Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Rolnicza w Szczecinie, WEiOGŻ,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Rolnicza w Szczecinie, WEiOGŻ,"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Rolnicza w Szczecinie, WEiOGŻ,
Badania nad innowacyjnością w Polsce w ujęciu makro- , mezo- i mikroekonomicznym – możliwości i ograniczenia Dr inż. Irena Łącka Akademia Rolnicza w Szczecinie, WEiOGŻ, Katedra Ekonomii Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń, r.

2 Innowacyjność Polski w 2007 r
Innowacyjność Polski w 2007 r. na tle UE 27 wg European Innovation Scoreboard 2007 Syntetyczny wskaźnik innowacyjności SII oparty na zestawie 25 wskaźników opisujących efektywność innowacyjną, ujętych w 5 grup, z których 3 dotyczą uwarunkowań innowacji, a 2 – jej przejawów (tzw. wskaźniki wejścia i wyjścia) Średnia wskaźnika SII dla UE 27 wynosi 0,45. „Liderzy innowacji” (innovation leaders) mają najwyższy SII, znacznie powyżej średniej, np. Szwecja 0,73 lub Finlandia 0,64. „Podążający za liderami” (innovation followers) osiągają SII w wysokości powyżej średniej UE, np. Luksemburg 0,53 oraz Irlandia 0,49. „Umiarkowani innowatorzy” (moderate innovators) posiadają SII na poziomie niższym lub bliskim średniej unijnej, choć pozycja Estonii 0,37 jest lepsza niż Hiszpanii 0,31. Polska należy do grupy krajów „doganiających” (catching-up countries) i jej SII na poziomie 0,24 wskazuje, że stan innowacyjności polskiej gospodarki jest bardzo niski nawet w stosunku do średniej UE 27.

3

4 Stan innowacyjności Polski i jego przyczyny
Polska nie należy do gospodarek opartych na wiedzy - nie osiągnęła minimalnego poziomu rozwoju sektorów będących jej nośnikami, tj. sektora edukacji, B+R, przemysłu wysokiej techniki, usług społecznych i usług biznesowych związanych z gospodarką wiedzy. Wydatki na B+R w stosunku do PKB są drastycznie niskie -GERD/PKB w 2006 r. wynosił 0,56%, a średnio w UE 1,85%. Charakterystyczny jest także niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu B+R – 25,1% w 2006 r., a w przypadku Unii wskaźnik wynosi średnio 60%. Brak wypracowanej i konsekwentnie wdrażanej przez lata transformacji skutecznej strategii wspierania innowacyjności. Integracja z UE i jej priorytety dot. innowacyjności – szansą dla usunięcia luki technologicznej w długim okresie.

5 Uczestnicy procesów innowacyjnych i ich współdziałanie
Rząd Nauka Przemysł JITT Użytkownik

6 Uczestnicy procesów innowacyjnych i ich współdziałanie
Współpraca praktycznie nie istnieje, a poszczególni uczestnicy nie realizują właściwie swojej roli w systemie innowacji. Efekt – bardzo niski stan innowacyjności. Niewiele badań diagnozujących stan aktywności innowacyjnej poszczególnych podmiotów (jednostek sektora B+R, indywidualnych firm) oraz podejmowanej przez nie współpracy w sferze transferu technologii.

7 Badania nad innowacyjnością w Polsce – nurty i ich ewolucja (1)
Nurt badawczy Zakres badań Ewolucja nurtu Makroekonomiczny ogólny obraz innowacyjności kraju, innowacyjność gospodarki a jej rozwój i konkurencyjność, polityka innowacyjna i jej skuteczność; najstarszy i najszerzej reprezentowany nurt badawczy; Mezoekonomiczny regionalne spojrzenie na innowacyjność, stan innowacyjności w przekroju województw i jego uwarunkowania, badania skupisk działalności gospodarczej (klastrów); nowy nurt w badaniach jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony polityków, administracji rządowej i samorządowej, instytucji wsparcia innowacyjności w celu tworzenia i wdrażania RSI;

8 Badania nad innowacyjnością w Polsce – nurty i ich ewolucja (2)
Nurt badawczy Zakres badań Ewolucja nurtu Strukturalny studia sektorowe nad stanem innowacji w poszczególnych sektorach (np. przemysłu, usług, budownictwa), efektywnością wykorzystania nakładów, zróżnicowanie poziomu technologicznego poszczególnych sektorów, wpływ zmian własnościowych na innowacyjność podmiotów w sektorach; badania o długiej tradycji, reprezentowane zarówno przez statystykę publiczną, jak i indywidualnych badaczy; Mikroekono-miczny wydatki na B+R oraz innowacje i ich struktura w odniesieniu do konkretnych podmiotów gospodarczych, bariery innowacji różnych podmiotów gospodarczych, „Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw”, podejmowanie współpracy technologicznej inst. B+R z przemysłem. istniał wcześniej, lecz obecnie silniej akcentowany, skupia się nie tylko na innowacyjności firm, ale także uczelni, jbr, ujmuje problematykę barier współpracy w ramach partnerstwa strategicznego, mierzenia jej efektów.

9 Badania w ujęciu makroekonomicznym
Prowadzone są : z wykorzystaniem danych zgromadzonych i opublikowanych przez GUS (Nauka i Technika w…) oraz statystykę UE, przy użyciu metodologii opracowanej przez OECD i Eurostat. Rozwijane są przez przedstawicieli różnych ośrodków i instytucji w ramach analiz na wszystkich poziomach: makro-, mezo- i mikroekonomicznym oraz strukturalnym. Mają znaczny dorobek w polskiej statystyce i nauce oraz rozwiniętą metodologię.

10 Reprezentanci nurtu makroekonomicznego
A. H. Jasiński – analiza zmian, które zaszły w okresie przemian systemowych w polskiej gospodarce w sferze innowacji i transferu technologii w latach (badania obejmują także inne poziomy). Badania PARP nad innowacyjnością polskiej gospodarki i wspieraniem procesów innowacyjnych. Raport „Innowacyjność 2006”. Zespół badawczy z INE PAN (pod kier. prof. dr hab. T. Baczko) - szeroko zakrojone badania w różnych ujęciach, w tym makroekonomicznym w ramach MSN „Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy”; wyniki badań w 3 raportach za 2005, 2006 i 2007 r.; obejmują m. in. : analizę statystyczną badań, prac naukowych i prac B+R w latach (B. Rejn), ocenę działalności patentowej i wynalazczej (A.M. Weresa), oddziaływanie innowacyjności na konkurencyjność gospodarki i znaczenie badań typu foresight dla budowania przyszłości kraju (L. J. Jasiński), badania wydatków na B+R oraz innowacje, ich struktury w ujęciu ogólnopolskim i regionalnym w latach (M. Pieńkowska).

11 Mezoekonomiczne spojrzenie na innowacyjność
Niezbędne do poznania istoty innowacyjności (w jakich regionach i branżach powstaje) i jej uwarunkowań regionalnych i branżowych. Przyczynia się do poznania regionalnej przestrzeni innowacyjnej, którą tworzą: podaż nowych technologii i popyt na nie, instytucje finansowego i niefinansowego wsparcia innowacji, jednostki infrastruktury transferu technologii. Pozwala przygotować rekomendacje i zalecenia do prowadzenia właściwej, efektywnej polityki oddziaływania na procesy innowacyjne i ich uczestników, adekwatne do specyficznych zasobów, uwarunkowań i problemów regionu lub branży.

12 Reprezentanci nurtu mezoekonomicznego
Zespoły opracowujące RSI w poszczególnych województwach, wykorzystujące metodologię RIS/RITTS do badania innowacyjności w regionach UE (oparte na ankietach badawczych i pracach ekspertów), np. w zachodniopomorskim badania prowadził zespół ZARR. IBnGR i jego pracownicy, np. S. Szultka, P. Tamowicz, T. Brodzicki – od 2002 r. badania nad podejmowaniem współdziałania uczestników procesów innowacyjnych na poziomie regionu w ramach klastrów (ujęcie teoretyczne potencjalnych możliwości powstawania klastrów w Polsce). B. Szymoniuk (2003, 2005), I. Łącka (2006) – badania nad koncepcjami klastrów w poszczególnych regionach np. na Lubelszczyźnie (klastry wiejskie, Dolina Ekologicznej Żywności) lub na Pomorzu Zachodnim (klaster rybny, klaster spożywczy). W. Dziemanowicz, K. Olejniczak, P. Wacnik, M. Dąbrowska, B. Szymoniuk, Z. Olesiński, A. Predygier i in. – od 2002 r. badania podejmowane nad konkretnymi studiami przypadków powstających i istniejących w Polsce klastrów ( poligraficzny w Warszawie, „Plastikowa Dolina” w Tarnowie, budowlany w regionie świętokrzyskim, „Dolina Lotnicza” w połud.-wsch. Polsce, podkarpackie grono informatyczne).

13 Mikroekonomiczny nurt badań nad innowacyjnością
Spojrzenie na innowacyjność przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych), instytucji sfery B+R (uczelni, jbr, ośrodków B+R, centrów B+R), udział organizacji wspierania transferu technologii i innowacji w procesach innowacyjnych. Ocena korzyści wynikających z podejmowania działalności B+R i innowacyjnej oraz diagnoza barier innowacyjności poszczególnych podmiotów. Określenie liczby polskich innowacyjnych firm i wyodrębnienia ich liderów. Ocena aktywności polskich przedsiębiorstw w budowaniu więzi z sektorem B+R w celu tworzenia innowacji. Badania nad innowacyjnością instytucji sektora B+R oraz ich aktywnością w budowaniu partnerstwa z przemysłem.

14 Reprezentanci spojrzenia mikroekonomicznego
Zespół INE PAN (pod kier. prof. dr hab. T. Baczko) – badania nad „Listą 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w roku…” prowadzone od 2004 r.; wykorzystano pionierską w Polsce metodę mierzącą ilościowe i jakościowe aspekty innowacyjności. A. Żołnierski (2005) – badania nad innowacyjnością mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zespół pracowników PARP (2007) – badania nad inwestowaniem w nowe technologie w sektorze MŚP. J. Guliński, K. Zasiadły i in. (2005) – badania nad przedsiębiorczością akademicką (ujęcie teoretyczne). P. Tamowicz (2006) - badania nad przedsiębiorczością akademicką i powstającymi spółkami spin-off w Polsce (ujęcie empiryczne). I. Łącka ( ) – badania nad aktywnością innowacyjną uczelni i jbr oraz podejmowanej przez nie współpracy z przemysłem (badania motywów, korzyści, barier i niebezpieczeństw różnych form partnerstwa strategicznego z przemysłem). Ł. Mamica ( ) – badania nad rolą jbr w systemie innowacji, ich aktywnością innowacyjną, relacje jbr z innymi uczestnikami procesów innowacyjnych (zwł. firm).

15 Liderzy innowacyjności w Polsce w 2006 roku
                                                                                                                                                                                                                                           

16 Ograniczenia w prowadzeniu badań (z punktu widzenia adiunkta uczelni)
Trudności w zdobyciu danych empirycznych w przypadku, gdy badający nie reprezentuje GUS, prestiżowej jednostki naukowej lub instytucji rządowej np. PARP. Niechęć do udostępniania informacji, wypełniania ankiet, udzielania wywiadów ze strony wszystkich uczestników procesów innowacyjnych (także instytucji sektora B+R, wspierania innowacji). Trudności w zdobyciu reprezentatywnej grupy badawczej i zastosowaniu metod statystycznych do analizy zdobytych informacji. Ograniczone środki finansowe na prowadzenie badań przez indywidualnego badacza. Utrudnienia w dostępie do najświeższych danych o charakterze makroekonomicznym z zakresu innowacyjności (Nauka i Technika w 2006 r. opublikowana w lutym 2008 r.), co powoduje trudności w interpretowaniu tych informacji na potrzeby bieżącej polityki innowacyjnej. Brak ogólnopolskich danych dotyczących aktywności innowacyjnej polskiego sektora B+R (uczelni i jbr) oraz ich współpracy z przedsiębiorstwami, jej form i efektów.

17 Możliwości i szanse badawcze
Stosowanie zalecanych metodologii do badania innowacyjności w różnym ujęciu. Kontynuowanie pionierskiej metody badawczej INE PAN do tworzenia rankingu innowacyjnych firm. Pojawienie się nowych aspektów w badaniach (np. ukierunkowanie ich na regionalne specyficzne uwarunkowania innowacyjności oraz sektor B+R, aby pobudzić go do większej podaży innowacji i współpracy z przemysłem). Powolna zmiana polityki państwa wobec innowacji i jej wspierania oraz mentalności aktorów procesów innowacyjnych – nieliczni dostrzegają potrzebę badań i to, że ich efekty mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację podmiotów oraz szanse innowacyjne i rozwojowe. Podejmowanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami dla realizacji szeroko zakrojonych badań poświęconym innowacyjności na różnym poziomie analizy: makro-, mezo i mikroekonomicznym oraz strukturalnym.

18 Kontakt: irena.lacka@e-ar.pl
Dziękuję za uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "Akademia Rolnicza w Szczecinie, WEiOGŻ,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google