Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty realizowane przy współpracy z partnerami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty realizowane przy współpracy z partnerami"— Zapis prezentacji:

1 Projekty realizowane przy współpracy z partnerami
Szkoła Podstawowa w Stróżach

2 Za granicą E-twinning Szkoła Podstawowa w Stróżach realizowała w roku szkolnym 2010/ projekty ze szkołami za granicą Projekt „Easter in Europe” z szkołą w Chorwacji, Rumunii i Hiszpanii Projekt „My mama” ze szkołą w Rumunii, Turcji i Włoch Projekt „U4energe” ze szkołą w Rumunii

3

4

5

6 Partnerzy z Rumunii szkoła z Rumunii Partnerzy z Rumunii Partnerzy z Chorwacji

7

8 Spring Day 2009 Dzień wiosny w Europie
Szkoła uczestniczyła w projekcie europejskim „Dzień wiosny w Europie”. Koordynator projektu zarejestrował szkołę na stronie zadaniem uczniów klas było przygotowanie ulotki reklamującej wybrany kraj Unii Europejskiej. Dzieci używały różnych programów komputerowych, wzbogacały ulotki grafiką i zdjęciami Uczniowie w ramach projektu opracowali program multimedialny „Co wiem o Europie”

9 Spring Day 2010 Ósma edycja Dnia Wiosny w Europie została zainaugurowana i trwała od 22 marca do końca czerwca Po raz drugi nasza szkoła została zgłoszona i zarejestrowana na stronie projektu. W tym roku Dzień Wiosny w Europie jest poświęcony “Obywatelstwu i Prawom Podstawowym”, jako ważnym elementom europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej. Dzień Wiosny 2010 promuje również solidarność i spójność społeczną z perspektywy edukacyjnej, wspierając tym samym główne cele Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach oraz w innych działaniach

10

11 W Polsce Nauczyciel uczący w naszej szkole informatyki mgr Elżbieta Soska została w grudniu 2006 r. laureatką konkursu zorganizowanego przez Polski Portal Edukacyjny oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela". Otrzymała ona tytuł i certyfikat „Szkolnego Koordynatora Interklasy”. Zadaniem Szkolnego Koordynatora Interklasy jest systematyczna współpraca w zakresie merytorycznym i organizacyjnym z Polskim Portalem Edukacyjnym Do takich efektów współpracy należały: zaproszenie trenera Interklasy do SP w Stróżach celem przedstawienia nauczycielom i uczniom możliwości, jakie daje projekt „Interklasa na kółkach”, a także zaprezentowanie nowoczesnych technologii informatycznych, z których szkoły mogą korzystać na dogodnych warunkach. Uczniowie naszej szkoły podczas spotkania z trenerami Interklasy na kółkach zaprezentowali swoje prace komputerowe z których trenerzy byli bardzo mile zaskoczeni i pod wrażeniem że coś takiego uczniowie klasy VI wykonali a były to multimedialne gry dydaktyczne. Ta współpraca jest dalej kontynuowana poprzez udział naszych uczniów oraz nauczycieli w konkursach i szkoleniach e-learningowych organizowanych przez Interklasę. Nasi uczniowie wspólnie z nauczycielem prowadzą stronę internetową umieszczoną na portalu Interklasa spstroze.szkoly.interklasa.pl

12

13 Projekt „Moja Ojczyzna tam gdzie moja szkoła”
To projekt realizowany przy współpracy sześciu gmin w powiecie tarnowskim, realizacja projektu trwała 2 lata ( ) i finansowana była z EFS. Uczniowie realizowali wspólnie z nauczycielami działania które zawarte były w programie naszej szkoły pod hasłem „Bliżej siebie bliżej innych”. Co pół roku odbywały się spotkania delegacji poszczególnych szkół i uczniowie wraz z opiekunami wymieniali się doświadczeniami oraz prezentowano zrealizowane działania. Końcowym efektem naszego projektu było stworzenie fotoreportażu działań w postaci witryny internetowej

14 Ślady Przeszłości – Uczniowie adoptują zabytki
następny projekt realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej W naszej szkole 2 grupy uczniów brało udział w tym działaniu. Przystąpienie do realizacji programu przyniosło bardzo duże efekty, tak szkole, naszej gminie, uczniom, mnie jako koordynatorowi i wszystkim tym nauczycielom, którzy wspomagali nas w jego realizacji. Nasi uczniowie prezentując swój dorobek przyczynili się do promowania szkoły w środowisku i na arenie ogólnopolskiej. Nawiązaliśmy, jako szkoła, współpracę z Regionalnym Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie. Dla gminy, jest to swego rodzaju pomysł na jej promocję. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać ślady przeszłości w najbliższym otoczeniu, mieli możliwość odkrycia i zrozumienia bogactwa lokalnej tradycji, spotkania ludzi, którzy potrafią się nią fascynować a zwłaszcza nauczyli się słuchać opowiadań starszych osób o dawnych czasach, a dzieci zwłaszcza takie małe uwielbiają słuchać o tym jak ich dziadkowie dawniej żyli. Udział w Programie "Ślady Przeszłości - uczniowie adoptują zabytki", przyczynił się do rozwijania wśród uczniów lokalnej tożsamości, rozbudził poczucia obywatelskiej odpowiedzialności i szacunku dla swojej małej ojczyzny. Dla nauczycieli, było to zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami o podobnych zainteresowaniach. Przez cały czas realizacji projektu działania nasze były prezentowane na stronie internetowej CEO Obie grupy współpracowały ze sobą , poprzez konsultacje, dodatkowe materiały pomocnicze, wymianę informacji.

15 Artykuł z gazety

16 Uczniowie z klasą Trzy grupy uczniów podjęło się realizacji tego przedsięwzięcia, gdzie przez prawie przez rok wymieniali się doświadczeniami z innymi uczniami przez Internet, ukazując swoje działania i oglądając zadania innych szkół. I grupa uczniów przygotowywała inscenizację pt. „Babcia na czacie” a efekty pracy przedstawili swoim babciom podczas spotkania z okazji „Dnia Seniora” Uczniowie dzięki temu projektowi nawiązali kontakt z uczniami ze szkoły nr 1 z Tarnowa z którymi wymieniali się doświadczeniami. Inna grupa uczniów realizowała projekt pt. „Batalion Barbara” czyli śladami partyzantów a trzecia tworzyła „Multimedialne gry dydaktyczne” 27 uczniów naszej szkoły posiada tytuł Ucznia z klasą. Wcześniej szkoła wzięła udział w III edycji projektu Szkoła z klasą gdzie w Warszawie delegacja szkoły z rąk prezydenta odebrała certyfikat.

17 Szkołą z tradycją, Konkurs Szkoła z Tradycją organizowany przez Fundację Szansa Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot, tradycje kulturotwórcze ośrodków edukacyjnych. Jednym z celów konkursu jest budowanie lub przywracanie zapomnianych tradycji i obrzędowości szkolnej, np. mundurków, tarcz szkolnych, poszanowania i troski o honor sztandaru, przywiązania do przesłania ideowego zawartego w testamencie patrona szkoły. Nasza szkoła przygotowała i realizowała projekt „Mogiła”. Konkurs polegał na głosowaniu internautów. Nasz szkoła w końcowym efekcie uklasowała się na 16 miejscu.

18 Folklor mojego regionu.
Szkoła uczestniczyła w drugiej edycji projektu organizowanego przez portal Interklasa. W projekt zaangażowana była duża grupa uczniów, nauczycieli a także i rodziców. Grupa uczniów gromadziła materiały dotyczące naszego regionu w formie tekstu i ilustracji. Inni uczniowie wraz z nauczycielem j. angielskiego tłumaczyli teksty. Dodatkowo całość była opracowana w j. niemieckim gdzie wykorzystaliśmy pomoc koleżanek i kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech. Nauczyciel informatyk zamieszczał dane na stronie internetowej organizatora. Szkoła otrzymała piekny dyplom za udział.

19 „Pan Karp” Uczniowie szkoły systematycznie współpracują z TPRiR w Warszawie, mają certyfikat „Przyjaciele Pana Karpia”- brali udział we wszystkich edycjach konkursu które to stowarzyszenie organizowało, dwukrotnie uczestniczyli w gali finałowej w Warszawie gdzie z rąk organizatora odbierali nagrody. W roku 2010 na zaproszenie szkoła gościła prezesa TPRiR w ramach odwiedzin szkół przyjaciół Pana Karpia

20 Kolejna współpraca to z Śląskim Stowarzyszeniem „Nasza firma szkolne ogrody”- uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez to stowarzyszenie (finalistka I miejsca) oraz uczestniczyli jako jury w innych konkursach. Poprzez współpracę z tym stowarzyszeniem nasza szkoła otrzymała pomoce dla szkoły i nagrody dla uczniów na kwotę 1900zł. Edukacja dla przyszłości - oświatowy projekt pilotażowy dla mieszkańców gminy Zakliczyn Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i miast do 25 tyś. mieszkańców na rzecz samorealizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Projekt miał na celu szkolenie nauczycieli i pracowników instytucji kulturalno oświatowych, a w szczególności: Podniesienie świadomości ich roli jako inicjatorów działań edukacyjnych na terenie gminy Zakliczyn. Wzmocnienie motywacji do podejmowania działań edukacyjnych, udziału lokalnych inicjatywach edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji, wzbogacenie warsztatu metodycznego oraz rozwój umiejętności interpersonalnych

21 Centrum animacji społecznej „Horyzonty”
Centrum Animacji Społecznej „HORYZONTY” to zespół ludzi – animatorów i trenerów, skupiających się w swoich działaniach na budowaniu aktywnych, odpowiedzialnych i trwałych postaw wobec rzeczywistości. Pracują oni na rzecz rozwoju małych społeczności (wieś, osiedle). Pomagają w diagnozie problemów i wspierają w ich rozwiązaniu. Stwarzają przestrzeń dla każdej inicjatywy, dbają o motywację i współudział wszystkich członków społeczności w tworzeniu planów. W ramach projektu realizowane były w szkole zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z uczniami klas I – III oraz klas IV – IV. Celem zajęć było wyrównywanie szans uczniów i poszerzanie ich wiedzy z przedmiotów takich jak: j. polski, matematyka Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła” Szkoła od trzech lat współpracuje z GWO koordynatorem szkolnym jest nauczyciel polonista. Współpraca polega na corocznym pisaniu przez uczniów specjalistycznych testów badających ich kompetencje. Testy pobierane są ze strony internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, następnie wyniki testów są wpisywane na tejże stronie i porównywane z wynikami ogólnopolskimi. Przeprowadzanie testów z języka polskiego tzw. „Wielki sprawdzian” – Bernadetta Jurek Przeprowadzanie testów z matematyki tzw. „Sesja z plusem” – Katarzyna Zawisza

22 Akademia Bratka Internetowy projekt edukacyjny dla nauczycieli uczących klasy I-III którego organizatorem jest wyd. Operon. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w pomoce niezbędne do wprowadzenia zmian planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie organizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Szkolenia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, a wszystkie materiały udostępniane są w wersji elektronicznej. Trzech nauczycieli p. Bernadetta Jurek, p. Elzbieta Soska i p. Izabela Socha zgłosiło swój udział poprzez rejestrację realizacji następujących modułów: - Szkoła podstawowa jako miejsce rozpoznawania specyficznych trudności w nauce - Testowanie programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem - moduł wyłącznie dla nauczycieli uczących w klasach I - Organizacja pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.

23 Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy – to ogólnopolski projekt organizowany przez MAC edukacja w ramach EFS kierowany do uczniów klas I. Nasza szkoła jest beneficjentem tego projektu. Projekt zakończył się w czerwcu 2011r a zasięgiem swoim objął 3 kolejne pierwsze klasy

24 Stowarzyszenie „Bez barier”
Nasza szkoła systematyczne współpracuje ze stowarzyszeniem „Bez barier” działającym na terenie naszej gminy organizując imprezy i uroczystości na które są zapraszani uczestnicy stowarzyszenia. W 2007r był organizowany Festyn Integracyjny a co rok organizowany jest Gminny Dzień Dziecka w naszej szkole na który są zapraszani podopieczni stowarzyszenia wraz z opiekunami. Kilku uczniów naszej szkoły jest członkami stowarzyszenia.

25 Ogólnopolski Projekt 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Projekt był realizowany od października 2010 do kwietnia Uczniowie otrzymali materiały i pomoce. Zostały przeprowadzone zajęcia wg scenariuszy przygotowanych przez organizatora. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym. Aktualnie w obecnym roku szkolnym szkoła uczestniczy w II edycji tego projektu.

26 Dzień bezpiecznego Internetu

27 Ogólnopolski projekt „Klimatolubne Przedszkolaki”
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie z oddziału przedszkolnego uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Klimatolubne przedszkolaki” mającym na celu zapoznawanie najmłodsze dzieciaki z klimatem. Zajęcia prowadzone przez trenerów miały charakter zabawowy. W ramach tego projektu należało wziąć udział w internetowym szkoleniu poświęconym zmianom klimatu

28

29 I Ogólnopolski projekt internetowy
Planeta Energii 2011r Obecnie szkoła uczestniczy w II edycji tego projektu

30 Szkoła bez przemocy W roku szkolnym 2010/2011 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Szkoła bez przemocy”. Uczniowie brali udział konkursach, rysowali plakaty, były organizowane spotkania z różnymi osobami, przygotowywali inscenizacje z którymi wychodzili w środowisko. Na zakończenie projektu odbył się szkolny dzień bez przemocy.

31 Szkoła Podstawowa w Stróżach miejscem odkrywania talentów – certyfikat

32 Opracowanie: Bernadetta Jurek Elżbieta Soska


Pobierz ppt "Projekty realizowane przy współpracy z partnerami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google