Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej a także egzekucja i sposoby ich porządkowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Teoria: a) podstawa prawna, Aquanet – obszar działalności Praktyka: nielegalne podłączenia wod-kan do sieci, nielegalne podłączenia deszczówki do kanalizacji sanitarnej, współpraca z gminami, procedury ujawnień nielegalnych podłączeń i opłaty pobierane przez Spółkę, zgłoszenie do organów ścigania;

3 Czym jest nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
Pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeń pomiarowych, Podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem* wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalacje wewnętrzną innego odbiorcy, Zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa, Podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej; *(zapis dotyczy również przyłączy nieużytkowanych);

4 Podstawa prawna i sankcje za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - art. 28. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000zł. Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zatrzymanie lub utratę właściwości wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego podlega karze grzywny do zł. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do zł. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do zł. Kto wprowadza ścieki bytowe, przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz innych odpadów wskazanych w art.9 pkt2 podlega karze grzywny do zł.

5 Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. Zm) – art. 49b oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - art. 123. Zgodnie z w/w aktami prawnymi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może wydać postanowienie o nadaniu opłaty legalizacyjnej osobie, która wykonała przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne bez zgłoszenia do Starostwa Powiatowego oraz bez uzgodnień warunków technicznych z przedsiębiorstwem wod-kan w wysokości 5.000zł.

6 Aquanet – obszar działalności
Na dzień roku posiadaliśmy odbiorców w zakresie usług wod-kan, z czego: a) rozliczanych jest tylko za wodę, b) rozliczanych jest tylko za ścieki, c) rozliczanych jest łącznie za wodę i ścieki. Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi rozliczania na podstawie Wodomierzy – szt. w tym wodomierzy głównych (własnych) w ilości szt. Rocznie Spółka wymienienia 20 tys. wodomierzy głównych.

7 Nielegalne podłączenia do sieci - Monitoring sieci wodociągowej
Monitoring sieci wodociągowej w dwóch obszarach: bieżącej eksploatacji – zgłoszenie nielegalnych przyłączy, rozdziałów, demontaży wodomierzy (urządzeń pomiarowych), dokonywane jest przez: odczytywaczy i monterów wodomierzy, pomiarowców sieci wodociągowej oraz pracowników eksploatacji sieci wodociągowej podczas bieżących prac na sieci wodociągowej, kontrole wskazanych obszarów, po uwzględnieniu analiz ekonomiczno-technicznych z uwzględnieniem: - analizy strat wody w strefach, - analizy danych dotyczących zużyć wody u dotychczasowych odbiorców, - analiza map wraz ze zdjęciami satelitarnymi przy wykorzystaniu GIS

8 W roku 2011 Spółka odnotowała następujące nieprawidłowości w zakresie nielegalnych podłączeń/nielegalnego poboru wody: Ilość ujawnień przyłączy wodociągowych: 96 szt., co stanowiło 0,096% wszystkich odbiorców rozliczanych za wodę Ilość uszkodzeń wodomierzy z winy odbiorcy* – 90 szt., co stanowiło 0,099% wszystkich wodomierz głównych Ilość zerwania plomby na wodomierzu– 11- szt. co stanowiło 0,012% wszystkich wodomierz głównych * Nie dotyczy uszkodzeń wodomierza z powodów warunków atmosferycznych

9 Nielegalne podłączenia do sieci - Monitoring sieci kanalizacyjnej
Monitoring sieci kanalizacyjnej w trzech obszarach: bieżącej eksploatacji – zgłoszenie nielegalnych, nowych przyłączy niezaweidencjonowanych w systemie sprzedażowym dokonywane jest przez: Odczytywaczy wodomierzy oraz pracowników eksploatacji sieci kanalizacyjnej podczas bieżących prac na sieci kanalizacyjnej, kontrole wskazanych obszarów po uwzględnieniu analiz ekonomiczno-technicznych z uwzględnieniem: - analiza ilości podłączeń kanalizacyjnych do podłączeń wodociągowych w obszarach skanalizowanych, - weryfikacja obszarów inwestycji w sieci kanalizacyjne, - analiza map wraz ze zdjęciami satelitarnymi przy wykorzystaniu GIS, c) współpraca z Gminami w zakresie kontroli Straży Miejskiej w ramach realizacji zadań określonych ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 5., ust. 1., pkt. 2

10 Schemat działania w poszczególnych obszarach:
A) analiza ilości podłączeń kanalizacyjnych w obszarach kanalizacji sanitarnej – trzy etapy: Pierwszy etap to proces generowania i opracowywania danych, którego efektem jest baza podmiotów, objętych obowiązkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Drugi etap to realizacja wizji lokalnej w terenie oraz spisywanie protokołu nielegalnego podłączenia w przypadku jego wykrycia. Trzeci etap polega na weryfikacji bazy w oparciu o uzyskane w trakcie kontroli informacji oraz działania informacyjno-marketingowe o możliwości podłączenia. B) aktywizacja obszarów inwestycyjnych – trzy etapy: Pierwszy etap to pisemne wezwania Mieszkańców do podłączenia. Drugi etap to współpraca z gminami – przepływ informacji o „opornych” mieszkańcach. W tych przypadkach urzędy gmin wystawiają tytuły wykonawcze, co związane jest z nakładaniem kar grzywny. Taka polityka jest jasnym sygnałem dla mieszkańców, mówiącym o konieczności podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Trzeci etap regularne kontrole w terenie posesji nie uczestniczących w procesie podłączania i spisywanie protokołu nielegalnego podłączenia w przypadku jego wykrycia. C) współpraca z gminami, Aquanet prowadzi współpracę z gminami w tym zakresie, przekazując potrzebne dane lub materiały informacyjne. Gminy ze swojej strony prowadzą kontrole zbiorników bezodpływowych, podczas których doręczane są wezwania do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Kontrole Straży Miejskiej wpłynęły również na wzrost liczby mieszkańców samych zgłaszających wykonanie nielegalnego przyłącza kanalizacyjnego.

11 Przykład współpracy z gminą w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej
Na podstawie informacji dostarczanych przez Aquanet (wykaz posesji nie podłączonych do kanalizacji w obrębie obszarów skanalizowanych), Gmina podejmuje działania w celu zmobilizowania mieszkańców do podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Straż Miejska prowadzi kontrole posesji wskazanych przez Spółkę, podczas których mieszkańcy pouczani byli o konieczności przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku realizacji podłączenia przy rekontroli wystawianie będą mandaty. W prasie lokalnej opublikowane są artykuły dla mieszkańców obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Zamieszczane są także informacje na stronie internetowej urzędu Gminy odwołaniem do strony Aquanet z informacjami na temat procesu podłączania do kanalizacji sanitarnej. Niezależni od powyższych działań i zgłoszeń ze Straży Miejskiej o podejrzeniu nielegalnych podłączeń, Aquanet dodatkowe podejmuje działania kontrolne, których celem jest wykrycie kolejnych nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

12 Przykład: w 2011 roku w dwóch Gminach z obszaru Spółki skontrolowano posesje pod kątem nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej: - Gmina X – skontrolowano 810 posesji, stwierdzono 246 nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej; - Gmina Y – skontrolowano 495 posesji, stwierdzono 6 nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej*; *W Gminie Y na 6 miesięcy przed kontrolą Spółki, sprawdzenia posesji na całym obszarze Gminy były dokonywane przez Straż Miejską w ramach zadań z zakresu Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzona była kampania informacyjne w prasie lokalnej

13 Dane dotyczące nielegalnych podłączeń wod-kan w latach 2009-2012*
ROK woda ścieki woda i razem 2009 51 138 54 243 2010 73 195 39 307 2011 48 324 420 2012* 15 44 4 63 *dane dotyczą I kw roku

14 W roku 2011 nielegalne podłączenia do sieci wod-kan stanowiły 0,4% wszystkich odbiorców Spółki

15 Dane dotyczące działań podjętych przez Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w obszarze nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej

16 zasady rozliczeń z ujawnionymi klientami,
Procedura ujawnień nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych - wewnętrzna procedura Spółki określająca: zakres odpowiedzialności i zadań poszczególnych działów odpowiedzialnych za realizację procedury, przepływu informacji pomiędzy działami – dokumentacja elektroniczna: moduł nielegalnych zgłoszeń zasady rozliczeń z ujawnionymi klientami, zasady podpisywania umów i odbiory przyłączy po ujawnieniu, zasady odcięć nielegalnych przyłączy wod-kan;

17 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Opłaty Z tytułu nielegalnego podłączenia do sieci
wod-kan Spółka nalicza następujące opłaty: Według cennika usług dodatkowych Spółki: opłatę za ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego lub nielegalnego poboru wody/zrzutu ścieków. Wysokość opłaty zależna jest od faktu kto ujawnił nielegalne podłączenie, Według taryfy za wodę i ścieki podstawie norm ryczałtowych za okres do 3 lat wstecz zgodnie z art. 118 KC (w przypadku ujawnienie zrzutu ścieków, gdy jest wodomierz to na podstawie wskazań wodomierza).

19 O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu wykroczenia w związku z poborem wody lub o popełnieniu przestępstwa w związku z odprowadzaniem ścieków. ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA na podstawie przepisu art. 303 kpk, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego w sprawie wprowadza ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy przez właściciela posesji w miejscowości :XXX tj. o czyn stypizowany w art. 28 pkt 4 USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. z poźn. zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. UZASADNIENIE Firma AQUANET SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126, swoim zasięgiem, w zakresie zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje również miejscowość Luboń. Przytoczona w sentencji Ustawa, jednoznacznie określa w art. Art. 6. 1. Zasady zgodnego z prawem korzystania z sieci kanalizacyjnej. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Pracownicy Spółki dokonali w dniu XXXr kontroli i na terenie posesji w miejscowości : ZZZ i ujawnili czynne - nielegalne przyłącze kanalizacyjne z którego korzysta właściciel posesji. (w załączeniu kopia protokółu stwierdzenia nielegalnego przyłącza, oraz wykonane fotografie). Jak wynika z oświadczenia Pana YYY, osoby z którą spisano wymieniony protokół, jak i z danych posiadanych przez firmę AQUANET SA, dla wymienionej posesji nie zawarto żadnej umowy na odprowadzanie ścieków, natomiast przyłącze zostało wykonane przez właściciela posesji w styczniu 2010r, wobec powyższego korzystanie z przyłącza jest bezprawne. W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie.


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google