Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I ZASADA TERMODYNAMIKI

Коpie: 1
Podsumowanie i wnioski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I ZASADA TERMODYNAMIKI"— Zapis prezentacji:

1 I ZASADA TERMODYNAMIKI
Postuluje się istnienie funkcji stanu, zwanej energią wewnętrzną (U), która ma następujące właściwości: 1. Jest funkcją ekstensywną 2. Jej różniczka zupełna równa się różniczkowej pracy w przemianie adiabatycznej w układzie zamkniętym dU = (dw)ad

2 Ciepło Bilans energii

3 Jest funkcją ekstensywną!
Entalpia Jest funkcją ekstensywną! Bilans entalpii

4 Ciepło jako funkcja stanu
Germain Hess ( ) Prawo Hessa

5 Jak mierzymy efekt cieplny?
Pojemność cieplna pod stałym ciśnieniem Pojemność cieplna w stałej objętości

6 Termochemia ENTALPIA

7 Standardowa entalpia reakcji (ΔHo)
N2 + 3H2 → 2NH3 Niejednoznaczność zapisu! Konieczność ścisłego zdefiniowania stanu początkowego i końcowego!

8 Standardowa entalpia reakcji (ΔHo) – reakcja standardowa
Reakcja biegnie do końca. Bierze w niej udział liczba moli reagentów wynikająca z równania stechiometrycznego. Temperatura oraz ciśnienie w stanie początkowym (substraty) i końcowym (produkty) są takie same. Reagenty występują w stanach standardowych.

9 Standardowa entalpia reakcji (ΔHo) – stan standardowy
Ciśnienie p° = 1 bar, gazy (też mieszaniny) - czyste gazy doskonałe, substancje skondensowane (czyste lub w roztworze, poza jonami) - czyste składniki, jony w roztworze - roztwór doskonały o stężeniu 1 mol/ 1000 g rozpuszczalnika.

10 Standardowa entalpia reakcji (ΔHo) – problem wyznaczenia
N2 + 3H2 → 2NH3 ΔHo = suma entalpii produktów – suma entalpii substratów ? Jest to niewykonalne, ponieważ nie wyznaczymy H reagentów! Możemy jedynie posługiwać się zmianami entalpii. Zadanie: zdefiniować jakąś podstawową, ogólną reakcję, której standardowe entalpie stanowiłyby podstawę obliczania standardowych entalpii dowolnej reakcji.

11 Uogólnione współczynniki stechiometryczne
N2 + 3H2 → 2NH3 Współczynniki stechiometryczne? 1, 3, 2? Nie! , -3, +2 ΔHo = suma entalpii produktów – suma entalpii substratów

12 Standardowa entalpia tworzenia (ΔHf o)
Jest to standardowa entalpia następującej reakcji: pierwiastki w stanach termodynamicznie trwałych 1 mol związku dla C2H5OH(c) (T = 300 K)? dla 2C(grafit) + 3H2(g) + 1/2O2(g)→ C2H5OH(c)

13 Standardowa entalpia z entalpii tworzenia
pierwiastki w stanach termodynamicznie trwałych w ilościach wynikających ze stechiometrii

14 Standardowa entalpia z entalpii tworzenia

15 Standardowa entalpia spalania (ΔHsp o)
Jest to standardowa entalpia następującej reakcji: 1 mol związku + nO2(g) mCO2(g) + kH2O

16 Zależność ∆H od temperatury – prawo Kirchhoffa
Związki między parametrami zdefiniowane poprzez pochodne! Gustav Kirchhoff ( )

17 Standardowa energia wewnętrzna (ΔUo)
O różnicy pomiędzy standardową entalpią a energią wewnętrzną decyduje zmiana objętości.

18 Standardowa energia wewnętrzna (ΔUo) - przykład
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(c)

19 Średnia termochemiczna energia wiązań EXY
….X-Y…(g) X(g)+ Y(g) Przykład: CH4(g) + 4Cl2(g) → CCl4(c) + 4HCl(g)

20 Jeszcze parę słów o temperaturze
Czego temperaturę mierzymy? Mierzymy temperaturę termometru! Musi istnieć wspólny parametr. Wtedy temperatura termometru jest równa temperaturze układu. Zapewnia nam to istnienie osłony diatermicznej, co gwarantuje Zerowa Zasada Termodynamiki.

21 Jak zmierzyć temperaturę?
Jeśli nie bezpośrednio, to jak? Równanie stanu F(T, p, V, n = const) = 0. Stąd Ścisłą zależność daje nam pochodna: Ale pochodnej tej nie znamy! Co robić? Najprostsze rozwiązanie: Potrzebne dwa punkty do kalibracji!

22 Jeszcze parę słów o temperaturze
Wady „takiej” temperatury: arbitralność definicji, uzależnienie od cieczy, termometrycznej. Anders Celsius ( )

23 Jeszcze parę słów o temperaturze
Różne gazy, p  0, m = const pV t/ oC t =-273,15

24 Jeszcze parę słów o temperaturze
Różne gazy, p  0, V0 (T0,p0) = const pV William Thomson ( ) t/ oC t =-273,15 skala Kelvina

25 Jeszcze parę słów o temperaturze
Termometr gazowy i temperatura empiryczna

26 Dlaczego pewne procesy zachodzą, a inne nie?
W świecie, w którym żyjemy zachodzą tylko niektóre procesy, które nie są sprzeczne z I Zasadą. I Zasada nie wystarczy! Te procesy, które zachodzą, są nieodwracalne. niektóre!

27 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

28 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

29 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

30 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

31 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

32 Cały nasz Świat to właśnie procesy nieodwracalne …

33 w warunkach izochorycznych możliwe tylko procesy egzotermiczne ≤ 0 ?
Dlaczego ???? A może „zasada minimalizacji energii”? dU ≤ 0 ? dU = -pzdV + dQ ≤ 0 ? dla V = const dQ ≤ 0 ? w warunkach izochorycznych możliwe tylko procesy egzotermiczne ≤ 0 ?

34 Eksperyment z kartami Jakie jest prawdopodobieństwo powrotu do pierwotnego, uporządkowanego rozkładu poprzez tasowanie ? Liczba wszystkich konfiguracji (kolejności kart) wynosi 52! Ω = 52! Jeśli wszystkie konfiguracje są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zaistnienia jednej z nich wynosi

35 II zasada termodynamiki - swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
Początek - 1

36 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
2

37 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
3

38 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
4

39 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
5

40 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
6

41 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
7

42 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
8

43 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
8

44 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
7

45 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
6

46 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
5

47 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
4

48 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
3

49 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
2

50 II zasada termodynamiki - swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
Początek - 1

51 Swobodna ekspansja gazu – przykład procesu nieodwracalnego
1 2 3 4 5 6 7 8

52 Swobodna ekspansja gazu
Każdej cząsteczce możemy przydzielić jeden z dwóch stanów – L i P. Cząsteczka w każdym z nich może się znaleźć z jednakowym prawdopodobieństwem. Liczba wszystkich możliwych stanów wynosi: 2∙2∙2∙2∙… = 2N. Przy założeniu, że wszystkie lokalizacje każdej cząsteczki są jednakowo prawdopodobne, prawdopodobieństwo powrotu do stanu początkowego wynosi Jeśli przyjąć, że zmiana konfiguracji odbywa się w czasie Plancka, tj.  = s, przejście po wszystkich konfiguracjach wymagałoby czasu rzędu 2N lat! To znacznie dłużej niż istnieje (i będzie istniał) Wszechświat!

53 Entropia w ujęciu statystycznym
Jednemu stanowi makroskopowemu odpowiada olbrzymia liczba mikrostanów kwantowych Jeśli wszystkie stany są jednakowo osiągalne, to spontaniczny proces w układzie izolowanym biegnie od stanu 1 do stanu 2, jeśli Ω1 << 2 Wprowadzając funkcję zwaną entropią S = k lnΩ formułujemy zasadę wzrostu entropii: Dla każdego spontanicznego procesu zachodzącego w układzie izolowanym, tj. U, V, N = const, entropia musi rosnąć, osiągając maksimum w stanie równowagi

54 Stanowi makroskopowemu odpowiada wielka liczba mikrostanów kwantowych.
Podsumowanie Znaczenie funkcji S = k ln Stanowi makroskopowemu odpowiada wielka liczba mikrostanów kwantowych. Proces nieodwracalny przebiega od stanu mniej prawdopodobnego (realizowanego przez mniejszą liczbę mikrostanów kwantowych) do stanu bardziej prawdopodobnego (realizowanego przez większą liczbę mikrostanów kwantowych). Stanowi równowagi odpowiada maksymalna liczba mikrostanów kwantowych. Równoważne sformułowanie posługuje się pojęciem entropii. Odpowiednia reguła, zwana zasadą wzrostu entropii brzmi: Dla (N,V,U=const, tj. dla układu izolowanego) możliwy jest tylko proces, któremu towarzyszy wzrost entropii, która osiąga maksimum w stanie równowagi.

55 Właściwości entropii S = kln Ω
Ponieważ dla układu złożonego, Ω = Ω1 ∙2 - entropia jest funkcją ekstensywną S = S1 + S2

56 Przyjmijmy, że parametrem niezależnym jest U1, wtedy
Znaczenie pochodnej izolacja od otoczenia N = const V = const U1 + U2 = const N1,V1 N2 ,V2 U1 U2 Jaki będzie warunek równowagi względem przepływu energii pomiędzy 1 a 2 ? Zgodnie z zasadą wzrostu entropii, stan równowagi odpowiada maksimum entropii S = S1 + S2 dU1 + dU2 = 0 dU1 = - dU2 Przyjmijmy, że parametrem niezależnym jest U1, wtedy

57 Definicja temperatury termodynamicznej
Znaczenie pochodnej izolacja od otoczenia N = const V = const U1 + U2 = const N1,V1 N2 ,V2 U1 U2 W stanie równowagi Definicja temperatury termodynamicznej

58 Związek pomiędzy termodynamiką statystyczną a klasyczną
stała Boltzmanna Jeśli przyjmiemy, że k = R/NA

59 dU = dw + dQ dU = dwodw + dQodw TdS = dQodw ≥ dQ Ciepło a entropia
praca odwracalna - dwodw jest minimalna ciepło odwracalne – dQodw jest maksymalne dQodw ≥ dQ TdS =

60 II zasada termodynamiki
Postuluje się istnienie funkcji stanu zwanej entropią (S), która ma następujące właściwości Jest funkcją ekstensywną

61 Lokalny charakter II Zasady
II Zasada nie ma charakteru uniwersalnego, stosuje się jedynie do układów: - makroskopowych, - w stanie równowagi, - ergodycznych. Z braku uniwersalności wynikają liczne nieporozumienia i błędne interpretacje (do dnia dzisiejszego !)

62 Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888)
Ludwig Eduard Boltzmann ( )


Pobierz ppt "I ZASADA TERMODYNAMIKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google