Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza – od fenomenu XXI w. do systemów zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza – od fenomenu XXI w. do systemów zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza – od fenomenu XXI w. do systemów zarządzania
Dr Bogumiła M. Powichrowska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

2 Plan prezentacji Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy
Systemy zarządzania wiedzą Zarządzanie wiedzą w bibliotece

3 Czym jest wiedza ? ????????? ?? ?????

4 ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz
Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako: ogół wiarygodnych informacji  o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania

5 Wiedza wg Apanowicza

6 Jutro wilgotność względna powietrza będzie wynosiła 70%
Informacja  wiedza Jutro wilgotność względna powietrza będzie wynosiła 70%

7 Model tworzenia wiedzy
Mądrość Wiedza Informacja Dane

8 Cechy wiedzy wg D. Tobina
Podmiotowość – interpretacja wiedzy zależy w bardzo dużym stopniu od indywidualnych doświadczeń i kontekstu w jakim jest użyta Transferowość – wiedza może być wydobywana z jednego miejsca i z zyskiem wprowadzana do drugiego miejsca Osadzenie – wiedza przeważnie znajduje się w ludzkich umysłach i trudno jest ją przekazać, czy dzielić się nią Samo-zasilanie – wiedza nie traci na wartości, kiedy się nią dzieli, nawet często jest tak, że wartość wiedzy rośnie w miarę dzielenia się nią Nietrwałość – wiedza z czasem staje się nieaktualna Spontaniczność – wiedza rozwija się w procesie, który często nie jest kontrolowany

9 Cechy wiedzy według A. Tofflera:
Dominacja – wynika bezpośrednio z faktu, że wiedza wskazana jest jako najistotniejszy i strategiczny zasób obok kapitału, ziemi i pracy (Drucker – wyznacza ona organizacjom ich przyszłą pozycję) Niewyczerpywalność – wiedza jako zasób nie zużywa się; im jest częściej i więcej używana jej wartość wzrasta Symultaniczność – nie istnieją bariery, które by umożliwiły użycie tej samej wiedzy przez kilka osób jednocześnie w różnych miejscach i tym samym czasie Nieliniowość – odrobina wiedzy może powodować niewyobrażalne konsekwencje i odwrotnie – olbrzymia ilość wiedzy może okazać się bezużyteczna

10 Funkcja wiedzy według Waggemana
Wiedza rozwija się na bazie danych, informacji, umiejętności i doświadczenia. Może być wyrażona za pomocą formuły: W = f(D,I,Dś,U,N) W – wiedza D – dane I – informacja Dś – doświadczenie U – umiejętności N - nastawienie

11 Wiedza dostępna i ukryta

12 Wiedza wg B. Lundvall i B. Johnson
know-what - ten typ wiedzy odnosi się do znajomości faktów i jest raczej identyfikowany z informacją; know-why - odnosi się do zrozumienia reguł funkcjonujących w naturze, społeczeństwie itd.; know-how - wiedza odnosząca się do umiejętności zrobienia czegoś; jest to wiedza, którą posiadają eksperci i gromadzona jest w postaci doświadczenia, które oni posiadają, a także doświadczenia wypracowanego przez firmy; dostęp publiczny do tego typu wiedzy jest bardzo ograniczony, a jej transfer - trudny; know-who - są to kombinacje informacji i relacji społecznych na temat tego, kto co wie; pozwalają one na wykorzystanie wiedzy ekspertów.

13 GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
Dlaczego wiedza jest wartością ? GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

14 Rola wiedzy w procesie zmian cywilizacyjnych
Rozwinięte państwa Świata przeżywają transformację w kierunku gospodarki „umysłowej”, której podstawą jest wiedza. Alvin Toffler (2007)

15 Fale cywilizacyjne A. Tofflera

16 10 Najbogatszych Państw Świata
Kraj Bogactwo w USD per capita Udział Kapitału Nat Udział Kapitału P. Udział zasobów Nm Szwajcaria 1 15 84 Dania 2 14 Szwecja 11 87 USA 3 16 81 Niemcy 4 82 Japonia 26 73 Austria 83 Norwegia 12 20 78 Francja 85 Belgia

17 10 najbiedniejszych państw świata
Kraj Bogactwo w USD per capita Udział Kapitału Naturalnego Udział Kapitału Produkcyjnego Udział zasobów Niemat. Madagaskar 5200 98 1 Czad 5100 97 2 Mozambik 4800 96 3 Gwinea Bissau 3980 95 4 Nepal 3870 Niger 3200 Kongo 3010 Burundi 2980 Nigeria 2760 Etiopia 2010

18 Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Gospodarka oparta na wiedzy, to jest taka gospodarka, w której działa wiele przedsiębiorstw, które o wiedzę opierają swoją przewagę konkurencyjną. Prof. Andrzej Koźmiński Gospodarka oparta na wiedzy, to gospodarka, w której produkcja i wykorzystanie wiedzy odgrywa decydującą rolę w tworzeniu dobrobytu. Brytyjski Departament Handlu i Przemysłu Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjające szybszemu rozwojowi gospodarczemu Bank Światowy/ OECD

19 Podstawowe filary GOW GOW Edukacja Innowacyj-ność Zarządzanie wiedzą
System informacyjny Otoczenie biznesu

20 Cechy GOW Wysoki procent PKB przeznaczany na badania naukowe, usługi informacyjne i intelektualne, co prowadzi do dobrze wykształconego społeczeństwa świadomego potrzeby ciągłego uczenia się. Dobrze rozwinięta infrastruktura. Gospodarka oparta o wysokie technologie. Likwidacja przemysłów schyłkowych. Wysoki poziom bezpieczeństwa transakcyjnego i zaufania między podmiotami działającymi na rynku, możliwy dzięki stabilnemu i skutecznemu systemowi prawnemu.

21 Cechy GOW Polityka państwa jest prowadzona w taki sposób, aby stworzyć korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności. Gospodarki oparte na wiedzy bazują na solidnych podstawach makroekonomicznych, co w praktyce oznacza niski poziom inflacji i stabilność finansów publicznych.

22 DLACZEGO WARTO ZARZĄDZAĆ WIEDZĄ?

23 Fakty: Do 80% pytań o charakterze merytorycznym zadawanych w organizacji powtarza się 6-12% czasu pracy pracownika (knowledge worker) to czas poświęcony na znalezienie właściwej osoby lub źródeł informacji potrzebnych do rozwiązania problemu 7-20% czasu pracy ekspertów i specjalistów to czas poświęcony na udzielenie innym odpowiedzi na powtarzające się pytania Obecnie mniej niż 20% wiedzy organizacji jest w jakikolwiek sposób utrwalana. Do niedawna sądzono, że ogól wiedzy będącej w posiadaniu człowieka podwaja się co 7 lat. Ostatnie obserwacje Nicka Bontisa z McMaster University pokazują, że okres ten uległ skróceniu do zaledwie 11 miesięcy!

24 Fakty: IDC: Wskutek braku zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa z listy FORTUNE 500 tracą przeciętnie ponad 5000 dolarów na 1 pracownika. W 2003 roku przedsiębiorstwa te straciły ogółem ok. 32 mld dolarów z tego tytułu Instytut Gallupa: Tylko 17% Brytyjskich pracowników uważa, że pracodawca w pełni wykorzystuje ich umiejętności, 63% uważa, że nic takiego nie ma miejsca, a 20% twierdzi, że są wręcz zniechęcani do aktywności Kosztuje to brytyjską gospodarkę mld funtów rocznie KPMG: Z badań przeprowadzonych wraz z SMG/KRC w lipcu 2004r. Na reprezentatywnej próbie 121 największych firm działających w Polsce, wynika, że straty z tytułu nieefektywnego wykorzystania wiedzy wynoszą ponad PLN na 1 zatrudnionego rocznie.

25 Definicje zarządzania wiedzą
Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji (Cranfield School of Management, 1997) Zarządzanie wiedzą to inteligentne wykorzystanie nowej technologii zrównoważone docenieniem wartości twórców i powierników wiedzy – ludzi (Charles Handy) Zarządzanie wiedzą to ciągły proces zarządzania wszelkimi rodzajami wiedzy w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb, identyfikacji istniejących bądź nabytych aktywów wiedzy i wykorzystania nowych możliwości (Quintas, Lefrere, Jones, 1997)

26 Definicje zarządzania wiedzą – c.d.
Zbiór wytycznych, procedur i systemów odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, ochrony i wykorzystania kapitału intelektualnego firmy (KPMG) Sztuka przetwarzania informacji i innych aktywów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji (PwC) Takie wykorzystanie wiedzy, aby rzeczy, które robimu dobrze robić jeszcze lepiej (Cambridge Technology Partners) System efektywnego gromadzenia, transferu i wykorzystania wiedzy w celu podejmowania szybszych, mądrzejszych i lepszych decyzji, pozwalających poprawić pozycję konkurencyjną organizacji

27 Model japoński

28 Model B. Powichrowskiej

29 BIBLIOTEKA W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

30 Biblioteka jako system
Biblioteka to instytucja społeczna, który składa się z szeregu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Biblioteka to także system komunikacji społecznej zbudowany z elementów stanowiących spójną strukturę. Jako część całego systemu wiedzy i komunikacji reaguje na wszystkie zmiany, jakie w nim zachodzą. Do podstawowych elementów systemu należą: Zasób. Zespół. Użytkownicy. Środowisko społeczne. Przestrzeń biblioteczna i wirtualna.

31 Zarządzanie wiedzą w bibliotece
Zarządzanie wiedzą w bibliotece określono jako systematyczny, skoordynowany proces gromadzenia, weryfikacji, przetwarzania, przechowywania i udostępniania wiedzy oraz kierowania procesami z nią związanymi w celu podniesienia skuteczności realizacji celów biblioteki (M. Wojciechowska)

32 Zarządzanie wiedzą w bibliotece …
… powinno umożliwić takie zaprojektowanie jej organizacji, które zapewniłoby maksymalne wykorzystanie zasobów wiedzy

33 Biblioteka jako organizacja zarządzająca wiedzą powinna:
Wspierać stałe uczenie się i tworzy możliwości do jej realizacji. Wypracować sposoby wspólnego uczenia się. Popierać współpracę i zespołowe uczenie się oraz wspólny dialog stron i negocjacje. Promować nowe idee, pomysły, nowatorskie rozwiązania oraz nowe formy pracy. Tworzyć więzi z otoczeniem i reagować na jego potrzeby. Wypracować wspólną wizję organizacji.

34 Należy przyjąć zasady:
że proces uczenia się przebiega z góry w dół i z dołu do góry, że błędy są wpisane w proces zmian i innowacje, że okazją do uczenia się są zarówno błędy, pomyłki i różnice zdań.

35 Fazy zarządzania wiedzą
faza chaosu - biblioteka nie wprowadzają żadnych elementów zarządzania wiedzą. Charakteryzują się one brakiem dostrzegania wpływu oraz wzajemnych związków zarządzania wiedzą i celów strategicznych placówki. faza świadomości - biblioteki prowadzą wstępne analizy i pilotażowe projekty z zakresu zarządzania wiedzą. faza ukierunkowania - dostrzegają już konkretne korzyści, które mogą im przynieść narzędzia i procedury stosowane w ramach metody. faza zarządzania - wprowadzają opracowany wcześniej projekt zarządzania wiedzą i próbują niwelować problemy pojawiające się na skutek implementacji. faza systemowego zintegrowania - wiedzą zostaje w pełni zintegrowane z systemem zarządzania biblioteką, zaś wiedza postrzegana jest jako jeden z jej podstawowych zasobów. Realizacja tej fazy jest niezwykle trudna i możliwa do osiągnięcia jedynie przez niektóre biblioteki.

36 Czy biblioteki zarządzają wiedzą?
Biblioteki wykorzystały nowoczesne technologie i narzędzia informacyjne do automatyzacji procesów bibliotecznych stopniowo zwiększając zasięg wprowadzanych zmian. Rozpoczęły przeobrażenia polegające na komputeryzacji procesów informacyjnych oraz , zastosowaniu nowoczesnych technik informacyjnych do zarządzania, adaptacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych do nowych usług. Współtworzyły komputerowe programy biblioteczne i wdrożyły je jako zintegrowane kompleksowe systemy zarządzania biblioteką, organizujące pracę całej instytucji. Podjęły współpracę w tworzeniu elektronicznej przestrzeni sieciowej, budowaniu jej zasobów i organizowaniu dostępów na poziomie krajowym i europejskim.

37 Technologie zarządzania wiedzą:
Narzędzia do wyodrębniania wiedzy – mapy myśli Narzędzia ułatwiające dzielenie się wiedzą – sieci komputerowe (intranet, Internet), poczta elektroniczna, wewnętrzne książki adresowe, wideokonferencje Narzędzia do porządkowania wiedzy Narzędzia do przechowywania wiedzy – bazy danych (pozwalają na analizę zgromadzonych informacji wg. różnych kryteriów) Narzędzia do wartościowania wiedzy – narzędzia do eksploracji danych, przetwarzania analitycznego i wnioskowania na podstawie podanych przypadków

38 Systemy zarządzania wiedzą:
Systemy zarządzania dokumentami – służą dostarczeniu odpowiednich informacji lub wiedzy odpowiednim pracownikom we właściwym czasie Systemy wspomagania procesów decyzyjnych – obejmują generowanie i interpretowanie wiedzy pomocnej w podejmowaniu decyzji poprzez analizę danych i wykorzystanie skomplikowanych modeli symulacyjnych Systemy wspomagania pracy zespołowej – stworzone z myślą o usprawnieniu procesów porozumiewania się, wymiany wiedzy, współpracy i koordynacji działań w ramach grupy, jak również intensyfikacji kontaktów między jej członkami Systemy zarządzania wiedzą o klientach – pomagają w zdobywaniu wiedzy o indywidualnych preferencjach i potrzebach klientów

39 PRZYKŁADY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W BIBLIOTEKACH

40 Misja Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej stwarza możliwie najlepsze warunki do korzystania ze światowego dorobku nauki jak najszerszym kręgom użytkowników, korzystając z wiedzy i innowacyjności swoich pracowników, którym zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju.

41 Cele zarządzania wiedzą BDSW
wspólną naukę i wzajemne wsparcie w tym zakresie budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na dzielenie się wiedzą kodyfikowanie informacji w bazie wiedzy

42 Biblioteka Uniwersytetu Stanowy w Ohio

43 Literatura: M. Wojciechowska, Zarządzanie zmianami w bibliotece, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2006. D. Zalewski, „Zarządzanie wiedzą w bibliotece” – brzmi dumnie, ale co to znaczy? ( E. Adaszyńska, Biblioteka otwarta na zmiany ( M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, prezentacja podczas wykładu w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie wiedzą w organizacji, WSE, Białystok 2007.

44 Dziękuje za uwagę Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Wiedza – od fenomenu XXI w. do systemów zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google