Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie jest współfinansowane ze środków EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie jest współfinansowane ze środków EFS"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie jest współfinansowane ze środków EFS
Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Spotkanie informacyjne 14 maja 2012 r. Spotkanie jest współfinansowane ze środków EFS 1

2 Konkurs zamknięty nr POKL/6.2/IB/12
Termin składania wniosków od 30 kwietnia do 1 czerwca Dostępne środki:

3 Uprawnieni projektodawcy - Beneficjenci
Pośrednik finansowy : prowadzi fundusz pożyczkowy, w tym przede wszystkim udziela pożyczek na rzecz uczestników projektu (pożyczkobiorców) udziela wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa

4 Zadania pośrednika finansowego
Przyznawanie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek Monitorowanie prawidłowości spłaty Rozliczanie otrzymanych środków Pożyczek Kosztów zarządzania Kosztów doradztwa i szkoleń Zarządzanie kapitałem funduszu Obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis

5 Uprawnieni projektodawcy - Beneficjenci
Projektodawca musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożyczkowej lub poręczycielskiej na rzecz mikroprzedsiębiorstw. Łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Projektodawca i ewentualni Partnerzy w poprzednim zamkniętym roku obrotowym.

6 Uprawnieni projektodawcy - Beneficjenci
podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a Rozporządzenia MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, w szczególności: banki krajowe, zagraniczne, spółdzielcze, instytucje kredytowe lub finansowe; podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek- konsorcja powyższych podmiotów.

7 Instrument inżynierii finansowej
Wyodrębniony księgowo fundusz powstały w celu tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie z ich środków pożyczek, których wypracowane zyski przeznaczane są na cele związane z utworzeniem funduszu

8 POKL/6.2/IB/12 Grupa docelowa
osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

9 POKL/6.2/IB/12 Typ projektu
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii), obejmujące: przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę; doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

10 Pomoc de minimis różnica pomiędzy poziomem oprocentowania standardowego i preferencyjnego. Jest ona wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu § 33 ust. 1a rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

11 Oprocentowanie Stopa referencyjna - stopa bazowa (4,91 %) powiększona o marżę (4 pkt. %) Oprocentowanie preferencyjne – poniżej aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej (8,91 %) Oprocentowanie standardowe – równe lub wyższe stopie referencyjnej

12 Pożyczka Do 50 tysięcy zł Co najmniej jedna transza (decyzja Pośrednika) Okres spłaty do 60 miesięcy Możliwa karencja spłaty rat kapitałowych do 12 miesięcy

13 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Projekt może być realizowany nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku Projektodawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożyczkowej lub poręczycielskiej na rzecz mikroprzedsiębiorstw

14 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej
W ramach projektu zastosowane są łącznie instrumenty wsparcia wymienione w typie operacji Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa małopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu

15 Wskaźniki 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie, w tym:
a) liczba osób w wieku lata; b) liczba osób w wieku lata. 2. Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych, w tym: 3. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: a) udzielonych osobom w wieku lata; b) udzielonych osobom w wieku lat. 4. Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych. 5. Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach.

16 Wskaźniki wskaźniki z listy rozwijanej są jedynie wybranymi wskaźnikami nie obejmującymi całości rezultatów oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu 16

17 Czas trwania działań Okres realizacji projektu
Najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. co najmniej 1-krotny obrót środkami kapitału pożyczkowego Okres monitorowania 5 lat od zakończenia realizacji Po tym okresie możliwe będzie zawarcie nowej umowy kontynuującej dotychczasową działalność, na co wpływ będzie miała wartość udzielonych pożyczek Co pół roku do IP2 przekazywana jest informacja nt. działalności pożyczkowej

18 Konstrukcja projektu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

19 Wniosek PO KL W ramach wniosku wyróżniono siedem elementów:
Informacje o projekcie Projektodawca (Beneficjent) Charakterystyka projektu (ograniczenie do znaków, dodatkowo znaków na opis ryzyka dla projektów =< 2 mln zł) Budżet projektu Oświadczenie Harmonogram realizacji projektu Szczegółowy budżet

20 3.2 Ocena zainteresowania oferowanym wsparciem wśród potencjalnych pożyczkobiorców Jak Wnioskodawca dotrze do mieszkańców całego województwa?

21 3.3 utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania 6.2
Zadania utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania 6.2 doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców Koncepcja budowy sieci dystrybucji pożyczek albo wskazanie podmiotów współpracujących w tym zakresie (wskazanie sposobów dotarcia do jak największej liczby uczestników projektu) Opis systemu monitoringu spłat

22 3.5 Cel Działania 6.2 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia

23 3.6 Czy Wnioskodawca ma doświadczenie?
Czy bezpiecznie inwestuje posiadane środki? Jaka jest relacja umów wypowiedzianych do wartości pożyczek ogółem?

24 Rachunki bankowe Dwa wyodrębnione rachunki bankowe:
obsługa bezpośredniego wkładu finansowego w instrumenty inżynierii finansowej obsługa pomocy bezzwrotnej w postaci szkoleń i doradztwa. Możliwe też są rachunki związane z: Spłacanymi pożyczkami wraz z odsetkami Przychodami z tytułu zainwestowanego kapitału

25 Transze środki na utworzenie funduszu pożyczkowego przekazywane są w jednej transzy odrębnym przelewem środki na finansowanie szkoleń i doradztwa wg przyjętego harmonogramu płatności W okresie realizacji Projektu wszelkie przychody, osiągnięte bezpośrednio dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego, Beneficjent jest zobowiązany przeznaczać na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, po potrąceniu należnego podatku, jeśli odpowiednie przepisy tego wymagają.

26 Koszty zarządzania Koszty zarządzania w ramach instrumentu inżynierii finansowej nie stanowią wydatku podlegającego certyfikacji do KE. W ramach budżetu projektu nie wypełnia się zadania „Zarządzanie projektem” koszty zarządzania pokrywane są ex post („z dołu”) z przychodów w polu Uzasadnienie kosztów należy wskazać wartość kosztów zarządzania o jaką ubiega się Pośrednik finansowy, wskazując koszty łączne w podziale na podkategorie koszty osobowe wykazywane są jednostkowo Łączna wartość kosztów zarządzania nie może przekraczać średniorocznie 4% wartości zadania „Utworzenie funduszu pożyczkowego”

27 Koszty zarządzania - podkategorie
Obsługa projektu (personel koordynujący projekt, obsługa administracyjna, księgowość) Działalność finansowa (rachunki bankowe, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, ew. windykacja, pośrednicy terenowi rekrutujący pożyczkobiorców) Majątek (wynajem biura, amortyzacja, media) Działalność pożyczkowa (promocja, obsługa wniosków pożyczkowych, materiały biurowe, przesyłki) Podstawą do wyliczenia kosztów zarządzania będą każdorazowo poniesione i udokumentowane koszty.

28 Koszty zarządzania Maksymalna kwota do wykorzystania (MKW):
1. rok realizacji – 4% alokacji kapitałowej funduszu 2. rok realizacji i kolejne – 2% alokacji kapitałowej funduszu + 2% wartości aktywnych umów pożyczkowych Jeżeli w danym kwartale przychody osiągnięte z kapitału fundusz byłyby niewystarczające na pokrycie kosztów zarządzania, koszty takie będą mogły zostać pokryte ze środków przekazanych na utworzenie funduszu pożyczkowego, pod warunkiem, że średnie oprocentowanie roczne pożyczek udzielanych przez Pośrednika finansowego nie przekracza 4%.

29 Reguła proporcjonalności
Zgodnie z regułę proporcjonalności rozliczenie projektu pod względem finansowym następuje w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.: kryterium dostępu; kryterium strategicznego; celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 29

30 „Reguła proporcjonalności” – mechanizm weryfikacji efektywności
Nieosiągnięcie wymaganego wskaźnika wykorzystania kapitału pożyczkowego: do 18. miesiąca od rozpoczęcia realizacji projektu pożyczki nie przekroczą 40% kapitału, IP2 może żądać zwrotu do 50% różnicy między kapitałem a kwotą udzielonych pożyczek do 30. miesiąca od rozpoczęcia realizacji projektu pożyczki nie przekroczą 65% kapitału, IP2 może żądać zwrotu niewykorzystanej kwoty kapitału

31 Badanie efektywności funduszu
Prowadzone na rok przed zakończeniem okresu monitorowania Proponowane kryteria: 200% wykorzystania kapitału Straty nie przekraczają 10% wartości udzielonych pożyczek Wartość umów wypowiedzianych nie przekracza 20% wartości udzielonych pożyczek Przychody finansowe przekraczają MKW

32 Definicja zadania merytorycznego
Zadanie merytoryczne należy rozumieć jako szereg powiązanych ze sobą działań zmierzających bezpośrednio do realizacji celu projektu. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska. Wydatki związane ze zleceniem zadania merytorycznego odznacza się w szczegółowym budżecie (check box „zadanie zlecone”) 32

33 System selekcji projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

34 PROCES DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
1. ZŁOŻENIE WNIOSKU 2. OCENA FORMALNA 3. OCENA MERYTORYCZNA 4. LISTA RANKINGOWA 5. EWENTUALNE NEGOCJACJE 6. UMOWA O DOFINANSOWANIE

35 OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE
Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją? Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie? Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)? Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? OCENA FORMALNA

36 Poprawa błędów formalnych
brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji Konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu podpisanie wniosku w części V przez inną/e osobę/y niż wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku niezłożenie wniosku w wersji elektronicznej (plik XML) niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) złożenie wniosku tylko w 1 egzemplarzu papierowym brak strony/stron inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku błędnie wypełnione pole 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

37 KOMISJA OCENY PROJEKTÓW (KOP)
Ocena merytoryczna projektu jest dokonywana przez dwie osoby wyłonione w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP w obecności 3 członków KOP Ocena merytoryczna dokonywana jest niezależnie przez każdego z oceniających Każdy członek KOP przed przystąpieniem do oceny podpisuje deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności OCENA MERYTORYCZNA Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

38 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL
OCENA FORMALNA KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE FORMALNE DOSTĘPU OCENA MERYTORYCZNA STRATEGICZNE MERYTORYCZNE W ramach PO KL stosowane będą 2 podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów: Ogólne – zatwierdzane są przez Komitet Monitorujący PO KL, na podstawie propozycji przedłożonej przez IZ. Szczegółowe – (o ile zostały określone) mają zastosowanie do poszczególnych Priorytetów i Działań i typów projektów PO KL lub Tematów dla projektów innowacyjnych przez umieszczenie we właściwym dla danego Priorytetu Planie Działania. W przypadku komponentu regionalnego, właściwy miejscowo Podkomitet Monitorujący, rekomendując IZ zatwierdzenie PD, rekomenduje jednocześnie Komitetowi Monitorującemu zatwierdzenie zawartych w nich kryteriów szczegółowych. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na szeroki zakres różnorodnych zagadnień tematycznych objętych wsparciem w ramach PO KL. Nie jest możliwe określenie zamkniętej listy kryteriów obowiązującej dla wszystkich Priorytetów, Działań i Poddziałań PO KL. W założeniu grupę taką stanowią kryteria ogólne, natomiast kryteria szczegółowe będą ustalone dla poszczególnych Działań, Poddziałań i typów projektów realizowanych w ramach PO KL. Klasyfikacja typów kryteriów w ramach PO KL jest zbliżona dla projektów konkursowych i systemowych. Tożsame typy kryteriów ogólnych (formalnych, merytorycznych i horyzontalnych) oraz szczegółowych kryteriów dostępu ustalone są zarówno dla projektów systemowych, jak i konkursowych. Niemniej jednak w ramach tej samej grupy kryteriów, w zależności od typu projektów (konkursowy bądź systemowy), kryteria mogą różnić się co do treści i stosowanej metodologii oceny. Szczegółowe kryteria strategiczne stosuje się natomiast wyłącznie w odniesieniu do projektów konkursowych. HORYZONTALNE

39 Standard Minimum Aby projekt mógł być uznany za zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, musi spełniać standard minimum. Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi spośród 6 pytań. 39

40 Standard Minimum Każde pytanie standardu minimum należy traktować niezależnie od innych pytań. Jednak w przypadku braku logiki w założeniach wniosku w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn punktacja w części B Karty Oceny Merytorycznej powinna być obniżona. 40

41 Standard Minimum obszar interwencji – obszar wsparciem w ramach PO KL (np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność). zasięg oddziaływania projektu – przestrzeń, której projekt dotyczy (np. powiat, kraj, instytucja, przedsiębiorstwo, konkretny dział w danej instytucji). 41

42 Standard Minimum Analiza
1 Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? □ TAK □ NIE 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3 Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 42

43 Standard Minimum Analiza
Analiza ma na celu ukazanie, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oznacza przedstawienie danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu oraz odniesienie się do występujących barier równości płci (pyt.1 Standardu minimum). 43

44 Standard Minimum Analiza
Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu. W analizie dopuszczalne jest takze wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych. Wymagane jest jednak w takim przypadku podanie w miarę dokładnych informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.). 44

45 Standard Minimum Realizacja
4 Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? □ TAK □ NIE 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 45

46 Standard Minimum Realizacja
Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn i w miarę możliwości być zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn (pyt. 4 standardu minimum). Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych nierówności w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn. 46

47 Standard Minimum Wyjątek
7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? □ TAK □ NIE Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 47

48 OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE
Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 25 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. Zadania 20 pkt. Oddziaływanie projektu 10 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem Wydatki projektu OCENA MERYTORYCZNA Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% dopuszczalnej liczby punktów aby uzyskać rekomendację.

49 WARUNKI REKOMENDACJI DO DOFINANSOWANIA
Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które spełniają następujące warunki: w poszczególnych polach oceny merytorycznej otrzymały przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania, zgodność projektu z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, z politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym zwłaszcza z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum) oraz z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL; koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; poziom kosztów pośrednich jest prawidłowy. Tu nie będzie kosztów pośrednich – jest sens o tym wspominać?

50 Negocjacje mogą dotyczyć:
BUDŻETU PROJEKTU ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU NEGOCJACJE MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ. Negocjacje mogą być ustne lub pisemne.

51 Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne
NEGOCJACJE BUDŻETOWE Wydatki, których zwiększenie przyczyni się do lepszej realizacji projektu Wydatki niekwalifikowalne, w opinii KOP zbędne Wydatki zawyżone, których wartość może być obniżona bez straty dla jakości projektu Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych - zmniejszenie wartości projektu nie może być jednak wyższe niż 25% początkowej wartości projektu. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie i/lub dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami.

52 NEGOCJACJE Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania, jednak zmniejszenie wartości projektu nie może być większe niż 25% początkowej wartości projektu. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie. Zmiany mogą dotyczyć również zakresu merytorycznego projektu (np. zwiększenie liczby uczestników projektu, wprowadzenie nowych form wsparcia, ale bez zmiany charakteru projektu).

53 PROCEDURA ODWOŁAWCZA Wnioskodawcy, którego projekt na etapie oceny formalnej lub merytorycznej uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące składania protestu oraz odwołania zawarte są w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

54 ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wnioskodawca otrzymując pismo z uzasadnieniem odrzucenia projektu zostanie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym, - terminie, w jakim należy go wnieść, - instytucji, do której należy go wnieść. W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy (protest i odwołanie), etap sądowy (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

55 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
55

56 ZAŁĄCZNIKI DOSTARCZANE PRZED PODPISANIEM UMOWY
Beneficjent, którego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Kraków terminie następujących załączników: Harmonogram płatności, Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy/Partnera, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, umowy z Partnerami (w tym zagranicznymi), odpis z KRS, MKW na pokrycie kosztów zarządzania. Może dobrze byłoby tu wspomnieć o Maksymalnej Kwocie do Wykorzystania. To ma być załącznik do umowy.

57 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Umowa o dofinansowanie określa: harmonogram dokonywania wydatków, wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, zobowiązanie do poddania się kontroli, termin i sposób rozliczenia środków, formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunki zwrotu środków i rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowości.

58 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Zasady dokonywania płatności: pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności, przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% wartości wcześniej otrzymanych transz dotacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w wysokości 150% najwyższej transzy w ramach projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia.

59 Dokumenty Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Plan Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2012 Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wniosek o dofinansowanie projektu – Instrukcja Podręcznik wskaźników PO KL Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Zakres realizacji projektów partnerskich Wytyczne w zakresie informacji i promocji Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL Zasady finansowania PO KL Tu bardzo wyraźnie należy podkreślić, że muszą uwzględniać zapisy specyficzne zawarte w instrukcji do wniosku z zakresu inżynierii finansowej z Zasad inżynierii. Że są dość istotne różnice, itp.

60 Akty prawne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U nr 239 poz z późn. zm.)

61 Strony internetowe www.pokl.wup-krakow.pl www.efs.gov.pl

62 w przygotowaniu wniosku
Pomoc w przygotowaniu wniosku ROEFS Kraków FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, Kraków Tel: , ROEFS Nowy Sącz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS Nawojowska 4, Nowy Sącz Telefon: Tel: ROEFS Oświęcim Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim Tel: 33  ROEFS Tarnów Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2/4, Tarnów Tel:

63 Europejskiego Funduszu Społecznego
Punkty Informacyjne dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego TARNÓW KRAKÓW NOWY SĄCZ Al. Solidarności 5-9 tel   Plac Na Stawach 1 tel ul. Węgierska 146 tel

64 Dziękujemy za uwagę Tel. 12 42 40 737 efs@wup-krakow.pl
Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel


Pobierz ppt "Spotkanie jest współfinansowane ze środków EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google