Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSOWANIE STOPNI ALARMOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSOWANIE STOPNI ALARMOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 STOSOWANIE STOPNI ALARMOWYCH

2 Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r
Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r.w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (SZK), zwany dalej „wykazem przedsięwzięć i procedur SZK” uwzględniający przedsięwzięcia w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS) oraz określa się organy odpowiedzialne za ich uruchamianie. Art.7 ust. 4 to delegacja do określenia przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zk.

3 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROCEDUR SZK
§ 2. Na wykaz przedsięwzięć i procedur SZK składają się: opcje zapobiegania, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; środki reagowania kryzysowego, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia; przedsięwzięcia przeciw zaskoczeniu, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia; przedsięwzięcia przeciw agresji, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia; stopnie alarmowe, warunki ich wprowadzania oraz zadania wykonywane w ramach poszczególnych stopni alarmowych, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia; sposób i tryb uruchamiania przedsięwzięć i procedur SZK, określone w załączniku nr 6 do zarządzenia; procedura oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar, określona w załączniku nr 7 do zarządzenia (zmieniającego); obieg informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego, określony w załączniku nr 8 do zarządzenia-jw

4 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROCEDUR SZK - cd
§ 3. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć i procedur SZK realizuje się: w stanach gotowości obronnej państwa, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.); Zmiana: w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy o zk lub zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji; 2) w przypadku udziału Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach reagowania kryzysowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w tym wynikających z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

5 WPROWADZANIE STOPNI ALARMOWYCH
Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia przez: Prezesa Rady Ministrów, na obszarze kilku województw lub na całym terytorium RP; ministra lub kierownika urzędu centralnego, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych kierowników podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych i urzędów; wojewodę w stosunku do obszarów, obiektów i urządzeń według właściwości miejscowej, na obszarze całego lub części województwa. Wprowadzając stopień alarmowy organy kierują się posiadanymi informacjami dotyczącymi zdarzeń/zagrożeń lub możliwości ich wystąpienia, w tym informacjami przekazanymi przez Szefa ABW.

6 Zadania wynikające z zarządzenia wydanego przez wymienione organy są niezwłocznie realizowane przez właściwe organy administracji publicznej zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami, bez wydawania dodatkowych własnych aktów prawnych. Organy mogą ogłosić społeczeństwu komunikat o wprowadzeniu obowiązującego stopnia oraz wynikających z niego zaleceniach poprzez wykorzystanie funkcjonujących na danym terenie środków społecznego przekazu.

7 STOPNIE ALARMOWE Zadania określone w ramach stopni alarmowych są to działania porządkowo – ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych i polegają na skoordynowanym działaniu instytucji i organów administracji publicznej.

8 RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH
Pierwszy stopień alarmowy ALFA ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.

9 Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego należy wykonać w szczególności następujące zadania:
Na rzecz ochrony infrastruktury: informować/poinformować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej/zwiększonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia, zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów, przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów, ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego minimum,-brak sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów, zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia,-brak sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania, dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych, sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.

10 cd. zadania realizowane po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego
2) na rzecz ochrony ludności: prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony, informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

11 RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH
Drugi stopień alarmowy BRAVO ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

12 Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: Na rzecz ochrony infrastruktury: ostrzec personel o możliwych formach ataku, zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych i sabotażowych, wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych oraz sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony, wzmóc/wprowadzić kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu (instytucji), zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia, dokonać przeglądu stanu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu, poddać kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich bagaże, paczki i inne pojemniki,-brak w nowym zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem.

13 cd. zadań po wprowadzeniu II stopnia alarmowego
2) Na rzecz ochrony ludności: wprowadzić nieregularne patrole do kontrolowania pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych, wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów ….- nowy zapis prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

14 RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH
Trzeci stopień CHARLIE ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

15 Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: na rzecz ochrony infrastruktury: wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terroru lub sabotażu/ataków terrorystycznych lub sabotażowych, ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie/rejonie obiektu, w uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu/wjeździe na teren obiektów, wprowadzić scentralizowane parkowanie, w dużej odległości od najważniejszych obiektów, ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych, wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych, wzmocnić służbę ochronną oraz częstotliwość patrolowania obiektów, brak w nowym wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie.

16 cd. zadań po wprowadzeniu III stopnia alarmowego
2) na rzecz ochrony ludności: wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych lub odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia aktowi terrorystycznemu/ewentualnemu atakowi, dokonać przeglądu dostępnej bazy/infrastruktury, zasobów i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego, zaktualizować bazę danych o alternatywnych możliwościach zaopatrzenia w wodę/zweryfikować możliwości alternatywnego zaopatrzenia w wodę, zweryfikować dane o obiektach przeznaczonych dla potrzeb tymczasowego pobytu ludności, rozważyć i zdecydować o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć właściwych dla rodzaju zagrożenia. – brak w nowym

17 RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH
Czwarty stopień DELTA wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

18 Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego DELTA należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: na rzecz ochrony infrastruktury: zabezpieczyć ciągłość pracy zespołów zarządzania kryzysowego (sztabów), przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu, kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek, wprowadzić pełną kontrolę dostępu do obiektu, kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu walizki, torebki i paczki, przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach, ograniczyć liczbę podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych w obiekcie, dokonać przeglądu możliwości i przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku niemożności pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

19 cd. zadań po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego
2) na rzecz ochrony ludności: rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych w rejonach zagrożonych, wprowadzić zakaz przeprowadzania imprez masowych/rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu zakazu przeprowadzania imprez masowych zapewnić zaplecze logistyczne oraz medyczno-sanitarne, odpowiednio do możliwego zagrożenia.

20 pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
W przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej oraz systemy teleinformatyczne wchodzące w skład infrastruktury krytycznej, zwanym atakiem w cyberprzestrzeni RP (CRP) wprowadza się odpowiednie stopnie alarmowe: pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP); drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP); trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP); czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP). Rozszerzona została formuła wprowadzania stopni alarmowych o przypadki związane z zagrożeniami dla systemów teleinformatycznych. Z uwagi na specyfikę działań w przypadku wystąpienia zagrożenia przestępstwem sabotażu komputerowego lub cyberterroryzmu, stopnie te wyodrębniono, m.in. poprzez nadanie im określenia CRP oraz sformułowanie szczegółowych zadań.

21 Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące działania: poinformować personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy; zapewnić dostępność personelu w trybie alarmowym; sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwym dla rodzaju stopnia alarmowego; dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych; sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa istotnych komponentów infrastruktury teleinformatycznej; informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań inne zespoły reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz centra zarządzania kryzysowego.

22 Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące działania: zapewnić obsadę personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych/zapewnić obsadę administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji (zarządzenie zmieniające) uruchomić stałe monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym m.in.: a) wprowadzić kontrolę komunikacji elektronicznej, b) zablokować wszystkie nieużywane na serwerze porty usług, c)dokonać aktualizacji bazy wzorców wirusów w oprogramowaniu antywirusowym.

23 Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla drugiego stopnia. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące działania: wprowadzić dyżury osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w wypadku zaistnienia ataku; Zapewnić uruchomienie alternatywnych metod umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.

24 3) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym m.in. dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej, uruchomić szyfrowanie komunikacji służbowej pomiędzy serwerami. (zarządzenie zmieniające - projekt)

25 wdrożyć procedury dotyczące minimalizowania skutków ataku;
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla trzeciego stopnia. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące działania: wdrożyć procedury dotyczące minimalizowania skutków ataku; uruchomić procedury przywracania ciągłości działania. Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące działania: uruchomić plany awaryjne lub ciągłości działania organizacji; stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania. Jeżeli uprawniony organ nie wprowadził jednego z czterech stopni alarmowych – obowiązuje poziom podstawowy.

26 WYMIANA INFORMACJI PRZY WPROWADZANIU STOPNI ALARMOWYCH
Zarządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego jest przekazywane w systemie całodobowo funkcjonujących centrów zarządzania kryzysowego. Organy administracji publicznej nie posiadające centrum zarządzania kryzysowego wyznaczają osoby pełniące rolę punktów kontaktowych, do których jest przekazywane zarządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego.

27 Dyżurny RCB WYMIANA INFORMACJI PRZY WPROWADZANIU STOPNI ALARMOWYCH
Wprowadzenie stopnia alarmowego przez Prezesa rady Ministrów Dyżurny RCB Centrum zarządzania kryzysowego ministra/kierownika urzędu centralnego (punkt kontaktowy) Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego właściwego ministra/kier. urzędu centralnego kierowników jednostek podl.nadz.i podp. operatorów IK znajdujących się w ich właściwości 1) Oraz właścicieli obsz,ob. podlegających obow. ochr. a także właścicieli obiektów szczególnie ważnych właściwego wojewodę organy administracji zespolonej i niezespolonej organy administracji samorządowej 2) Marszałka województwa oper. IK znajdujących się na terenie województwa…3) właścicieli, zarządców, operatorów infrastruktury, znajdującej się we właściwości danego ministra Starostów powiatów oraz prezydentów miast na prawach powiatu właścicieli, zarządców, operatorów infrastruktury znajdujących się we właściwości danego wojewody

28

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STOSOWANIE STOPNI ALARMOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google