Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lucyna Gliniak Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lucyna Gliniak Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek"— Zapis prezentacji:

1 Lucyna Gliniak Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek
Bank Lucyna Gliniak Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Bank- osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na
Bank- osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Bank jest jednym z najważniejszych elementów systemu gospodarczego. Z jednej strony jest niezbędny do poprawnego działania obiegu finansowego państwa a z drugiej jest uczestnikiem powszechnej sfery usług. Bank jest „biznesem szczególnym”: zarabia na pożyczonych pieniądzach, jednocześnie ma obowiązek oddać powierzone pieniądze w ustalonym czasie. Bank jest instytucją zaufania publicznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Rodzaje banków bank centralny,
banki operacyjne (komercyjne, świadczące usługi tzw. klientowi masowemu): banki uniwersalne; banki wyspecjalizowane (np. hipoteczne, inwestycyjne, wspierające budownictwo mieszkaniowe etc.). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Bank centralny Instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Funkcje banku centralnego
Centralny bank państwa Kształtuje politykę pieniężno-kredytową. Współdziała w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Współdziała w kształtowaniu polityki dewizowej. Współpracuje przy sporządzaniu bilansu płatniczego oraz polityki kursowej. Współdziała przy sporządzaniu prognoz, analiz i ocen finansów państwa. Bank emisyjny Emituje znaki pieniężne. Organizuje obieg gotówki Bank banków Oddziałuje na system bankowy stabilizując go. Kształtuje politykę stopy procentowej. Prowadzi politykę refinansowania banków i oprocentowania kredytów refinansowanych. Prowadzi politykę rezerw obowiązkowych banków kredytowych w banku centralnym. Stabilność cen to nadrzędny cel banku centralnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Banki operacyjne Są to instytucje finansowe zajmujące się pozyskiwaniem nadwyżek finansowych i czasowym przekazywaniem tych nadwyżek podmiotom, które potrzebują środków finansowych. Celem banku komercyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 BANKI KOMERCYJNE Banki uniwersalne
Brak ograniczeń w zakresie działalności Rozbudowana sieć dystrybucji Łączenie i wzajemne przenikanie się rodzajów bankowości w ramach jednego banku Banki specjalistyczne Działalności skupiona wokół wąskiego zakresu usług bankowych Zmodyfikowana i ograniczona sieć dystrybucji. Banki inwestycyjne Działalność skupiona wokół rynku kapitałowego. Brak sieci dystrybucji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności:
banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe); banki spółdzielcze (spółdzielnie); banki w formie spółek akcyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Ryzyko bankowe Ryzyko bankowe oznacza, że z określonych powodów bank jest narażony na stratę. Istnieje jednak możliwość że przy niektórych rodzajach ryzyka bank może osiągnąć zysk. Ryzyko takie może być podejmowane świadomie, w perspektywie osiągnięcia zysków nadzwyczajnych. Ponadto w banku mogą wystąpić ryzyka przypadkowe, kiedy o stracie decydują błędne rozwiązania systemowe lub brak odpowiednich procedur. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 Nadzór bankowy Komisja Nadzoru Finansowego ma za zadanie m.in. sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym w Polsce. W ramach tego, przejmując obowiązki Komisji Nadzoru Bankowego, od 1 stycznia 2008 kontroluje działalność wszystkich banków w Polsce. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Rodzaje operacji bankowych
Finansujące - prowadzą do natychmiastowego (lub w ustalonym terminie późniejszym) zwiększenia środków płatniczych klienta. Depozytowe - umożliwiają klientowi przekazanie bankowi czasowo niepotrzebnych mu środków w celu ich wykorzystania na cele inwestycyjne czy konsumpcyjne. Związane z obsługą obrotu płatniczego - realizują zlecenia klienta wykonania określonych operacji na rachunkach bankowych lub operacje płatnicze dokonywane z inicjatywy samego banku. Inne - np. doradztwo, pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Największe banki świata
Liczby w USD wg Tier 1 capital, podane na koniec 2005 r. The Economist: HSBC – 79 mld Citigroup – 75 mld Bank of America – 73 mld JPMorgan Chase – 72 mld Mitsubishi UFJ Financial Group – 64 mld Credit Agricole Group – 60 mld Royal Bank of Scotland – 48 mld Sumitomo Mitsui Financial Group – 40 mld Mizuho Financial Group – 39 mld Santander Central Hispano – 38 mld Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Największe banki działające w Polsce:
Bank Pekao PKO Bank Polski Bank BPH ING Bank Śląski Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Millennium Kredyt Bank Bank Gospodarki Żywnościowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Banks Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Bank execute economic activity - legal entity, relying on reception of
Bank execute economic activity - legal entity, relying on reception of deposit, conceding of credit, publishing of instrument of electronic money and other actions (functions) defined by, bank law regulations of acts and mentioned in bank rules and regulations Bank is one of the most important elements of economic bank system. - It is essential for correct operation of financial circulation of state on one part but if is a participant of general service trade on the other. - Bank is „ business particular ” : it earns on loaned money, a has duty to return entrusted money in established time simultaneously. - Bank is on institution of public reliance. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Kind bank: - Central bank - Commercial - Operative bank (showing services to so called client mass ) Universal bank ; Specialized bank ( e.g. mortgage, investment, leaning construction residential etc ). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Central bank Central bank acts for functioning of banking system. Usually it acts as state unit, or subordinated (conformed) state. National bank fulfills function of central bank in Poland. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Functions of central banks:
Central bank of the state -It forms politics money -credit It interacts in forming of economic policy of on country It interacts in forming of exchange politics It cooperates at composing balance of payments and rate politics It interacts at composing forecast , analyses and estimates of finance of states Bank of issue - It emits money signs Circulation of cash organizes Bank of bank - It affects banking system stabilizing it It forms politics of percentage It leads politics of roll-over of bank and interest of refinanced credits It leads politics of reserve of compulsory credit bank in central bank . Stability of price is supervising purpose of central bank. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 Operative banks There ore operative banks which are institutions dealing with financial surplus and giving this surplus to the subjects thet need financial funds. The purpose of commercial bank is alleviating requirements of subjects in terms of bank services and gaining profits at the same time. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Commercial banks Universal banks: - In range of activity - lack limitation. - Extended network distribution. - Connection and mutual penetration within the confines of one bank. Specialistic banks: - Actions focused around narrow range of bank services. - Modified and limited network of distribution. Investment banks: - Activity concentrated - around capital market. - Lack of network distribution Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Division of bank also exists from the point of view of legal from of activity:
- State banks (state euterpises). - Cooperative banks. - Banks in the form of joint stock companies. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Bank risk Bank risk means that bank is exposed to loss. -However, capability exists that bank can achieve increment at some kinds of risks. Such risk can be taken consciously, in prospect of achievement of extraordinary increment. - Besides, accidental risks can take a stand in a bank when erroneous system solutions decide about loss or lack of proper procedure. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 Banking supervision Among others, Commission of Financial oversight is in charge of financial market, insurance system pension in Poland. Within the confines, talking over the duties of Commissions of Bank Oversight from 1 January 2008 it controls the activities of all banks in Poland. The Commissions work is controlled by the Prime Minister. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 Kinds of bank operations:
- Funding - they lead to immediate- (or in established later (date)) boost of legal tender of a client. -Depositary - they enable the client to transfer to the bank temporary unnecessary money to be used in investments. -Connected with servicing payments - they operate a clicent`s requests to deal with certain operations on their accounts. -Other - e.g. counseling, mediation in operations of valuable papers. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Biggest banks of world:
Numbers in according to USD 1 Tier capital, from the of published by The Economist: HSBC – 79 mld Citigroup – 75 mld Bank of America – 73 mld JPMorgan Chase – 72 mld Mitsubishi UFJ Financial Group – 64 mld Credit Agricole Group – 60 mld Royal Bank of Scotland – 48 mld Sumitomo Mitsui Financial Group – 40 mld Mizuho Financial Group – 39 mld Santander Central Hispano – 38 mld Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 The biggest banks operating in Poland:
Bank Pekao PKO Bank Polski Bank BPH ING Bank Śląski Bank Handlowy BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Millennium Kredyt Bank Bank Gospodarki Żywnościowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Lucyna Gliniak Grupa projektowa: VI Trener: Anna Mielniczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google