Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak walczyć z bezrobociem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak walczyć z bezrobociem?"— Zapis prezentacji:

1 Jak walczyć z bezrobociem?
Małgorzata Sroka Grupa projektowa: VI Trener: Andrzej Makówka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 SPIS TREŚCI Bezrobocie Pojęcie bezrobocia Stopa bezrobocia
Przyczyny bezrobocia Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia Ekonomiczne skutki bezrobocia Walka z bezrobociem Działania bezrobotnych Zakończenie Wnioski Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Bezrobocie Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy. I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: -ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia) nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia , jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia odpowiadającego ich aspiracjom i wymaganiom finansowym: Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie a także nie ma większego wpływu na gospodarkę. Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne). Osoby które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży. Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (nap. niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie. Osoby potrafiące wytworzyć wartość dodaną na poziomie X, a których koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty przeszkoleń i inne) są większe od X nie znajdą zatrudnienia. Obniżenie podatków lub płacy minimalnej może spowodować zwiększenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne. Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osób, pomimo że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tę rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zlecenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia
Na rozmiar zjawiska bezrobocia wpływ mają czynniki społeczne, ponieważ jest to zjawisko wytworzone w społeczeństwie. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo powstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego. Istnieją problemy z zebraniem rzetelnych danych: Osoby pracujące nielegalnie mogą rejestrować się jako bezrobotne celem osiągnięcia korzyści z systemu pomocy społecznej Osoby zdolne do pracy, którym niesłusznie przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy nie pracują choć są zdolne do pracy, nie znajdują się jednak w statystykach bezrobocia. W gospodarce centralnie planowanej, a rzadziej w rynkowej, zatrudnienie jest niewspółmiernie duże do potrzeb firmy. Jest to tzw. bezrobocie ukryte. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Ekonomiczne skutki bezrobocia
Zgodnie z prawem Okuna, okresy, w których poziom bezrobocia jest wysoki, to okresy, w których faktyczny poziom PNB spada poniżej jego poziomu potencjalnego. A zatem wysokiemu poziomowi bezrobocia towarzyszy wysoki poziom produktu, którego wytworzenia zaniechano – zupełnie tak samo jak gdyby tę właśnie ilość zmarnotrawionych, nie wytworzonych samochodów, środków żywności i budynków po prostu utopiono w odmętach oceanu. Jak wielkie jest marnotrawstwo wynikające z wysokiego bezrobocia? Straty ponoszone w okresach wysokiego bezrobocia to największe udokumentowane marnotrawstwo we współczesnej gospodarce. Są one wielokrotnie większe od szacowanych strat wynikających z nieefektywności (zbędnych strat) w następstwie monopolu czy też marnotrawstwa wywołanego stosowaniem ceł i kontyngentów w wymianie zagranicznej. Szacuje się, że na każdy procent, o jaki faktyczna stopa bezrobocia przewyższa naturalna stopę bezrobocia, realny PKB jest niższy o 3% od PKB potencjalnego przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Walka z bezrobociem Działania organów rządowych:
Rząd jako najwyższy organ w państwie musi dbać o sprawy pracowników. W jego ślady powinny pójść samorządy terytorialne, jako organy terenowe, które w sposób bezpośredni mają kontakt z pracownikami. Jednym z najważniejszych działań organów państwowych powinno być zwalczanie bezrobocia, właśnie w tym względzie pomoc samorządów ma kluczowe znaczenie. Działania organów rządowych: zmniejszenie podatków, dla tych pracodawców którzy otwierają nowe miejsca pracy zmiana systemu kształcenia na bardziej efektywny minimalizacja biurokracji, jeżeli chodzi o sprawy związane z otwieraniem nowych przedsiębiorstw wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzenie przez państwo polityki proeksportowej mającej na celu zwiększenie produkcji i zatrudnienia zwolnienie z płacenia podatku od towarów i usług przy eksporcie redukcja godzin pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 Działania bezrobotnych
Bezrobotni aby zdobyć pracę muszą w tym celu podnosić swoje kwalifikacje i cały czas się szkolić. Organizowane są w tym celu, przez Urzędy Pracy, różnego rodzaju kursy. Obecnie tylko osoba posiadająca szeroki wachlarz umiejętności, poparty odpowiednimi zaświadczeniami i licencjami ma szanse na zdobycie satysfakcjonującej go pracy. Projekty które zmniejszają liczbę bezrobotnych w kraju Zmniejszenie kosztów zatrudnienia dla właścicieli przedsiębiorstw oferujących nowe miejsca pracy (bez naruszania stabilności budżetu państwa oraz ZUS-u) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Zakończenie Powstrzymywać rosnące bezrobocie można różnymi sposobami, na przykład gdy odnotuje się wzrost gospodarczy, jednocześnie zwiększa się ilość świadczonych usług oraz następuje zwiększenie produkcji, a obniżając poziom niektórych podatków i zmniejszając stopy kredytowe w bankach otrzymujemy większą ilość inwestycji oraz znacznie ożywiony popyt. Podstawowym czynnikiem potrzebnym w walce z bezrobociem, jest dobrze prosperująca administracja i prawo gospodarcze. Starając się zniwelować stan bezrobocia nie można podzielić kraju na rejony gorzej i lepiej rozwijające się. Środki z budżetu które przeznaczone są na tego rodzaju cele powinny zmniejszać różnice gospodarcze i w sposób globalny, w całym kraju jednocześnie walczyć z bezrobociem. Cały czas trzeba modernizować urzędy pracy, aby w sposób jeszcze bardziej efektywny pozyskiwały informacje od pracodawców o nowych miejscach pracy i aby kontakt z bezrobotnymi odbywał się w jeszcze lepszym stopniu. Największe zagrożenie niesie ze sobą bezrobocie chroniczne, charakteryzujące się tym, że podczas absencji zawodowej, która trwa kilka lat, maleje szansa na znalezienie pracy. Dlatego urzędy powinny prowadzić szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników oraz kursy pozwalające na przekwalifikowanie i przygotowanie pracowników do podęcia innych stanowisk. Wszelka pomoc oferowana przez państwo takim osobą musi być bezpłatna. Bezrobocie cały czas jest w fazie zwyżkowej, a jego największe skoncentrowanie jest wśród kobiet, młodzieży i bezrobotnych długookresowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Wnioski Skuteczna walka z bezrobociem musi opierać się na solidnych fundamentach państwowych, gdzie instytucje rządowe oraz samorządowe współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie. Konieczna jest w tym względzie nowelizacja przepisów prawnych pozwalających na zdecydowanie większe manewry przedsiębiorców, lecz nie można dokonywać jej w sposób szczątkowy gdyż takie załatwienie sprawy nie przyniesie pożądanych długotrwałych efektów. Należy dokonać dużego wysiłku aby znaleźć "złoty środek", który usatysfakcjonuje przedsiębiorców, podniesie pensje pracowników, zmniejszy bezrobocie oraz nie naruszy w znaczący sposób i tak mizernego budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 HOW TO FIGHT UNEMPLOYMENT?
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Unemployment in the fact that some people are able to work
Unemployment is social phenomenon consists in the fact that some people are able to work and declaring its willingness to take is not in actual employment for various reasons. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 - not completed 60 years for women and 65 years for men,
The term unemployed person can be understood and not-for business and not engaged in other gainful employment ,able and ready to take up employment (full-or part –time work ).This is a broad definition. While the narrow use state employment Offices (county or provincial). And so the unemployed within the meaning of the: Act on employment promotion and labor market insitutions is a person seeking employment who: -over 18 years of age ( adult), - not completed 60 years for women and 65 years for men, - currently not taught at any level of education or training is directed at the PLO, - is resident there or remain in our country legally or her residence may be legalized Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 The unemployment rate is the ratio of unemployed economically active population in a given category. Economically active are defined by the CS0 as the people working plus job seekers plus unemployed plus disabled (with the possibility of employment in certain accupations ).Contrast to the economically active civilian employees do not include: military, police and state security . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 There are many reasons for people wanting to work and capable of handling classes are not suited to their aspirations and financial reguirements: Between the end of the work in the previous job, and her taking a new pass some time. This type of unemployment is called frictional unemployment and it is usually low and does not have a major impact on the economy. Person previously employed could lose their jobs due to economic transformation , technological change and the collapese of entire industiers (structual unemloyment). Persons who have completed education ,but do not yet have professional experience are not sought professional group (with the exception of same specialty ) .They reguire a long traning and acguisition experience ,having by this time very productive . For this reason , graduates often can not find work even if there is demand for workers in the industry. New jobs can be located elsewhere than workers seeking employment .Due to the low mobililty of the population (eg. reluctance to move to the city and the difficulty of such a move) and high travel costs of such persons is difficult to find employment. People who can generate added value of X ,and whose cost of employment ( minimum wage , taxes, contributions for social insurance, retraining and other costs) are greater than X does not find employment . Lowering taxes or the minimum wage may increase employment in this group ,however, is politically controversial. Employers may fear hiring people that actually need despite the labor force ,due to the difficulty of their release when demand is lower. The situation may by solved to some extent other forms of employment such as fixed-term, contracts work, or orders. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Factors influencing the phenomenon of unemployment
On the size of unemploment is influenced by social factors ,since this phenomenon is produced in society. Unemployment depends on the size of the economic system and the ongoing policy of national labor market .Is usually associated with the level of new investment and sustainable employment within the newly established factories and modern public or private sector. There are problems with the collection of reliable data: People working illegally may register as unemployed in order to achieve the benefits of the social assistance system. Those capable of work ,which wrongly granted a pension for incapacity for work do not work but are unable to work ,but they are not in the unemployment statistics. In the centrally planned economy ,and less freguently in the market ,employment is disproportionately large for your needs. This is called . hidden unemployment. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 The economic impact of unemployment
According to Okun law ,the periods in which unemployment is high, the periods in which the actual level of GDP falls below its potential level. Thus , high levels of unemployment accompanied by high levels of product whose manufacture was abandoned –just the same as if this was the amount of wasted, not manufactured cars, food resources and buildings simply drowned in the peths of the ocean. How great is the waste resulting from high unemployment ?Losses incurred during periods of high unemployment is the biggest waste documented in the modern economy. They are many times larger than the estimated losses resulting from inefficiency (unnecessary loss) as a monopoly or wastage caused by the use tariffs and guotas on foreign exchange. It is estimated that for every percent by which the actual unemployment rate exceeds the natural rate of unemployment ,real GDP is lower by 3% of GDP ,making full use of potential production capacity. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 The fight against unemployment
Government as the highest authority in the country must take care of the case workers .In his footsteps should go to govenments ,as the authorities field ,which have a direct contact with employees. One of the most important activities of state bodies should be to combat unemployment ,precisely in this regard ,government support is crucial. The activities of government bodies: reducing taxes for those employers who open new jobs change the education system more efficient minimizing red tape when ot comes to matters related to the opening of new businesses Actions local government bodies: putting on small and medium –sized enterprises and the assistance and cooperation of these enities provide the right conditions to attract potential owners to set up small businesses on the treni launch actions to reduce the number of people leaving the country to work ,and pursue it to foreign investors to come to our country and established businesses execute public works Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 ACTIVITIES OF UNEMPLOYED
Unemployed to get to work to that end must hone their skills and train all the time .Are organized for this purpose, by the Labour Offices, various courses. Currently, only a person with a wide range of skills, supported by relevant certificates and licenses have a chance to get to work satifactory. Projects which reduce number of unemployed in the country: The reduction of employment costs for owners of companies offering new jobs (without affecting the stability of the state budget and the Social Insurance Institution). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 END You can hold back the rising unemployment in various ways, for example ,when will record economic growth ,while incerasing the amount of services and increase in production ,and decreasing the levels of certain taxes and reducing the rate of credit in the banks get more investment and more lively demand. The primary factor needed in the fight against unemplyment , is a prosperous administraction and business law. Trying to overcome the unemployment situation can not be divided into the zones of the country worse and more developing countries. Budget resources that are intended for such purposes should reduce economic differences and a global , around the country at the same time fight unemployment. All the time you need to modernize labor offices, so as even more effective acguire information from employers for new jobs and to contact with the unemployed took place in an even better degree. The greatest risk involves protect unemployment , characterized in that during the absence of professinal ,which lasts several years , decreasing the chance of finding work. Therefore, agencies should conduct a series of trainings to raise the gualifications of staff and courses for the retraining and preparing employees to other positions take. Any assistance offered by the State that a person must be free. Unemployment is still in the upward phase ,and its concentration is greatest among women , youth and long –term unemployed. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 Conclusion An effecive fight against unemployment must be based on solid foundations of state, where governement agencies and local governments work together and complement each other. Is needed in this regard, the amendment of legislation allowing for far greater business maneuvers ,but you can not make it in such manner as the residual settlement of the case did not have the desired long-term effects. It should make great effort to find the ,,golden mean”, which will satisfy the business, increase salaries, reduce unemployment and affect in a significant way, and so miserable state budget. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Jak walczyć z bezrobociem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google