Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 01/POKL/6.1.1/2013 Słupsk, 18.04.2013 r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 01/POKL/6.1.1/2013 Słupsk, 18.04.2013 r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska."— Zapis prezentacji:

1 NABÓR I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 01/POKL/6.1.1/2013 Słupsk, 18.04.2013 r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

2 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Działanie 6.1 CEL- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013

3 Nabór wniosków od 25 marca br. Do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs Nr 01/POKL/6.1.1/2013 Przeznaczona pula środków na konkurs: Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013 13 500 000 PLN w tym alokacja dla projektów skierowanych do osób 15-30 lat 10 800 000 PLN w tym alokacja dla projektów skierowanych do osób powyżej 50 roku życia 2 700 000 PLN

4 I runda KOP 6 maja 2013 r. II runda KOP Odbędzie się nie później niż 30 dni od daty wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia KOP. Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013

5 Cel spotkania: Diagnoza potrzeb rynkowych na usługi opiekuńcze, w szkoleniu których Akademia Pomorska ma wysokokwalifikowane kadry Wskazanie korzyści wzajemnej współpracy Wstępna deklaracja podmiotów sfery społecznej: a) zapotrzebowanie na stażę (3 m-ce) b) współpraca na kolejne 3 m-ce z uczestnikiem projektu

6 Wsparcie przewidziane do realizacji, czyli typy projektów: 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. 2. Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. Formy wsparcia

7 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia (co najmniej trzy) : - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; - staże/praktyki zawodowe (stypendium); - szkolenia podnoszące, uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe (stypendium); - subsydiowanie zatrudnienia ; - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariuszy.

8 PROJEKT w zakresie szkoleń przewiduje: A) moduł usług paramedycznych (z certyfikatem) B) moduł społeczny (w tym coaching) C) moduł przedsiębiorczości D) moduł języków obcych

9 Korzyści dla pracodawcy przyjmującego pracownika na staż 1.Pracodawca bezkosztowo pozyskuje pracownika na staż (3 m-ce). 2.Pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, który uczestniczył w szkoleniu, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną AP. 3.Możliwość sprawdzenia podczas 3 m-cy stażu przydatności zawodowej p racownika pod kątem ewentualnego dalszego zatrudnienia.

10 1) Koszty ZUS przy rozpoczęciu działalności gospodarczej po raz pierwszy (SAMOZATRUDNIENIE): 145,71 zł - składka społeczna 261,73 zł - składka zdrowotna 2) Przy zatrudnieniu (umowa o pracę, zlecenia): w przypadku kobiet jeżeli ma 55 + - nie potrąca się składek na Funduszy Pracy (2,45 %) w przypadku mężczyzn 60 + - nie potrąca się składek na Funduszy Pracy (2,45 %)

11 Grupa docelowa w ramach konkursu 01/POKL/6.1.1/2013 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy są wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku: 50+ (w tym 30 % osób w wieku 55 +); 15-30 lat Konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.1/2013

12 Weryfikowane na etapie oceny formalnej m.in.. : 1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy (Wszystkie wydatki ponoszone mogą być tylko w okresie kwalifikowania programu, tj. do 31 grudnia 2015 r.). 2.Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN. 3. Projekt realizowany na obszarze województwa pomorskiego. Kryteria dostępu

13 Weryfikowane na etapie oceny merytorycznej dla projektów 50 + : Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby pozostające bez zatrudnienia w tym zarejestrowane jako bezrobotne), które ukończyły 50 rok życia, w tym co najmniej 30% stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej. Projekt przewiduje wsparcie o charakterze kompleksowym, tj. obejmuje minimum trzy formy wsparcia skierowane do każdego uczestnika projektu, w tym co najmniej jedną prowadzącą do uzyskania/podwyższenia/zmiany kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem/ zaświadczeniem oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Projekt zapewnia efektywność zatrudnieniową uczestników na poziomie min. 35 % (tj. 35 % uczestników na okres min. 3 m-cy) Kryteria dostępu

14 Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy/ zatrudnienia w oparciu o : - stosunek pracy (umowa o pracę), - stosunek cywilno-prawny, - samozatrudnienie (dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na status prawny oraz liczbę zatrudnionych pracowników). Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu na podstawie umowy cywilno – prawnej uwzględniać powinno spełnienie łącznie dwóch przesłanek : - umowa zawarta na okres min. trzech miesięcy, - wartość umowy zlecenia/ o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (1 600 zł brutto m-cznie) (przy umowie o DZIEŁO nie ma ZUS) Efektywność zatrudnieniowa uczestników

15 Dodatkowe korzyści dla pracodawcy 1. Profesjonalny dobór pracowników prowadzony przez Biuro Karier AP w Słupsku uwzgl ę dniający wymagania pracodawcy. 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku / promocja firmy. 4. Możliwość podpisania porozumienia w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć (rozpoczęcie lub utrwalenie współpracy z Akademią).

16 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) w wieku 15-30 lat ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 2.Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa jednostek sektora finansów publicznych z organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami sektora prywatnego. 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013). Kryteria strategiczne 5 pkt. za każde spełnione kryterium.

17 Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych ul. Arciszewskiego 22 a 76-200 Słupsk Wydział Filologiczno-Historyczny pokój nr 31 Specjalista ds. FZ - Robert Żyła Specjalista ds. FZ – Anna Deryło Tel./Fax.: 59 84 00 513, 59 84 00 387 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl

18 Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Dziękuję za uwagę Barbara Podruczna – Mocarska Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych


Pobierz ppt "NABÓR I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO 01/POKL/6.1.1/2013 Słupsk, 18.04.2013 r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google