Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP 2007 - 2013
Innowacyjność - Rozwój - Finanse Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP Warszawa, 6-7 grudnia 2006 r.

2 Finansowanie rozwoju Polski Środki UE i środki krajowe
Środki UE i środki krajowe mld euro

3 Cele i kierunki rozwoju 2007 – 2015 Dokumenty
Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Krajowy Program Reform 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej PO Rozwój Polski Wschodniej Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna

4 Cele NSS i programy operacyjne 2007 - 2013
Cele NSS i programy operacyjne Układ celów NSS i programów operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna

5 Podział środków UE na programy operacyjne

6 Nakłady NSS na realizację Strategii Lizbońskiej
Głównym warunkiem realizacji wyzwań Strategii Lizbońskiej będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

7 Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw – kluczowe instrumenty
PO Innowacyjna Gospodarka – kluczowy instrument (96% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie inwestycji w B+R - rozwój współpracy między sferą B+R a przedsiębiorstwami - wdrażanie kompleksowych narzędzi wsparcia doradczego i finansowego MŚP PO Kapitał Ludzki (79% środków UE na Strategię Lizbońską) - wzmocnienie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników - przekazanie realizacji wybranych priorytetów na poziom regionalny RPO (40% środków na realizację Strategii Lizbońskiej) - zróżnicowanie nakładów w zależności od regionalnych potrzeb rozwojowych PO Rozwój Polski Wschodniej - wzmocnione wsparcie regionów o największym zapóźnieniu rozwojowym

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Cele Cel główny Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Cele szczegółowe 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Beneficjenci Podział środków %

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorców
Dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę, z wyłączeniem branż wykluczonych na podstawie odrębnych przepisów Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości, np. inwestycje powyżej 2 mln EUR (ok mln EUR) Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business-B2B) Wsparcie dla przedsiębiorców działających na Jednolitym Rynku Europejskim (ok. 91 mln EUR)

11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcie dla MSP (1) Wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych zamawianych przez przedsiębiorców (ok. 389 mln EUR) Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz nowych technologii (ok. 890 mln EUR) Inwestycje związane z działalnością B+R przedsiębiorstw (ok. 186 mln EUR) Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym (ok. 110 mln EUR) Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych (ok. 104 mln EUR)

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cele Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 3. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 4. Wzrost spójności terytorialnej 5. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (ogółem 477,3 mln EUR) - ponadregionalne szkolenia i studia podyplomowe • Wsparcie dla zwiększenia adaptacyjności kadr (ogółem 161,3 mln EUR) - podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji świadczących usługi dla firm (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, wizyty studyjne i staże) - wsparcie usług dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (ogółem 1.270,7 mln EUR) - doradztwo i szkolenia: zarządzanie, finanse, rachunkowość itp. - wsparcie pracodawców w realizacji programów zwolnień monitorowanych - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych Transfer wiedzy (ogółem 238,2 mln EUR) - tworzenie, rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy firmami, instytucjami B+R, szkołami wyższymi itp. na poziomie regionalnym i lokalnym • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (ogółem mln EUR)

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw
Środki finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 1.537,0 mln EUR (alokacja EFS) Środki finansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 882,0 mln EUR (alokacja EFS) Ogółem wsparcie dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości 25% alokacji dla całego POKL

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Decentralizacja Podział środków finansowych w ramach PO KL Komponent centralny: 30% Komponent regionalny: 70% Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70% - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do swobodnego rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami lokalnego rynku pracy Dodatkowe 3% alokacji z ogólnej puli środków przeznaczonych dla priorytetów regionalnych przeznaczone zostało dla województw Polski Wschodniej

16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Cele Cel główny Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Cele szczegółowe 1. Budowa infrastruktury z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 5. Wspieranie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich

17 • Jednostki administracji rządowej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MŚP – wykonawcy i podwykonawcy dla beneficjentów • Jednostki administracji rządowej • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki • GDDKiA, PKP PLK S.A. • Duże Przedsiębiorstwa • Instytucje naukowe • Państwowe szkoły wyższe • Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej • Instytucje kultury • Kościoły i związki wyznaniowe • Organizacje pozarządowe

18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wsparcie dla przedsiębiorstw Duże przedsiębiorstwa • Systemy zarządzania środowiskowego (10 mln euro): • Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami (30 mln euro) • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) (30 mln euro) • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (50 mln euro) • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (50 mln euro) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych (30 mln euro) Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (417 mln euro) Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego (315 mln euro) Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (974 mln euro) Przykłady: • Systemy zarządzania środowiskowego (10 mln euro): - wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu, - projekty dostosowawcze dla przedsiębiorstw, warunkujące uzyskanie certyfikatu, • Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami (30 mln euro): - zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów, - ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, - ograniczenie zużycia surowców naturalnych, w tym wody oraz ograniczenia zużycia energii. • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) (30 mln euro): - zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska, - zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (50 mln euro): - inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami, - budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (50 mln euro): - modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych, - modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych (30 mln euro): - budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów - - budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania • Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (417 mln euro): - budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących , energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogaz i biomasę, - budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i biomasy, • Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego (315 mln euro): - rozbudowa lub modernizacja sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców, -   budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE o promocji kogeneracji • Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (974 mln euro): - budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych, - budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego,

19 Regionalne Programy Operacyjne
Cele podstawowe • Podnoszenie konkurencyjności regionów • Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju • Podnoszenie jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe 1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki 2. Budowa społeczeństwa informacyjnego 3. Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu 4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno- gospodarczym 5. Odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych

20 Regionalne Programy Operacyjne Wdrażanie
Instytucje Zarządzające – Samorządy Województw Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem umów/decyzji. Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub do innego podmiotu Instytucja Koordynująca – MRR - Departament Koordynacji Programów Regionalnych

21 Regionalne Programy Operacyjne
Zalecenia MRR Działania w sferze produkcyjnej – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji Zapewnienie spójności celów RPO z celami Narodowej Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Komplementarność podejmowanych działań w ramach RPO z krajowymi Programami Operacyjnymi oraz z PO Rozwój Polski Wschodniej

22 Środki publiczne UE/EFRR (Mln EUR)
Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw Województwo Środki publiczne UE/EFRR (Mln EUR) RPO % alokacji Dolnośląskie 287,77 23,72% Kujawsko-pomorskie 237,75 25,00% Lubelskie 313,00 27,08% Lubuskie 103,29 23,52% Łódzkie 276,41 32,00% Małopolskie 238,95 20,82% Mazowieckie 469,50 25,63% Opolskie 140,80 32,96% Podkarpackie 285,32 25,11% Podlaskie 140,19 22,04% Pomorskie 185,90 21,00% Śląskie 389,63 24,81% Świętokrzyskie 159,54 21,98% Warmińsko-mazurskie 257,68 24,86% Wielkopolskie 249,50 22,07% Zachodniopomorskie 171,61 20,54% OGÓŁEM 3 906,43 24,6%

23 Regionalne Programy Operacyjne
Beneficjenci • Przedsiębiorcy, MSP Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej • Parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia • Jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe • Kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowy

24 Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie dla MŚP • Nowoczesne systemy zarządzania • Rozbudowa, unowocześnienie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i usług • Dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich • Wsparcie inwestycji w wytwarzanie innowacyjnych produktów i usług • Wsparcie innowacyjnych systemów organizacyjnych i marketingowych • Wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, zakupu/wdrożenia wyników prac B+R itp.; Wsparcie specjalistycznego doradztwa • Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii • Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP- wyposażenie w kapitał, wsparcie kosztów zarządzania powstających funduszy poręczeń , funduszy pożyczkowych itp. • Systemowe wspieranie przedsiębiorczości • Tworzenie regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu • Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MŚP • Pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) - usługi doradcze, szkoleniowe, wsparcie finansowe Pkt 7. Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii • Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych - tworzenie, rozwijanie i wyposażenie infrastruktury parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów edukacyjno-wdrożeniowych, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze - inwestycje infrastrukturalne tworzące podstawy powiązań kooperacyjnych, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych z przedsiębiorstwami (np. modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw) • Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych - tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji -udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców,instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami B+R, uczelniami -wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami, w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym - usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej - usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucji o podobnym charakterze

25 Instytucja Zarządzająca - MRR
Programy Operacyjne Wdrażanie - system instytucjonalny Instytucja Zarządzająca - MRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucje Pośredniczące MT MG MZ MKiDN MNiSW Instytucje Wdrażające Określane przez Instytucje Pośredniczące Poziom centralny (wsparcie dla struktur i systemów) MPiPS MSWiA MEN MZ Poziom regionalny (wsparcie dla osób i grup społecznych) Samorządy Województw Instytucje Pośredniczące MNiSW MG MSWiA Instytucje Wdrażające PARP PAIiIz BGK S.A WWPWP Phare Instytucje Pośredniczące Instytucje Wdrażające Określane przez Instytucje Pośredniczące

26 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Tryb przyjmowania Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Krajowy Program Operacyjny opinia MRR o zgodności PO z SRK (oraz planem wykonawczym) decyzja RM w sprawie zgodności Akceptacja RM właściwy minister lub MRR we współpracy Regionalny Program Operacyjny uchwała Zarządu województwa MRR zawiera z Zarządem województwa „kontrakt regionalny” Zarząd województwa we współpracy z MRR MRR może przekazać wojewodzie nadzór nad wykorzystaniem środków

27 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google