Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 tel/fax (22) strona internetowa:

2 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
placówka powstała w 1978 roku, obejmuje Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345, budynek położony jest na osiedlu mieszkaniowym – wśród wieżowców, posiada dwie kondygnacje (szatnię, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, salkę do rytmiki, salkę relaksacyjną, bibliotekę, czytelnię multimedialną, gabinety: lekarski, logopedyczny, reedukacji, pedagogów szkolnych) budynek częściowo przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety, brak windy), liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/12 – 33, w tym 3 wychowania przedszkolnego, liczba uczniów w roku szkolnym 2011/12 – 780, szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym, planowana liczba oddziałów dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2012/13 wynosi – 5 w tym 3 wychowania przedszkolnego i 2 klasy pierwsze (jedna może być mieszana)

3 MISJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2
"Harmonijny rozwój człowieka w zgodzie z otaczającym środowiskiem". Atuty placówki: 1. Certyfikat Jakości Edukacyjnej - rozwój każdego ucznia odbywa się na miarę jego potrzeb i możliwości 2. Certyfikat WARS I SAWA - szkoła posiada i realizuje „Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych”, - uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i teatralnych - szkoła powołuje i prowadzi klasy sportowe 3. Zielony Certyfikat I stopnia - prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i zdrowotna na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania : wyróżnienie w kampanii „Wiem co jem”, właściwego stylu życia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa) 4. Certyfikat Dobroczynności - szeroki wachlarz działań na rzecz potrzebujących (szkolny wolontariat): WOŚP, Góra Grosza, współpraca z fundacjami: „Nasze dzieci”, „Zdążyć z pomocą”, „Dr Clown”, ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt, z Domem Opieki Społecznej „Kombatant”, pomoc dla powodzian – szkoły w Wilkowie

4 priorytetem oddziaływań wychowawczych szkoły.
SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 "Harmonijny rozwój człowieka w zgodzie z otaczającym środowiskiem". 5. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka – priorytetem oddziaływań wychowawczych szkoły. 6. Stałe uroczystości szkolne i środowiskowe w kalendarzu szkolnym: Ślubowanie klas I, Sprzątanie Świata, Święto Niepodległości, Przegląd Szkolnych Talentów, Jasełka, aukcja prac plastycznych, Święto Szkoły, Dzień Języków, Dzień Ziemi, Święto Sportu, 7. Systematyczna modernizacja całej placówki, troska o podniesienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych

5 OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO
SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Szkoła posiada: - system alarmowy i monitoringu wizyjnego, - całodobowy dozór dozorców. Świetlica szkolna - Jest nieodpłatna, rodzice mogą wnosić dobrowolną opłatę przeznaczoną na potrzeby dzieci. - Sprawuje opiekę nad dziećmi od 8.00 do - Dyżur poranny trwa od 7.00 do 8.00, popołudniowy od 17.00 do - Dzieci przebywają w 7 salach, wyposażonych w meble dostosowane do ich wieku . W każdej z nich znajduje się wykładzina dywanowa, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki edukacyjne oraz bogato wyposażona biblioteczka. - W roku szkolnym 2009/2010 dla dzieci sześcioletnich zostały udostępnione dwie salki i sala relaksacyjno – wypoczynkowa. Uczniowie mają do dyspozycji nową toaletę. - Każde dziecko korzysta z urozmaiconej oferty zajęć: ruchowych, dydaktycznych, czytelniczych, plastycznych, technicznych, umuzykalniających. - Może w ciszy i skupieniu odrobić pracę domową. - Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie klas 0 – III, dzieci rodziców pracujących i z rodzin niepełnych.

6 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
WYPOSAŻENIE SAL Szkoła dysponuje 25 salami dydaktycznymi, w tym dwiema pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, dwiema salami przyrodniczymi, pracownią do nauki języków obcych oraz biblioteką multimedialną. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pierwsze piętro przeznaczone jest dla klas 0 - III, a drugie dla klas starszych. Dzieci sześcioletnie korzystają z dwóch sal lekcyjnych, wyposażonych w dostosowane do wieku mebelki, wykładzinę dywanową, niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające ich prawidłowy rozwój.

7 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
BOISKO I PLAC ZABAW SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 dysponuje nowoczesną bazą sportową. Należą do niej: - dwie sale gimnastyczne (duża i mała) z zapleczem (szatnia, toalety), - sala do rytmiki i korektywy, sala do rehabilitacji, salka relaksacyjna, - siłownia, - boisko szkolne, - plac zabaw dla dzieci ze świetlicy szkolnej, plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i sześcioletnich, zmodernizowany, wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne.

8 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
ZAJĘCIA DODATKOWE SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła: - teatralnego, - plastycznego, - origami, - tanecznego - „Małe Metrum” - informatycznego, - sportowego, - recytatorskiego, - matematycznego, Ekologicznego, Przyrodniczego. W klasach 0 – III realizowane są innowacje dotyczące: - edukacji muzyczno – ruchowej (rytmika), - zajęć ruchowo – fizycznych (klasy o profilu sportowym), - zajęć komputerowych . W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci objęte są pomocą reedukatora, logopedy, rehabilitanta, pedagoga i psychologa. Dzieciom sześcioletnim, w ramach zajęć dodatkowych, oferujemy w roku szkolnym 2011/12 rytmikę i język angielski.

9 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 W roku 2011/12 pomoc psychologiczno – pedagogiczna, sprawowana w naszej szkole przez pedagogów i psychologa, polega w szczególności na: podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z wychowawcami klas; - pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka; pracy indywidualnej z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie; diagnozy zdolności i uzdolnień dzieci, pracy indywidualnej z uczniem uzdolnionym, współpracy z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach na zebraniach i indywidualnie; - podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; - dbaniu o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; - współpracy z instytucjami wspomagającymi; - pomocy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie do zakupu podręczników)

10 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
OPIEKA MEDYCZNA SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Pielęgniarka szkolna: udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów, - pełni dyżury codziennie od 8.00 do W roku szkolnym 2011/2012 nasi uczniowie objęci są następującymi programami profilaktycznymi: - „Wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza” - klasy II - „Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej” – klasy II - „Profilaktyka i korekcja wad postawy” – klasy IV - „Badanie przesiewowe słuchu” – klasy VI - „Program profilaktyki WZWA + szczepienie” – klasy I - „Między nami kobietkami” – klasy V

11 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
REWALIDACJA SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 W ZSP nr 2 pracują: logopedzi, rehabilitant, reedukator, psycholog, pedagodzy szkolni. Prowadzą specjalistyczne zajęcia: logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, korekcyjne wad postawy, rehabilitacyjne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach PPP, dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, socjoterapeutyczne z elementami ART.-u dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, muzyczno – ruchowe z rytmiki i kultury fizycznej.

12 Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2:
INTEGRACJA SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2: - jeden na poziomie klas, - oddział maksymalnie 20 - osobowy, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - dzieci niepełnosprawne przyjmowane są według zasad nie powtarzania dysfunkcji i powinny poruszać się w miarę samodzielnie (ze względu na brak windy), w klasie pracuje dwóch nauczycieli: w klasach 0 – III nauczyciel kształcenia zintegrowanego i pedagog wspomagający, w klasach IV – VI nauczyciel przedmiotu i pedagog wspomagający; nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, czuwa pedagog szkolny d/s integracji.

13 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2
WYŻYWIENIE SP 301 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 Na parterze mieści się stołówka szkolna, w której uczniowie mogą zjeść przygotowany we własnej kuchni szkoły smaczny obiad i podwieczorek. Posiłki są: - dwudaniowe, - wydawane w godzinach od do W roku szkolnym 2011/2012 koszt pełnego wyżywienia dziecka sześcioletniego (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 9 zł, bez śniadania (obiad, podwieczorek) – 7 zł. W roku 2011/12 dzieci sześcioletnie: - mają zapewnione trzy posiłki wydawane w stołówce szkolnej o stałej, wyodrębnionej godzinie, - korzystają z pomocy personelu. Dla dzieci przebywających w świetlicy szkoła dodatkowo zapewnia bezpłatne mleko w ramach programu „Szklanka mleka” Na pierwszym piętrze znajduje się sklepik szkolny, który oferuje uczniom kanapki i zdrowe przekąski.

14 DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W ZSP NR 2
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2 DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W ZSP NR 2 w grupie wychowania przedszkolnego - 25 h zajęć + 1 h jęz. angielskiego + 1 h rytmiki, - 25 h opieki świetlicowej (zgodnie z decyzją Rodziców) w pierwszej klasie 23 h zajęć edukacyjnych tygodniowo, w tym: 2 h j. angielskiego, 1 h rytmiki, 1 h zaj. komputerowych, 2 h religii/etyki, zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze, specjalistyczne: reedukacja, logopedia, rehabilitacja, koła zainteresowań) opieka świetlicowa – zgodnie z potrzebami Każde dziecko korzysta: z opieki świetlicowej i zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy (zgodnie z decyzją Rodziców), z sali dydaktycznej dostosowanej do wieku i potrzeb dziecka, wyposażonej w nowe, odpowiednie mebelki i pomoce dydaktyczne, z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), z opieki logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, medycznej i innej specjalistycznej (o ile posiada orzeczenie PPP), - z placu zabaw, sali do rytmiki, sali relaksacyjno – wypoczynkowej.

15 nasz adres internetowy
ZAPRASZAMY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 301 im. gen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google