Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2 Społeczeństwo informacyjne
to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach postindustrialnych, których poziom rozwoju technologii osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności, zarówno w przemyśle, jak i w usługach.

3 Społeczeństwo Informacyjne to między innymi:
Tańsza i sprawniejsza administracja pozwalająca na aktywny udział obywateli w procesie rządzenia i głosowania. Nowa odmiana społeczeństwa obywatelskiego Mniejsza korupcja (elektroniczne systemy zamówień publicznych) Szybsze i nowocześniejsze procesy gospodarcze Wyższy poziom innowacyjności firm Real-Time Enterprise

4 Fakty od 1994 roku sprzedaje się więcej komputerów na świecie niż samochodów co 10 miesięcy podwaja się liczba podłączeń do Internetu już dziś co trzeci zatrudniony uzależniony jest w swojej pracy od komputera w 2010 roku 3/4 siły roboczej pracować będzie w nowym informacyjnym sektorze gospodarki w Irlandii jeden programista mieszkający na terenach wiejskich tworzy 4 miejsca pracy w sektorze usług tylko umożliwienie rozliczania się z podatku dochodowego przez Internet pozwali zaoszczędzić polskim urzędom 68 tys. roboczogodzin* nawet jeśli z usług on-line będzie we wstępnej fazie korzystało zaledwie 1 proc. społeczeństwa i 5 proc. firm, oszczędności mogą sięgnąć 1,78 mln zl rocznie* *analizy firmy doradczej McKinsey

5 Rozwój techniki a wzrost gospodarczy
Klasyczne teorie ekonomiczne: źródłem wzrostu gospodarczego jest kapitał i praca Nowe teorie ekonomiczne: rozwój gospodarczy wymaga wiedzy i ... konsekwentnego wdrażania długotrwałych planów strategicznych (również na poziomie państwa)

6 Proces budowy społeczeństwa informacyjnego :
Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura staje się niezbędną i tak naprawdę dopiero ten element przyczynia się do praktycznego wykorzystania dobrodziejstw społeczeństwa opartego na wiedzy. Wiedza i umiejętności pozwalające na korzystanie z informacji, ich tworzenie i udostępnianie.

7 Społeczeństwo informacyjne
14 czerwca 2004 Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął jednogłośnie Wojewódzki Program "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego", przez co uczynił go obowiązującym dokumentem strategicznym dla Lubelszczyzny. Od tego czasu staramy się realizować jego zapisy.

8 Cel generalny: Transformacja społeczeństwa Lubelszczyzny w społeczeństwo informacyjne.

9 Cele nadrzędne: Stworzenie warunków do dynamicznego i równomiernego rozwoju społeczeństwa, gospodarki i jednostki. Podniesienie poziomu konkurencyjności (atrakcyjności) regionu oraz rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia Zachowanie i wykorzystanie naturalnych walorów Lubelszczyzny

10 Warunki osiągnięcia celu generalnego
Modernizacja i uporządkowanie systemu prawnego w tym przepisów dotyczących informatyzacji. Funkcjonowanie sprawnych mechanizmów gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji w oparciu o funkcjonujące zgodne z prawem standardy. Stworzenie ogólnopolskiego systemu usług publicznych i szczegółowe ustalenie zasad polityki informatyzacji państwa na poziomie centralnym oraz określenie roli samorządów poszczególnych szczebli w tym procesie. Ustalenie szczegółowych zasad finansowania projektów z zakresu IT.

11 Cele szczegółowe Powszechny i tani dostęp do Internetu
Stworzenie warunków do konkurencji na lokalnym rynku teleinformatycznym Rozbudowa i uwolnienie sieci dostępowej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne zwłaszcza na obszarach wiejskich regionu Zapewnienie równości szans obywateli oraz walka z wykluczeniem i patologią społeczną poprzez powszechny dostęp do infrastruktury teleinformatycznej

12 Cele szczegółowe Przygotowanie społeczeństwa regionu do korzystania z technik Społeczeństwa Informacyjnego Zbudowanie konsensusu między poszczególnymi szczeblami samorządu i instytucjami dla koordynacji działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego Podniesienie świadomości i wiedzy na temat społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechne i specjalistyczne programy edukacyjne

13 Cele szczegółowe Stworzenie systemów standaryzowanych usług publicznych w oparciu o technologie SI Rozwój standaryzowanych systemów wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji publicznej na terenie województwa Upowszechnienie systemów autoryzacji Inicjatywy w formie usług on-line ułatwiające pracę administracji i rozwiązujące problemy społeczne Informatyzacja systemów produkcji i działania przedsiębiorstw Rozwój systemów usług wynikających ze specyfiki województwa  Zapewnienie bezpieczeństwa informacji. 

14 W tej chwili: Priorytet 1 Działanie1.5 ZPORR
Społeczeństwo informacyjne w Województwie Lubelskim to przede wszystkim: Priorytet 1 Działanie1.5 ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.6 ZPORR Priorytet 2

15 Podejście Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma charakter kompleksowy i nie da się go ograniczyć do konkretnych inwestycji ani projektów. Rozwój społeczeństwa informacyjnego to proces, często bardziej społeczny i organizacyjny niż technologiczny. Staramy się to zapewnić poprzez budowanie konsensusu samorządu, lubelskich uczelni i organizacji pozarządowych wokół różnych inicjatyw.

16 Działania: Projekty strategiczne własne:
- Studium rozwoju sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim (1.1 i 1.2), PLN - Budowa konsensusu instytucjonalnego na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny (2.3.2), PLN

17 Projekty w przygotowaniu:
Strategia wprowadzania rozwiązań i usług tele-medycznych w regionie lubelskim (4.1.2) Platforma e-learningowa dla województwa lubelskiego (konsorcjum: UMCS, UMWL poprzez WODN, Fundacja OIC-Poland) (4.1) Budowa klastra informatycznego w województwie lubelskim (koncepcja i opracowanie – UMWL i przekazane do realizacji Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie). Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych UMWL (koncepcja, opracowanie i realizacja UMWL) (1.5).

18 Działania koordynacyjne i inicjatywy
Rozwój sieci miejskich (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Dębin) (1.2) Portal telepracy (we współpracy z WUP – inicjatywa, opracowanie projektu i przygotowanie wniosku – realizacja WUP) (4.1). Budowa klastra informatycznego w Województwie Lubelskim - inicjatywa Koordynacja przy opracowaniu projektu miasta Lublin, Samorządu Województwa i UMCS – Miasto Wiedzy (2.3.1) Pomiar kapitału intelektualnego Lubelszczyzny (wykorzystanie komponentu badawczego projektu UMCS) (2.3.2 i 2.1.2)

19 Projekty i inicjatywy planowane:
Budowa konsorcjum samorządowego dla realizacji projektu z zakresu turystyki i społeczeństwa informacyjnego (budowa sieci punktów tzw. „Hot-Spot” w miejscowościach o dużym potencjale turystycznym. Konkurs na innowacyjne treści w internecie

20 Wyzwania: Wytworzenie „kultury” informacyjnej
Obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji, firm i gospodarstw domowych Systemy E-government będą wydajne jeśli: Szerokie rzesze społeczne będą miały dostęp do infrastruktury i narzędzi autoryzacji Będą potrafić z tych narzędzi korzystać Konieczność zmian struktur organizacyjnych w instytucjach

21 Podsumowanie Przede wszystkim infrastruktura i wewnętrzna informatyzacja instytucji Budując infrastrukturę musimy współpracować ze wszystkimi szczeblami Samorządu Zobaczmy jak zrobili to inni – uczmy się na ich błędach Wspólny system usług publicznych on-line? W procesie budowy usług publicznych musi być określona rola samorządów

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google