Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 3.3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 3.3"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 3.3
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 3.3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004

2 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU SKAŁDANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 3.3 ZPORR
Studium wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko – raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie inwestora Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach

3 CD. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaświadczenie z RIO Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi (nie dotyczy JST) Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągania zysku Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorię projektu.

4 PRZYKŁADOWA PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI:
Zarządzeniem Prezydenta, Wójta, Burmistrza wyznaczona zostaje osoba, dalej zwana pełnomocnikiem oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Gminy z różnych departamentów/wydziałów niezbędnych do przygotowania programu rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za przygotowanie budżetu) lub instytucji współpracujących (np. jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe). Burmistrz, Wójt, Prezydent może wnioskować do Rady Gminy o powołanie w ramach Rady Gminy specjalnej komisji ds. rewitalizacji. Rada Gminy powołuje Komisję uchwałą. Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy radnych gminy oraz kluczowych dla rozwoju gminy partnerów społeczno-gospodarczych.

5 CD. Komisja wybiera uchwałą - ze swojego składu - przewodniczącego kierującego jej pracami i ją reprezentującego. W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci. Do zadań Komisji należy opiniowanie programu rewitalizacji przygotowanego przez zespół zadaniowy i rekomendowanie go Radzie Gminy do przyjęcia uchwałą. Do zadań Komisji należy również prowadzenie monitoringu wdrażania programu oraz ocena. Przewodniczący Komisji wnosi pod obrady Rady Gminy program rewitalizacji. Rada Gminy przyjmuje uchwałą program rewitalizacji. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy prawnej zarządzającego realizacją programu rewitalizacji (operatora) zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi w tym zakresie. W przypadku wystąpienia o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych program zostanie przekazany do Sekretariatu Regionalnego Komitetu Sterującego wraz z załączonym wnioskiem aplikacyjnym

6 PRZYKŁADOWA STRUKTURA PROGRAMU REWITALIZACJI:
CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO - SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004 – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM SYSTEM WDRAŻANIA SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

7 I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE
Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr I: Obszary problemowe: Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka Sfera społeczna Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów Analiza SWOT

8 II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr II: Strategia Rozwoju Województwa Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy (jeśli istnieje) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (jeśli istnieje) Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych (o ile istnieją) Plan kilkuletniego zagospodarowania przestrzennego

9 III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr III: Podokresy programowania: , i lata następne Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie (obligatoryjnie) Podział na projekty i zadania inwestycyjne Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

10 IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004 – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr IV: IVa. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO MATERIALNE) W L – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM IVb. PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH W L.2004 – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM IVc. PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W L – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

11 IVa. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO MATERIALNE) W L
IVa. PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO MATERIALNE) W L – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W układzie : nazwa planowanego działania etapy działania wraz z czasem realizacji oczekiwane rezultaty instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu nakłady do poniesienia

12 CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów w tym np.:
działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej działania dotyczące rozwoju transportu działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych działania dotyczące budowy nowych mieszkań działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych

13 IVb. PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH W L
IVb. PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH W L – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W układzie : nazwa planowanego działania etapy działania wraz z czasem realizacji oczekiwane rezultaty instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu nakłady do poniesienia

14 CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów w tym np.:
działania dotyczące wspierania przedsiębiorczość działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej działania dotyczące uruchamiania finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń) Inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MŚP

15 IVc. PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W L
IVc. PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W L – 2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W układzie : nazwa planowanego działania etapy działania wraz z czasem realizacji oczekiwane rezultaty instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu nakłady do poniesienia

16 CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów w tym np.:
działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu działania dotyczące walki z patologiami społecznemu, działania dotyczące tworzenia równych szans działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów działania dotyczące uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarządowych

17 V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA LATA NASTĘPNE (FAKULTATYWNIE) Źródła finansowania programu rewitalizacji obszarów miejskich w latach 2004 – 2006: Budżet JST, Budżet państwa Środki prywatne Środki UE Inne

18 VI. SYSTEM WDRAŻANIA Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr VI: Wybór prawnej formy zarządzającego programem

19 VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr VIII: System monitorowania programu rewitalizacji Sposoby oceny programu rewitalizacji Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowym Public Relations programu rewitalizacji

20 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA 3.3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google