Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim.

Коpie: 2
Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim.

Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim

2 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Celem projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy jest stworzenie warunków dla usprawnienia transferu wiedzy i doświadczeń ze sfery badań i rozwoju do przedsiębiorstw służących rozwojowi gospodarczemu regionu, a zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią powyżej 90% funkcjonujących tu podmiotów.

3 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Istotą Projektu jest wprowadzenie dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, za które będą mogli kupić usługi badawczo-rozwojowe. Voucher badawczy ma być narzędziem inicjującym współpracę między sektorami biznesu i nauki, co przyczyni się do podnoszenia innowacyjności w regionie i przyspieszy transfer wiedzy.

4 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Wsparcie w ramach Programu w postaci Vouchera Badawczego będzie stanowić pomoc de minimis* i jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie jest w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. *pomoc de minimis to pomoc przyznana przedsiębiorcy w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, do wysokości 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego), wliczając w tę wielkość także pomoc, która ma być udzielona).

5 Voucher badawczy Voucher badawczy - (ang. talon, bon) to forma bezzwrotnego dofinansowania, uprawniająca Wnioskodawcę do wykupienia u Wykonawcy Usługi/Usług o określonej wartości, stanowiącej Przedsięwzięcie Badawcze niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Innowacyjnego: typ 1: Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową typ 1: Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową, przeznaczony dla Wnioskodawców, którzy nigdy nie korzystali ze współpracy z jednostkami naukowymi (tj. nie zakupili do dnia złożenia wniosku usług i/lub wyników w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub usług w zakresie badań wyrobów na zgodność z wymaganiami normatywnymi ). Maksymalna wartość wsparcia na zakup Usługi/Usług w ramach Vouchera typu 1 to 25.000,00 złotych brutto. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Realizacja i rozliczenie Usługi/Usług może obejmować maksymalnie okres 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia Przedsięwzięcia Badawczego. Wnioskodawca może skorzystać z Vouchera badawczego typu 1 tylko jednokrotnie w Programie. Beneficjent, który skorzystał z Vouchera badawczego typu 1 może skorzystać z Vouchera badawczego typu 2 w Programie.

6 typ 2: Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo -rozwojowej badawczo -rozwojowej, przeznaczony dla Wnioskodawców, którzy prowadzili już współpracę z jednostkami naukowymi (tj. zakupili przed złożeniem wniosku usługi i/lub wyniki w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub usługi w zakresie badań wyrobów na zgodność z wymaganiami normatywnymi inne niż wskazane w ramach Przedsięwzięcia Badawczego). Maksymalna wartość wsparcia na zakup Usługi/Usług w ramach Vouchera typu 2 to 50.000,00 złotych brutto. Wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Realizacja i rozliczenie Usługi/Usług może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia Przedsięwzięcia Badawczego. Wnioskodawca może skorzystać z Vouchera badawczego typu 2 tylko jednokrotnie.

7 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Konkursy będą organizowane w 2011 i w 2012 roku. W roku 2013 realizowany będzie proces rozliczania i monitorowania udzielonego wsparcia. Wstępna kalkulacja budżetu wsparcia zakłada następujące wskaźniki: 1.Voucher Badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową: 100 voucherów dla MŚP x 25 000,00 PLN = 2 500 000,00 PLN 2.Voucher Badawczy na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej: 70 voucherów dla MŚP x 50 000,00 PLN = 3 500 000,00 PLN

8 Wnioskodawca podmiot będący mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą w województwie kujawsko - pomorskim, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach Programu, składający wniosek o udzielenie wsparcia.

9 Progi i pułapy w ramach kategorii MŚP (źródło: Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. Wspólnoty Europejskie, 2006, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_pl.htm)

10 Przedsięwzięcie Badawcze to zamierzenie Wnioskodawcy, zlecenia jednostce naukowej wykonania Usługi/Usług (Przedsięwzięcie Badawcze może dotyczyć więcej niż jednej Usługi). Przedsięwzięcie Badawcze podlega wsparciu w formie Vouchera badawczego i musi dotyczyć opracowania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej u Wnioskodawcy. Przedsięwzięcie Badawcze stanowi wyodrębnioną część działań podejmowanych w ramach Przedsięwzięcia Innowacyjnego.

11 Wykonawca jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615], która na zlecenie Beneficjenta wykonuje Usługę/Usługi objęte wsparciem w ramach Programu, wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

12 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Wsparcie w ramach Programu pilotażowego w województwie kujawsko–pomorskim Voucher badawczy może dotyczyć zakupu usług w zakresie: badań przemysłowych lub prac rozwojowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]) badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi

13 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Badania przemysłowe badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

14 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

15 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Prace rozwojowe obejmują w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

16 Po wykonaniu każdej Usługi w ramach Przedsięwzięcia Badawczego sporządzany jest Raport z wykonanej Usługi. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 5-letniego okresu trwałości Przedsięwzięcia Badawczego liczonego od zakończenia okresu realizacji Projektu (zgodnie z §9 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz 10 letniego okresu przechowywania dokumentacji związanej z Przedsięwzięciem Badawczym liczonego od dnia podpisania umowy (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.)

17

18 W województwie kujawsko-pomorskim zauważa się potrzebę zwiększenia transferu wiedzy poprzez wzmocnienie powiązań między sferą badawczo - naukową a przedsiębiorstwami. Kluczowe problemy w tym zakresie to: utrudniony dostęp do finansowania innowacyjnych pomysłów przez MŚP, mała aktywność jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz MŚP, niski poziom współpracy sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim, utrudniony dostęp dla MŚP do wiedzy o nowych technologiach, niski udział innowacji produktowych i procesowych w działalności MŚP. Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców brak środków finansowych; uogólnione przekonanie o nieatrakcyjności oferty B+R; nieznajomość oferty B+R; przywiązanie MŚP do dotychczasowych rozwiązań.

19 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa 2009, s. 136

20 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Wartość całkowita Projektu wg Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych wynosi 2,03 miliona euro. Poziom dofinansowania wynosi 100%, co oznacza, iż Beneficjent - KPZPiP otrzyma 2,03 miliona euro ze środków RPO WK-P. Projekt Program pilotażowy w Województwie Kujawsko-Pomorskim Voucher badawczy będzie realizowany w latach 2010-2013.

21 Realizator Projektu będzie wybierać odbiorców wsparcia w drodze zamkniętych konkursów. Złożone wnioski o udzielenie wsparcia w formie Vouchera Badawczego będą oceniane w oparciu o kryteria: formalne i merytoryczne. Jeżeli liczba firm ubiegających się o wsparcie będzie większa od środków dostępnych w ramach konkursu, Vouchery Badawcze zostaną przyznane w drodze rankingu.

22 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców TYP 1: VOUCHER BADAWCZY NA PIERWSZY KONTAKT Z JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ: przeznaczony na zainicjowanie kontaktu przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie kujawsko-pomorskim z Wykonawcą (jednostką naukową) poprzez zakup usługi/usług badawczo-rozwojowych; o ten typ vouchera mogą starać się wyłącznie MŚP, które nie korzystały do dnia złożenia wniosku nie korzystały z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 25 000,00 zł; wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 8 miesięcy; Wnioskodawca może korzystać z tego typu vouchera tylko jednokrotnie.

23 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców TYP 2: VOUCHER BADAWCZY NA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ: przeznaczony na zakup usługi/usług przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie kujawsko-pomorskim od Wykonawcy (jednostki naukowej); przeznaczony dla Wnioskodawców, którzy prowadzili już współpracę z jednostką naukową w zakresie usług badawczo-rozwojowych; maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to 50 000,00 zł; wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy; Wnioskodawca może korzystać z tego typu vouchera jednokrotnie.

24 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców OCENA WNIOSKÓW: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNO – TECHNICZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI Zgodność Przedsięwzięcia Badawczego z zakresem i celami Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii oraz Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Wykonalność czasowa, rzeczowa i finansowa Przedsięwzięcia Badawczego. Trwałość rezultatów Przedsięwzięcia Badawczego.

25 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców OCENA WNIOSKÓW: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ JAKOŚCIOWEJ Efekt realizacji Przedsięwzięcia Badawczego wpływa na opracowanie dla przedsiębiorstwa - Wnioskodawcy innowacji produktowej i/lub procesowej tj.: a)Opracowanie nowego produktu (wyrobu lub usługi); b)Opracowanie udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi); c)Opracowanie nowego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce produktów; d)Opracowanie ulepszonego procesu w produkcji lub dostawie/logistyce produktów.

26 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców OCENA WNIOSKÓW: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FAKULTATYWNEJ 1.Planowana w ramach wniosku realizacja prac w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych ma pozytywny wpływ na rozwój branż kluczowych dla gospodarki regionalnej zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. * Punkty za to kryterium fakultatywne przyznajemy tylko wtedy kiedy kod PKD działalności, której dotyczy Przedsięwzięcie Badawcze, wskazany w polu B.17 Wniosku jest tożsamy z branżą/przemysłem kluczowymi dla gospodarki regionalnej. branże: Teleinformatyczna Biotechnologiczna Narzędziowa Elektroniczna Meblarska Poligraficzna przemysły: Rolno-spożywczy Chemiczny Elektroniczny Elektrotechniczny Elektromechaniczny

27 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców OCENA WNIOSKÓW: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FAKULTATYWNEJ (c.d.) 2.Realizacja współpracy z jednostką naukową posiadającą siedzibę lub oddział i prowadzącą działalność w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 3.Realizacja Przedsięwzięcia Badawczego w zakresie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych prowadzi do zainicjowania lub rozwoju współpracy z innymi przedsiębiorcami i/lub jednostkami naukowymi w ramach powiązania kooperacyjnego (w tym klastra).

28 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców OCENA WNIOSKÓW: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FAKULTATYWNEJ (c.d.) 4.Realizacja Przedsięwzięcia Badawczego prowadzącego do nawiązania trwałej współpracy z jednostką naukową (popartej długofalową umową o współpracy). 5.Realizacja Przedsięwzięcia Badawczego w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzącego do opracowania nowych w skali przedsiębiorstwa produktów/produktu i/lub procesów/procesu. 6.Realizowane Przedsięwzięcie Badawcze pozwala opracować innowację produktową i/lub procesową w skali: Wnioskodawcy/Krajowej/Światowej.

29 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Dzięki Projektowi Voucher Badawczy nastąpi stymulacja wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej i innych działań wspierających transfer technologii przewidzianych w projektach kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

30 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Dziękujemy za uwagę! Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Biuro Projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 141/3, tel. 052 346 84 81 www.kpzpip.pl Zapraszamy do współpracy! Michał Majcherek - Kierownik Projektu, e-mail: majcherek@kpzpip.pl, tel. (052) 524 09 19, kom. 601 721 067 Marta Szarogroder - Specjalista ds. Wsparcia Projektów Badawczych, e-mail: szarogroder@kpzpip.pl, tel. (052) 524 09 20 Grażyna Prażuch - Specjalista ds. Wsparcia Projektów Badawczych, e-mail: prazuch@kpzpip.pl, tel. (052) 524 09 20 Aleksandra Wojaczyńska - Specjalista ds. Wsparcia Projektów Badawczych, e-mail: wojaczynska@kpzpip.pl, tel. (052) 524 09 22


Pobierz ppt "Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google