Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII

2 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 10 listopada 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

3 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 27 lutego 1998r w sprawie standardów oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej.

4 Akty prawne Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 17 kwietnia 1997 o wytycznych Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

5 Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
PODSTAWOWE WYMAGANIA 1/ Wszystkie instytucje w Europie udzielające okołooperacyjnej opieki anestezjologicznej powinny spełniać minimalne zalecenia EBA w zakresie monitorowania pacjentów zarówno na sali operacyjnej jak i pooperacyjnej.

6 Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
PODSTAWOWE WYMAGANIA 2. Wszystkie takie instytucje powinny mieć procedury oraz niezbędne wyposażenie umożliwiające: • kontrolę aparatury i leków • przedoperacyjną ocenę oraz przygotowanie pacjenta • oznakowanie strzykawek • przeprowadzenie trudnej intubacji • leczenie hipertermii złośliwej • leczenie anafilaksji • leczenie toksyczności znieczulenia miejscowego • leczenie masywnego krwotoku • kontrolę infekcji • opiekę pooperacyjną wraz z uśmierzaniem bólu

7 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 10 listopada 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Usytuowanie oddziału powinno zapewnić łatwą komunikację z zespołem operacyjnym, oddziałem pomocy doraźnej, izbą przyjęć oraz wszystkimi oddziałami łóżkowymi. Wejście na oddział powinno prowadzić przez śluzę podawczą do transportu chorych, będącą równocześnie śluzą umywalkowo- fartuchową dla pracowników

9 Wejście na oddział /śluza podawcza/

10 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- pomieszczenia
oddział intensywnej terapii, stanowiska znieczulenia, oddział poznieczuleniowy (sala budzeń), zaplecze magazynowe i techniczne, pomieszczenia socjalne i administracyjne.

11 Oddział Intensywnej Terapii
Oddział intensywnej terapii (OIT) stanowi ściśle określony obszar działalności medycznej i funkcjonuje niezależnie od innych oddziałów szpitala. Leczy się tu chorych z niewydolnością narządów niezależnie od przyczyn, które do tej niewydolności doprowadziły, a rozstrzygającym o o przyjęciu do oddziału jest kryterium ciężkości stanu chorego.

12 IT- pomieszczenia i urządzenia
Liczba łóżek na oddziale IT powinna stanowić 2- 5 % ogólnej liczby łóżek w szpitalu. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego 10-20% ogólnej liczby łóżek w szpitalu (nowelizacja rozporządzenia MZ wydłuża okres dostosowania się publicznych zakładów opieki zdrowotnej do ich treści do 2012).

13 IT- pomieszczenia i urządzenia
Łóżka w pokojach pacjentów powinny być dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Odstępy między łóżkami powinny umożliwić swobodny dostęp do pacjentów i wynosić co najmniej 0,7 m, a od ściany zewnętrznej - co najmniej 0,8 m.

14 IT- pomieszczenia i urządzenia
Podstawowy plan sali jedno i wieloosobowej stanowi prostokąt z pasem dla ruchu minimum 2,5m. Drzwi powinny być wystarczająco szerokie i umiejscowione tak aby umożliwić łatwy wjazd i wyjazd łóżka. Szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, powinna wynosić co najmniej 1,1 m.

15 IT- pomieszczenia i urządzenia
Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać bezpośredni kontakt wzrokowy lub przy użyciu kamer z wszystkimi łóżkami, a zwłaszcza możliwość obserwacji twarzy chorego. Na oddziale powinna być urządzona separatka, dostępna również bez konieczności wchodzenia na teren oddziału/ pow. co najmniej 8m2.

16 Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego

17 IT- wymagania fachowe i sanitarne
Powierzchnia pokoi łóżkowych powinna wynosić dla: pokoju 1-łóżkowego minimum 18 m2/ 25 m2 EU/ sali wielołóżkowej minimum 16 m2 na łóżko/ 20 m2 EU/ Całkowita powierzchnia OIT powinna 2,5-3-krotnie przekraczać powierzchnię do opieki nad pacjentem.(EU)

18 IT- pomieszczenia i urządzenia
W blokach operacyjnych, pomieszczeniach do izolacji zakażonych chorych i pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności należy stosować wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń.

19 IT- pomieszczenia i urządzenia
Wszystkie sale chorych powinny mieć zapewniony dostęp światła dziennego- urządzenia zabezpieczające przed nadmierną penetracją promieni słonecznych i przegrzewaniem. Każde łóżko OIT powinno mieć zapewnione: (EU) * gniazdek elektrycznych * 3 gniazdka z ujemnym ciśnieniem * 4 gniazdka tlenu z regulatorem przepływu * 3 gniazdka ze sprzężonym powietrzem

20 Powierzchnia pokoi łóżkowych

21 IT- pomieszczenia i urządzenia
Pediatryczne oddziały intensywnej terapii zachowując zasadniczą strukturę i funkcję OIT dla dorosłych modyfikują zapotrzebowanie aparaturowe i dostosowują je do własnych potrzeb.

22 Odział Intensywnej Terapii wyposażenie
Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną:1/ 2 stanowiska it Elektryczne urządzenie do ssania: 1/ 3 stanowiska it, ale nie mniej niż 2 w OIT Bronchofiberoskop: 1/ OIT

23 Odział Intensywnej Terapii wyposażenie
Aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej, 1 na oddział liczący co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ; Urządzenie do pomiaru rzutu serca: ¼ stanowiska it Stymulator zewnętrzny serca: 1 na oddział oraz dodatkowe wyposażenie stanowiska intensywnej terapii;

24 Odział Intensywnej Terapii wyposażenie
Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji: 2/ OIT Aparat do monitorowania ICP: 1/ OIT liczący co najmniej 6 stanowisk it. Przyłóżkowy aparat Rtg: 1/ OIT Urządzenie do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych co najmniej: gazometria, elektrolity, mleczany, glukoza, hemoglobina, hematokryt

25 Stanowisko intensywnej terapii
powinno być wyposażone w: Łóżko do intensywnej terapii. Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100%. Źródło tlenu, powietrza i próżni.

26 Stanowisko intensywnej terapii
Zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny). Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym 3 pompy strzykawkowe i 3 pompy infuzyjne. Kardiomonitor.

27 Stanowisko intensywnej terapii
Pulsoksymetr. Kapnograf. Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi met. nieinwazyjną. Respirator transportowy.

28 Stanowisko intensywnej terapii
Fonendoskop Urządzenie do monitorowania temperatury ciała. Zestaw do pomiaru OCŻ.

29 Stanowisko Intensywnej Terapii

30 Urządzenie ssące

31 Przyłóżkowy aparat Rtg

32 Defibrylator/ kardiowerter/ elektryczny zewnętrzny stymulator serca

33 Cewnik Swana- Ganza

34 Źrodło gazów i próżni

35 Zestaw do tlenoterapii biernej

36 Worek samorozprężalny

37 Zestaw do intubacji

38 Zestaw do intubacji

39 Monitorowanie

40 Leki

41 Pompa infuzyjna

42 IT- pomieszczenia i urządzenia
Pomieszczenia OIT powinny spełniać wszystkie określone przepisami warunki w zakresie: * bezpieczeństwa pożarowego * zasilania w energię i gazy * klimatyzacji i wentylacji * komunikacji: telefonicznej, komputerowej, alarmowej, przywoławczej

43 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn.27 lutego 1998r . w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej.

44 Standardy postępowania i procedury medyczne
Rozporządzenie określa standardy postępowania oraz procedury medyczne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie następujących świadczeń zdrowotnych, Anestezji, Intensywnej terapii, Reanimacji Leczenia bólu.

45 Standardy postępowania i procedury medyczne
W szpitalach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii powinny być utworzone oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, a w razie gdy taki oddział nie zostanie utworzony, zadania tego oddziału są wykonywane w ramach oddziału anestezjologii.

46 Standardy postępowania i procedury medyczne
§ 18 1. Prowadzi się ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych i stosuje się wszelkie dostępne metody i techniki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych układów organizmu.

47 Standardy postępowania i procedury medyczne
2.Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga stałej obecności lekarza anestezjologa w oddziale. 3. Intensywną terapię prowadzi lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a świadczenia zdrowotne z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz posiadający specjalizację I stopnia, lub lekarz w trakcie specjalizacji, jeżeli jego praca jest nadzorowana przez lekarza specjalistę.

48 Standardy postępowania i procedury medyczne
4. Należy zapewnić możliwość izolacji pacjentów oraz dostępność aparatury i sprzętu monitorującego i terapeutycznego niezbędnego do wykonywania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia.

49 Standardy postępowania i procedury medyczne
§ 19 1. Leczenie chorych w ramach intensywnej terapii ma charakter interdyscyplinarny. 2. W razie, gdy stan pacjenta nie wymaga dalszego postępowania w zakresie intensywnej terapii, leczenie przejmują inne oddziały szpitala lub szpital właściwy.

50 Standardy postępowania i procedury medyczne
§ 20 Dla prawidłowego udzielania świadczenia z zakresu intensywnej terapii konieczne jest zapewnienie możliwości przeprowadzania całodobowych niezbędnych badań radiologicznych i laboratoryjnych, a w szczególności gazometrycznych, biochemicznych oraz hematologicznych, w tym krzepnięcia krwi i próby krzyżowej.

51 Pomiar badań laboratoryjnych

52 Standardy postępowania i procedury medyczne
§ 21 Ustala się rodzaje czynności medycznych wykonywanych w oddziałach intensywnej terapii: 1. Podstawowe – wymienione w części A załącznika do rozporządzenia. 2. Inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny wymienione w części B załącznika do rozporządzenia.

53 Standardy postępowania i procedury medyczne
Część A I 1. Ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG. 2. Stały pomiar ciśnienia tętniczego krwi met. nieinwazyjną. 3. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego. 4. Intubacja i wentylacja workiem samorozprężalnym.

54 Standardy postępowania i procedury medyczne
5. Przedłużona sztuczna wentylacja płuc z użyciem respiratora. 6. Regulacja stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21 – 100%. 7. Terapia płynami infuzyjnymi przy pomocy pomp infuzyjnych, worków ciśnieniowych, filtrów, strzykawek automatycznych. 8. Toaleta dróg oddechowych przy pomocy urządzeń ssących.

55 Standardy postępowania i procedury medyczne
Część A II 9. Hemofiltracja. 10. Przyłóżkowa diagnostyka rtg i usg. 11. Monitorowanie temperatury ciała. 12. Stymulacja zewnętrzna pracy serca. 13. Pulsoksymetria. 14. Kapnografia.

56 Standardy postępowania i procedury medyczne
Część B I 1. Ciągły pomiar ciśnienie tętniczego krwi met. Inwazyjną. 2. Wziernikowanie dróg oddechowych przy pomocy bronchofiberoskopu. 3. Przyłóżkowa diagnostyka rtg z torem wizyjnym. 4. Monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. 5. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna. 6. Leczenie w komorze hiperbarycznej. 7. Monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej. 8. Hemodializa.

57 Standardy postępowania i procedury medyczne
W oddziałach o najwyższym poziomie opieki stosunek liczby pielęgniarek na zmianie do liczby pacjentów powinien wynosić 1:1 Przy niższym poziomie opieki liczba pielęgniarek w stosunku do liczby pacjentów wynosić powinna 1:1,5 (2:3).(EU)

58 Standardy postępowania i procedury medyczne
W OIT dostępni powinni być następujący pracownicy: fizykoterapeuta, technik elektroterapii i radiologii, personel pomocniczy i sprzątający.

59 Standardy postępowania i procedury medyczne
Lekarze oddziałowi intensywnej terapii przejmują odpowiedzialność lekarską i administracyjną za opiekę nad pacjentem przyjętym na OIT. Ich liczba nie powinna być mniejsza niż 1 na 2 stanowiska intensywnej terapii.

60 Akty prawne Komunikat Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 17 kwietnia 1997 r.Wytyczne Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie zakresu działania jednostek anestezjologii i intensywnej terapii oraz innych jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia chorych w zakładach opieki zdrowotnej

61 § 18 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w stanach zagrożenia życia polegają na: intensywnej terapii, intensywnej opiece medycznej wzmożonym nadzorze. 2. Świadczenia o których mowa w ust. 1, udzielane są w ramach oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz innych oddziałów szpitala.

62 3. Dla udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust
3. Dla udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, w szpitalach należy wydzielić od 1-3% ogólnej liczby łóżek. Liczba łóżek (stanowisk leczenia chorych) w oddziale, nie powinna być mniejsza niż 4 i nie wyższa niż 16.

63 § 20 1. Za prawidłowe funkcjonowanie i organizację systemu intensywnej terapii odpowiedzialny jest ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. 2. Działaniami w zakresie intensywnej opieki medycznej i wzmożonego nadzoru kieruje ordynator oddziału, w którym przebywa chory.

64 § 22 Intensywna opieka medyczna (kardiologiczna, neonatologiczna, neurologiczna, poznieczuleniowa itd.) prowadzona jest w razie potrzeby zwiększonego nadzoru i opieki oraz stosowania niektórych metod intensywnej terapii.

65 § 23 Wzmożony nadzór (internistyczny, chirurgiczny, pediatryczny itd.) prowadzony jest, gdy istnieje potrzeba stałego kontrolowania wybranych funkcji życiowych chorego, co wymaga zwiększonej liczby personelu i specjalistycznego sprzętu.

66 § 24 Powierzchnia zaplecza (magazynowego, gospodarczego i socjalnego) pomieszczeń intensywnej terapii powinna być równa powierzchni łóżkowej (16-24 m2powierzchni pokoju na jedno stanowisko leczenia chorych). 3. System zasilania w energię elektryczną pomieszczeń intensywnej terapii musi zapewniać nieprzerwalność zasilania.


Pobierz ppt "ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW INTENSYWNEJ TERAPII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google