Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych"— Zapis prezentacji:

1 możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych
Ochrona środowiska - możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych 29 . X autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją RM z dnia 11 lutego 2003; SPO WKG – uzupełnienie programu wersja 3 z dnia 13 maja 2003; SPO RZL z lutego 2003; ZPORR w wersji zaakceptowanej przez KIE 14 lutego 2003; ZPORR – uzupełnienie programu z dnia 6 maja 2003 Anna Ober

2 Czym są Fundusze Strukturalne?
Instrumentem polityki strukturalnej UE mającej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Obecnie Fundusze Strukturalne nakierowane są na następujące cele: Cel 1 – promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 – wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających strukturalne trudności Cel 3 – wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia Anna Ober

3 Fundusze Strukturalne:
Cel 1 – promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju – jest realizowany przez: Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Społeczny (ESF) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) w sekcji orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) Anna Ober

4 Poza Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (ERDF) …
Inne fundusze UE dla środowiska: ISPA – instrument pomocy przedakcesyjnej 6.PR – program badań UE maj 2004 Fundusz Spójności – duże inwestycje w zakresie ochrony środowiska – projekty o wartości powyżej 10 mln € Anna Ober

5 www.cios.gov.pl www.6pr.pl Fundusz Spójności 6.PR – program badań UE
odrębne procedury, formularze itp. Anna Ober

6 Procedura korzystania z pomocy Funduszy Strukturalnych
Każde państwo członkowskie przedstawia Komisji Europejskiej plany rozwojowe, Polska przedstawiła Narodowy Plan Rozwoju Przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 Strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania interwencyjne państwa. Określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska zamierza uruchomić w latach przy wykorzystaniu środków pomocowych UE działania finansowane ze środków polskich działania finansowane ze środków UE Anna Ober

7 Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
197 str. pełny 12 str. stresz. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF) Dokument określający kierunki i wysokość wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności kilka słów o Narodowym Planie Rozwoju... Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym Anna Ober

8 Dokumenty opisujące cele, priorytety i działania na lata 2004-2006
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Polityka strukturalna w sektorze rybołówstwa Inne krajowe dokumenty strategiczne takie, jak np. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich Narodowa Strategia Ochrony Środowiska Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA Narodowa Strategia Rozwoju Transportu Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość – Rozwój - Praca NARODOWY PLAN ROZWOJU Programy Operacyjne INTERREG (MGPiPS) Programy Operacyjne EQUAL (MGPiPS) Ochrona Środowiska Transport Fundusz Spójności (MGPiPS) Inicjatywy Wspólnoty Strategia Funduszu Spójności Projekty Podstawy Wsparcia Wspólnoty (MGPiPS) SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki (MGPiPS SPO Rozwój zasobów ludzkich (MGPiPS SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (MRiRW) SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW) SPO Transport – Gospodarka morska (MI) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (MGPiPS) PO Pomoc techniczna (MGPiPS) UZUPEŁNIENIA PROGRAMU (dla każdego z programów operacyjnych) Projekty Anna Ober

9 Jakie mamy PROGRAMY OPERACYJNE na lata 2004-2006?
1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki SPO Rozwój Zasobów Ludzkich SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Transport – Gospodarka Morska 5.Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Program Operacyjny – Pomoc Techniczna Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Anna Ober

10 Kto przygotowuje programy?
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami województw Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Uwaga! Beneficjent końcowy – to instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji Anna Ober

11 W jakich programach operacyjnych szukać działań dla ochrony środowiska?
ZPORR uzupełnienie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Samorządy JBR, jednostki naukowe WKG (WKP) uzupełnienie Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki (Przedsiębiorstw) Przedsiębiorstwa

12 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
Anna Ober

13 trzy priorytety 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2.) Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich 3.) Rozwój lokalny Anna Ober

14 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego infrastruktura drogowa infrastruktura transportu publicznego 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 1.3. Regionalna infrastruktura (badawczo) edukacyjna 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego 1.5. Infrastruktura społ. informacyjnego 1.6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach Anna Ober

15 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 1. budowa i modernizacja sieci wodociągowych 2. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych 3. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 4. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 5. budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej Anna Ober

16 Zagospodarowanie odpadów
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zagospodarowanie odpadów 1. Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu 2. Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk) 3. budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych Anna Ober

17 Poprawa jakości powietrza
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Poprawa jakości powietrza 1. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 2. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji” Anna Ober

18 Zapobieganie powodziom
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Zapobieganie powodziom 1. Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.) 2. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi, tworzenie polderów 3. Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach „małej retencji” Anna Ober

19 Wsparcie zarządzania ochroną środowiska
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Wsparcie zarządzania ochroną środowiska 1. Opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza 2. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza 3. Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód 4. Tworzenie map terenów zalewowych Anna Ober

20 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne, biomasa Anna Ober

21 3.) Rozwój lokalny 3.1. Infrastruktura lokalna
3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych rewitalizacja obszarów miejskich rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Anna Ober

22 3.1. Infrastruktura lokalna
Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 1. Sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników 2. Oczyszczalnie ścieków 3. Inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków Anna Ober

23 3.1. Infrastruktura lokalna
Budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę 1. Sieci wodociągowe 2. Ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej) 3. Urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody 4. Urządzenia regulujące ciśnienie wody Anna Ober

24 3.1. Infrastruktura lokalna
Budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w energię 1. Urządzenia zaopatrzenia w energię 2. Lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy) 3. Lokalne sieci elektroenergetyczne (reelektryfikacja) 4. Gminne systemy oświetlenia ulic Anna Ober

25 3.1. Infrastruktura lokalna
Gospodarka odpadami stałymi 1. Budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych 2. Budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin 3. Likwidacja dzikich wysypisk 4. Kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym Anna Ober

26 WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI Anna Ober

27 1. 2. SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
na podstawie dokumentu z dnia 13 maja 2003 Cel: Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku dwa priorytety 1. 2. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim Anna Ober

28 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 1.
1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Anna Ober

29 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Poddziałanie Projekty badawcze realizowane przez CZT Poddziałanie Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów centrów zaawansowanych technologii działających w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach Anna Ober

30 Poddziałanie Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów centrów doskonałości, centrów kompetencji działających w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach Poddziałanie Projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji i wyposażenia laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Anna Ober

31 Poddziałanie Projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą Poddziałanie Projekty badawcze w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii, foresight nauki i techniki Anna Ober

32 W ramach działania 1.4. wspierane będą:
Centra Zaawansowanych Technologii (CZT) Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji Jednostki naukowo-badawcze 1.4 Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujące prace B+R Projekty badawcze budowy strategii rozwoju gosp.

33 Centra Zaawansowanych Technologii (CZT)
CZT tworzone będą przez integrację najlepszych (pod względem naukowym i innowacyjnym ) placówek i/lub zespołów badawczych posiadających wspólny program badawczy, wspólną strukturę zarządzania i pracujących w dziedzinach priorytetowych dla polskiej gospodarki. CZT powinny mieć charakter konsorcjum. CZT będą funkcjonowały w ścisłej współpracy z gospodarką tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców końcowych np. branżowymi lub regionalnymi izbami gospodarczymi, służbą zdrowia itd. Wspierane będą CZT działające w obszarach priorytetowych Anna Ober

34 CZT będą się mogły ubiegać o dofinansowanie:
Infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych, Projektów badawczych w postaci wieloletnich programów obejmujących skoordynowane działania wszystkich partnerów CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierającego szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych z tym związanych

35 Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji
Anna Ober Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji Badania naukowe i rozwój najnowocześniejszych technologii będą się koncentrować w kilku priorytetowych obszarach wskazanych przez SPO WKG, wokół jednostek reprezentujących najwyższy poziom naukowy i techniczny, wyselekcjonowanych jako Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji. CD/CK musi współpracować z siecią badawczo-technologiczną i prowadzić badania na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych

36 CD/CK będą się mogły ubiegać o dofinansowanie:
Infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych.

37 Co to są obszary priorytetowe wskazane przez SPO WKG?
1.) Inżynieria oprogramowania; sieci inteligencji otoczenia (ambient intelligence); optoelektronika 2.) Nowe materiały i technologie; nanotechnologie; projektowanie systemów specjalizowanych 3.) Biotechnologia; bioinżynieria; postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska; nowe wyroby i techniki medyczne 4.) Techniki obliczeniowe; synteza specjalnych związków chemicznych; fizyka ciała stałego

38 Jednostki naukowo-badawcze
Jednostki naukowo-badawcze lub przedsiębiorstwa prowadzące laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie będzie obejmowało: - Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację posiadających charakter sieciowy i branżowy Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym i w obszarach wskazanych przez SPO WKG jako priorytetowe dla rozwoju gospodarki; preferowane będą projekty podejmowane w następujących sektorach: Anna Ober

39 1.) Wysokiej i średniej techniki, przede wszystkim
mikroelektronicznym, informatycznym i teletechnicznym 2.) W tradycyjnych branżach przemysłu, które mają szanse na opłacalny eksport i mogą stać się konkurencyjne w przyszłości (np. przemysł hutniczy, zwłaszcza metali nieżelaznych, okrętowy, ciężki przemysł maszynowy, ciężka chemia, miedziowy, lekki, spożywczy) Anna Ober

40 3.) Dotyczących przemysłów o wysokim tempie
wzrostu popytu rynkowego, do których należą wyroby i techniki medyczne, wyroby i usługi służące wykorzystaniu czasu wolnego od pracy oraz wyroby i usługi ochrony środowiska 4.) Projekty o potencjalnej specjalizacji eksportowej (np. z przemysłu meblarskiego i samochodowego oraz innych przemysłów, które mają szanse wejścia ze swoimi wyrobami do międzynarodowych sieci dystrybucyjnych)

41 Wsparcie przedsiębiorstw będzie obejmowało:
Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujące prace B+R (badania przemysłowe i/lub badania przedkonkurencyjne) Wsparcie przedsiębiorstw będzie obejmowało: Projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii oraz najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzonych we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą Projekty badawcze budowy strategii rozwoju gosp. Projekty badawcze w zakresie budowy strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój technologii zarówno na poziomie makro jak i mikro-gospodarczym - Studia - forseight Anna Ober

42 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 2.
2.1. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Anna Ober

43 2.1. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Jednostka wdrażająca - PARP Poddziałanie Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim Poddziałanie Doradztwo w zakresie jakości Poddziałanie Doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami Poddziałanie Doradztwo eksportowe, obejmujące w szczególności projekty doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej Poddziałanie Doradztwo związane z tworzeniem sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie Doradztwo związane z połączeniami przedsiębiorstw Anna Ober

44 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
instytucja wdrażająca: NFOŚiGW Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej Poddziałanie Inwestycje w zakresie ochrony powietrza Poddziałanie Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Poddziałanie Inwestycje z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Anna Ober

45 Beneficjentami końcowymi, czyli instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie powierzonych im działań SPO WKG są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) Anna Ober

46 W jakich programach operacyjnych szukać działań dla ochrony środowiska?
ZPORR uzupełnienie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Samorządy JBR, jednostki naukowe WKG (WKP) uzupełnienie Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki (Przedsiębiorstw) Przedsiębiorstwa

47 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska
Nasz adres: Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dział Współpracy z Zagranicą ul. Akademicka 2A, Gliwice tel fax

48 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "możliwości dofinansowania z Funduszy Strukturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google