Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata ”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 Instytucja realizująca: Instytucja realizująca:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

3 Aktualny algorytm diagnostyki HCV
Prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński Zakład Wirusologii Pracownia Immunopatologii Zakażeń Hepatotropowych Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 3

4 HCV – zarys problemu Wirus hepatitis C (HCV, wzw C) został odkryty dzięki metodom genetycznym w 1989r. (Choo, Houghton, Kuo). Był rozpowszechniony wśród osób dializowanych i otrzymujących transfuzje, a także przetoczenia preparatów krwi. Obecnie w krajach rozwiniętych szerzy się wśród osób stosujących dożylne preparaty. 4

5 HCV – zarys problemu Choroba wywoływana przez wirus HCV uzyskała różne określenia: cicha żółta epidemia, skryty zabójca, zabójca doskonały, ukryty zabójca wątroby itp. – z racji bardzo rzadkiego występowania ostrej postaci wzw C oraz skąpości objawów (np. ALT w normie lub nieznacznie ). 5

6 Cele prezentacji Przedstawienie algorytmu diagnostyki HCV na podstawie doświadczeń zdobytych przy realizacji prac dotyczących rozpowszechnienia HCV Uporządkowanie terminów określających stan: „kontaktu z wirusem” i „zakażenia HCV”, czego uzasadnieniem jest powszechne niewłaściwe stosowanie terminu zakażenie HCV w stosunku do osób posiadających wyłącznie przeciwciała anty–HCV 6

7 Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV w Europie
Źródło: Esteban i wsp., 2008

8 Rozpowszechnienie anty-HCV w Polsce Populacja Zasięg Płeć M/K % Autor
Liczebność próby Płeć M/K % Rozpowszech-nienie anty-HCV Autor 1. ochotnicy Trójmiasto 2 561 30/70 1,87% Bielawski i wsp. 2000 2. dawcy narządów Polska 2 857 b.d. 2,6% Czerwiński i wsp.2007 3. studenci (med/nonmed) Katowice 1 083 1,57% Braczkowska i wsp. 2006 4. woj. Opolskie 143 32/68 2,09% Borzęcka, Błudzin 2007 5. pacjenci chirurgiczni Szczecin 400 51/49 1,5% Gańczak, Szych 2009

9 Rozpowszechnienie anty-HCV w Polsce Populacja Zasięg Płeć M/K % Autor
Liczebność próby Płeć M/K % Rozpowszechnienie anty-HCV Autor 6. kobiety w ciąży woj. Mazowieckie 544 0/100 2,02% Aniszewska i wsp.2009 7. pacjenci oddz. zabiegowych woj. Zachodnio-pomorskie 1 652 32/68 0,9% Gańczak, Szych 2009 8. pracownicy ochrony zdrowia woj. Pomorskie 4 248 15/85 1,3% Zagożdżon i wsp. 2009 9. pacjenci, pracownicy ochr. zdrowia Polska 18 233 28/72 1,94% Flisiak i wsp. 2011

10 Na podstawie badań przeciwciał anty-HCV prowadzonych w Polsce, a zwłaszcza publikacji Bielawskiego i wsp.(1) opublikowanej w czasopiśmie Arch Med Res w 2000r., przyjęto pogląd, że w Polsce jest 1.9% tj „zakażonych HCV”. Liczba ta została przytoczona na mapce przygotowanej przez Estebana (2008). 10

11 Taki sposób diagnostyki został przyjęty przez POLSKĄ SŁUŻBĘ KRWI
Producenci testów immunochemicznych w kierunku anty-HCV (Abbott, Ortho, Roche, Murex) podkreślają, że dla uzyskania wyniku „próbka reaktywna” potrzebne jest dwukrotne powtórzenie próbki dodatniej w teście przesiewowym. Tylko uzyskanie dwóch wyników dodatnich pozwala zdefiniować próbkę reaktywną. Taki sposób diagnostyki został przyjęty przez POLSKĄ SŁUŻBĘ KRWI 11

12 Brak jest danych, czy autorzy cytowanych wcześniej prac stosowali podwójne powtórzenie wyniku dodatniego, by uzyskać próbki podwójnie reaktywne: ELISA/odpowiednik 2+. W niektórych wypadkach udało się otrzymać deklarację autorów, że metoda ELISA (lub jej odpowiednik) została zastosowana jednorazowo. 12

13 W efekcie tych badań powstał częściowo zawyżony pogląd co do liczby osób „zakażonych HCV” (posiadających przeciwciała anty-HCV) w Polsce. Liczba 1.9% w przeliczeniu na całą populację 38 mln to osób posiadających anty-HCV i traktowanych jako osoby zakażone. Liczba ta została przyjęta przez Polską Grupę Ekspertów HCV.

14 Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce.
HBV and HCV infections among deceased organ donors in Poland Anna Pszenny , Marta Hreńczuk, Jarosław Czerwiński, Roman Danielewicz, Piotr Małkowski; Probl Hig Epidemiol 2012, 93(3): „Szacunkowe dane epidemiologiczne pozwalają sądzić, że liczba zakażonych HCV w Polsce wynosi około 730 tysięcy, jednakże rzeczywista liczba zakażeń może być wyższa, ponieważ choroba przebiega skrycie i często jest wykrywalna przypadkowo lub w późnej fazie, kiedy dochodzi do rozwoju powikłań” 14

15 Z racji stronniczości doboru oraz ograniczenia terytorialnego poprzednich badań podjęliśmy studium „ROZPOWSZECHNIENIE HCV W POPULACJI POLSKIEJ” sfinansowane przez MNiSW w latach Zasady doboru próby: Pacjenci zakwalifikowani do badań - pełnoletni, przyjęci do oddz. chirurgicznych z racji wypadków i urazów oraz operacji chirurgicznych, w tym obrażeń narządowych. Najpierw wylosowano 5 z 16 województw, a następnie po 4 oddziały w każdym województwie (z Rejestru ZOZ). Uzyskanie pisemnej zgody, wypełnienie ankiety, pobranie 5 ml krwi. Zebrano próbek surowicy.

16 Metody badawcze ELISA 4. generacji – próbki 1.krotnie reaktywne
Powtórzenie metody ELISA 2x Test Western Blot HCV RNA 16

17 SZACUNKOWA LICZBA OSÓB „ZAKAŻONYCH HCV” W POLSCE
Wyniki oznaczeń rozpowszechnienia anty-HCV w Polsce (studium ) WYNIK METODA SZACUNKOWA LICZBA OSÓB „ZAKAŻONYCH HCV” W POLSCE n % 92 1,91 ELISA 1+ 54 1,12 ELISA 1+, WB + 46 0,95 ELISA 2+ 29 0,6 RNA + Źródło: Godzik i wsp., 2012

18 Flisiak i wsp. METODA Godzik i wsp.
Porównanie wyników badań rozpowszechnienia anty–HCV oraz aktywnego zakażenia HCV w Polsce w dwóch największych studiach epidemiologicznych Flisiak i wsp. METODA Godzik i wsp. 1,9 % EIA 1+/ELISA 1+ 1,91 % ELISA 1+,WB + 1,12 % ELISA 2+ 0,95 % 0,6 % RNA + 18

19 Aktualny algorytm do badań diagnostycznych
Badanie immunochemiczne (-) (+) dwukrotne powtórzenie (-/-) (+/-) lub (+/+) PCR; rekomendowana czułość ~25 lU/ml 19

20 Aktualny algorytm kliniczny
Badanie immunochemiczne (-) (+) dwukrotne powtórzenie (-/-) (+/-) lub (+/+) PCR; polecana czułość ~25 lU/ml sprawdzanie genotypu HCV sprawdzanie wiremii HCV decyzja klinicysty decyzja klinicysty 20

21 Aktualny algorytm – rola Western Blot
Niektórzy polecają sprawdzenie próbek ujemnych w teście PCR, ale podwójnie dodatnich w teście przesiewowym za pomocą reakcji Western Blot. Reakcja ma wykazać, czy pacjent miał swoiste przeciwciała anty-HCV, a więc zetknął się z wirusem. Test przesiewowy: (+) PCR: (-) Western Blot = RIBA (-) brak swoistych p-ciał anty-HCV (+) swoiste przeciwciała pacjent nie zetknął się z wirusem HCV pacjent zetknął się z wirusem HCV, lecz nie jest zakażony 21

22 Wnioski Uzyskanie wyniku podwójnie reaktywnej próbki jest zgodne z procedurą opracowaną przez producentów testów immunochemicznych, a także zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Prawidłowe wykonanie testu przesiewowego (metoda immunochemiczna) tj. wyodrębnienie próbek najpierw pojedynczo, a potem podwójnie reaktywnych zdecydowanie obniża ilość próbek fałszywie dodatnich. Nawet test wysoko swoisty zastosowany w chorobie rzadkiej, jaką jest wzw C – daje zbyt wielką liczbę wyników fałszywie+, aby móc poprzestać na badaniu 1-razowym. 22

23 Wnioski Szacowana liczba 725 tys. osób (1.9% w polskiej populacji), posiadających przeciwciała anty-HCV jest powszechnie niewłaściwie traktowana jako liczba osób zakażonych. Ostatecznym wynikiem weryfikującym zakażenie jest oznaczenie HCV–RNA z czułością ~25 lU/ml. Konieczne jest ujednolicenie pojęć epidemiologicznych: „kontaktu z wirusem” i „zakażenia HCV”. 23

24 Wnioski Zaproponowany algorytm diagnostyczny jest podyktowany również względami ekonomicznymi. Dopasowanie algorytmu diagnostycznego do potrzeb klinicystów nastąpi na najbliższym spotkaniu z Polską Grupą Ekspertów HCV . 24

25 Podziękowania Zespół Badawczy w składzie: Mgr Paulina Godzik,
Mgr Agnieszka Kołakowska, Dr Magdalena Rosińska, Dr Małgorzata Stępień 25

26 HCV – zarys problemu HCV – olbrzymia zmienność wirusa; próby szczepionek E1-E2/C itp., na razie bezskuteczne. Niestety, nie ma tak oczywistego materiału na szczepionkę, jakim był w przypadku wzw B antygen powierzchniowy wirusa 26

27 Dziękuję za uwagę ! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 Warszawa Tel.: Fax.: , www: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny


Pobierz ppt "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google