Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” projekt w ramach Priorytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” projekt w ramach Priorytetu."— Zapis prezentacji:

1 „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Igor Marek Hutnikiewicz – Dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 października 2009 r.

2 Beneficjent systemowy:
Wybór Beneficjenta wynika z zawartego Porozumienia w sprawie realizacji Programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach " z dnia 5 lutego 2008 r., którego stronami są m.in. orany założycielskie szkół objętych Projektem (Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg, Powiat Ełcki, Powiat Szczycieński), jednostka naukowa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zgodnie z Porozumieniem rolę koordynatora realizacji Programu pełni Biuro Jakości Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3 Wdrożenie projektu przez Biuro Jakości i Znaków Regionalnych, oprócz ww. Porozumienia zostanie zagwarantowane poprzez zgodę organów założycielskich na ich wdrożenie, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, które określa zasady realizacji działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole i jest podstawą wdrażanego w ramach projektu modelu kształcenia w formie eksperymentu pedagogicznego, jest warunkiem formalnych uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego.

4 Okres realizacji: r. – r. Okres realizacji projektu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (eksperyment musi obejmować pełen cykl kształcenia, który na poziomie technikum wynosi 4 lata). Kwota planowanych wydatków w projekcie: w roku 2010 – ,00 zł, ogółem w projekcie – ,00 zł

5 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu
Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)

6 Uzasadnienie realizacji Projektu
Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem typowo turystycznym, dla którego szczególne znaczenie (strategiczne) ma rozwój usług gastronomiczno-hotelarskich. Jednym z podstawowych elementów rozwoju tych usług są wysoko wykwalifikowane kadry, które to bezpośrednio przekładają się na poziom usług. Istotny wpływ na ich rozwój i poziom, ma proces kształcenia tych kadr, a więc zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego. W tym celu powstał Program "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach ", który jako główne swoje cele przedstawia konieczność poprawy konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej poprzez m.in. modernizację infrastruktury programowej nauczania zawodowego, stworzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego itp. Modernizacja struktury nauczania jest niezbędna, aby w przyszłości posiadać dobrze wykształconą kadrę nauczycielską oraz kompetentnych pracowników pracujących w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

7 Obecnie jednym z największych problemów systemu kształcenia zawodowego w tej branży jest to, że nie odpowiada on potrzebom regionalnego rynku pracy, co można zauważyć na podstawie danych statystycznych i analiz prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Olsztynie. Przyczyną takiego stanu, obok kłopotów z finansowaniem, są problemy wynikające z: niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Widoczne m.in. na przykładzie powyżej przedstawionej analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanej przez WUP w Olsztynie. braku nowoczesnych programów nauczania Tworzenie nowoczesnych programów nauczania zawodów w warunkach szybkiej zmiany technologicznej jest trudne. W Polsce opóźnienia w tej mierze są znaczne. Do tej pory nie przygotowano podstaw programowych nawet do zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

8 Metodyka i metodologia realizacji Projektu
Tempo, w jakim świat się zmienia i to, co się zmienia stawia nowe wyzwania przed edukacją, szczególnie zawodową. Zmiana środowiska pracy związana z globalizacją gospodarki, problemami z ochroną środowiska, z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa usługowego, wielokulturowego, ale też społeczeństwa starzejącego się, powoduje, że pojawiają się nowe formy zatrudnienia, a pracodawcy stawiają nowe wymagania wobec pracowników. Zadaniem szkół zawodowych jest stworzenie takich mechanizmów, aby na bieżąco można było niwelować rozdźwięk między tym, co dzieje się w gospodarce a własną ofertą edukacyjną. Szkoła musi szybko reagować na zmieniające się potrzeby oraz preferować ideę uczenia się przez całe życie wynikającą ze strategii lizbońskiej. Uczenie się przez całe życie, jako jedna z kompetencji kluczowych, powinna znaleźć odzwierciedlenie w nowej podstawie programowej, która będzie obowiązywała od 2012 roku.

9 współtworzenie nowych podstaw programowych w kształceniu zawodowym,
Szkoła zawodowa przyszłości nie może funkcjonować bez udziału pracodawców, nie może bez ich udziału odpowiednio kształcić kompetencji zawodowych. Rola pracodawców w przygotowywaniu zmian w szkołach zawodowych: współtworzenie nowych podstaw programowych w kształceniu zawodowym, instytucje wskazujące, co w kształceniu zawodowym się zmienia, organizacja miejsc praktycznej nauki zawodu. Obecnie najważniejsze są umiejętności, ważniejsze niż wiedza, za którą nikt już nie nadąża. Powinniśmy kształtować takie umiejętności, aby absolwent umiał dostosowywać się do szeroko pojętej mobilności na rynku pracy, również europejskim. Uzasadnienie podjęcia zmian w szkolnictwie zawodowym (kontekst regionalny): potrzeby gospodarki i rynku pracy, strategie rozwoju: kraju, regionów, edukacji, priorytety działania MEN – najważniejsza jakość, nowe podstawy kształcenia ogólnego, wsparcie - Projekty EFS (PO KL),

10 Uzasadnienie podjęcia zmian w szkolnictwie zawodowym (kontekst europejski):
cele odnowionej Strategii Lizbońskiej, strategia uczenia się przez całe życie (LLL), Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF), kompetencje kluczowe, ECVET, EQARF, EUROPASS, mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE. Absolwent szkoły zawodowej powinien posiadać cechy osoby przedsiębiorczej, czyli kreatywność, elastyczność, innowacyjność, wyjątkowość, skłonność do podejmowania ryzyka, twórczość, kreowanie wartość, zdolność reagowania, osobistą inicjatywę, dyscyplinę. W związku z powyższym istniejący system edukacyjny musi dostosować swoje metody i treści nauczania do zachodzących zmian i potrzeb rynku pracy tak, aby absolwenci mogli znaleźć zatrudnienie. Kierunkiem tych zmian zgodnie z realizowaną reformą jest zintegrowany system kształcenia, umożliwiający zgodnie ze standardami UE nabywanie i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na jednakowych zasadach w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Jednym z narzędzi tego systemu są „modułowe programy nauczania”, które pozwalają na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań rynku ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

11 Kształcenie zintegrowane to łączenie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy w zamknięte cykle dydaktyczne (moduły) realizowane w toku jednolitych zadań edukacyjnych. Obowiązujący system kształcenia powinien umożliwić zwiększenie poziomu mobilności zawodowej Polaków oraz powiązanie systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Jednym z narzędzi tego systemu będą „modułowe programy nauczania”, które pozwalają na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zmieniające się wymagania zawodów, ich ewaluacja, powstawanie oraz znikanie zmusza do elastycznego traktowania programów nauczania. Dla systemu kształcenia zawodowego duże szanse stwarza koncepcja kształcenia modułowego, za nią przemawiają względy społeczne a przede wszystkim rosnące bezrobocie młodzieży kończącej naukę. W przypadku konieczności przekwalifikowania kształcenie modułowe ułatwia uzupełnienie wiadomości i umiejętności, skraca proces nabywania nowych kwalifikacji.

12 Moduły wykazują także przydatność w doskonaleniu kompetencji pracowników, zwłaszcza w kształtowaniu umiejętności związanych z wprowadzeniem nowych technologii produkcji czy usług. Programy szkoleniowe dorosłych projektowane na zamówienie Urzędów Pracy, wykorzystują koncepcję modułów umiejętności zawodowych. Modułowy program kształcenia zawodowego to zestaw celowo dobranych, na podstawie określonych kryteriów, modułów kształcenia zawodowego i odpowiadających im jednostek modułowych wyznaczających treść zajęć edukacyjnych, które umożliwiają ukształtowanie wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych właściwych dla danego zawodu.

13 Projektem zgodnie z zawartym Porozumieniem zostaną objęte następujące szkoły:
Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Wybór ww. szkół wynika również z komplementarności Projektu z Programem "Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych", ujętego decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. jako kluczowy w Planie Inwestycyjnym RPO Warmia Mazury i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komplementarność obu projektów ma zapewnić oprócz nowoczesnego zaplecza technicznego, również nowoczesne, efektywne systemy nauczania, które pozwolą w pełni wykorzystać nowobudowaną przez ww. szkoły bazę edukacyjną.

14 Planowane do realizacji Działania

15 Działanie: Opracowanie dokumentacji w zakresie kształcenia modułowego
Cel Działania: Opracowanie celowo dobranych na podstawie określonych kryteriów (podstaw programowych) modułów kształcenia zawodowego i odpowiadających im jednostek modułowych wyznaczających treść zajęć edukacyjnych, które umożliwiają kształtowanie wiedzy, umiejętności i cech psychofizycznych stanowiących kwalifikacje właściwe dla zawodu kucharz, kelner, piekarz, cukiernik i technik hotelarstwa zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK), w oparciu o najlepsze europejskie doświadczenia i potrzeby regionalnego rynku. Opis realizacji Działania: Zaprezentowanie projektu oraz przydzielenie zadań dla ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji. Wśród osób odpowiedzialnych za jej opracowanie znajdą się ekspert ds. kształcenia modułowego i ekspert ds. walidacji kwalifikacji i kompetencji, eksperci ds. zarządzania placówkami szkolnymi (eksperci zagraniczni – celem oparcia programów o najlepsze europejskie praktyki; zaangażowani eksperci będą wskazani przez Parterów Zagranicznych Programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach ", a więc placówki szkół z krajów, które są znacznie bardziej rozwinięte pod względem kształcenia modułowego, szczególnie Francja i Dania oraz charakteryzują się wysokim poziomem i jakością kształcenia w branży gastr.-hotel.) oraz kadra nauczycielska szkół gastronomiczno-hotelarskich (nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz kadra zarządzająca tymi szkołami). Opracowywana dokumentacja będzie poddawana konsultacjom przez środowiska pracodawców.

16 Działanie: Opracowanie standardu wymagań dla uznawania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych wraz z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Cel Działania: Opracowanie standardów wymagań dla uznawania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych (dla zawodu kucharz, kelner, piekarz, cukiernik, technik hotelarstwa) powiązanego z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, klasyfikacją zawodów i specjalności dla rynku pracy, standardami kwalifikacji zawodowych, podstawami programowymi kształcenia w zawodzie, standardem wymagań egzaminacyjnych oraz uwzględniających podejście stosowane w Europejskich Ramach Kwalifikacji w uczeniu się przez całe życie. Opis realizacji Działania: W realizację działania zostanie zaangażowany ww. ekspert ds. walidacji kwalifikacji i kompetencji pełniący nadzór nad opracowywanymi standardami oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Działanie będzie realizowane w okresie styczeń-marzec 2010 r.

17 Działanie: Opracowanie Pakietów edukacyjnych
Cel Działania: Opracowanie zbioru materiałów do nauczania i uczenia się stanowiących obudowę dydaktyczną programu kształcenia i odnoszących się do jednostek modułowych, zawierających między innymi: poradnik dla słuchacza poradnik dla nauczyciela informację o wyposażeniu i środkach dydaktycznych zestawy ćwiczeń zestawy zadań projekty materiały dydaktyczne dla słuchacza (przewodniki do ćwiczeń, teksty przewodnie) jak również zestawy narzędzi do sprawdzania postępów i osiągnięć. Opis realizacji Działania: W realizację działania zostanie zaangażowany ww. ekspert ds. kształcenia modułowego pełniący nadzór nad opracowywanymi Pakietami, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz recenzenci (konsultanci metodyczni i merytoryczni, w tym środowisko pracodawców).

18 Działanie: Opracowanie systemu monitoringu i walidacji eksperymentu
Cel Działania: Pozyskanie narzędzi weryfikujących założenia wdrażanego eksperymentu celem sprawowania opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonania jego oceny. Opis realizacji Działania: System zostanie oparty o monitoring: wewnętrzny – prowadzony na bieżącą, przez eksperta ds. kształcenia modułowego oraz eksperta ds. walidacji kwalifikacji i kompetencji, którzy co kwartał będą opracowywali raporty z przebiegu eksperymentu pedagogicznego, wraz z jego oceną. Dodatkowo raz w roku (na początku roku szkolnego) będzie prowadzony coroczny monitoring w ramach grup eksperckich obejmujących wszystkie zaangażowane we wdrożenie eksperymentu pedagogicznego strony (eksperci krajowi, eksperci zagraniczni, grono pedagogiczne, organy założycielskie szkoły, rodzice uczniów, środowiska pracodawców). W wyniku prac grup eksperckich powstanie raport obejmujący wnioski i zalecenia z prowadzonego eksperymentu pedagogicznego. Dodatkowo celem utrzymania, jak najwyższych standardów wprowadzanego eksperymentu, zgodnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji oraz możliwości odniesienia wprowadzanych zmian do najlepszych europejskich praktyk, planuje się wizyty studyjne kadry pedagogicznej (nauczyciele przedmiotów zawodowych i kadra zarządzająca) w szkołach Partnerów Zagranicznych Programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach ", zewnętrzny, prowadzony przez jednostkę naukową, która zgodnie z ww. Rozporządzeniem, musi wydać opinię dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu, a następnie dokonywać jego oceny.

19 Działanie: Zarządzanie i promocja projektu – realizowane na bieżąco przez kadrę zarządzającą projektem pod nadzorem kierownika według modelu projektowego, zgodnie z harmonogramem projektu, umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi W ramach promocji projektu (oprócz działań wynikających z Wytycznych w zakresie promocji POKL) proponuje się organizację dwóch konferencji (jedną w połowie, drugą na zakończenie wdrażanego eksperymentu pedagogicznego.

20 Korzyści dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Działania te mogą przyczynić się do zwiększenia popularności wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, a także dostosowania jego oferty do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu system szkolnictwa zawodowego będzie w stanie dostarczyć na rynek pracy większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców. W zakresie branży gastronomiczno-hotelarskiej ma to szczególne znaczenie dla województwa warmińsko-mazurskiego (a więc przede wszystkim dla jego mieszkańców), ponieważ rozwój turystyki, dzięki atrakcyjności przyrodniczej, jest jednym z priorytetów rozwoju regionu. Potwierdzeniem znaczenia rozwoju turystyki w województwie jest jej priorytetowe traktowanie na poziomie dokumentów strategicznych, tj. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020”, "Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim".

21 Korzyści, jakie może przynieść Projekt dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego to również lepsze wykorzystanie środków unijnych wspierających inwestycje związane z rozwijaniem zasobów turystycznych, w tym bazy noclegowej, zaplecza gastronomicznego, turystyki biznesowej, uzdrowisk i funkcji rekreacyjnej oraz wysokiej jakości usług turystycznych, realizowanych głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Wynika to głównie z tego, że już w chwili obecnej pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, której braki, w wyniku powstania nowych obiektów gastronomiczno-hotelarskich mogą znacząco się powiększyć, a jak wiadomo o dobrej restauracji świadczy jej obsługa.

22 Efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych nastąpi również poprzez komplementarność Projektu z rozbudową/modernizacją szkół, w których zostanie wdrożony eksperyment pedagogiczny. Celem lepszego wykorzystania nowoczesnego zaplecza technicznego, niezbędne jest wprowadzenie równie nowoczesnych metod nauczania. Komplementarność działań inwestycyjnych z działaniami związanymi z rozwojem kapitału ludzkiego daje efekt synergii. Dodatkowo, jeżeli przedmiotowy eksperyment pedagogiczny się powiedzie, województwo warmińsko-mazurskie będzie pierwszym w Polsce, które wprowadzi nowy model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej w oparciu o system modułowy i najlepsze europejskie praktyki, dostosowany do potrzeb regionalnego rynku pracy.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” projekt w ramach Priorytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google