Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA
Wykład V „ ... Zadawanie pytań jest pobożnością myślenia ... „ Martin Heidegger

2 KWESTIE, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ
licencje i koncesje prawo celne kategorie stawek celnych kryterium przedmiotowe stawek celnych kontyngentowanie importu kontrola weterynaryjna i fitosanitarna opłata na rzecz ochrony środowiska naturalnego akcyza podatek konsumpcyjny podatek vat oznakowanie towarów świadectwa i reguły pochodzenia towarów certyfikaty jakości zamówienia publiczne ustawowa ochrona praw konsumenta odpowiedzialność za produkt tryb wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

3 LICENCJE i KONCESJE Handel niektórymi towarami może wymagać licencji.
Często dotyczy to: metali szlachetnych i wyrobów z metali szlachetnych paliw napojów alkoholowych tytoniu i wyrobów z tytoniu farmaceutyków broni i materiałów wybuchowych odpadów toksycznych sprzętu łączności radiowej substancji zubożających warstwę ozonową przedmiotów o wartości zabytkowej innych towarów strategiczne Rzadko dotyczy: bydła, środków ochrony roślin, nawozów, pasz dla zwierząt Sprawdzenie, czy licencje nie zawierają ograniczeń ilościowych.

4 PRAWO CELNE wartość celna towaru, reguły pochodzenia,
rozróżnienia obrotu handlowego i niehandlowego, ponoszenie opłat celnych, dodatkowe opłaty manipulacyjne, statystyczne i składowe, procedura odpraw celnych, stosowania ujednoliconych dokumentów celnych, składy celne i strefy wolnocłowe, agenci celni 

5 KATEGORIE STAWEK CELNYCH
dla krajów członkowskich WTO oraz tych, którym przyznano KNU preferencyjne w ramach GSP preferencyjne przyznawane na mocy dwu- lub wielostronnych umów o wolnym handlu tzw. cła "karne"

6 KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE STAWEK CELNYCH
Stawki celne rodzaj kodów taryfy celnej na towary przemysłowe na artykuły rolno-spożywcze

7 KONTYNGENTOWANIE IMPORTU
listy towarów, na import których wymagane jest zezwolenie przywozu, kontyngenty na postawie porozumień WTO, odrębne kontyngenty celne na towary pochodzące z krajów, z którymi podpisano umowy o wolnym handlu, odrębne kontyngenty   na wyroby przemysłowe i artykuły rolno-spożywcze, w imporcie towarów konsumpcyjnych dodatkowo określane kontyngenty wartościowe, kontyngenty na import towarów przemysłowych i rolno-spożywczych niezależnie od kraju ich pochodzenia, towary, dla których przewidziano preferencyjne procedury celne, w przypadku zastosowania towaru na określone w zezwoleniu cele, lista towarów dla których zawieszono stosowanie stawek celnych w danym roku, zasady podziału kontyngentów na artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe (importerzy tradycyjni i nowi), opłaty i kaucje za rozpatrzenie wniosku,

8 KONTROLA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA
Kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej podlegają z reguły: Kto przeprowadza kontrolę weterynaryjną i kontrolę żywności (czy są np. wyznaczone graniczne placówki służby weterynaryjnej) Jakim rozporządzeniem ustalone są szczegółowe uregulowania w zakresie kontroli weterynaryjnej oraz fitosanitarnej

9 OPŁATA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Artykuły objęte najczęściej opłatą: pochodne ropy naftowej, opony, urządzenia chłodnicze, opakowania, akumulatory, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki. Warunki zwolnienia i redukcji opłat

10 AKCYZA Artykuły objęte najczęściej akcyzą: - ropa naftowa,
- napoje alkoholowe, - piwo, - szampan, - pośrednie wyroby alkoholowe, - wyroby tytoniowe. Handel towarami akcyzowymi (w tym eksport i import) wymaga zezwolenia.

11 PODATEK KONSUMPCYJNY Przykładowe grupy towarów objęte podatkiem: Samochody osobowe Wyroby biżuteryjne Kawa palona, ekstrakt kawy naturalnej

12 PODATEK VAT wysokość stawek (podstawowa, obniżona i „zero”) zwolnienia przedmiotowe zwolnienia podmiotowe

13 OZNAKOWANIE TOWARÓW Podanie w języku miejscowym co najmniej:
dokładnej nazwy produktu, której nie może zastąpić marka lub nazwa reklamowa produktu, nazwy i adresu do korespondencji producenta lub dystrybutora, miejsca pochodzenia produktu Szczególne wymogi przy wyrobach spożywczych i sprzęcie AGD Do określonych przez odrębne przepisy produktów dołączona być musi instrukcja obsługi. Odpowiedzialni są importer i dystrybutor towaru

14 ŚWIADECTWA I REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW
kto to są dostawcy towarów tzw. pochodzących? towar pochodzący - produkt w pełni uzyskany lub wystarczająco przetworzony na terytorium krajów objętych umową, zasady kumulacji pochodzenia diagonalnej, dwustronnej, praktyka zwrotu cła od materiałów i surowców pochodzących z krajów trzecich użytych do wytworzenia eksportowanego towaru, czy obowiązują zasady paneuropejskiego systemu pochodzenia towarów? kto jest uprawniony do wystawiania świadectw pochodzenia towarów (np. samorząd gospodarczy), gdzie są wzory pieczęci i podpisów osób uprawomocnionych do poświadczania.

15 CERTYFIKATY JAKOŚCI Zasady organizacji systemu: scentralizowany w oparciu o jedną ustawę, lub zdecentralizowany w wieloma instytucjami akredytacyjnymi; znaczenie norm ISO

16 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE zasady ogłaszania przetargów na zamówienia publiczne (różne progi wartościowe dla zakupu towarów, usług, robót budowlanych) możliwości zaproszenia do przetargu wyłącznie firm posiadających siedzibę w danym kraju, gdy podaż i jakość krajowych produktów jest wystarczająca, (dotyczy głównie przemysłu budowlanego) stosowanie preferencji związanych z krajowym pochodzeniem towarów i z zatrudnianiem krajowych pracowników przy inwestycjach budowlanych. (od jakiej zawartości krajowej jaka preferencja) preferowanie oferenci, których produkty lub usługi zawierają wyższy udział wartości wytworzonej przez pracowników krajowych kryterium, czy oferta obejmuje produkty ze znakiem firmowym "Towar Przyjazny Środowisku" oraz posiadające certyfikat odpowiedniej instytucji atestującej.

17 USTAWOWA OCHRONA PRAW KONSUMENTA
reguły mających odniesienie do bezpieczeństwa wyrobu (podział odpowiedzialności pomiędzy producenta i dystrybutora) ogólne i indywidualne zasady zapewniające ochronę praw własności konsumenta. informacje kierowane do konsumenta postanowienia dotyczące ustanowienia ciał pojednawczych. instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za ochronę interesów konsumentów

18 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
zdefiniowanie pojęcia szkody i wadliwości towaru odpowiedzialność producenta i dystrybutora (dystrybutorów) zasady wyłączenia odpowiedzialności okres odpowiedzialności

19 TRYB WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW
Ważne w momencie wykonywania prac montażowo-instalacyjnych Podstawowe warunki: brak miejscowych kandydatów odpowiednie kwalifikacje regularne zgłaszanie zapotrzebowania do lokalnego urzędu pracy zwolnienia podmiotowe: sportowcy, działalność oświatowa zasady zatrudniania w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego

20 Z A Ł Ą C Z N I K I Przykładowe warunki dostępu do rynku niektórych krajów opracowane przez Wydziały Ekonomiczno-Handlowe Ambasad RP zagranicą: USA Niemcy Węgry Francja Białoruś Austria Ukraina Szwecja


Pobierz ppt "SYSTEM ADMINISTRACYJNYCH REGULACJI IMPORTU W KRAJU PARTNERA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google