Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemiecka nazwa wsi to Alt St ű denitz. Nazwa pochodzi od rzeki i jeziora- Rzeki Studniczanki oraz jeziora Czarcie (obecnie Czarne). Z dokumentów znana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemiecka nazwa wsi to Alt St ű denitz. Nazwa pochodzi od rzeki i jeziora- Rzeki Studniczanki oraz jeziora Czarcie (obecnie Czarne). Z dokumentów znana."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Niemiecka nazwa wsi to Alt St ű denitz. Nazwa pochodzi od rzeki i jeziora- Rzeki Studniczanki oraz jeziora Czarcie (obecnie Czarne). Z dokumentów znana jest od 1337 roku. Jest to wie ś o rodowodzie ś redniowiecznym. Do XVIII wieku nale ż a ł a do rodu von G ű ntersberg a maj ą tku von Gruthow. W 1855 roku maj ą tek nale ż a ł do braci Glahnów. STARA STUDNICA le ż y na trasie Kalisz Pomorski- Z ł ocieniec. Po ł o ż ona jest 6,5 km od Po ź rzad ł a Wielkiego i 12 km od Kalisza Pomorskiego. Ze Starej Studnicy mo ż na dojecha ć te ż do Miros ł awca.

4

5

6 Otaczaj ą j ą lasy z jeziorami i łą ki. Po ł o ż ona jest na wzniesieniu. Poza zespo ł em dworsko- parkowym znajduj ą si ę jedyna w okolicy odkrywka ska ł gnejsowych przy w ą wozie znajduj ą cym si ę na trasie do Sienicy, oraz g ł az narzutowy o wysoko ś ci 2 m i obwodzie 10,2 m.Niedaleko ro ś nie drzewiasty ja ł owiec pospolity. Na terenie naszej wsi jest ponad 30 kasztanowców i sporo starych lip. Niektóre z nich s ą o obwodzie 600 i 400 cm.

7

8

9

10 J E Z I O R O S T U D N I C K I E R Z E K A D R A W A

11 BAGIENKO

12 Nasza miejscowo ść, to nie tylko spokój, cisza, czyste wody i czyste powietrze! Pobyt w Starej Studnicy mo ż na, a nawet powinno si ę wykorzysta ć jako baz ę wypadow ą do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej czy wodnej. Sprzyja ku temu charakterystyczne po ł o ż enie miejscowo ś ci, le żą cej w ś ród lasów i równocze ś nie nieopodal szlaków rowerowych (m.in. wokó ł Jeziora Lubie) i kajakowego szlaku im. ks. Kardyna ł a Karola Wojty ł y rzek ą Draw ą.

13

14 Wycieczki piesze po okolicy mo ż na po łą czy ć ze zbieraniem grzybów i jagód a pobyt nad pobliskimi jeziorami wykorzysta ć do uprawiania w ę dkarstwa. Rzeka Drawa przep ł ywa oko ł o siedem kilometrów st ą d. Jest to 112 km wspomnianego szlaku i tam równie ż zaczyna si ę najpi ę kniejszy odcinek ś rodkowej Drawy. Jego 17 kilometrow ą d ł ugo ść mo ż na pokona ć w ci ą gu jednego dnia, dostarczaj ą c sobie naprawd ę niezapomnianych wra ż e ń a nie oddalaj ą c si ę st ą d w zasadzie wcale, gdy ż koniec tego odcinka jest równie ż oddalony st ą d o oko ł o 7 kilometrów!

15

16

17

18 PAŁAC SPICHLERZ RYGLOWY

19 S p i c h l e r z r y g l o w y m u r o w a n y z k o ń c a X I X w i e k u. J e s t t o o b i e k t m u r o w a n y z e s t r o p a m i i b e l k a m i d r e w n i a n y m i 3 p o z i o m o w y. S ł u ż y ł d o p r z e c h o w y w a n i a z b o ż a.

20

21 Dwór z zespo ł em dworsko- parkowym neoklasycznym. W parku rosn ą bardzo stare kasztanowce oraz pot ęż ne lipy o obwodzie 600 i 400 cm. Jest to obiekt murowany z ceg ł y, podpiwniczony. W piwnicach znajduj ą si ę sklepienia odcinkowe. Stropy drewniane. Od wschodu i po ł udnia dwór otoczony jest parkiem.

22

23 Cmentarz z po ł owy XIX wieku z zachowanym uk ł adem przestrzennym, nagrobkami i drzewostanem.

24

25

26 W ś wietlicy s ą równie ż pokoje go ś cinne

27 Mamy stok narciarski !!!

28 Zimą można tu uprawiać narciarstwo biegowe a nawet zjazdowe. W granicach naszej miejscowości znajduje się stok narciarski o długości ok. 350 i 500 metrów z wyciągiem orczykowym, oświetlony

29

30

31

32 Pami ą tkowa tablica z nazwiskami ż o ł nierzy niemieckich mieszkaj ą cych w Studnicy a poleg ł ych w czasie I wojny ś wiatowej.

33

34 Ciekawe widoki i zachody s ł o ń ca

35

36

37 PA PA !!!


Pobierz ppt "Niemiecka nazwa wsi to Alt St ű denitz. Nazwa pochodzi od rzeki i jeziora- Rzeki Studniczanki oraz jeziora Czarcie (obecnie Czarne). Z dokumentów znana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google