Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w programie nauczania i praktyce szkolnej Anna Kalinowska Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w programie nauczania i praktyce szkolnej Anna Kalinowska Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w programie nauczania i praktyce szkolnej Anna Kalinowska Uniwersytet Warszawski Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Warsztaty dla Nauczycieli Soczewka luty 2012

2

3 Co to jest polityka ekologiczna?
To dokument wyznaczający cele strategiczne Państwa w dziedzinie ochrony środowiska i określający najważniejsze planowane działania prowadzące do ich osiągnięcia w najbliższym czasie oraz w dalszej perspektywie . Prawo ochrony środowiska z 2001 r stanowi, że wymagane jest sporządzanie takiego dokumentu na najbliższe 4 lata z perspektywa 4- letnią Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej

4 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Zgodnie z ostatnimi ocenami polityki polskiej i wspólnotowej w dziedzinie ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć : Działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Przystosowanie do zmian klimatu Ochrona różnorodności biologicznej Ważne wyzwania to starania zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Działania koncentrować się będą na zapobieganiu zanieczyszczeń przemysłowych,

5 Najważniejszy zrównoważony rozwój!
Zgodnie z zasadą obowiązującą w Unii Europejskiej okresie, w którym obowiązuje ta Polityka powinien charakteryzować się szybkim rozwojem gospodarczym kraju, jednak z pełnym respektowaniem zasady ochrony środowiska i ochrony przyrody. Wartości ekologiczne i społeczne są stawiane w Unii na równi z wartościami ekonomicznymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Procesy decyzyjne powinny być proste z pełnym dostępem do informacji dla przedstawicieli społeczeństwa w tym dla organizacji pozarządowych.

6 Co jeszcze ważne w Polityce ekologicznej Państwa?
Ochrona zasobów naturalnych- różnorodności biologicznej w tym inwentaryzacja zasobów W końcu 2008 roku powstał nowy organ- wyspecjalizowane służby ochrony środowiska: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska stanowiący pion administracji rządowej: łączy oceny oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko z zarządzaniem ochroną przyrody (sieć Natura 2000) oraz odpowiedzialnością za szkody w środowisku

7 Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Kryteria zrównoważonego rozwoju muszą być uwzględnione w działaniach we wszystkich działach gospodarki. Niezbędne jest poddawanie dokumentów ocenie oddziaływania na środowisko Potrzebny jest rozwój mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych które prowadzilyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów i świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju: prowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej wzorce konsumpcji

8 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska- cel do 2016r
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” prowadzącej do: Proekologicznych zachowań konsumenckich Pro-środowiskowych nawyków i pobudzania odpowiedzialności za stan środowiska, Organizowanie akcji lokalnych służących ochronie środowiska Uczestniczenie w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących środowiska

9 Kierunki działań w latach 2009- 2012
Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół) Zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących decyzje Ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej wszystkich grup społecznych

10 Ważne jest, by osoby odpowiedzialne za formalną, nieformalną i pozaformalną edukację współpracowały z właściwymi organami państwowymi… Istnieje potrzeba..dzielenia się informacją i stymulowania partnerstwa pomiędzy różnymi podmiotami. Jedną z opcji jest ustanowienie „krajowej platformy EZR”

11 Polskie dokumenty strategiczne uwzględniające edukację w sprawach klimatu
II Polityka Ekologiczna, Polska 2025:Długookresowa Strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polityka klimatyczna Polski Nowa Polityka Ekologiczna Państwa w latach Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dział VIII) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku (2008) Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (2001) Strategia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dot. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005)

12 Miejsce edukacji w Ramowej Konwencji NZ dot
Miejsce edukacji w Ramowej Konwencji NZ dot. zapobieganiu zmianom klimatu Artykuł 6: Podkreśla zobowiązania Stron Konwencji do wdrażania na poziomie całego kraju odpowiednich programów edukacyjnych Nakazuje zapewnienie powszechnego dostępu do informacji dotyczącej środowiska Zaleca szkolenie kadr oraz wymianę doświadczeń w skali międzynarodowej

13 Plan pracy Konwencji- zalecenia dotyczące wdrażania Art. 6
W 2002 na 8 Konferencji Stron w New Dehli przyjęto pięcioletni plan pracy dot. Art.6 zalecający przygotowanie przez każdy kraj programów odpowiednich dla różnych grup społecznych i rekomendujący stworzenie listy aktywności na poziomie krajowym W 2007 na Bali przedłużono plan do r zobowiązując Sekretariat do organizacji regionalnych warsztatów przeglądowych W maju Warsztat Europejski w Sztokholmie

14 Sprawozdania z Konwencji
Od 1994 roku Strony Konwencji przedstawiają okresowo Raporty z wdrażania zaleceń każdego z artykułów w Sekretariacie w Bonn Sekretariat sporządza syntezę i przedstawia jako zbiorczy raport podczas konferencji stron Kraje zobligowane są przedstawić swoje raport do 1 stycznia 2010

15 Edukacja w formalnym systemie kształcenia
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( od lutego 2002) – tematy dot. Klimatu w różnych przedmiotach i w ramach ścieżki „edukacja ekologiczna” Wśród tematów kształcenia: Zagrożenia cywilizacyjne związane z energetyką konwencjonalną i jądrową. Odnawialne źródła energii Nowa podstawa programowa (od września 2009) W dziale lokalne i globalne problemy środowiska zakłada: uczeń omawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia. Uczeń proponuje działania ograniczające zużycie energii.

16 Szkolenia zawodowe Szkolenia w firmach wdrażających ISSO 140001
Szkolenia branży chemicznej w programie Odpowiedzialność i Troska Rzemieślników w ramach programu Grundtvig Szkolenia z ocen oddziaływania na środowisko Szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony Środowiska w Dębem Szkolenia dla rolników i nauczycieli

17 Edukacja poza placówkami edukacji formalnej
POE: Koalicja Klimatyczna (np. DFE, Fundacja Aeris Futuro, INE (Herkules), Klub Gaja, LOP, PKE, WWF, SIE, Zielone Mazowsze, ) Ministerstwo Środowiska (np. Kampania Dzień bez Samochodu), Lasy Państwowe Organizacja Światowego Dnia Ziemi np. w 2008: np. UCBS :Akademickie Forum: Między Bali a Poznaniem, Konferencja KPN : Wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną

18 Udział w działalności międzynarodowej
GLOBE, Baltic Sea Project British Council ( Zero Carbon City, Challenge Europe - rzecznicy klimatu) Ambasady Danii, Szwecji i Norwegii: Clean and Green- Innovation Day for Polish Municipalities Fundacja im Heinricha Bolla: Polityka Energetyczna i Ochrona Klimatu Małe Granty GEF,

19 Media i Internet TV :Serie filmów edukacyjnych np. Życie na cieplejszej planecie Programy radiowe Dzienniki i prasa lokalna Strony poświecone klimatowi:np INE:WWW. chrońmyklimat.pl UCBS:

20 Finansowanie edukacji:
Największy sponsor NFOŚiGW (ok. 25 mln zł rocznie) Wojewódzkie i gminne fundusze GEF/UNDP Lasy Państwowe Fundusze europejskie (UE , Norwegia) Ambasady Sektor prywatny

21 Co z tego wynika? 90% Polaków uważa, że ochrona środowiska jest ważnym zadaniem dla Polski Globalne ocieplenie na trzecim miejscu zagrożeń za zanieczyszczeniem powietrza i wody Rodzaj polityki energetycznej: odnawialne źródła energii na pierwszym miejscu, oszczędność na drugim Działania własne: to co przynosi korzyści materialne (oszczędny sprzęt AGD-tak, samochód „ekologiczny”-nie)

22 Dydaktyka Ponad 25 prac magisterskich na MSOŚ poświęconych edukacji ekologicznej, wdrażania zrównoważonego rozwoju i komunikacji społ. Zajęcia kursowe :Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie - wykład i ćwiczenia Od 17 lat prowadzone otwarte wykłady : Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska Ponad 100 absolwentów Studiów Podyplom. :Metody i treści edukacji ekologicznej Kilkuset absolwentów kursów i warsztatów w dziedzinie teorii i praktyki edukacji dla ZR

23 Dekady ONZ Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014)
„OD DOŁU DO GÓRY” Uniwersytecka inicjatywa integracji głównych Aktorów Dekady ONZ Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ( ) w Polsce ANNA KALINOWSKA Uniwersyteckie Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym Polska Grupa Robocza ds. Dekady ONZ na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Edukacja dla Przyszłości, Warszawa października 2009


Pobierz ppt "Polityka ekologiczna państwa i edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w programie nauczania i praktyce szkolnej Anna Kalinowska Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google