Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor ds. Marketingu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor ds. Marketingu"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor ds. Marketingu
Nowe zezwolenie, nowe tereny – ekspansja przedsiębiorstw i samorządów w granicach specjalnej strefy ekonomicznej Andrzej Kail Dyrektor ds. Marketingu Mierzęcin,

2 Specjalna strefa ekonomiczna, jako instrument rozwoju gospodarczego
Regulacje prawne

3 Akty prawne regulujące działalność K-S SSE
USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny: Dz.U ); ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U ); ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U ); ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U ); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej KONCEPCJA ROZWOJU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

4 Specjalna strefa ekonomiczna, jako instrument rozwoju gospodarczego – cele ustawowe:
Rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej; Rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej; Rozwój eksportu; Zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; Zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; Tworzenie nowych miejsc pracy; Zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej;

5 Lider w kreowaniu wizerunku gospodarczego Regionu Lubuskiego
K-S SSE S.A. Lider w kreowaniu wizerunku gospodarczego Regionu Lubuskiego

6

7 113 ważnych zezwoleń na działalność w Strefie – w tym 84 na terenie województwa lubuskiego
74 firm prowadzących działalność z zezwoleniem – w tym 55 w podstrefach województwa lubuskiego 3.786 mln zł – wartość inwestycji zrealizowanych w Strefie – w tym mln na terenie województwa lubuskiego osób – zatrudnienie w firmach działających w Strefie – w tym na terenie województwa lubuskiego – osób zł – zainwestowane w rozwój infrastruktury technicznej na obszarach Strefy – cała suma na terenie województwa lubuskiego 1329,78 ha – jedna z największych z czternastu SSE w Polsce – 836 ha na terenie województwa lubuskiego

8 Współtworzenie zalążków ważnych ośrodków gospodarczych w regionie
Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. Regionalny Park K-S SSE Zielona Góra Park Naukowo-Technologiczny Zielona Góra Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy – INTERIOR – Nowa Sól

9 Współpraca regionalna przy pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury technicznej
Gubin: budowa dróg i infrastruktury (współpraca miasta Gubin + K-S SSE S.A.) Kostrzyn nad Odrą: droga powiatowa nr 1382F na odcinku od osiedla Drzewice do osiedla Szumiłowo (miasto Kostrzyn nad Odrą + zarząd powiatu + K-S SSE S.A.) Gospodarka wodami opadowymi w Nowej Soli (K-S SSE S.A. + miasto + Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) Gospodarka wodami opadowymi w Słubicach (K-S SSE S.A. + miasto) Gospodarka wodami opadowymi w Kostrzynie K2 (K-S SSE S.A. + miasto)

10 Efekty ponad 10 letniego zaangażowania K-S SSE S.A.
w rozwój regionu

11 Podstrefa Kostrzyn

12 Podstrefa Słubice

13 Podstrefa Nowa Sól

14 Podstrefa Gorzów

15 Koncepcja Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych – jak wprowadzić nowe tereny do Strefy?

16 Kierunki rozwoju specjalnych stref ekonomicznych wg
Ministerstwa Gospodarki Koncepcja Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych – Styczeń 2009 Wydłużony okres funkcjonowania sse do dnia roku; Dotyczy sposobu zagospodarowania wolnej puli gruntów, tj. 8 tys. ha utworzonych ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o sse; Zgodność proponowanego terenu z wojewódzką strategią rozwoju inwestycji oraz atrakcyjność inwestycyjna gruntu; Inwestycje uznane za kwalifikujące się do wsparcia instrumentem sse: Innowacyjne; Realizowane w sektorach priorytetowych Wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych; Zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów słabo uprzemysłowionych; Tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy lub o określonych minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji – w zależności od stopy bezrobocia w powiecie;

17 Kryteria obowiązujące dla nowo obejmowanych terenów:
Własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będące w użytkowaniu wieczystym zarządzającego; Nowy teren włączany do strefy musi spełniać łącznie następujące warunki: Uregulowany stan prawny gruntu, potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów; Brak przeciwwskazań prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej, w tym wynikających z przepisów o ochronie środowiska (Natura 2000, park krajobrazowy); Wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną lub wiarygodne zobowiązanie do uzbrojenia terenu; Zlokalizowanie przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy w najbliższym okresie;

18 Instytucje współpracujące z K-S SSE w zakresie
pozyskiwania i obsługi inwestorów: Ministerstwo Gospodarki – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. – COI – Lubuskie SAMORZĄDY LOKALNE Roedl & Partner – BZ WBK S.A. TPA Horwath -

19 Jak planować rozwój działając w Strefie – możliwość uzyskania kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalności PRZEWODNIK INWESTORA PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA PODSTAWY ZEZWOLENIA I ICH KONTROLA ZASADY WŁĄCZANIA GRUNTÓW DO SSE PO 1 STYCZNIA 2009

20 Nowy projekt inwestycyjny:
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

21 Nowy projekt inwestycyjny:
Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu znacznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

22 Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

23 Społeczna odpowiedzialność w biznesie Nie tylko biznes, ale też ludzie

24 Współfinansowanie Katedry Polskiej na Uniwersytecie w Waszyngtonie
Regularne wsparcie Hospicjum im. Świętego Kamila w Gorzowie Wlkp oraz szpitala w Kostrzynie nad Odrą Wieloletnie wsparcie dla projektów kulturalnych w miastach – podstrefach – mecenas kultury Od roku 2008: partner i mecenas kulturalny Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą Sponsor nominalny KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp.

25

26

27 Dyrektor ds. Marketingu
Dziękuję za uwagę Andrzej Kail Dyrektor ds. Marketingu Mierzęcin,


Pobierz ppt "Dyrektor ds. Marketingu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google