręczenia na rachunek Funduszu wskazany w umowie poręczenia, W przypadku poręczeń udzielanych w formule de minimis Fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku oraz prowizji za udzielenie poręczenia !!!

8 Zakres informacji przekazywanych Funduszowi przez Instytucję Finansującą w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie poręczenia Kserokopia wniosku o udzielenie finansowania złożonego w instytucji finansującej wraz z kserokopią dokumentacji załączonej do wniosku., Kserokopia umowy kredytu/pożyczki/leasingu oraz umów zabezpieczenia spłaty innych niż poręczenie Funduszu oraz informacji uzyskanych na podstawie tych umów w okresie finansowania m.in. dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Wnioskodawcy oraz udzielonych zabezpieczeń, Zgoda przedsiębiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgoda na sprawdzenie w rejestrach BIK i BIG, Wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki lub wierzytelności leasingowej,

9 Poręczenia kredytów/pożyczek

10 Poręczenia kredytów/pożyczek - Taryfy TARYFA OD UDZIELANYCH PORĘCZEŃ (Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW W RAMACH RPOWŚ)- pomoc de minimis za udzielenie poręczenia na okres ustanawiania hipoteki (prowizja pomostowa do 6 miesięcy) –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenia na okres do 12 miesięcy –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenia na okres 12 do 24 miesięcy –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenia na okres 24 do 36 miesięcy –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenia na okres 36 do 48 miesięcy –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenia na okres 48 do 60 miesięcy –0 % wartości poręczenia, za udzielenie poręczenie powyżej 60 miesięcy –0 % wartości poręczenia. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT OD UDZIELANYCH PORĘCZEŃ (Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW W RAMACH RPOWŚ) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT OD UDZIELANYCH PORĘCZEŃ (BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW W RAMACH RPOWŚ)

11 Poręczenia wierzytelności leasingowych BeneficjentMikro-, mały i średni przedsiębiorca (MŚP) Cel Leasing przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy Maksymalna kwota poręczenia Jednostkowe poręczenie nie może przekraczać 5% kapitału poręczeniowego danego Funduszu (do 1,4 mln zł) Maksymalny okres obowiązywania poręczenia 66 miesięcy - (5-letni okres leasingu + 6 miesięcy) Maksymalna wysokość poręczenia80% kwoty przyznanego leasingu Cena poręczenia (od kwoty poręczenia udzielonego leasingu) Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji Zabezpieczenie Weksel własny in blanco kredytobiorcy wystawiony na rzecz Funduszu Wykonanie zobowiązania Fundusz wykona zobowiązanie w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty Partnerzy Pekao Leasing Sp. z o.o. PKO Leasing S.A. Millennium Leasing Sp. z o.o. – umowa w trakcie negocjacji ING Lease Polska – umowa w trakcie negocjacji PKO BP S.A. - umowa w trakcie negocjacji Miejsce udzielania poręczenia leasinguWszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w instytucji leasingowej, w której przedsiębiorca ubiega się o leasing.

12 Poręczenia z gwarancją BGK PLD PLUS

13 1. BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH 2. BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU ZDROJU 3. NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 4. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. 5. BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE 6. BANK DNB NORD POLSKA S.A. 7. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIŃCZOWIE 8. BANK SPÓŁDZIELCZY W JĘDRZEJOWIE 9. BANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU 10. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE 11. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH 12. BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE 13. BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE 14. BANK SPÓŁDZIELCZY DALESZYCE-GÓRNO 15. BANK SPÓŁDZIELCZY W STARACHOWICACH 16. BANK PEKAO S.A. 17. KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 18. GETIN NOBLE BANK S.A. 19. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 20. BANK SPÓŁDZIELCZY W SAMSONOWIE 21. BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE 22. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE 23. BANK SPÓŁDZIELCZY W OŻAROWIE 24. BANK SPÓŁDZIELCZY W SANDOMIERZU 25. OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ W SANDOMIERZU 26. PKO BP S.A. 27. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA (SGB) 28. FUNDACJA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH 29. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA 30. KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31. QUALITY ALL DEVELOPMENT 32. PEKAO LEASING 33. ING BANK ŚLĄSKI Instytucje współpracujące

14 INFORMACJE O DOTYCHCZAS UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

15

16

17

18 Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Kielce ul. Św. Leonarda 1/13 Tel: 41/24 29 505 Tel: 41/24 29 505 Fax: 41/24 29 492 e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl www.swietokrzyskifp.pl www.swietokrzyskifp.pl

19 Kontakt z pracownikami ŚFP Sp. z o.o.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kielce, dnia 21.10.2013 roku Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google