Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa o fuzjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa o fuzjach."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywa o fuzjach

2 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Dyrektywa z 23 lipca 1990 r (90/434/EEC) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku : łączenia (fuzji), podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów, i  wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia siedziby SE i SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

3 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Council Directive on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfer of assets and exchange of shares concerning companies of different Members States and to the transfer of the registered Office, of an SE or SCE, between Member States

4 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Nowelizacja dyrektywy , Wejście w życie

5 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Wersja ujednolicona Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009

6 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Celem dyrektywy o fuzjach jest zapobieżenie dyskryminacyjnemu pod względem podatkowym traktowaniu fuzji, podziałów i innych zdarzeń prawnych o podobnym charakterze dotyczących spółek różnych państw członkowskich w porównaniu z identycznymi zdarzeniami dotyczącymi spółek jednego państwa członkowskiego.

7 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Spółką państwa członkowskiego jest spółka, która spełnia łącznie następujące warunki : 1) przyjmuje jedną z form prawnych wymienionych w Załączniku do dyrektywy,

8 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
2) zgodnie z prawem podatkowym państwa członkowskiego dla celów podatkowych jest uważana za mającą stałą siedzibę w tym państwie oraz, zgodnie z warunkami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem trzecim, nie jest uważana dla celów podatkowych za mającą stałą siedzibę poza Wspólnotą ,

9 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
3) podlega jednemu z podatków wymienionych w dyrektywie bez możliwości wyboru innej formy opodatkowania i nie jest z niego zwolniona.

10 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Spółka wnosząca (transferring company ) Spółka przejmująca (receiving company)

11 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Spółka wnosząca przenosi ogół swoich aktywów i pasywów na spółkę przejmującą

12 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Przeniesione aktywa i pasywa Są to aktywa i pasywa majątkowe spółki wnoszącej, które w wyniku fuzji są faktycznie połączone z zakładem spółki przejmującej w państwie spółki wnoszącej

13 Fuzja przez inkorporację-wariant 1 - przed fuzją
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Jedna lub więcej spółek w momencie rozwiązania bez likwidacji przenosi ogół swoich aktywów i pasywów na inną istniejąca już spółkę w zamian za przyznanie swoim wspólnikom udziałów w kapitale tejże spółki i – ewentualnie – dopłaty gotówkowej: dopłata ta nie może przekraczać 10% wartości nominalnej, a wobec braku takiej wartości – wartości rachunkowej tych udziałów; Spółka A Spółka B

14 Fuzja przez inkorporację – wariant 1 – po fuzji
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Zakład spółki B (składniki majątkowe spółki A) Spółka B

15 Fuzja przez inkorporację: wariant 2 – przed fuzją
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Wspólnicy spółki C Spółka A Spółka B Spółka C

16 Fuzja przez inkorporację: wariant 2 – po fuzji
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Wspólnicy spółki C Zakład spółki C (składniki majątkowe spółki B) Zakład spółki C (składniki majątkowe spółki A) Spółka C

17 Fuzja przez związek – przed fuzją
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Spółka A Spółka B Dwie lub więcej spółek w momencie ich rozwiązania bez likwidacji przenoszą ogół swoich aktywów i pasywów na utworzoną przez siebie spółkę w zamian za przyznanie swoim wspólnikom udziałów w kapitale nowej spółki i – ewentualnie – dopłaty gotówkowej; dopłata ta nie może przekraczać 10% wartości nominalnej , a wobec braku takiej wartości – wartości rachunkowej tych udziałów;

18 Fuzja przez związek – po fuzji
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Wspólnicy spółki B Wspólnicy Spółki C Zakład spółki C (składniki majątkowe spółki A) Zakład spółki C (składniki majątkowe spółki B) Spółka C

19 Fuzja spółki – córki ze spółką – matką – przed fuzją
Państwo X Państwo Y Spółka A (matka) Spółka B (córka spółki A) Spółka w momencie jej rozwiązania bez likwidacji przenosi ogół swoich aktywów i pasywów majątkowych na spółkę, która posiada wszystkie udziały w jej kapitale.

20 Fuzja spółki – córki ze spółką – matką – po fuzji
Państwo X Państwo Y Spółka A Zakład spółki A (składniki majątkowe spółki B)

21 Podział (division) Podział (division) – zdarzenie, w wyniku którego spółka w momencie jej rozwiązania bez likwidacji przenosi ogół swoich aktywów i pasywów na dwie lub więcej istniejących lub nowo utworzonych spółek w zamian za proporcjonalny przydział swoim wspólnikom udziałów w kapitale spółki przejmującej i ewentualnie dopłaty gotówkowej; dopłata ta nie może przekraczać 10% wartości nominalnej, a wobec braku takiej wartości – wartości rachunkowej tych udziałów.

22 Podział – przed podziałem
Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A Spółka A

23 Podział – po podziale Państwo X Państwo Y Wspólnicy spółki A
Spółka B (część składników majątkowych spółki A) Spółka C Zakład spółki C (część składników majątkowych spółki A)

24 Podział przez wydzielenie
Podział przez wydzielenie ( partial division) zdarzenie, w którego  wyniku spółka bez jej rozwiązania przenosi jedną lub kilka zorganizowanych części przedsiębiorstwa na jedną lub więcej istniejących lub nowo utworzonych spółek, pozostawiając przynajmniej jedną zorganizowaną część przedsiębiorstwa (branch of activity) w spółce przenoszącej, w zamian za proporcjonalny przydział swoim wspólnikom udziałów stanowiących kapitał spółek przejmujących aktywa i pasywa, i ewentualnie dopłaty nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej, a wobec braku takiej wartości – wartości rachunkowej wydanych w zamian udziałow.

25 Podział przez wydzielenie

26 Wniesienie aktywów (transfer of assets)
zdarzenie, w wyniku którego spółka nie ulegając likwidacji wnosi do innej spółki całe swoje przedsiębiorstwo lub jedną albo kilka zorganizowanych części przedsiębiorstwa (branch of activity) w zamian za przyznanie udziałów w kapitale spółki przejmującej.

27 Przed wniesieniem majątku
Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B Branch od activity A (Zczp A)

28 Po wniesieniu majątku Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B
Zakład spółki B (składniki majątkowe spółki A)

29 Wniesienie majątku ( zakład )

30 Wniesienie majątku (zakład) - przed
Państwo X Spółka A Państwo Z Państwo Y Spółka B Zakład spółki A

31 Wniesienie majątku (zakład)- po
Państwo X Spółka A Państwo Z Państwo Y Spółka B Zakład spółki B

32 Wymiana udziałów (exchange of shares)
–zdarzenie, w wyniku którego spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, dające jej większość głosów w tej spółce, lub posiadając taką większość, nabywa dalsze udziały, w zamian za przyznanie wspólnikom tejże spółki udziałów w spółce nabywającej, jak też ewentualnie za przyznanie dopłaty gotówkowej, przy czym dopłata ta nie może przekraczać 10% wartości nominalnej, a wobec braku takiej wartości – wartości rachunkowej przyznanych udziałów.

33 Wymiana udziałów Spółka B chce nabyć spółkę A. Proponuje więc spółce C, która jest udziałowcem spółki A, że wyda jej własne udziały w zamian za przeniesienie na nią udziałów, jakie C posiada w A. Wymiana udziałów dokonuje się u spółki C, która przed wymianą posiadała udziały A, a po wymianie będzie posiadała udziały B. B – jest spółką nabywającą A – jest spółką nabytą

34 Wymiana udziałów Spółka C mająca siedzibę w państwie członkowskim X jest wspólnikiem spółki A mającej siedzibę w tym samym państwie ( nie jest to jednak warunek konieczny; spółka C może być rezydentem innego państwa członkowskiego). Spółka B z siedzibą w państwie członkowskim Y (spółka nabywająca) nabywa udziały w kapitale spółki A (spółka nabyta) dające jej większość głosów w tej spółce w ten sposób, że wydaje własne udziały spółce C w zamian za przeniesienie na nią udziałów, jakie spółka C posiada w spółce A.

35 Przeniesienie siedziby
Przeniesienie siedziby (transfer of the registered office) - zdarzenie, w wyniku którego spółka europejska lub spółdzielnia europejska bez zakończenia działalności lub utworzenia nowej osoby prawnej , przenosi swoją siedzibę z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

36 Przeniesienie siedziby- przed

37 Przeniesienie siedziby-po

38 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Branch of activity

39 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
All the assets and liabilities of a division of a company which from an organizational point of view constitute an independent business, that is to say an entity capable of functioning by its own means

40 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Całość aktywów i pasywów majątkowych, stanowiąca część przedsiębiorstwa spółki, która pod względem organizacyjnym stanowi niezależne przedsiębiorstwo, tzn. jednostkę mogącą funkcjonować z jej własnych środków. Polski odpowiednik – zorganizowana część przedsiębiorstwa

41 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Charakterystyka uregulowań prawnych dyrektywy

42 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Fuzja, podział lub podział przez wydzielenie nie mogą powodować opodatkowania różnicy między wartością rzeczywistą a wartością dla celów podatkowych przeniesionych aktywów i pasywów majątkowych.

43 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Przykład Spółka A z siedzibą w państwie X zostaje przejęta w wyniku fuzji przez spółkę B z siedzibą w państwie Y . Państwo X nie pobierze żadnego podatku obciążającego nadwyżki wartości majątku spółki A w momencie jej fuzji ze spółką B. Spółka A w wyniku fuzji przekształci się w zakład spółki B. Jeżeli jednak zakład ten w późniejszym czasie dokona zbycia określonych składników majątkowych, państwo X pobierze podatek od dochodu z ich sprzedaży. W ten sposób następuje przesunięcie w czasie poboru podatku przez państwo X do czasu realizacji nadwyżek wartości majątku przez zakład spółki B.

44 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Warunkiem przesunięcia w czasie opodatkowania nadwyżek wartości majątku jest kontynuacja wyceny składników majątkowych przez spółkę przejmującą po spółce wnoszącej.

45 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Spółka przejmująca ustala wysokość nowych odpisów amortyzacyjnych oraz późniejszych zwyżek lub obniżek wartości przeniesionych aktywów i pasywów majątkowych w taki sposób, w jaki uczyniłaby to spółka wnosząca, gdyby fuzja lub podział nie miały miejsca.

46 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Sposób traktowania straty spółki wnoszącej Zasady postępowania w odniesieniu do funduszów i rezerw

47 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Skutki podatkowe dla wspólników (art.8 )

48 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Gdy objęte udziały (akcje) mają wyższą wartość nominalną niż udziały (akcje) unicestwione, u wspólnika pojawia się dochód podlegający opodatkowaniu.

49 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Dochód ten nie rodzi w momencie jego powstania obowiązku podatkowego

50 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Warunek : wspólnik nie może przypisać objętym udziałom (akcjom) większej wartości podatkowej niż wartość przypisana udziałom (akcjom) w spółce wnoszącej lub nabytej bezpośrednio przed fuzją, podziałem lub zamianą udziałów

51 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Przykład Wspólnik C posiada udziały w spółce B, które nabył za 100 j.p , a których wartość rynkowa na dzień wymiany na udziały spółki A wynosi 150 j.p. Gdyby wspólnik zamiast wymiany udziałów w tym samym dniu dokonał na przykład ich zbycia , wówczas dla ustalenia dochodu ze zbycia za koszt uzyskania przychodu przyjęta byłaby wartość 100 j.p. Jest to wartość podatkowa udziałów posiadanych w spółce B. Po dokonaniu zamiany udziały spójnika C w spółce B przejdą na spółkę A, a wspólnik obejmie udziały spółki A. Jeżeli przy zbyciu udziałów spółki A jako koszt uzyskania przychodu ze zbycia wspólnik C przyjmie wartość 100 j.p. , wówczas nadwyżka wartości w wysokości 50 j.p., jaka ujawniła się na dzień wymiany nie podlega opodatkowaniu.

52 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
„Państwo członkowskie może odmówić stosowania lub cofnąć przywileje wynikające ze wszystkich lub z części przepisów tytułów II, III ,IV i IV b, w przypadku gdy zasadniczym celem lub jednym z zasadniczych celów łączenia, podziału, podziału przez wydzielenie, wniesienia majątku, wymiany udziałów lub przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE jest uchylanie się od opodatkowania (oszustwo podatkowe) lub unikanie opodatkowania.

53 Dyrektywa o fuzjach (Merger Directive)
Fakt, iż zdarzenie objęte przepisami dyrektywy nie jest dokonywane dla realizacji uzasadnionych celów gospodarczych takich, jak restrukturyzacja lub racjonalizacja działalności spółek uczestniczących w tym zdarzeniu, może stanowić domniemanie, że zasadniczym celem lub jednym z zasadniczych celów tego zdarzenia jest uchylenie się od opodatkowania (oszustwo podatkowe) lub unikanie opodatkowania „


Pobierz ppt "Dyrektywa o fuzjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google