Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Programy Operacyjny Środki z funduszy europejskich przyznawane są w ramach dokumentów służących wdrażaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych. Każdy program operacyjny dzieli się na priorytety złożone z działań, te zaś szczegółowo określają cele, na jakie mogą być przeznaczone unijne dotacje.

4 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

5 Programy Operacyjne (PO)
Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

6 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umożliwia podnoszenie poziomu i jakości życia. Jednocześnie program dotuje projekty wspierające dorobek kulturowy państwa, szkolnictwo wyższe, ochronę zdrowia oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego.

7 Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

9 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

10 Instytucje pośredniczące PO IiŚ
Ministerstwo Środowiska – (priorytet I-V) Ministerstwo Infrastruktury – (priorytet VI-VIII) Ministerstwo Gospodarki - (priorytet IX-X) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - (priorytet XI) Ministerstwo Zdrowia – (priorytet XII) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (priorytet XIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / tel (priorytet I-IV, działanie 9.1, 9.3) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych / tel – (priorytet V) Centrum Unijnych Projektów Transportowych / tel (priorytet VI-VIII)

12 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia)
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej / tel (działanie , 10.3) Instytut Nafty i Gazu / tel (działanie ) Władza Wdrażająca Programy Europejskie / tel (działanie )

13 Instytucje wdrażające PO IiŚ (pośredniczące II stopnia)
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / tel (działanie 12.1) Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (działanie 12.2 – 13.1) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

14

15 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

16 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

17 Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Priorytet IX Pomoc techniczna

18 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie: najważniejszymi dokumentami są:

19 Instytucje pośredniczące PO IG
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (priorytet I-II) Ministerstwo Gospodarki - (priorytet III-VI) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - (priorytet VII-VIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

20 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia)
Ośrodek Przetwarzania Informacji / tel – (działanie 1.1) Ośrodek Przetwarzania Informacji – (działanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działanie 1.4)

21 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – (priorytet III, działanie , działanie 4.4) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki / tel (działanie 4.5)

22 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – priorytet V Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – (działanie 6.1) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki (działanie 6.2) Polska Organizacja Turystyczna / tel – (działanie 6.4)

23 Instytucje wdrażające PO IG (pośredniczące II stopnia)
Władza Wdrażająca Programy Europejskie / tel priorytet VII Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - (działanie ) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie ) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

24

25 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywności zawodowej społeczeństwa, w tym: studentów, pracowników sektora państwowego i prywatnego. Jednocześnie program dotuje projekty z zakresu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.

26 Programu Operacyjnego
Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc techniczna

28 Instytucją zarządzającą jest:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

29 Instytucje pośredniczące PO KL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet IV) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - (priorytet V) Wydział EFS przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - (priorytet VI-X)

30 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia)
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich / tel – (działanie 1.1 – 1.2) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – (działanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (działanie ) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / tel (działanie 2.1)

31 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia)
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych / tel – (działanie 2.3) Departament Wdrożeń i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego / tel priorytet IV

32 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / tel (działanie 5.1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / tel – (działanie 5.2)

33 Instytucje wdrażające PO KL (pośredniczące II stopnia)
Departament Wdrażania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej / tel - (działanie ) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi / tel – (priorytet VI, VII) Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. POKL / tel - (priorytet VIII, IX)

34

35 Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest organizacją non profit, świadczącą usługi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z EFS. W każdym województwie znajdują się regionalne ośrodki, tzw. Regionalne Ośrodki EFS

36

37 Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej. Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski.

38 Priorytety Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

39 Priorytet I Nowoczesna gospodarka
Priorytet II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytet III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Priorytet IV Infrastruktura transportowa Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Priorytet VI Pomoc Techniczna

40 Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

41 Instytucje pośredniczące PO RPW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) / tel - (priorytet I–II) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Projektów Infrastrukturalnych) / tel – (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku działań priorytetu VI

42 Instytucje wdrażające PO RPW (pośredniczące II stopnia)
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

43

44 Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA
Celem programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania środków unijnych. Program finansuje system wdrażania oraz szkolenia, spotkania i akcje informacyjne o funduszach.

45 Programu Operacyjnego
Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

46 Priorytet I Wsparcie zasobów ludzkich
Priorytet II Wsparcie informatyczne realizacji NSRO Priorytet III Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Priorytet IV Komunikacja i promocja

47 Instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

48 Instytucje pośredniczące PO PT
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

49 Instytucje wdrażające PO PT (pośredniczące II stopnia)
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

50

51 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Każde województwo posiada swój własny Regionalny Program Operacyjny. RPO finansuje projekty głównie z zakresu infrastruktury kultury, turystyki, przedsiębiorstw, edukacji i zdrowia. Są to mniejsze przedsięwzięcia niż w przypadku krajowych programów operacyjnych, nie przekraczające obszaru jednego województwa.

52 Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

53 Priorytet I Infrastruktura transportowa
Priorytet II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Priorytet V Infrastruktura społeczna Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich

54 Instytucją zarządzającą jest:
Urząd Marszałkowski w Łodzi – najważniejszymi dokumentami są: Program i uszczegółowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegółowe informacje na stronie:

55 Instytucje pośredniczące RPO WŁ
Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

56 Instytucje wdrażające RPO WŁ (pośredniczące II stopnia)
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy / tel Wojewódzki Urząd Pracy / tel

57 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

58 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

59 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi
Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 242/264 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Katowice, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

60

61 Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, Łódź, (042) fax: (48-42)


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Jak się w tym odnaleźć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google