Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

2 O PROGRAMIE : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

3 O PROGRAMIE : W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty.

4 P RIORYTETY POKL : Centralne: I- Zatrudnienia i integracja społeczna II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III - Wysoka jakość systemu oświaty IV - Szkolnictwo wyższe i nauka V - Dobre rządzenie Regionalne: VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII - Promocja integracji społecznej VIII - Regionalne kadry gospodarki IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

5 O PIS P RIORYTETU VII W ramach Priorytetu VII podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.

6 PROJEKT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE 2010 ROK

7 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE- SZANSĄ NA POWRÓT NA RYNEK PRACY

8 P RIORYTET VII: P ROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ D ZIAŁANIE 7.1 R OZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI P ODDZIAŁANIE 7.1.1 R OZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ P ODDZIAŁANIE 7.1.1 R OZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

9 Cel główny projektu: Zwiększenie szans na rynku pracy dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Bodzanów Cele szczegółowe o Nabycie umiejętności zawodowych o Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia o Zwiększenie kompetencji życiowych o Zmniejszenie poczucia bezradności i zniechęcenia

10 U CZESTNICY : Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności: - długotrwale bezrobotne ( bez prawa do zasiłku) - nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi -osoby zależne mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym

11 I NSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Instrumenty aktywizacji zawodowej Instrumenty aktywizacji edukacyjnej Instrumenty aktywizacji zdrowotnej Instrumenty aktywizacji społecznej

12 D ZIAŁANIA

13 A KTYWIZACJA ZAWODOWA Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego-badanie potencjału zawodowego o 8 godzin zajęć grupowych, 10 godzin zajęć indywidualnych

14 A KTYWIZACJA EDUKACYJNA Kursy zawodowe: Kucharz-1 osoba Florystka- 1 osoba Sprzedawca -3 osoby Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – 1 osoba Spawacz -1 osoba Glazurnik- 1 osoba Operator wózka widłowego- 1 osoba Sekretarka z elementami prawa pracy- 1 osoba

15 S ZKOLENIE Z WIZAŻU I STYLIZACJI

16 W ARSZTATY Z EDUKACJI FINANSOWEJ

17 A KTYWIZACJA SPOŁECZNA Wyjazdy integracyjne Ciechocinek Warszawa

18

19

20 K LUB INTEGRACJI S POŁECZNEJ – AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM S POŁECZNYM W G MINIE B ODZANÓW

21 P RIORYTET VII: P ROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ D ZIAŁANIE 7.2 P RZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ P ODDZIAŁANIE 7.2.1 A KTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

22 C EL PROJEKTU Reintegracja zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

23 G RUPA DOCELOWA osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym w tym: o Osoby długotrwale bezrobotne o Osoby niezatrudnione korzystające z pomocy społecznej o Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

24 D ZIAŁANIA

25 D ORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE

26 K URSY ZAWODOWE Spawacz- 3 osoby Sprzedawca- 3 osoby Kosmetyczka- 1 osoba Florystka- 1 osoba Operator koparko-ładowarki – 3 osoby Kierowca wózków jezdniowych- 2 osoby Obsługa imprez okolicznościowych- 2 osoby

27

28

29 K URS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

30 Z AJĘCIA DLA DZIECI Z PEDAGOGIEM

31 S ZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

32 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ! Kontakt: EDYTA MATCZAK Tel. 260-70-06 wew. 21, 0-692-460-889


Pobierz ppt "PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google