Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pion Sprzedaży i Marketingu KW SA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pion Sprzedaży i Marketingu KW SA"— Zapis prezentacji:

1 Pion Sprzedaży i Marketingu KW SA
Struktura i zakres działania na poziomie Centrali KW S.A. oraz Oddziałów KW S.A.

2 Pion Sprzedaży i Marketingu

3

4

5

6

7

8 Zespół Badań Rynku i Czystych Technologii Węglowych
badanie procesów zachodzących w otoczeniu KW S.A., badanie rynku odbiorców i weryfikacja segmentacji rynku pod kątem ich obsługi oraz konkurencyjności produktów KW S.A., opracowywanie ankiet badania potrzeb rynku i badania zadowolenia klientów, współtworzenie strategii produktowej paliw kwalifikowanych, współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie określenia kryteriów dopuszczalności dla paliw stałych stosowanych w kotłach o mocy poniżej 1MW t oraz promocji stosowania certyfikowanych kotłów i kwalifikowanych paliw węglowych, współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie opracowania programu budowy wzorcowych kotłów grzewczych na węgiel o pożądanych parametrach i konstrukcji, kreowanie działań zmierzających do standaryzacji i budowy list rankingowych produkowanych kotłów małej i średniej mocy opartych na węglu pod kątem ich sprawności energetycznej, emisyjności i funkcjonalności (obsługi),

9 Zespół Badań Rynku i Czystych Technologii Węglowych
stworzenie systemu wymiany informacji między producentami węgla, producentami kotłów i samorządami oraz kreowanie działań służących zwiększeniu udziału KW S.A. w sektorze komunalno-bytowym, współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie opracowania i wdrożenia technologii zgazowania węgla oraz produkcji paliw płynnych z węgla, współpraca z gminami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania programów poprawy jakości powietrza oraz wdrażania programów REMAS, współpraca z funduszami i instytucjami finansującymi przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza, współorganizowanie działań promocyjnych w zakresie ekologicznego spalania paliw węglowych z wykorzystaniem programów i funduszy UE, współtworzenie portalu internetowego KW S.A., udział w akcjach promocyjnych, konferencjach i targach, w tym kreowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w temacie „czystych technologii węglowych, bieżąca współpraca z innymi komórkami Kompanii Węglowej S.A. w zakresie realizacji obowiązków służbowych i powierzonych zadań.

10 Zespół Strategii Produktowych
prowadzenie działań mających ca celu umocnienie dominującej pozycji KW S.A. na rynku paliw węglowych, prowadzenie działań mających na celu dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań klienta, budowa nowych marek produktów kwalifikowanych wraz z przeprowadzaniem zintegrowanej akcji promocyjnej tych paliw i KW S.A., promocja produktów i firmy, kreowanie marek produktów tworzenie strategii produktowej, współtworzenie z Biurem Promocji polityki w zakresie promowania firmy, marek produktów oraz strategii dystrybucji, współdziałanie z Zespołem Promocji w realizacji strategii promocji paliw kwalifikowanych KW S.A. oraz innych produktów KW S.A., przygotowanie planu uczestnictwa KW S.A. w targach branżowych pod kontem działań strategii produktowych, dla Zespołu Promocji ujętych w planach strategii HMP,

11 Zespół Strategii Produktowych
zaplanowanie uczestnictwa KW S.A. w imprezach, spotkaniach i konferencjach branżowych, ujętych w planach strategii HMP, prowadzenie działań, zaplanowanych we współpracy z Zespołem Promocji, mających na celu promocję wizerunku KW S.A., współtworzenie materiałów ATL/BTL w zakresie strategii produktowej, monitoring efektów i dynamiczne wprowadzanie modyfikacji w realizowane działania w zależności od tendencji rynku, współtworzenie z IT modelu informatycznego wspomagania procesu biznesowego, bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, współpraca z Biurem Zarządzania i Rozwoju IT w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura.

12 Zespół Promocji planowanie budżetu promocyjnego KW S.A. z podziałem na media i cele w oparciu o siatkę czasu, prowadzenie działań, zaplanowanych we współpracy z Zespołem Strategii Produktowych, mających na celu działalność promocyjną wynikającą ze strategii marketingowej Kompanii Węglowej S.A., przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie uczestnictwa KW S.A. w targach branżowych, imprezach okolicznościowych, spotkaniach i konferencjach branżowych, współdziałanie z Zespołem Strategii Produktowych w realizacji strategii promocji paliw kwalifikowanych KW S.A. oraz innych produktów KW S.A., tworzenie elementów identyfikacji wizualnej, wynikających ze strategii marketingowej Spółki, zgodnie z Księgą Tożsamości Firmy, współtworzenie oraz administrowanie materiałami promocyjnymi ATL/BTL we współpracy z Zespołem Strategii Produktowych, koordynacja wszystkich działań promocyjnych na poziomie kopalń,

13 Zespół Promocji projektowanie, zlecanie wykonania oraz administrowanie materiałami oraz gadżetami reklamowymi i promocyjnymi, wykorzystanie, we współpracy z Biurem Komunikacji, mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych do działań promocyjnych wynikających ze strategii marketingowej Spółki, koordynacja wszelkich promocyjnych działań medialnych (prasa, radio, TV) wynikających ze strategii marketingowej, bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze promocji produktów KW S.A., bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, współpraca z Biurem Zarządzania i Rozwoju IT w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura.

14 Zespół Analiz Sprzedaży
planowanie strategiczne i operacyjne w zakresie sprzedaży węgla z uwzględnieniem relacji popytowo-podażowych, chłonności segmentów rynku krajowego, zawartych umów z odbiorcami węgla. Opracowywanie planów sprzedaży - miesięcznych, rocznych, wieloletnich opracowywanie cenników węgla obowiązujących w Kompanii Węglowej S.A., sporządzanie okresowych oraz doraźnych analiz problemowych i statystyk związanych ze sprzedażą węgla, prowadzenie bieżących analiz dotyczących kształtowania się popytu i podaży na węgiel na rynku krajowym w sortymentach grubych, średnich i miałów energetycznych, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu bieżącego monitorowania (raportowania) produkcji, sprzedaży i stanu zapasów węgla w Oddziałach KW S.A., bieżąca eksploatacja systemów monitorowania produkcji i sprzedaży węgla i sporządzanie raportów dobowych z tego zakresu, eksploatacja systemów sprawozdawczości państwowej z zakresu produkcji i obrotu węglem kamiennym (sprawozdania G-09.1, G-09.2, C-01), sporządzanie okresowych i bieżących analiz oraz zestawień z zakresu sprzedaży i jakości węgla kamiennego,

15 Zespół Analiz Sprzedaży
sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla ARP S.A. i Ministerstwa Gospodarki z zakresu sprzedaży i zużycia węgla kamiennego, sporządzanie miesięcznego sprawozdania statystycznego C-01 o cenach wyrobów i usług oraz sprawozdania o mechanicznej przeróbce węgla G-09.2, bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze promocji produktów KW S.A., nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, współpraca z Biurem Zarządzania i Rozwoju IT w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, kontrola rzetelności i aktualności danych w zakresie oferty sprzedaży węgla na drobnicy, przekazywanych klientom na stronie internetowej KW S.A., wykonywanie innych analiz dla potrzeb Biur Pionu Wiceprezesa ds. Marketingu i Sprzedaży, współpraca z innymi komórkami KW S.A. w zakresie prac planistycznych i sprawozdawczo-statystycznych. wykonywanie innych analiz dla potrzeb Biur Pionu Wiceprezesa ds. Marketingu i Sprzedaży, współpraca z innymi komórkami KW S.A. w zakresie prac planistycznych i sprawozdawczo-statystycznych.

16 Zespół Energetyki Zawodowej
bieżąca współpraca z odbiorcami z grupy energetyki zawodowej. udział w negocjacjach handlowych z odbiorcami węgla. przygotowywanie szczegółowych danych do planów sprzedaży miesięcznych. przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja zamówień na węgiel (składanych przez odbiorców z grupy energetyki zawodowej) pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami sprzedaży i umowami. kierowanie zamówień do realizacji do Działów Obsługi Klienta kopalń. archiwizowanie kopii zamówień przekazanych do realizacji Działom Obsługi Klienta kopalń. nadzór nad realizacją sprzedaży węgla do odbiorców z grupy energetyki zawodowej.

17 Zespół Energetyki Zawodowej
operatywna współpraca z Działami Obsługi Klienta kopalń w celu terminowej, zgodnej z harmonogramami realizacji dostaw. uzgadnianie z Działami Obsługi Klienta kopalń codziennych dyspozycji wysyłkowych do odbiorców z grupy energetyki zawodowej. sporządzanie raportów oraz opracowywanie informacji i analiz dotyczących sprzedaży do odbiorców z grupy energetyki zawodowej. bieżąca współpraca z Zespołem Rozrachunków i Windykacji. wstrzymywanie wysyłek węgla w przypadku: braku płatności za dostawy, nieprzestrzegania ustalonych w Kompanii Węglowej SA zasad sprzedaży węgla, na wniosek przełożonych. operatywna współpraca z zespołami Pionu Sprzedaży i Marketingu w zakresie realizowanych zadań.

18 Zespół Umów i Rozliczeń
przygotowywanie projektów umów sprzedaży węgla we współpracy z Biurem Prawnym Kompanii Węglowej S.A. przy uwzględnieniu zasad sprzedaży węgla obowiązujących w Kompanii Węglowej S.A., bieżąca współpraca z kontrahentami powiązanymi z Kompanią Węglową S.A. umowami sprzedaży węgla oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami węgla z kopalń Kompanii Węglowej S.A., gromadzenie dokumentów rejestrowych i finansowych przedkładanych przez kontrahentów oraz analiza proponowanych form zabezpieczeń realizacji transakcji handlowych w związku z podpisywaniem umów sprzedaży węgla z Kompanią Węglową S.A., udział w prowadzonych negocjacjach handlowych z kontrahentami Kompanii Węglowej S.A. i uwzględnianie ich wyników w przygotowywanych umowach sprzedaży węgla,

19 Zespół Umów i Rozliczeń
bieżąca współpraca z Zespołem Kontroli Jakości Węgla w zakresie oferowanych do sprzedaży sortymentów i klas jakościowych węgla oraz stosowanych zasad i trybu załatwiania reklamacji ilościowych, jakościowych oraz rozliczeń wtórnych, współpraca z Zespołem Rozrachunków i Windykacji w zakresie oceny wiarygodności finansowej kontrahentów współpracujących z Kompanią Węglową S.A. w zakresie handlu węglem, prowadzenie rejestru umów sprzedaży węgla, ich przechowywanie oraz przekazywanie kopii zawartych umów komórkom organizacyjnym Pionu Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu oraz kopalniom prowadzącym ich realizację, współpraca z Zespołami Biura Klientów Strategicznych, Biura Klientów Indywidualnych i Biura Obsługi Klienta i Kontroli Jakości Węgla w zakresie gromadzenia danych pozwalających na dokonywanie oceny stopnia realizacji podpisanych umów sprzedaży węgla. analiza zapytań ofertowych i przygotowywanie ofert sprzedaży węgla, przygotowanie wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. i projektów Uchwał Zarządu KW S.A.,

20 Zespół Pozostałych Klientów Strategicznych
bieżąca współpraca z przyporządkowaną grupą odbiorców strategicznych, udział w negocjacjach handlowych z odbiorcami węgla, przygotowywanie szczegółowych danych do planów sprzedaży miesięcznych jak i strategicznych, przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja zamówień na węgiel (składanych przez przyporządkowaną grupę odbiorców strategicznych) pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami sprzedaży i umowami, kierowanie zamówień do realizacji do Działów Obsługi Klienta kopalń, archiwizowanie kopii zamówień przekazanych do realizacji Działom Obsługi Klienta kopalń, nadzór nad realizacją sprzedaży węgla do przyporządkowanej grupy odbiorców strategicznych, operatywna współpraca z Działami Obsługi Klienta kopalń w celu terminowej, zgodnej z harmonogramami realizacji dostaw,

21 Zespół Pozostałych Klientów Strategicznych
uzgadnianie z Działami Obsługi Klienta kopalń codziennych dyspozycji wysyłkowych do przyporządkowanej grupy odbiorców strategicznych, opracowywanie informacji o realizacji głównych kierunków sprzedaży, sporządzanie raportów i analiz dotyczących sprzedaży węgla: realizacja planu sprzedaży węgla do koksowni, planu sprzedaży eksportowej i planu sprzedaży do pozostałych kontrahentów z przyporządkowanej grupy odbiorców, struktura sprzedaży węgla w Kompanii Węglowej S.A. wg płatników i segmentów rynku, sporządzanie raportów i analiz na potrzeby Biura Klientów Strategicznych, Biura Klientów Indywidualnych oraz Biura Obsługi Klienta i Kontroli Jakości Węgla, bieżąca współpraca z Zespołem Rozrachunków i Windykacji, współudział w opracowywaniu cenników na węgiel obowiązujących w sprzedaży do przyporządkowanej grupy odbiorców strategicznych, wstrzymywanie wysyłek węgla w przypadku: braku płatności za dostawy, nieprzestrzegania ustalonych w Kompanii Węglowej SA zasad sprzedaży węgla, na wniosek przełożonych, operatywna współpraca z zespołami Pionu Sprzedaży i Marketingu w zakresie realizowanych zadań.

22 Zespól Obsługi Autoryzowanych Sprzedawców
przygotowanie rocznych harmonogramów dostaw węgla dla poszczególnych Autoryzowanych Sprzedawców (AS) w oparciu o ofertę produkcyjną kopalń oraz potrzeby AS wyrażone w ich zapotrzebowaniach (załączniki do umowy), przygotowanie i dystrybucja do AS podpisanych umów, przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja zamówień, ustalanie okresowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) harmonogramów dostaw węgla, bieżące monitorowanie realizacji zamówień, zarządzanie sprzedażą węgla w oparciu o umowy miałowe (do 20 tys. ton),

23 Zespól Obsługi Autoryzowanych Sprzedawców
bieżąca współpraca poszczególnych pracowników Zespołu z ustaloną grupą AS, monitorowanie zapasów węgla na składach AS, kontrola na składach węglowych realizacji zasad sprzedaży zapisanych w umowach. uczestniczenie w procesie przygotowania zasad transportu węgla do odbiorców. promowanie wśród AS paliw kwalifikowanych, bieżąca współpraca z Biurem Strategii Marketingowej i Biurem Obsługi Klienta i Kontroli Jakości Węgla, wygaszanie sprzedaży spotowej i jej stopniowe ukierunkowanie na AS, monitorowanie ukazujących się w prasie i w „Biuletynie…” informacji dotyczących przetargów na dostawy węgla, współpraca z Zespołem Rozrachunków i Windykacji.

24 Zespół Węgla Ekologicznego
bieżące analiza ilości i jakości produkowanych przez kopalnie KW S.A. paliw kwalifikowanych, współpraca z Biurem Strategii Marketingowej (Zespół Promocji) w zakresie stworzenia sieci dystrybucyjnych paliw kwalifikowanych, stworzenie sieci sprzedaży paliw kwalifikowanych na bazie AS – ów KW S.A., dążenie do stworzenia sieci sprzedaży na bazie producentów i dystrybutorów niskoemisyjnych kotłów grzewczych, nawiązywanie współpracy z gminami wprowadzającymi programy „niskiej emisji” oraz „czystego ciepła”, współangażowanie i udział w lokalnych krajowych oraz międzynarodowych targach związanych z „czystą” produkcją ciepła, stały monitoring dostępności paliw kwalifikowanych w sieciach dystrybucji, stały monitoring stosowanych przez konkurencję na rynku cen paliw kwalifikowanych oraz ich dystrybucji, intensyfikacja działań zmierzających do zmniejszenia sezonowości sprzedaży.

25 Zespół Gospodarki Skałą Płonną
nadzorowanie procesu zawierania umów na sprzedaż kruszywa i odpadów w ramach „Regulaminu postępowania przy sprzedaży kruszyw i odpadów…”, bieżący monitoring rzeczowo finansowy gospodarki odpadami i kruszywem (miesięczny). nadzorowanie spraw związanych z CSOG w Knurowie, opiniowanie wniosków kopalń i zakładów w zakresie gospodarki odpadami oraz spraw kolejowych, weryfikacja działalności kopalń i zakładów w zakresie gospodarki odpadami pod kątem zgodności ze strategią w zakresie gospodarki odpadami określoną przez Zarząd KW S.A., nadzorowanie procesów uzyskiwania przez kopalnie i zakłady aprobat technicznych i certyfikacji kruszyw.

26 Zespół Logistyki Sprzedaży
bieżąca współpraca z przewoźnikami węgla (współpracującymi z Kompanią Węglową S.A. i odbiorcami węgla), prowadzenie działań mających ca celu zabezpieczenie transportu kolejowego dla umów, w których opłata przewoźnego leży po stronie KW S.A. w zakresie negocjacji warunków usługi, podpisania umowy, monitorowaniu realizacji usługi, przyjmowania ewentualnych reklamacji, prowadzenie działań mających ca celu ustanowienie zasad podstawiania wagonów na torach zdawczo – odbiorczych bocznic kolejowych Kopalń, informowania o przeznaczeniu wagonów dla konkretnego odbiorcy, odbierania listów przewozowych, zadawania wagonów ładownych na torach zdawczo – odbiorczych, wydawania dodatkowej dokumentacji przez Ekspedycje Oddziałów KW S.A. dla identyfikacji odbiorcy i stacji docelowej dla przewoźników innych niż PKP CARGO, bieżące monitorowanie podstawy wagonowej na Kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem braków wagonów dla wszystkich przewoźników, nadzorowanie działalności firm obcych w zakresie eksploatacji infrastruktury kolejowej bocznic kopalnianych oraz realizacji przewozów wewnętrznych,

27 Zespół Logistyki Sprzedaży
sporządzanie raportów i analiz dotyczących zagadnień logistyki sprzedaży, bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, współpraca z Biurem Zarządzania i Rozwoju IT w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, koordynacja bieżących zgłoszeń awaryjnych z kopalń dotyczących poprawności działania informatycznych systemów wspierających sprzedaż węgla, monitorowanie produktów handlowych oferowanych przez Kopalnie KW S.A., prowadzenie analiz mających na celu ograniczenie ilości klas handlowych miałów produkowanych przez Kopalnie KW S.A., opracowywanie usprawnień procesów w zakresie obsługi klienta i kontroli jakości węgla, kontrola systemów załadowczych oraz punktów sprzedaży drobnicowej.

28 Zespół Obsługi Klienta i Kontroli Jakości
planowanie miesięcznych harmonogramów dostaw na interaktywnej stronie internetowej z poziomu Oddziałów KW S.A. na podstawie harmonogramów dostaw otrzymywanych od Klientów Strategicznych i prognoz opracowywanych przez Biuro Klientów Indywidualnych, generowanie miesięcznych harmonogramów dostaw na interaktywnej stronie internetowej na poziomie Centrali KW S.A., określenie/prognozowanie nadmiaru lub niedomiaru wysyłek w stosunku do planowanej produkcji i posiadanych zapasów w porozumieniu z Głównymi Inżynierami Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziałów KW S.A., operatywna współpraca z Działami Obsługi Klienta Kopalń w celu terminowej i zgodnej z harmonogramami wysyłek stanowiących realizację umów i zamówień, generowanie dyspozycji dobowych wysyłek na poziomie Oddziałów KW S.A. i monitorowanie realizacji załadunków w Kopalniach, nadzór nad infrastrukturą techniczną związaną z procedurami sprzedaży na samochody i wagony,

29 Zespół Obsługi Klienta i Kontroli Jakości
zatwierdzanie wtórnych rozliczeń ilościowych Oddziałów KW S.A., rozpatrywanie reklamacji ilościowych złożonych w Centrali w trybie odwoławczym, opiniowanie zasad rozliczeń z Odbiorcami w części dotyczącej procedur rozliczeń i reklamacji ilościowych, nadzór nad procesami realizacji zamówienia wykonywanymi przez Działy Obsługi Klienta na poziomie Oddziałów KW S.A., współpraca z Biurem Klientów Strategicznych i Biurem Klientów Indywidualnych w zakresie stopnia realizacji umów bądź poszczególnych zamówień, opracowywanie i uaktualnianie ofert jakościowych węgla handlowego, planowanie i monitorowanie jakości miałów surowych, ustalanie miesięcznych zadań jakościowych dla Kopalń oraz analiza ich wykonania, rozpatrywanie reklamacji złożonych w Centrali w trybie odwoławczym., zatwierdzanie wtórnych rozliczeń jakościowych Oddziałów KW S.A.,

30 Zespół Obsługi Klienta i Kontroli Jakości
monitorowanie jakości i wielkości produkcji netto poszczególnych Oddziałów KW S.A., nadzór nad infrastrukturą techniczną związaną z procedurami dotyczącymi kontroli jakości oraz badaniami laboratoryjnymi parametrów fizycznych węgla, koordynacja kompleksowych badań parametrów jakościowych węgla wykonywanych przez akredytowane laboratoria zewnętrzne, definiowanie zunifikowanych zasad oznaczania i dokumentowania parametrów jakościowych węgla, postępowania reklamacyjnego, rozliczeń wtórnych, opiniowanie zasad wyceny węgla w części dotyczącej jakości węgla oraz procedur rozliczeń i reklamacji jakościowych, współpraca z Klientem w zakresie koordynacji działań związanych z kontrolą jakości węgla,

31 Zespół Obsługi Klienta i Kontroli Jakości
współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi oraz producentami urządzeń kontrolno - pomiarowych związanych z kontrolą jakości węgla, współpraca z Biurami: Produkcji, Klientów Strategicznych oraz Klientów Indywidualnych KW S.A. w zakresie dostosowania jakości produkcji do potrzeb rynkowych., udzielanie Klientom kompleksowej informacji o produktach handlowych dostępnych w Oddziałach/Zakładach KW S.A., bieżąca eksploatacja i zarządzanie treścią systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura, nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, współpraca z Biurem Zarządzania i Rozwoju IT w zakresie modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych funkcjonujących w obszarze biura.

32 Działy Obsługi Klienta w Oddziałach KW S.A.

33 Działy Kontroli Jakości Węgla w Oddziałach KW S.A.

34 Zakres pracy Działów Obsługi Klienta w Oddziałach KW S.A.
I ODDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA Sprawdzenie zgodności zamówienia pod względem oferty produkcyjnej kopalni; Otwieranie zleceń poprzez nadanie numeru zlecenia, klasyfikatorów, sprawdzenie w centralnym rejestrze zamówień KW oraz przekazanie do oddziału Ekspedycji; Uzgadnianie przedpłat na węgiel, nadawanie kodów, współpraca z oddziałem Rozliczania wysyłek w zakresie faktur zaliczkowych, współpraca z oddziałem Ekspedycji w zakresie terminu realizacji wysyłki; Generowanie planów wysyłek dobowych i miesięcznych; Planowanie zamówienia taboru pod względem ilości i rodzaju wagonów, z uwzględnieniem kierunków zbytu; Dobowe i miesięczne rozliczenie wykonania planu wysyłek; Bieżąca aktualizacja planów wysyłek; Udzielanie klientom informacji dotyczących realizacji wysyłek.

35 Zakres pracy Działów Obsługi Klienta w Oddziałach KW S.A.
II ODDZIAŁ EKSPEDYCJI Obsługa systemu –„Szyk- Zbyt węgla” w zakresie realizacji zadań ekspedycyjnych: Ustalanie z odpowiednimi służbami kolejności wysyłek oraz nadzór nad ich realizacją w oparciu o harmonogramy wysyłkowe i uzgodnienia z klientem; Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z wysyłką węgla (list przewozowy, druk PKP Cargo, R-27 itp.); Codzienna współpraca z przewoźnikami węgla w zakresie terminowego podstawiania wagonów oraz zgodności z rodzajem zamawianych wagonów; Zamawianie próżnych węglarek w PKP Cargo oraz nadzór nad podstawieniem próżnych węglarek pod wcześniej ustalone punkty załadowcze (zmiany załadowcze); Rejestrowanie w dostępnym systemie przybyłych na kopalnię wagonów – PKP Cargo oraz przewoźników prywatnych;

36 Zakres pracy Działów Obsługi Klienta w Oddziałach KW S.A.
II ODDZIAŁ EKSPEDYCJI Bieżąca kontrola prawidłowości stosowanych przez przewoźników opłat i taryf oraz kontrola faktur za świadczone usługi tj. pobyt wagonów w dyspozycji (PKP Cargo); Przestrzeganie i nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów kolejowych, celem eliminowania przez kopalnie kar umownych, dodatkowych opłat; Tworzenie raportów dziennych i okresowych dla potrzeb Centrali KW; Nadzór nad drobnicową sprzedażą węgla, przeprowadzanie kontrolnych ważeń oraz zgodności ładowanych sortymentów; Nadzór nad wagonową sprzedażą węgla, przeprowadzanie kontrolnych ważeń oraz zgodności ładowanych sortymentów; Prowadzenie i kompletowanie dokumentów oraz ich archiwizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami; Przygotowywanie dokumentów dla urzędów kontrolujących. Rozliczanie reklamacji ilościowych, zgodnie z Regulaminem Sprzedaży i obowiązującymi instrukcjami oraz ich archiwizacja;

37 Zakres pracy Działów Obsługi Klienta w Oddziałach KW S.A.
III ODDZIAŁ ROZLICZEŃ WYSYŁEK Sporządzanie oraz obróbka faktur VAT we współpracy z oddziałem Ekspedycji oraz ich archiwizacja; Wystawianie faktur korygujących, dotyczących rozliczeń wtórnych, reklamacji, itp. oraz ich archiwizacja; Sporządzanie statystyk resortowych i państwowych;

38 Zakres pracy Działów Jakości w Oddziałach KW S.A.
I. Oddział Kontroli Jakości Węgla: Kontrola jakości węgla handlowego: - pobieranie i przygotowywanie prób z węgla handlowego do analizy chemicznej (sortymenty grube, średnie, drobne, miały, muł, flotokoncentrat), - pobieranie i przygotowanie prób kontrolnych - przygotowanie prób ogólnych i prowadzenie ich ewidencji. Kontrola jakości węgla na zwałach: - pobieranie prób i przygotowywanie do analizy chemicznej zgodnie z PN-90/G-04502 - oznaczanie podstawowych parametrów węgla w popiołomierzach stacjonarnych. Zwalnianie gotowego wyrobu do wysyłki. Dokumentowanie otrzymanych z laboratorium wyników analiz węgla surowego i handlowego poprzez wpis w odpowiednich książkach i raportach. Wprowadzanie parametrów jakościowych węgla handlowego do systemu Szyk-Zbyt. Sporządzanie rozliczeń jakościowych węgla: - ustalanie klas węgla przy rozliczeniach wtórnych na podstawie wyników analiz chemicznych, - rejestracja, sprawdzanie rozliczeń (tonaż, klasa, cena), przygotowanie dokumentacji

39 Zakres pracy Działów Jakości w Oddziałach KW S.A.
Oddział Kontroli Jakości Węgla: Wystawianie certyfikatów jakości węgla dla Odbiorców krajowych i eksportowych. Obsługa reklamacji zgodnie z „Zasadami postępowania reklamacyjnego jakościowego dla odbiorców węgla produkowanego przez kopalnie KW S.A.”: - rejestracja przysłanych reklamacji, - wyjazdy do Odbiorców w celu pobrania prób i oznaczenia klasy reklamowanej partii węgla - opracowanie dokumentacji dotyczących reklamacji - informowanie Odbiorcy w formie pisemnej o sposobie załatwienia reklamacji. Kontrola jakości węgla surowego poprzez: - wykonywanie i przygotowanie analiz prób bruzdowych i urobkowych zgodnie z PN/G-04501 - wykonywanie analiz nadawy kierowanej na zakład przeróbczy -wykonywanie analiz sitowych węgla surowego - wykonywanie analiz densymetrycznych / rozdział węgla w cieczy ciężkiej. Ewidencjonowanie parametrów jakościowych miału surowego w programie e-RDJ

40 Zakres pracy Działów Jakości w Oddziałach KW S.A.
Oddział Kontroli Jakości Węgla: Kontrola jakości produktów z poszczególnych procesów technologicznych: - wykonywanie „prób szybkościowych” zawartości koncentratu i przerostu w odpadach - wykonywanie „prób szybkościowych” zawartości odpadów i przerostu w koncentracie, - analizy sitowe dotyczące procesu klasyfikacji, - pobieranie prób produktów z poszczególnych węzłów technologicznych. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja jakościowej oferty produkcyjnej. Nadzór i bieżąca kontrola pracy popiołomierzy i innych urządzeń będących na stanie Oddziału. Nadzór nad wykonywaniem usług przez firmy obce w zakresie rzeczowym dotyczącym Oddziału.

41 Zakres pracy Działów Jakości w Oddziałach KW S.A.
Oddział Kontroli Jakości Węgla: Opracowywanie harmonogramu pobierania prób węgla handlowego, oraz ramowego dziennego harmonogramu pracy Działu Kontroli Jakości Węgla. Opracowanie przy współudziale Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla harmonogramu pobierania prób technologicznych na zakładzie przeróbczym. Ścisła współpracę z: a) Działem Przeróbki Mechanicznej - w zakresie jakości węgla poprzez bieżące przekazywanie wyników zainteresowanym służbom, b) Działem Obsługi Klienta - w zakresie przeglądu ofert pod kątem możliwości spełnienia wymagań jakościowych, - w zakresie dyspozycji wysyłkowych, sprawozdań z wysyłek, kwalifikowania wagonów do danej partii /odbiorcy/, b) Działem Geologii: - w zakresie analizy danych jakościowych prób pokładowych, c) Działem Zarządzania Jakością: - w zakresie obowiązujących procedur, aktualizacji dokumentacji, opracowywaniu mierników i wskaźników.

42 Zakres pracy Działów Jakości w Oddziałach KW S.A.
II. Oddział Laboratorium Węglowego Oznaczanie parametrów jakościowych: - węgla handlowego, - węgla surowego, - produktów międzyoperacyjnych oraz produktów wzbogacania, - próbek pokładowych węgla. Wykonywanie analiz sitowych miałów. Wykonywanie analiz związanych z kontrolą obiegu wodno – mułowego zakładu przeróbczego. Archiwizacja próbek węgla. Prowadzenie dokumentacji wyników analiz. Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń pomiarowo – badawczych uczestniczących w procesie wykonywania oznaczeń: - kontrolowanie i dokumentowanie pracy urządzeń za pomocą wzorców i materiałów odniesienia, -ewidencja prowadzonych legalizacji i wzorcowań.


Pobierz ppt "Pion Sprzedaży i Marketingu KW SA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google