Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Warszawa, 29 06.2011 r. Komponent II Komponent II Komentarze KE do otrzymanych wniosków LIFE+ Radosław Domagała Wydział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Warszawa, 29 06.2011 r. Komponent II Komponent II Komentarze KE do otrzymanych wniosków LIFE+ Radosław Domagała Wydział"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Warszawa, 29 06.2011 r. Komponent II Komponent II Komentarze KE do otrzymanych wniosków LIFE+ Radosław Domagała Wydział ds. Projektów UE

2 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska KryteriaPunkty maksymalne Próg min. Spójność i jakość techniczna 1151158 Spójność i jakość finansowa 1151158 Wkład do realizacji generalnych celów LIFE+ 225225112112 Europejska wartość dodana oraz komplementarność a także optymalne wykorzystanie finansowania EU 330330115115 Transnarodowy charakter5- Zgodność z corocznymi priorytetami krajowymi i krajowa wartość dodana według krajowych władz LIFE+ 110110- OOgółem 1100- OCENA WNIOSKU C. FAZA PRZYZNAWANIA

3 Formularz B1 Cele projektu Cele projektu są za słabo wyjaśnione, a sekwencja działań w projekcie jest niejasna ( Rezultaty Projekt nie wskazuje wymiernych rezultatów Pomimo, iż oczekiwane rezultaty, są opisane jakościowo i ilościowo, wnioskodawca nie zamieścił dostarczył odpowiednich informacji lub odpowiednich narzędzi do porównania rezultatów projektu z sytuacją wyjściową. Projekt nie zakłada konkretnych korzyści dla środowiska w trakcie trwania projektu. (zostały one uzależnione od wyników konsultacji) Słaba identyfikacja celów.

4 Formularz B2 Problem środowiskowy Brak jasnego opisu problemu (wielkości, skali), oraz opisu w jaki sposób projekt wychodzi mu naprzeciw. Brak opisu sytuacji wyjściowej projektu. Projekt nie wyjaśnia w jaki sposób przyczyni się do rozwiązania problemu środowiskowego Problem jakim zajmuje się projekt nie został odpowiednio wyjaśniony (pomimo iż KE widzi związek projektu z problemem) (660) C

5 Formularz B2 Obecny stan wiedzy i innowacyjne aspekty projektu Brak danych o metodach tradycyjnych Brak informacji na temat jaka technologia była stosowana w przeszłości, oraz wskazania jej wad, uzasadniających realizacje projektu Ubogi opis dostępnych technologii jak również nowych wymagań oraz innowacyjnych aspektów oczekiwanych po projekcie. Brak informacji dotyczących porównania oddziaływania na środowisko projektu w porównaniu z innymi projektami (dostępnymi urządzeniami) We wniosku wskazane byłoby zamieszczenie diagramów / materiałów obrazujących obecną sytuację i występujące trendy

6 Formularz B2 Obecny stan wiedzy i innowacyjne aspekty projektu Brak jasnego charakteru innowacyjnego Brak uwydatnienia na czym polega techniczne wyzwanie projektu (innowacyjność) Nie wystarczająco jasny i szczegółowy opis nowej technologii oraz przyjęte założenia do kalkulacji Podobne urządzenie zostało zaprojektowane i wybudowane gdzie indziej i jest dostępne na rynku Podniesienie efektywności metody nie może być uznawane za innowacyjność.

7 Formularz B3 Charakter demonstracyjny Brak opisu możliwości szerszego zastosowania wyników projektu. Słaba wartość demonstracyjna projektu Skala projektu nie jest wskazana Brak wskazania wielkości, wydajności, potencjalnego rynku, reprezentatywności Projekt zakłada demonstracje efektywności ekonomicznej, jednak brak jest danych na ten temat we wniosku Charakter demonstracyjny koncentruje się na zagadnieniu jak nowoczesny jest sposób zarządzania beneficjenta, nie zaś na sposobach ograniczania wpływu środowiskowego, lub sposobie ewaluacji i poprawy zarządzania środowiskowego Brak opisu otoczenia projektu, brak opisu lokalnych warunków gdzie projekt zostanie wdrożony, brak opisu sytuacji sektora w Polsce.

8 Formularz B3 Europejska wartość dodana projektu i proponowanych działań Projekt nie ma charakteru innowacyjnego a więc wbrew deklaracjom nie jest zgodny z Environmental Technologies Action Plan (ETAP) Brak wykazania zgodności z legislacją UE i Polską. Cele powinny być zbieżne z celami polskiej i europejskiej polityki. Zgodność z krajowymi i europejskimi celami nie została odpowiednio wyjaśniona (nie wykazano związku z dyrektywami ramowymi, międzynarodowymi konwencjami, politykami europejskim Społeczno-gospodarcze efekty projektu Starania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla Brak wskazania, w jaki sposób zostanie uwzględnione ograniczenie emisji CO2 w projekcie.

9 Interesariusze i główna grupa docelowa projektu (inni niż uczestnicy projektu). Brak zidentyfikowania grupy docelowej i interesariuszy projektu Brak wskazania interesariuszy, pomimo iż taka współpraca z konkretnymi podmiotami wydaje się wskazane ze względu na możliwość osiągnięcia lepszych rezultatów projektu Formularz B4

10 Przewidywane ograniczenia i czynniki ryzyka na etapie realizacji projektu: Formularz B5 Brak opisu ryzyka związanego z projektem Słaby opis zagrożeń (wnioskodawca jest całkowicie przygotowane do wdrożenia projekty i wszystkie działania przygotowawcze zostały wykonane) Brak wskazania działań ograniczających ryzyka w projekcie. Brak wyjaśnienia jakie pozwolenia będą potrzebne

11 Część C Szczegółowy opis techniczny proponowanych działań

12 Formularz C0 Słaby opis działań przygotowawczych Brak działań rozpowszechniających i komunikacyjny Brak działań związanych z badaniem wpływu działań rozpowszechniających Brak odpowiedniego opisania działań związanych z zarządzaniem i rozpowszechnianiem rezultatów projektu Brak działań informacyjnych skierowanych do interesariuszy projektu

13 Część C Działania są słabo opisane Schemat opisu działań: Jak zostanie wykonane?, Gdzie zostanie wykonane?, Kiedy zostanie wykonane? Przez kogo zostanie wykonane?

14 Część C Brak odpowiedniego opisu schematu zarządzania (brak jasnego wskazania kto będzie zarządzał projektem) Nie wystarczające informacje dotyczące procedur zarządzania (np. częstotliwość spotkań), Brak określenia odpowiedzialności za podejmowanie kluczowych decyzji w projekcie. Brak przewidzianych środków na zarządzanie

15 Część C Przewidziany personel jest niewystarczający dla realizacji projektu. Project manager nie jest zatrudniony na pełny etat Brak danych dotyczących sposobu zatrudnienia, nieuzasadnione zatrudnienie personelu. Koszt osobowe zostały uwzględnione jedynie w 2 z 17 działań Projekt zakłada zatrudnienie do realizacji projektu 10 osób na pełny etat, przez cały okres trwania projektu. Zakres przedstawionych dla nich działań nie uzasadnia takiego zatrudnienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do projektu są pracownikami tymczasowymi, zatem nie została zapewniona trwałości projektu po jego zakończeniu. Na działania monitorujące powinny zostać przewidziany odpowiednie koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem.

16 Część C Brak uzasadnienia dla przyjętych kosztów Nie przewidziano kosztów na stworzenie strony WWW Koszty audytu zewnętrznego można zredukować, natomiast należy przewidzieć koszty gwarancji bankowych związanych z projektem. Koszt audytu zewnętrznego wydaje się wysoki (22 500 EUR) Brak uzasadnienia dla przyjętych kosztów Koszty działań rozpowszechniających wyniki są raczej niskie Wkład współbeneficjenta jest bardzo ograniczony /brak odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie. Koszty projektu są przesadnie niskie i nie zapewniają właściwej realizacji projektu

17 Część C Ze względu na słaby opis działań, niemożliwa jest ocena uzasadnienia kosztów podróży. (Podróże związane z zakupem sprzętu trwają 5 dni, jednak nie zostało to wyjaśnione lub uzasadnione np. miejscem podróży) Nie można ocenić budżetu na podstawie opisu działań Koszt poszczególnych pozycji są niewystarczająco uszczegółowione i uzasadnione. Niemożliwy do oceny harmonogram, ze względu na słabo opisane działania

18 Część C Pominięte zostały mierzalne wskaźniki pozwalające na monitorowanie osiągnięcia rezultatów (lub wskaźniki te są niemierzalne) Rezultaty powinny być mierzalne Przyjęte wskaźniki nie pozwalają na właściwe monitorowanie postępów w projekcie

19 Część C Brak obowiązkowych elementów: wyjazd na Kick-off meeting, strona internetowa, After LIFE Communication Plan, Raport laika, Brak identyfikacji innych projektów LIFE w ramach współpracy, lub uwzględnienia ich wyników w projekcie.

20 Formularz C2 Raporty obowiązkowe znalazły się w Deliverables Deliverables mają niewielki związek z przewidywanymi rezultatami

21 Formularz C3 – Harmonogram Długi czas na zaprojektowanie i wybudowanie prototypu Niemożliwy do oceny harmonogram, ze względu na słabo opisane działania Brak rezerw czasowych/ brak uwzględnienia ryzyk w projekcie np. Wykonanie prototypu powinno obejmować 3 miesiące rezerwy by uniknąć ryzyka opóźnień Harmonogram i czas trwania nie jest spójny z deklarowanymi celami (6 lat trwania projekty nie wystarcza na pełną rekultywacje gruntów pogórniczych) Czas przewidziany na testowanie systemu jest zbyt długi (2,5 roku) Materiały promocyjne/informacyjne powinny zostać wyprodukowane przed datą pierwszego wydarzenia informacyjnego (konferencji)

22 22 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 459 04 35 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Jesienna aleja kolo Swignajna http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Warszawa, 29 06.2011 r. Komponent II Komponent II Komentarze KE do otrzymanych wniosków LIFE+ Radosław Domagała Wydział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google