Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m. st

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m. st"— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m. st
Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m.st. Warszawy Forum Czystej Energii, Poznań Ewa Chochlewicz, Joanna Starska Magdalena Zowsik Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa 1

2 Polityka m.st. Warszawy w zakresie odnawialnych źródeł energii
„Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” Uchwała Rady m.st. Warszawa XXII/443/2011 r. z dn r. Cele: Redukcja emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020, Cel pomocniczy: przynajmniej 20% udziału OZE w zużyciu energii finalnej -> 3,8 TWh Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

3 Podstawa prawna udzielania dotacji na OZE
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska wymienia zadania które mogą być finansowane z wpływów do budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie art. 400a ust. 1 pkt. 22 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie może być przyznane na wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

4 Szczegółowe uregulowania prawne
Uchwała Nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zarządzenie Nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa 4 4

5 Technologie podlegające wsparciu
Środki na dofinansowanie lub dotacje celowe udzielane, na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy, m.in.: - kolektory słoneczne, - panele fotowoltaiczne, - pompy ciepła. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa 5 5

6 Kto może ubiegać się o dotacje celowe na podstawie Uchwały nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia r. 1 grupa: Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje. Mogą uzyskać dotację do 50% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

7 Kto może ubiegać się o dotacje celowe na podstawie Uchwały nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia r. (2) 2 grupa: Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi tj. zakłady opieki zdrowotnej m.st. Warszawy, samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy, jednoosobowe spółki m.st. Warszawy, spółki z dominującym udziałem m.st. Warszawy przedsiębiorstwa komunalne, Mogą uzyskać dotację do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

8 Kto może ubiegać się o dofinansowanie na podstawie Zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. 3 grupa: Biura Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnice, Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj: oświatowe jednostki organizacyjne, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki (Zespół Żłobków m.st. Warszawy), zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy, pozostałe jednostki i zakłady budżetowe. Mogą uzyskać 100% finansowania inwestycji, o ile w budżecie m.st. Warszawy dostępna będzie odpowiednia ilość środków finansowych. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

9 Procedura Wnioski składane w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 1 i 2 grupa – wnioski przyjmowane w terminie od 2 stycznia do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, Decyzja o przyznaniu dotacji podejmowana m.in. na podstawie informacji od Skarbnika nt. dostępności środków Decyzję podejmuje się po sesji budżetowej Rady m.st. Warszawy w lutym następnego roku, umowa w marcu. Podpisanie umowy na udzielenie dotacji następuje po podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały budżetowej. 3 grupa – wnioski przyjmowane w terminie od dnia 2 stycznia do 31 marca roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji. Decyzja o przyznaniu dotacji podejmowana w tym samym roku. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

10 Procedura (2) Załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub szczegółowa oferta wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, audyt energetyczny (w przypadku podnoszenia efektywności gospodarowania energią), oświadczenie wnioskodawcy, że instalacja elektryczna, instalacja grzewcza oraz instalacja ciepłej i zimnej wody budynku są przystosowane do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. zgłoszenie zamiaru montażu kolektora słonecznego do wydziału architektury, pompa ciepła – pozwolenie na budowę, projekt prac geologicznych). Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

11 Rozliczenie do 30 listopada.
Rozliczenie dotacji Niezbędne dokumenty: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą inwestycji; oryginał protokołu z odbioru końcowego wykonanej inwestycji; oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podmiot, na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanej inwestycji (do wglądu); oświadczenie podmiotu, że wykonawcy inwestycji zostali wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (nie dotyczy osób fizycznych). Rozliczenie do 30 listopada. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

12 Wnioski o dotację w 2011 r. W 2011 wpłynęło 8 wniosków o udzielenie dotacji na OZE. 7 wniosków otrzymało dotacje o łącznej kwocie ,00 zł. Beneficjenci: 5 osób fizycznych, 1 wspólnota mieszkaniowa, 1 spółka jawna. Zestawienie dotacji: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

13 Wnioski o dotację w 2012 r. W 2012 wpłynęło 24 wniosków o udzielenie dotacji na OZE. Zestawienie wstępnie zaakceptowanych wniosków: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

14 Wnioski o dotację w 2012 r. (2) Zestawienie wnioskodawców:
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

15 Inwestycje ekologiczne, które aktualnie są wspierane ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych Priorytet mają: ochrona przeciwpowodziowa wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest likwidacja zbiorników bezodpływowych Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa 15 15

16 Gdzie można znaleźć informacje
Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (Materiały -> Finansowanie OZE) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

17 Rozwój energii odnawialnej w miastach Budżet: 2 335 020 EUR
Potrzeby w zakresie wspierania energetyki odnawialnej – projekt Cities on Power Rozwój energii odnawialnej w miastach Budżet: EUR Finansowanie: Program Central Europe (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 78,5%, pozostałe środki wkład własny partnerów. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

18 Cele Przygotowanie polityk i strategii mających na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w obszarach miejskich; Przygotowanie ram zachęcających do inwestowania w energię odnawialną w tych obszarach. - > Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa

19 Dziękuję za uwagę Urząd m. st
Dziękuję za uwagę Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/ Warszawa 19 19


Pobierz ppt "Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m. st"

Podobne prezentacje


Reklamy Google