Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Organizacyjne uwarunkowania adaptacji dziecka 6 – letniego w szkole – rola dyrektora
Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie 27 listopad 2012r. Rzeszów

2 Warunki lokalowe Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie - rok założenia 1952 Do 1991 r. przedszkole przyzakładowe WSK nr 2 Ilość miejsc -100 4 grupy wiekowe -3, 4, 5, 6 latków

3 4 sale zajęć i zabaw, sala ruchu wyodrębniona z części szatni,
2 pomieszczenia z toaletami i umywalkami Kuchnia Ogród przedszkolny Zatrudnienie: 9 nauczycieli, główna księgowa, intendentka, 4 woźne, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy. czas pracy od 6:30 do 17:00

4 Sala zajęć i zabaw dla dzieci 6 l.

5 Sala zajęć dla dzieci 5 letnich

6 Warunki lokalowe Sala ruchu i szatnia

7 Toaleta dla dzieci

8 Teren do zabawy ogród

9 Wychowanie przedszkolne , obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. Art.14 1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art.14 a ust.5.( uchylony).

10 Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny cz.2
1 a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 10 lat. 2. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11 obowiązki i prawa rodzica cz.3
3.Dziecko wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (Dla dzieci 5 i 6 - letnich te same treści z podstaw programowych ale odpowiednio rozszerzone)

12 Obowiązki i prawa rodzica cz.4
art.16 1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej (lub po zapoznaniu się z informacją o gotowości szkolnej)

13 Obowiązki i prawa rodziców cz.5
3 .W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 4.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej

14 Przepisy przejściowe z dn. 19 marca 2009r. i 19 sierpnia 2012r
Przepisy przejściowe z dn. 19 marca 2009r. i 19 sierpnia 2012r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 56, poz.458 z 2011r. Nr 205,poz.1206; z 2012.; z 2012r. poz. 176 art. 9 ,10, dawały rodzicom możliwość odroczenia obowiązku szkolnego Art.13a 1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko , które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 2.Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego , kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

15 w przedszkolu i klasach I - III
Kwalifikacje nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i szkole rozporządzenie MEN z dn. 12 marca 2009r. Dz. U. Nr 50 z 2009, poz.400 w przedszkolu i klasach I - III 1. Studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 2. Studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 3. Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonych zajęć 4. Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż w pkt. 3, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć Studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub Ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

16 Cele wychowania przedszkolnego:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

17 cele wychowania przedszkolnego cz.2
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

18 cele wychowania przedszkolnego cz.3
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

19 cele wychowania przedszkolnego cz.4
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

20 Realizacja celów wychowania przedszkolnego w 15 obszarach edukacyjnych
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków, higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

21 obszary edukacyjne 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

22 Obszary edukacyjne 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

23 Obszary edukacyjne 7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 9. Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

24 Obszary edukacyjne 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikania zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

25 obszary edukacyjne 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie, i patriotyczne.

26 Co potrafi dziecko 6 letnie –sprawność ruchowa
Potrafi się sprawnie ruszać, stoi na jednej nodze, przechodzi „stopkami” po linii Uczy się skakać na skakance, zwinnie biega, lekko skacze, jeździ na hulajnodze i jest w stanie jeździć na dwukołowym rowerze

27 Zajęcia ruchowe

28 sprawnie się ubiera i rozbiera

29 Samodzielnie je

30 Samodzielnie myje ręce

31 Czynności grafomotoryczne
Potrafi prawidłowo chwytać narzędzie pisarskie, opierając się przedramieniem o stół wykonuje płynne ruchy ręki w nadgarstku, znika schematyzm w rysunku postaci, używa prawidłowo barw, rysunki zawierają charakterystyczne elementy krajobrazu Lubi kreślić znaki literopodobne i rysować szlaczki

32 Spostrzeganie wzrokowe
Układa puzzle z od 50 do 100 elementów Rozpoznaje wszystkie figury Rozpoznaje i odwzorowuje litery i cyfry Próbuje pisać litery i cyfry

33 Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli,
Kryteria dojrzałości sporządzone na podstawie opracowań Pani psycholog Bożeny Janiszewskiej wykładowcy akademickiego, autorki książki „ Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań.” Wyd. Seventh Sea Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli, a także książeczek dla dzieci . Warszawa – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

34 Zalecane warunki i sposób realizacji podstaw programowych
Pobyt dziecka w przedszkolu trwa od 7 do 9 godzin dziennie W trakcie realizacji podstaw programowych tj. od 8:00 do 14:00 działania nauczycieli opierają się na zasadach: 1/5 to czas przeznaczony na zabawę 1/5 zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy także w sali zajęć 1/5 zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje w sposób dowolny; czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe i inne

35 Potrzeby każdego dziecka i dorosłego wg Abrahama Maslowa
Potrzeby wyższego rzędu Potrzeba poznawcze i uczenia się Potrzeby estetyczne Potrzeba samorealizacji Potrzeby niższego rzędu Potrzeby fizjologiczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby przynależności i miłości Potrzeba szacunku i godności

36 Działania nauczyciela
Prowadzenie obserwacji pedagogicznej od 3 do 6 r. życia. Informowanie rodzica o postępach dziecka w tym przekazanie w formie pisemnej informacji o gotowości podjęcia nauki w szkole. ( rozporządzenie MEN z dn. 28 V 2010r.) Informowanie rodzica o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na które natrafiają. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. współorganizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

37 Metody i formy pracy w przedszkolu
Podstawową i dominującą formą aktywności dziecka jest ZABAWA. Dziecko bawiąc się uczy i ucząc się bawi. Proces nauczania powinien więc być zabawą; manipulacyjną, konstrukcyjną, tematyczną, ruchową, dydaktyczną.

38 Metody i formy pracy z dziećmi – W. Okoń
Metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze re produktywnym. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności poznawczej związanej z rozwiązywaniem problemów. Metody waloryzacji( eksponujące) cechujące się przewagą aktywności emocjonalnej i artystycznej. Metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno technicznej

39 Przez formy organizacyjne pracy pedagogicznej rozumie się rozplanowane w czasie i przestrzeni powiązane ze sobą wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. W systemie wychowania przedszkolnego formy te odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem życia dzieci i podstawowymi rodzajami ich działalności.

40 Formy pracy w przedszkolu obejmują typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i celowo zorganizowane , powtarzające się systematycznie lub okolicznościowo w rozkładzie dnia przedszkola.

41 Ramowy rozkład dnia 6: :00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne pod opieką nauczyciela, praca indywidualna 8: :30 zajęcia z grupa planowanie dnia, utrwalanie piosenek i treści programowych z dnia poprzedniego, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania 8:30 - 8:50 przygotowanie do zajęć zorganizowanych Zajęcia dzieci 5-6 letnich trwają od 30 do 45 min

42 Zajęcia plastyczne

43 Kształtowanie gotowości do pisania i czytania

44 Ramowy układ dnia c.d. 9:30 II śniadanie ( czynności samoobsługowe)
Ok. 10:00 zabawy w Sali i wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego zabawy indywidualne Ok. 11:00 czytanie bajek, zabawy dydaktyczne Około 11:30 obiad ( zupa) 12:00 odpoczynek ( relaks na karimatach )słuchanie muzyki, opowiadań lub bajek z płyt CD

45 Ramowy rozkład dnia c.d. 12:30 - praca indywidualna i praca w grupie ( mała motoryka) 13:00 – 14:20 zabawy indywidualne, wyjście do ogrodu 14:10 -14:35 przygotowanie do obiadu II danie 14:35 -15:30 zajęcia dodatkowe 15:30 – 17:00 czas zagospodarowany przez dzieci wraz z paniami ( w okresach letnich zabawy w ogrodzie)

46 Zajęcia popołudniowe

47 Kontakty z rodzicami spotkania adaptacyjne

48 uroczystość na zakończenie roku

49 Współpraca z rodzicami i instytucjami – Panie policjantki z „drogówki

50 studio radiowe

51 w siedzibie Straży Pożarnej

52 „Alima – Gerber”

53 gość w przedszkolu żołnierz wojska polskiego, podhalańczyk

54 Współpraca z rodzicami
Spotkanie z ratownikiem medycznym i jego psem ratownikiem

55 Port lotniczy w Jasionce

56 zajęcia cykliczne w bibliotece

57 Podsumowanie i już kończymy

58 Atuty przedszkola Szkoły …
sala zabaw i zajęć dostosowane do potrzeb i aktywności dziecka, wyposażona w odpowiednie meble, krzesełka, kąciki zabaw i zainteresowań brak dzwonków, przyswojony rytm dnia w przedszkolu plan zajęć dostosowany do potrzeb dzieci urozmaicona oferta zajęć dla dzieci w przedszkolu i poza nim ciągłe dostosowywanie metod pracy do potrzeb rozwojowych dzieci dobra znajomość dzieci i ich potrzeb współpraca z rodzicami

59 Dziękuję za uwagę Bogumiła Skórska


Pobierz ppt "Bogumiła Skórska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 42 w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google