Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

31.10.12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "31.10.12."— Zapis prezentacji:

1

2 Zatrudnianie pracowników sądów w Niemczech
Zatrudnianie pracowników sądów w Niemczech dr Ewa Schwierskott-Matheson, LL.M. Uniwersytet w Regensburgu

3 Źródła regulacji dla pracowników sądów w Niemczech
Źródła regulacji dla pracowników sądów w Niemczech 1) ustawa o urzędnikach państwowych z 1953 roku zmieniona ostatnio ustawą z dnia Bundesbeamtengesetz BBG,  2) ustawa na temat statusu urzędników państwowych w landach - Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG) z dnia 17 czerwca 2008 (BGBl. I S. 1010) zmieniona ostatnio ustawą z dnia 5 lutego 2009,  3) ustawa o pracownikach (referandarzach) sądowych z dnia 5 listopada 1969, zmieniona ostatnio ustawą z dnia 15 marca 2012 Rechtspflegegesetz (RPflG), do której dokładniejsze uregulowania znajdują się w ustawodawstwie landów, 4) ustawa o kuratorach sądowych z dnia 2 lutego 1968 (Gesetz über die Bewährungshelfer (Bewährungshelfergesetz - BewhG) oraz ustawa o kuratorach dla małoletnich i młodocianych sądowych z 25 listopada 1954 zmieniona ostatnio w 2009 roku (Gesetz über die Bewährungshelfer für Jugendliche und Heranwachsende).

4 II. Podstawy stosunku pracy poszczególnych grup zawodowych
II. Podstawy stosunku pracy poszczególnych grup zawodowych § 4 ustawy na temat statusu urzędników państwowych w landach (Beamtenstatusgesetz) przewiduje mianowanie: na okres próbny, mianowanie na czas określony, mianowanie na czas nieokreślony, lub na zlecenie.

5 przyjęcie w poczet służby cywilnej
przyjęcie w poczet służby cywilnej - posiada niemieckie obywatelstwo zgodnie z art Ustawy Zasadniczej, - przestrzega demokratycznego porządku konstytucyjnego w znaczeniu Ustawy Zasadniczej, - posiada odpowiednie kwalifikacje określone w ustawach landu.

6 Modyfikacja wymogu obywatelstwa
Modyfikacja wymogu obywatelstwa jest obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, lub jest obywatelem jednego z państw-sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub jest obywatelem jednego z państw trzecich, posiadających z Republiką Federalną Niemiec odpowiednie porozumienie na temat wzajemnego uznania kwalifikacji zawodowych,

7 Nieważność mianowania
Nieważność mianowania nie odpowiada przepisowej formie, nie zostało wydane przez właściwy urząd, w momencie wydania aktu nominacji taki akt nie mógł być wydany zgodnie z przepisami prawa, osoba wobec której ten akt wydano pozbawiona była praw publicznych

8 Unieważnienie mianowania
Unieważnienie mianowania gdy zostało uzyskane podstępnie, przez wprowadzenie w błąd, przez zastosowanie przymusu, za pomocą udzielenia korzyści materialnej, lub osobie wydającej akt nominacji nie było wiadomo, że nominowana osoba została ukarana prawomocnym wyrokiem skazującym, nie spełniała wyżej określonych przesłanek dotyczących wymogu obywatelstwa, wykształcenia, kompetecji socjalnych

9 Zwolnienie ze służby ustanie przesłanek zatrudnienia
Zwolnienie ze służby ustanie przesłanek zatrudnienia osiągnięcie granicy wieku, jaka uprawnia do świadczeń emerytalnych zwolnienie dysyplinarne niezdolność do służby

10 Personel zatrudniony w sądach
Personel zatrudniony w sądach wyższy personel sądowy gehobene Justizdienst średni personel sądowy mittlere Justizdienst niższy personel sądowy einfache Justizdienst

11 wyższy personel sądowy gehobene Justizdienst
wyższy personel sądowy gehobene Justizdienst 1) spełnia warunki do powołania jej do służby cywilnej 2)  jest osobą o nieposzlakowanej opinii; 3) nadaje się do wykonywania zawodu ze względu na strukturę emocjonalną i cielesną, 4) posiada wykształcenie uprawniające ją do podjęcia studiów wyższych.

12 wyższy personel sądowy gehobene Justizdienst
wyższy personel sądowy gehobene Justizdienst Do zadań przez nich wykonywanych należą, m.in.: wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy do rejestru handlowego, inne sprawy rejestrowe, sprawy związane z opieką i kuratelą, sprawami rodzinnymi oraz sprawowaniem opieki, samodzielnie podejmują decyzje odnośnie wniosków o określenie wysokości alimentów dla dziecka w postępowaniu uproszczonym, pełnię role kuratora rodzinnego w pojedynczych przypadkach, oraz kuratora nad osobą ubezwłasnowolnioną czytają i wykonają zapisy testamentowe, przyjmują pisma sądowe, po zakończonym postępowaniu sądowym ustalają koszty sądowe, działają samodzielnie w sprawach licytacji nieruchomości, decydują w sprawach o zajęcia, decydują o tymczasowym zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,

13 średni personel sądowy mittlere Justizdienst
średni personel sądowy mittlere Justizdienst  o nieposzlakowanej opinii; nadaje się ze względu na strukturę emocjonalną i cielesną, 3) posiadająca wykształcenie tzw. mała matura lub wykształcenie zawodowe, 4) pisząca z szybkością 150 znaków na minutę na maszynie/komputerze.

14 średni personel sądowy mittlere Justizdienst
średni personel sądowy mittlere Justizdienst protokołowanie podczas posiedzenia sądu, prowadzenie akt sprawy, określanie odszkodowania dla świadków za stawiennictwo na sprawie, zwrot kosztów podróży, przygotowanie wypisów prawomocnych wyroków sądu.

15 niższy personel sądowy einfache Justizdienst
niższy personel sądowy einfache Justizdienst ukończył Hauptschule (szkołę zawodową), lub posiada inne podobne wykształcenie posiada odpowiednią strukturę fizyczną, nie ukończył czterdziestego roku życia,

16 niższy personel sądowy einfache Justizdienst
niższy personel sądowy einfache Justizdienst protokołowanie podczas posiedzenia sądu, prowadzenie akt sprawy, określanie odszkodowania dla świadków za stawiennictwo na sprawie, zwrot kosztów podróży, przygotowanie wypisów prawomocnych wyroków sądu.

17 Kurator Kurator sądowy musi spełniać w myśl § 7 ustawy o kuratorach sądowych następujące warunki by zostać zatrudnionym: musi posiadać kwalifikacje pracownika socjalnego uznane przez państwo, lub posiadać kwalifikacje pedagoga socjalnego uznane przez państwo, posiadać odpowiednią wiedzę fachową, jaka pozwoli mu na wykonywanie zadań i obowiązków w szczególności posiadać odpowiednie doświadczenie.

18 Służba socjalna Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S), Należą do niej: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., der Deutsche Caritasverband e.V., der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V., das Deutsche Rote Kreuz e.V., das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V., der DBH – Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V. oraz die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.

19 Organy zarządzające sądami
Organy zarządzające sądami Postanowienia na temat organów zarządzających sądami i przewodniczącego sądu znajdują się w ustawie o ustroju sądownictwa (Gerichtsverfassungsgesetz) z dnia 9 maja zmieniona ostatnio w dniu 7 grudnia 2011, oraz ustawach wykonawczych landów dla poszczególnych landów (Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG).

20 przewodniczący/prezes sądu
przewodniczący/prezes sądu funkcje wykonawcze (egzekutywa) oraz orzecznicze (judykatywa). Przewodniczący sądu jest najwyższym organem administracyjnym w sądzie. Jako sędzia wykonuje funkcje orzecznicze. Jest przełożonym personelu zatrudnionego w sądzie oraz jest organem samorządu sądowego oraz administracji sądowej

21 struktura Ministerstwo Sprawiedliwości (administracja i zarządzanie sądami oraz prokuratorami i zakładami więziennymi) Przewodniczący sądu apelacyjnego Oberlandesgericht pełni nadzór nad własnym sądem i innym sądami należącymi do jego właściwości, Przewodniczący sąd okręgowy Landesgericht, nad własnym sądem i sądami rejonowymi w jego obrębie z wyjątkiem sądów rejonowych, które posiadają własnego przewodniczącego Przewodniczący sąd rejonowy – Amtsgericht nad własnym sądem.

22 Funkcje - przewodniczący sądu wydaje polecenia i zalecenia w drodze służbowej, - przewodniczący Oberlandesgericht powołuje ławników (Bawaria, Sachsen Anhalt) i określa ich zakres pracy w taki sposób by każdy z nich uczestniczył w przynajmniej sześciu lecz nie więcej niż 12 posiedzeniach, lub decyduje o ilości potrzebnych mu ławników powoływanych potem przez inne organy (organy gminy lub sąd Tiergarten w Berlinie, - prowadzi listę tłumaczy przysięgłych pracujących dla sądu (NRW), - legalizuje podpisy i pisma w postępowaniu według konwecji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne.

23 Prezydium sądu U jego boku stoi prezydium sądu. Jego funkcjonowanie zostało uregulowane w § 21a i nast. ustawy o ustroju sądów Gerichtsverfassungsgesetz. Prezydium sądu składa się z przewodniczącego sądu oraz sędziów – od jednego do dziesięciu w zależności od wielkości sądu. § 21a stanowi, iż prezydium składa się z przewodniczącego sądu oraz 10 wybranych sędziów w sądach, w których zostało przewidzianych przynajmniej 80 stanowisk sędziowskich, 8 wybranych sędziów w sądach, w których zostało przewidzianych przynajmniej 40 stanowisk sędziowskich, 6 wybranych sędziów w sądach, w których zostało przewidzianych przynajmniej 20 stanowisk sędziowskich, 4 wybranych sędziów w sądach, w których zostało przewidzianych przynajmniej 80 stanowisk sędziowskich,

24 Funkcja prezydium Prezydium decyduje o składzie orzekającym, wyznacza sędziego sprawozdawcę, wyznacza zastępstwa oraz decyduje o toku pracy i załatwiania spraw (§ 21e ust. 1). Uchwala w formie uchwały plan podziału zadań na kolejny rok pracy (§ 21e ust. 1). Prezydium sądu ustala tok swoich prac oraz skład orzekający w sprawach toczących się w sądzie (§ 21e ust. 1 Gerichtsverfassungsgesetz). Decyzje w prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów (§ 21e ust. 7) w obecności przynajmniej połowy jego członków (§21i ust. 1). Plan pracy sądu nie wymaga publikacji, natomiast jest wykładany (§ 21e ust. 9). Skład sądu podejmuje większością głosów decyzje dotyczące tego składu sądu. W wypadku niemożności podjęcia decyzji ze względu na równość głosów, decyzję podejmuje prezydium sądu (§ 21g ust. 1).

25 Wynagrodzenie pracowników sądu
Wynagrodzenie pracowników sądu Podstawy wynagrodzenia ustalone zostały w ustawach 1) ustawa o wynagrodzeniach w federacji Bundesbesoldungsgesetz z 1975 roku ostatnia zmiana zawierająca zasady uposażenia sędziów. Tutaj mamy dodatek R – obowiązujący sędziów, oraz dodatek A – obowiązujący urzędników sądowych, 2) ustawa na temat uposażenia urzędników państwowych i sędziów w federacji - Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG) z roku z ostatnią zmianą z regulująca dodatkowe świadczenia jak świadczenia emerytalne, dodatki rodzinne, rentę rodzinną, rentę przysługującą w związkach partnerskich 3) postanowienia na temat wysokości uposażenia znadują się dodatkowo w umowie na temat tabeli taryfowej zatrudnionych na rzecz federacji Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) oraz zastąpionej od 1 października 2005 przez ujednoliconą umowę grupową dla korpusu służby cywilnej Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Postanowienia te dotyczą personelu wyższej, średniej i niższej służby cywilnej w sądach. 4) rozporządzenie federacji na temat instrumentów wynagrodzenia z 2009 roku, Verordnung des Bundes über leistungsbezogene Besondungsinstrumente.

26


Pobierz ppt "31.10.12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google