Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Firma za granicą… mgr inż. Aleksander Wala WARIDO Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Firma za granicą… mgr inż. Aleksander Wala WARIDO Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Firma za granicą… mgr inż. Aleksander Wala WARIDO Sp. z o.o.

2

3 Plan Prezentacji Firma w Czechach Firma w Polsce
Oddziały i przedstawicielstwa Spółka Europejska – nowość w prawie gospodarczym Porównanie systemów podatkowych polski i czech Przedstawienie oferty partnerskich kancelarii WARIDO Sp. z o.o. i HP-Audirori s.r.o. w zakresie międzynarodowej księgowości

4 Warunki ogólne - Czechy:
Osiągnięcie wieku 18 lat Zdolność do czynności prawnych Nienaganność - wypis o niekaralności (3 miesiące) Brak zaległości podatkowych - zaświadczenie Brak zaległości płatniczych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na bezrobocie - zaświadczenie

5 Działalność gospodarczą dzielimy na:
Wolne Wiązane (regulowane) Rzemieślnicze Koncesjonowane

6 Działalność gospodarcza wolna
Podjęcie wolnej działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu tylko ogólnych wymogów. Przykład: Usługi dla rolnictwa i ogrodnictwa Produkcja wyrobów żywnościowych Produkcja włókien tekstylnych oraz tkanin Działalność wydawnicza…

7 Działalność gospodarcza wiązana
Ogólne wymogi prowadzenia firmy Dodatkowe uprawnienia zawodowe Regulują to przepisy specjalne z zał nr 2 do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Uzyskanie świadectw i uprawnień lub ukończeniu szkoły, praktyki itp… Przykład: Podjęcie działalności biura turystycznego – specjalne uprawnienia się udowadnia następująco: Wyższe wykształcenie oraz 1 rok praktyki w danym zakresie Zupełne wykształcenie średnie lub zupełne fachowe wykształcenie średnie oraz 3 lata praktyki w zakresie „Prowadzenia biura turystycznego “

8 Działalność rzemieślnicza
Podjęcie działalności rzemieślniczej jest uwarunkowane: Świadectwem czeladniczym oraz zaświadczeniem o wykonaniu trzyletniej praktyki w danym zawodzie. Świadectwem o zakończeniu nauki odpowiedniego kierunku studiów w technikum oraz zaświadczeniem o wykonaniu trzyletniej praktyki w danym zawodzie. Świadectwem maturalnym oraz zaświadczeniem o wykonaniu dwuletniej praktyki w danym zawodzie. Dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem o ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich w danym zakresie oraz zaświadczeniem o wykonaniu rocznej praktyki w danym zakresie Zaświadczeniem o uznaniu fachowej kwalifikacji wydanym przez właściwy organ. (Ministerstwo przemysłu i handlu) w myśl ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowej Przykład: Ślusarstwo Produkcja, instalacja oraz naprawa urządzeń elektrycznych Piekarnictwo, cukiernictwo

9 Działalność koncesjonowana
Odpowiednie uprawnienia zawodowe tak jak przy działalności regulowanej Można ją wykonywać na podstwie uzyskanej koncesji Pozwolenie wydaje właściwy organ administracji państwowej wymieniony w zał. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stwierdza się wiarygodność, którą musi spełniać przedsiębiorca jako osoba fizyczna lub odpowiedzialny przedstawiciel osoby prawnej). Przykład: Przetwórstwo tytoniu i wyrobów tytoniowych - specjalne uprawnienia się udowadnia następująco: Wykształcenie wyższe w zakresie chemii żywienia lub rolnictwa oraz 3 lata praktyki w tej dziedzinie Wykształcenie średnie w zakresie chemii żywienia lub rolnictwa zakończone egzaminem maturalnym oraz 6 lat praktyki w tym zakresie

10 Osoby prawne w Czechach

11 Warunki ogólne: Odpowiedzialny przedstawiciel (zarząd):
Osiągnięcie wieku 18 lat Zdolność do czynności prawnych Nienaganność - wypis o niekaralności z rejestru skazanych lub równorzędnym dokumentem wydanym przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny państwa, którego jest podmiot obywatelem albo państwa ostatniego miejsca zamieszkania. (3miesiące)

12 Warunki podobne do polskich 2 lub więcej osoby fizyczne
Jawna spółka handlowa Warunki podobne do polskich 2 lub więcej osoby fizyczne Odpowiedzialność całym majątkiem Rejestracja w sądzie

13 Spółka komandytowa Jeden lub kilku wspólników ręczy za zobowiązania spółki do wysokości swego wkładu (komandytariusze), zaś jeden lub kilku wspólników – całym swoim majątkiem (komplementariusze). Spółka powstaje na podstawie umowy spółki. Do zarządzania handlowego spółką uprawnieni są tylko komplementariusze Komandytariusz ma obowiązek wniesienia do kapitału zakładowego spółki wkładu w wysokości określonej przez umowę spółki, minimalnie jednak 5000 CZK

14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną osobę. Spółka jednoosobowa - świadectwo założycielskie, więcej wspólników musi zawrzeć umowę spółki. Wysokość kapitału zakładowego spółki musi wynosić co najmniej CZK (koron czeskich). Musi być wpłacona 1/3. Spółka może mieć maksymalnie pięćdziesięciu wspólników. Wysokość wkładu wspólnika musi wynosić co najmniej CZK (koron czeskich). Wspólnik zobowiązany jest do opłacenia wkładu wg zasad i w terminie określonym w umowie spółki, najpóźniej jednak do pięciu lat od zawiązania się spółki.

15 Spółka akcyjna Akcja jest papierem wartościowym, z którym wiążą się prawa i obowiązki akcjonariusza jako wspólnika do uczestniczenia w jej zarządzaniu, podziale zysku i w kwocie likwidacyjnej przy likwidacji spółki. Spółka może zostać założona przez jednego założyciela, o ile jest on osobą prawną, a inaczej przez dwóch lub kilku założycieli. Jeżeli spółkę zakłada dwóch lub kilku założycieli, zawierają oni umowę założycielską. Jedyny założyciel zakłada spółkę na podstawie karty założycielskiej. Kapitał zakładowy spółki założonej z publiczną ofertą akcji musi wynosić co najmniej CZK, o ile specjalny przepis prawny nie stanowi wyższej kwoty. Kapitał zakładowy spółki założony bez publicznej oferty akcji musi wynosić co najmniej Kč. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje na okaziciela

16 Opłaty 5000,- CZK za pierwszy wpis przedsiębiorcy do rejestru handlowego. 2000,- CZK opłata administracyjna za wydanie koncesji (20 000,- CZK – za działalność prowadzoną w sposób przemysłowy) z tym, że opłatę trzeba uiścić przed wydaniem koncesji. 1000,- CZK opłata administracyjna za wydanie patentu przemysłowego lub karty rzemieślniczej (10 000,- CZK za działalność prowadzoną w sposób przemysłowy) 1000,- CZK za wpis rolnika do ewidencji. 50,- CZK za zapytanie o karalność

17 Obowiązki wypływające z ustawy
Zgłoszenie do rejestracji u miejscowo właściwego urzędu skarbowego (do 30 dni od uzyskania patentu przemysłowego). Zgłoszenie siebie oraz pracowników w miejscowo właściwym urzędzie ubezpieczenia społecznego ( do 8 dni). Zgłoszenie siebie oraz pracowników w wybranej ubezpieczalni zdrowotnej (do 8 dni). Przekazanie zgłoszenia do ubezpieczalni o obowiązkowym ubezpieczeniu od wypadków za pracowników (jeżeli jest zatrudniony przynajmniej 1 pracownik).

18 Firma w Polsce - formy Osoba fizyczna Osoba prawna

19 Kilka zasad ogólnych Pełna księgowość – 800.000 Euro przychodu
Rejestracja do VAT – Euro (przychodu) – koszt 152zł Kasy fiskalne – obrót z osobami fizycznymi powyżej ok Euro (lub w pierwszym roku działalności 5000 Euro) Możliwość uzyskania interpretacji prawa podatkowego z Urzędu Skarbowego ! Obrót gotówkowy – do Euro (jednorazowa wartość transakcji)

20 Działalność osoby fizycznej
Czas rejestracji – ok. 2 tygodnie Warunki podjęcia działalności Koszty ZUS ok. 700zł / miesiąc Wszystko w jednym urzędzie za wyjątkiem NIP Koszt rejestracji ok. .100zł – 25Euro Odpowiedzialność Obywatele UE – na tych samych prawach – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art.. 13 ust 1 – siedziba na terenie Polski Zezwolenie na pobyt tylko powyżej 90 dni (30zł) Zaświadczenie o środkach od życia Zaświadczenie o ważnym ubezpieczeniu zdrowotnym

21 Spółka cywilna Oparta o kodeks cywilny art. 860-875
Wypowiedzenie przez wspólnika – 3 miesiące Odpowiedzialność solidarna Każdy wspólnik jest przedsiębiorcą i opłaca oddzielnie podatek dochodowy (w stosunku równym do udziałów) Płatnikiem podatku VAT jest spółka nie wspólnicy

22 Spółka cywilna Rejestracja jako przedsiębiorca – 100zł/wspólnika
Umowa spółki – w formie pisemnej – nie jest wymagany notariusz PCC - 0,5% wkładu do spółki Czas rejestracji – ok. 2 tygodnie Wady – możliwość szybkiego rozwiązania i brak kontroli nad wspólnikiem – odpowiedzialność solidarna całym majątkiem Zalety – prostota zarządzania spółką, małe obwarowania prawne

23 Spółka jawna – ułomna osoba prawna
Oparta o Kodeks Spółek Handlowych Po przekroczeniu przez S.C. w 2 kolejnych latach obrotowych przychodów netto Euro Nie można powierzyć zarządzania osobie trzeciej Konieczność zgłoszenia spółki do KRS – koszt ok. 1500zł (wpis + ogłoszenie) Odpowiedzialnosc solidarna wspólników całym majątkiem (odpowiedzialność substydialna) Powstaje z reguły jako przekształcenie S.C.

24 Spółka partnerska Tylko dla wolnych zawodów np. lekarz, prawnik, doradca tłumacz (art..88 KSH) Akt notarialny Odpowiedzialność tylko za swoje błędy Działanie pod wspólną firmą Można powierzyć prowadzenie spraw Zarządowi (na prawach Sp. z o.o. lub S.A.)

25 Spółka komandytowa Komplementariusz – bez ograniczenia odpowiada majątkiem własnym Komandytariusz – odpowiedzialność do wysokości wkładu sumy komandydowej – ma udział w zyskach Akt notarialny Wpis do KRS

26 Spółka z o.o. Kapitał – 50.000zł (ok. 12.500 Euro)
Umowa spółki u notariusza (PCC = 0,5%) Za kapitał zł ok. 1700zł opłat notarialnych Kapitał musi być w 100% wniesiony przed zgłoszeniem do KRS (oświadczenie + dowody kasowe) Wspólnicy nie odpowiadają majątkiem Spółka odpowiada do wysokości kapitału – jeśli w porę nie zgłosi się upadłości to zgodnie z KC do wysokości wyrządzonej szkody może odpowiadać Zarząd !

27 Spółka z o.o. – informacje dodatkowe
Usługi dot. powstania nie mogą być pokryte z kapitału Spółka w organizacji ! (nie jednoosobowa) Rada nadzorcza – opcja

28 Spółka Akcyjna Kapitał 500.000 zł, statut notarialnie
Możliwość akcji na okaziciela (warunek – pokrycie gotówką) Konieczna rada nadzorcza Konieczne badanie bilansu

29 Oddział, przedstawicielstwo
Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania Konieczność rejestracji jeśli posiada się Zakład w Polsce Oddział – pełne prawa – kapitał za granicą – konieczność rejestracji w KRS Przedstawicielstwo – tylko działania marketingowe i badania rynku – rejestracja w Ministerstwie Gospodarki – ok.6500zł Oddział i przedstawicielstwo podlegają polskim przepisom podatkowym i muszą prowadzić rachunkowość w języku polskim i walucie polskiej zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości …i vice-versa

30 Spółka Europejska Forma prawna dopuszczona w Polsce po 19 maja 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 62, poz. 55) Spółka oparta o Prawo Europejskie Duże prawa dla pracowników – zasiadanie we władzach spółki Mogą ją zawiązać osoby prawne z kilku Państw członkowskich Mało popularna z uwagi na problemy prawne

31 Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce i w Czechach
Dotyczy osoby fizycznych, spółek nie kapitałowych oraz dochodów z udziału w spółkach kapitałowych Podatek progresywny W POLSCE dodatkowo - podatek liniowy – dla przedsiębiorców (brak możliwości odliczeń mieszkaniowych itp.)

32 Podatek dochodowy od osób fizycznych
POLSKA Podatek Liniowy – 19% Podatek progresywny 19% - 530,08zł (do zł) 6504, % (powyżej zł) 17611, % (powyżej zł) CZECHY Podatek Liniowy – brak Podatek progresywny 12% (do KC) 14544KC + 19% (powyżej ) 33012KC + 25% (powyżej ) 61212 KC + 32% (powyżej )

33 Podatki – formy rozliczeń
Karta podatkowa (w czechach brak) Ryczałt ewidencjonowany – (bez ewidencji kosztów) Księga przychodów i rozchodów – ewidencja podatkowa +,- celem ustalenia dochodu Pełna księgowość – ustawa o rachunkowości

34 VAT = DPH Czechy Polska 19% – podstawowa 5%
0,3,7% - obniżone – prod. Spożywcze, rolne i inne zgodnie z załącznikiem do ustawy Zw. – zwolnione – np. usługi medyczne, ubezpieczenia, szkolenia itp.. Rejestracja do VAT-UE konieczna oddzielnie (nie automatyczna jak w Czechach) Czechy 19% – podstawowa 5% Zwolnione z możliwością i bez możliwości odliczenia

35 WARIDO Sp. z o.o. www.warido.pl
Doradztwo inwestycyjne, Zakładanie firm Doradztwo w prowadzeniu działalności Rachunkowość, podatki Informatyka, instalacje systemów dla firm, projekty stron WWW Telekomunikacja – centrale telefoniczne, VOIP Usługi BHP

36 Międzynarodowa księgowość
Kancelaria partnerska w Czechach w Ostravie Możliwość prowadzenia rozliczeń oddziałów zagranicznych Darmowe zagraniczne porady prawno-podatkowe dla klientów naszych biur Rozmowy z kancelarią niemiecką we Frankfurcie Rozmowy z kancelarią słowacką z Bratysławy

37 Nowa siedziba

38 Dojazd WARIDO Sp. z o.o. ul. Rybnicka 67A 44-313 Wodzisław Śl.
Tel

39 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Firma za granicą… mgr inż. Aleksander Wala WARIDO Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google