Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty projekt systemowy

2 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca

3 Status prawny Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu PODKARPACKIE SZKOLENIE INFORMATYCZNO-METODYCZNE Czas realizacji projektu 1.03.2009 – 31.12.2011

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KWOTA DOFINANSOWANIA 6 400 000 zł

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasięg terytorialny projektu: Projekt obejmuje teren województwa podkarpackiego

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt kierowany do: 2009 - 2011 pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dyrektorów szkół i placówek oświatowych nauczycieli wiedzy o społeczeństwie nauczycieli historii nauczycieli matematyki nauczycieli wychowania fizycznego nauczycieli bibliotek nauczycieli języka polskiego nauczycieli języka angielskiego nauczycieli języka niemieckiego nauczycieli języka rosyjskiego nauczycieli chemii nauczycieli fizyki nauczycieli przyrody nauczycieli biologii nauczycieli geografii nauczycieli wychowania do życia w rodzinie nauczycieli przedmiotów zawodowych medycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich nauczycieli przedsiębiorczości nauczycieli przedmiotów zawodowych elektronicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych rolniczych nauczycieli plastyki nauczycieli muzyki pedagogów i psychologów szkolnych nauczycieli religii

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przeszkolimy 1610 osób

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główny cel projektu Dostosowanie kwalifikacji 1610 nauczycieli, instruktorów oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty województwa podkarpackiego do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu w latach 2007 - 2013.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wizytatorów, dyrektorów placówek oświatowych i pracowników JST w zakresie wykorzystania komputera, internetu oraz narzędzi technologii informatycznej w dydaktyce oraz funkcjonowaniu szkoły upowszechnianie nowej podstawy programowej w nauczaniu przedmiotowym uruchomienie innowacyjnego systemu certyfikacji nauczycieli i szkół Podkarpacia zmniejszenie dysproporcji poziomu edukacji między wsią a miastem

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres projektu Przeszkolenie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych, pracowników administracji oświatowej (dyrektorów placówek, wizytatorów, pracowników JST) w zakresie: uwarunkowań nauczania wspomaganego przez technologię informatyczną stosowania narzędzi informatycznych w swojej pracy stosowania form i metod wspomagania szkół realizujących nauczanie zgodnie z nową podstawą programową z wykorzystaniem technologii informatycznej

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jakość programów zaangażowanie organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego zaangażowanie dyrektorów szkół i nauczycieli Kluczowe czynniki sukcesu projektu

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego profesjonalna baza programowa szkoleń kompleksowość wsparcia każdego uczestnikaJakośćprogramów Opracowanie Programu Szkolenia (OPS) Opracowanie Programu Szkolenia (OPS) to dzieło autorskie przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, informatyki, metodyki i dydaktyki danego przedmiotu, nauczania dorosłych, funkcjonowania JST i nadzoru pedagogicznego

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania dotyczące uczestników szkoleniaWymagania dotyczące prowadzących szkoleniaScenariusz szkolenia instruktażowego dla prowadzących szkolenia Test końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia. W projekcie wykorzystane będą OPS-y, które uzyskają najwyższe oceny u recenzentów i zostaną zaakceptowane przez Dyrektora PCEN Opracowanie Programu Szkolenia (OPS) Opracowanie Programu Szkolenia (OPS) zawiera szczegółowy program szkolenia; informacje o organizacji kolejnych zajęć ze szczegółowym opisem ich realizacji; materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia; materiały pomocnicze dla prowadzących szkolenia; specyfikacje warunków organizacyjnych i bazowych szkolenia. Zalecenia dotyczące warunków nadzoru nad przebiegiem szkolenia

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązkowe moduły szkolenia: Moduł interpersonalny 2 dni (16h) Skuteczna komunikacja Kreatywne rozwiązywanie problemów Moduł 1 Moduł dydaktyczny 2 dni(16h) Dydaktyka przedmiotowa Moduł 2 Moduł informatyczno- dydaktyczny 6 dni(48h) Komputer w praktyce – Internet i jego narzędzia w dydaktyce Narzędzia informatyczne w nauczaniu przedmiotowym Moduł 3 Moduł językowy 2 dni (16h) Dydaktyka w pracowni językowej Moduł 4 Dodatkowo dla nauczycieli języków obcych

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele historii Szkolenie – 80 godzin w trakcie 4 sesji: 2 dwudniowe i 2 trzydniowe Nauczyciele języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski Szkolenie – 96 godzin w trakcie 5 sesji: 3 dwudniowe i 2 trzydniowe Przykładowy opis szkolenia Grupy szkoleniowe Nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych (1200 osób)

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaangażowanie organów prowadzących i organów nadzoru Jakość rekrutacji Adekwatność problematyki szkoleń Wkład własny JST

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaangażowanie dyrektorów szkół i nauczycieli Jakość rekrutacji Adekwatność problematyki szkoleń Wkład własny JST

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjność projektu Opracowanie wymogów i wdrożenie pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty CERTYFIKATU KLUCZOWYCH KOMPETENCJI PODKARPACKIEGO NAUCZYCIELA CertyfikacjaBadania naukowe Realizacja w 3 roku

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY EUROPY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie porozumiewanie się w języku ojczystym;porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się;kompetencje społeczne i obywatelskie;inicjatywność i przedsiębiorczość;świadomość i ekspresja kulturalna.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Proces certyfikacyjny 2009 r. 400 uczestników 2010 r. 620 uczestników 2011 r. 480 uczestników

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszt całkowity jednego uczestnika projektu Koszty uczestnictwa beneficjenta w projekcie 3 975,15 zł Koszt jednego uczestnika pokryty wkładem własnym JST 596,3 zł

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z zasadami Priorytetu IX, Działania 9.4 POKL, jednostka samorządu, której pracownicy korzystają ze wsparcia ma obowiązek pokrycia 15% kosztów ich uczestnictwa w projekcie – to wkład własny. Wkład własny JST

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób przekazania wkładu własnego JST Osoba zainteresowana udziałem w szkoleniach informuje o tym dyrektora lub organ prowadzący Strony zawierają porozumienie dotyczące warunków uczestnictwa beneficjenta w projekcie (motywacje, cel, przyszłe zadania) celem wydania uczestnikowi oświadczenia o pokryciu wkładu własnego. Beneficjent zgłasza swój akces do projektu dostarczając niezbędne dokumenty i oświadczenie JST o pokryciu wkładu własnego (warunek przyjęcia zgłoszenia) 1 2 3

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawca po zamknięciu listy uczestników zawiera porozumienia o wniesieniu wkładu własnego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego zatrudniającymi osoby wpisane na listę uczestników. Instytucje delegujące beneficjenta/uczestnika wnoszą wkład własny, w ustalonej wysokości, przelewem na konto: 31 1540 1131 2113 6217 2752 0008 BOŚ SA. o/Rzeszów wykorzystując własne środki budżetowe przewidziane na zadania związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli lub dodatkowe środki budżetowe, przewidziane w dodatkowej uchwale, podjętej w celu umożliwienia przyjętym do projektu nauczycielom skorzystania ze wsparcia. 4 5

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dedykowany transfer wiedzyPraktyczny trening umiejętnościMateriały szkoleniowe (tradycyjne i elektroniczne) Materiały do samokształcenia (tradycyjne i elektroniczne) Profesjonalne urządzenia do magazynowania materiałów elektronicznych (pendrive) Certyfikat zdobytych kompetencjiNoclegi i wyżywienie w trakcie szkoleń Korzyści dla uczestnika

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Kadra kierownicza Projektu: Kierownik Projektu: Kierownik Dydaktyczny: Kierownik ds. Promocji: Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń: Bożena Pasieka Aleksander Wroński Romana Medyńska Wiesław Śnieżek

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie dziękuję za uwagę Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google