Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGLINIEC WĘGLINIEC 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGLINIEC WĘGLINIEC 2010."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGLINIEC WĘGLINIEC 2010

2 CELE REALIZACJI DOKUMENTU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGLINIEC STANOWI NIEZBĘDNY ZAŁĄCZNIK SŁUŻĄCY MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA W MIASTACH PONIŻEJ 10 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DZIAŁANIA 9.2. RPO WD

3 ZAKRES DOKUMENTU DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W MIEŚCIE WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO CELE REWITALIZACJI ZAŁĄCZNIKI

4 WYZNACZENIE OBSZARU WSPARCIA OBSZAR WSPARCIA OPISUJE SIĘ PRZY UŻYCIU WSKAŹNIKÓW I NA ZASADACH OKREŚLONYCH W WYTYCZNYCH MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH MIESZKALNICTWA. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONO W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO USZCZEGÓŁOWIENIA RPO WD.

5 WYZNACZENIE OBSZARU WSPARCIA KRYTERIA WYBORU WYSOKI POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA, WYSOKA STOPA DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA, WYSOKI POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZEŃ, NISKI WSKAŹNIK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PORÓWNYWALNIE NISKI POZIOM WARTOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO.

6 WYZNACZENIE OBSZARU WSPARCIA KRYTERIUMWSKAŹNIK WARTOŚĆ REFERENCYJNA WSKAŹNIKA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WARTOŚĆ WSKAŹNIKA DLA OBSZARU WSPARCIA Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 4,57,6 Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 10,57,8 Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/ do ogólnej liczby budynków (w %) 86,694,2

7 WYZNACZENIE OBSZARU WSPARCIA ULICE WCHODZĄCE W OBSZAR WSPARCIA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, WOJSKA POLSKIEGO, KOLEJOWA, KAROLA WOJTYŁY.

8

9 BENEFICJENCI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ICH ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE (W TYM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) ZAJMUJĄCE SIĘ WALKĄ Z BEZDOMNOŚCIĄ, MIESZKANIAMI CHRONIONYMI (NP. DLA WYCHODZĄCYCH Z WIĘZIEŃ), KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE (JEŚLI BĘDĄ TWORZYĆ PLACÓWKI DLA BEZDOMNYCH I MIESZKANIA CHRONIONE), PODMIOTY NIE DZIAŁAJĄCE DLA ZYSKU, ZAJMUJĄCE SIĘ INTEGRACJĄ RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH

10 ZAKRES WSPÓŁFINANSOWANYCH PRAC RENOWACJA DACHU, ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZY WEWNĘTRZNYCH/ ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIA I ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WINDY. INSTALACJE TECHNICZNE BUDYNKU DZIAŁANIA W RAMACH OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ (NP. DOCIEPLENIA BUDYNKÓW) PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKOWANIA NOWOCZESNYCH, SOCJALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOBREGO STANDARDU POPRZEZ RENOWACJE I ADAPTACJE BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WŁASNOŚĆ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W CELACH NIEZAROBKOWYCH

11 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO WD TERMIN NABORU: DO 30 LISTOPADA 2010 R. ZAKOŃCZENIE PROCEDUR I WYBÓR PROJEKTÓW PRZEZ ZWD: PLANOWANE NA PRZEŁOM 2010/2011 R. OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW: 1 STYCZNIA 2007 R. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ZALICZEK: DOTYCZY WYŁĄCZNIE JST OBOWIĄZUJE ZASADA: JEDEN PROJEKT – JEDNO MIASTO, PRZY CZYM LICZBA BUDYNKÓW W PROJEKCIE JEST DOWOLNA MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 100 000 PLN

12 . STUDIUM WYKONALNOŚCI OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE STATUS PRAWNY I DANE WNIOSKODAWCY ORAZ PARTNERA PROJEKTU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZDOLNOŚĆ FINANSOWĄ WNIOSKODAWCY I PARTNERA PROJEKTU UMOWA PARTNERSTWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ KILKU PARTNERÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁANIA 9.2 RPO WD

13 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁANIA 9.2 RPO WD ZGODNIE Z ART. 28A USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU REALIZACJA PROJEKTU PARTNERSKIEGO NA PODSTAWIE UMOWY PARTNERSKIEJ WYMAGA PRZEPROWADZENIA NABORU PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z ZACHOWANIEM ZASADY PRZEJRZYSTOŚCI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA. OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA NABORU PARTNERÓW DOTYCZY TAKŻE PROJEKTÓW W KTÓRYCH LIDEREM JEST PODMIOT INNY, NIŻ GMINA

14 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO OGŁOSZENIE GMINA WĘGLINIEC, W OPARCIU O ART. 28A USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2006 ROKU O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (DZ. U. 2006.227/1658), WOBEC WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 7 LISTOPADA 2008R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DZ. U. NR 216, POZ. 1370), DOKONUJĄC WYBORU PARTERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA PARTNERA DO REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU 9 MIASTA DZIAŁANIE 9.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA W MIASTACH PONIŻEJ 10 TYS. MIESZKAŃCÓW. CELEM TEGO PRIORYTETU JEST PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI OBSZARÓW MIAST WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH NASILAJĄ SIĘ NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ORAZ ULEGA DEGRADACJI STAN FIZYCZNY PRZESTRZENI, PRZEDE WSZYSTKIM POPRZEZ POPRAWĘ STANU SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ.

15 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO W ramach projektu jest możliwa realizacja następujących działań związanych z renowacją części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: - dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej; - instalacji technicznej budynku; - działania w zakresie oszczędności energetycznej.

16 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO C.D Nabór Projektu odbędzie się poprzez wybór Parterów i ich projektów, które będą spełniać następujące kryteria i uzyskają większą liczbę punktów: Parterem będzie spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego. Zaplanowane zadanie będzie się mieściło na obszarze rewitalizowanym określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Węgliniec – www.wegliniec.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec - pokój nr 8 Potencjalny partner wypełni wniosek inwestycyjny, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia – dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Węgliniec – www.wegliniec.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec - pokój nr 8. Kwota przedsięwzięcia określona we wniosku inwestycyjnym nie może być niższa niż 25 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie przekroczy 70% kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku zadań objętych pomocą publiczną, zgodnie z zasadami pomocy publicznej. zwiększenie wkładu własnego w stosunku do maksymalnego poziomu 70% dofinansowania w wymiarze 1 pkt. za każde 10% zwiększenia wkładu własnego. zwiększenie wkładu własnego w stosunku do maksymalnego poziomu 70% dofinansowania w wymiarze 1 pkt. za każde 10% zwiększenia wkładu własnego.

17 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO C.D Wniosek inwestycyjny zostanie dostarczony osobiście w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec w terminie do 8 września dnia 2010r. do godz. 14.00. Wybór Partnerów którzy zostaną zaproszeni do współpracy przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie będzie przeprowadzony na zasadzie weryfikacji zakresu merytorycznego wniosku inwestycyjnego i przyznaniu punktacji zgodnie z podanymi poniżej kryteriami. Przyznaje się punkty za następujące zadania: - odnowienie dachu lub/i elewacji zewnętrznej – 2 pkt. - odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej - 1 pkt. - odnowienie klatki schodowej lub/i korytarzy wewnętrznych - 1 pkt. - instalacje techniczne budynku w częściach wspólnych - 1 pkt. - działania w ramach oszczędności energetycznej ( w tym docieplenia budynków) - 2 pkt. - zwiększenie wkładu własnego w stosunku do maksymalnego poziomu 70% dofinansowania w wymiarze 1 pkt. za każde 10% zwiększenia wkładu własnego. Po przeprowadzeniu oceny i przyznaniu punktacji zgłoszone do współfinansowania projekty zostaną podane do publicznej wiadomości jako lista podstawowa. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej dostępne środki finansowe zostanie utworzona lista rezerwowa, która również zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.wegliniec.pl.

18 OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU NABORU W RAMACH DZIAŁANIA 9.2 RPO C.D Wyłonieni Partnerzy projektu zaproszeni do prac związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie będą zobowiązani do opracowania i przekazania niezbędnej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawa budowlanego, oraz do zabezpieczenia środków finansowych pozwalających na realizację konkretnego projektu uzależnionego od wartości projektu oraz poziomu dofinansowania. Przesunięcie projektu z listy rezerwowej na listę podstawową może wynikać np. ze zwiększenia puli dostępnych środków finansowych, nie dostarczenia niezbędnej dokumentacji przez wyłonionych Partnerów projektu, nie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania przez Partnera projektu, rezygnacji Partnera projektu lub innych obiektywnych zdarzeń. Wzajemne relacje pomiędzy Gminą Węgliniec a wyłonionymi Partnerami Projektu zostaną ujęte w umowie partnerskiej. Gmina Węgliniec jako Wnioskodawca i Lider Projektu, odpowiedzialny za zobowiązania wszystkich wyłonionych Partnerów wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, zastrzega sobie możliwość realizacji i nadzór nad przebiegiem procesu wdrożenia poszczególnych projektów. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju Agata Adamczyk – Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec pok. nr 8 w godz. 10.00 – 14.00, tel. 757711435 wew.25, e-mail:Agata.adamczyk@wegliniec.pl

19

20 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGLINIEC WĘGLINIEC 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google