Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska"— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska
Lech Michalski – Politechnika Gdańska Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” D O T A C J E N I W S U M Y Z Ą P R Ł Ś Ć NIEZBĘDNE KIERUNKI ZMIAN PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH W ASPEKCIE BRD

2 Ryzyko konkurencyjności i jego skutki, granice kompromisu
OGÓLNE KRYTERIA PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ JAKO RAMY WYZNACZAJĄCE ZMIANY W PRAKTYCE PLANISTYCZNEJ I PROJEKTOWEJ Bezpieczeństwo Sprawność ruchu Minimalizacja oddziaływań na środowisko Spełnianie zakładanych funkcji społeczno-gospodarczych Koszty budowy, eksploatacji, użytkowników Ryzyko konkurencyjności i jego skutki, granice kompromisu

3 POWODY WERYFIKACJI I ZMIAN PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Błędy istniejących rozwiązań potwierdzone wynikami analiz brd, w tym audytem brd Zmieniające się uwarunkowania kompleksu „człowiek – droga – pojazd – środowisko drogi” oraz ich lepsze rozpoznanie (prace badawcze), uwzględnienie prognozowanych zmian Doświadczenia z praktyki projektowej w Polsce i w innych krajach (nowe rozwiązania, ograniczenia, luki w przepisach) „Porządkowanie” przepisów i usuwanie ich usterek

4 GRUPY IDENTYFIKOWANYCH BŁĘDÓW:
błędy o charakterze planistycznym błędy dotyczące założeń projektowych błędy doboru typu przekroju poprzecznego błędy w zakresie ustalania trasy i profilu podłużnego drogi błędy skrzyżowań i węzłów błędy urządzeń dla niechronionych uczestników ruchu oraz urządzeń transportu zbiorowego błędy organizacji ruchu

5 Przykład oceny audytora BRD

6 Przykład oceny audytora BRD

7 Przykład oceny audytora BRD

8 Potencjalne źródła występowania błędów:
niewłaściwe zastosowanie przepisów technicznych, braki wiedzy projektantów błędy i „niewłaściwe” sformułowania w przepisach technicznych ignorowanie przepisów technicznych lub świadome stosowanie odstępstw pomijanie w przepisach technicznych istotnych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu koncentracja uwagi planistów i projektantów na sprawach ekonomicznych, realizacyjnych i ochrony środowiska z drugorzędną rolą bezpieczeństwa ruchu

9 POPRAWA JAKOŚĆ PROCESU PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Doskonalenie przepisów i związanych z nimi szczegółowych instrukcji, przewodników oraz katalogów Wprowadzanie narzędzi zarządzania brd, zwłaszcza metod oceny oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu i audytu bezpieczeństwa ruchu

10 NIEZBĘDNE ZMIANY W KRAJOWYCH PRZEPISACH PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - ogólne wskazania
zmiana struktury obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie - przepisy obligatoryjne, wytyczne uściślające i rozszerzające zapisy przepisów obligatoryjnych, zalecenia „dobrej praktyki” uściślenie definicji i określeń eliminujących ich dowolne interpretacje wprowadzenie standardów bezpieczeństwa ruchu poprzez wyznaczenie dopuszczalnych klas ryzyka wraz ze stworzeniem narzędzi oceny tego ryzyka wprowadzenie metod ocen wpływu na brd odstępstw od wyznaczonych standardów technicznych wprowadzenie formalnych wymagań w zakresie kształtowania bezpiecznego otoczenia drogi i form zagospodarowania tego otoczenia

11 - ODCINKI DRÓG POZA TERENAMI ZABUDOWY
PRZYKŁADY ANALIZ BRD - ODCINKI DRÓG POZA TERENAMI ZABUDOWY

12

13 BADANIA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

14

15

16 Zmiany przepisów projektowania
eliminacja z praktyki rozwiązań uznanych za niebezpieczne (np. 1x4, ???) wyraźne rozróżnienie wymagań dla dróg o różnych funkcjach transportowych i przestrzennych weryfikacja zasad ustalania klasy drogi zmiana roli prędkości projektowej; kształtowanie geometrii w powiązaniu z funkcją drogi i organizacją ruchu - wpowadzenie zasad projektowania tzw. „dróg samo-objaśniających się” eliminacja zagrożeń z otoczenia dróg uwzględnienie nowych rozwiązań w tym środków ITS

17 PRZYKŁADY ANALIZ BRD - ODCINKI PRZEJŚĆ DROGOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

18 Problemy: Konflikt ruchu tranzytowego z lokalnym, dyspersja prędkości Zmienne zagospodarowanie wzdłuż drogi Nadmierna prędkość Obecność ruchu pieszego o różnych źródłach i celach Istotna rola ruchu rowerowego Parkowanie pojazdów Występowanie środków komunikacji zbiorowej

19 Identyfikacja ilościowego wpływu cech drogi i jej otoczenia na liczbę wypadków - przykłady
Okres doby: Okres dnia: L – długość odcinka [km]; N – natężenie ruchu pojazdów [Poj./okres]; G – gęstości wybranego rodzaju elementów (p. opis zmiennych niezależnych) [szt/km]; typ przekroju: b - z poboczem bitumicznym, g – z poboczem gruntowym, k - krawężnik, ch - chodnik; limit prędkości: niski, śr - średni, wys - wysoki; SP - segregacja pieszych, WNŁ – występowanie niebezpiecznego łuku, EWP – element wpływający na prędkość.

20 Przykłady przekształceń przekroju poprzecznego

21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przekształcanie szerokiego przekroju poprzecznego

22 Grupy środków poprawy bezpieczeństwa ruchu
Eliminacja ruchu tranzytowego przez przekształcenia sieci dróg – rozbudowa sieci, obwodnice miejscowości Przebudowa zorientowana na uzyskanie zgodności pomiędzy wielofunkcyjnością drogi i jej rozwiązaniami geometrycznymi oraz organizacją ruchu a) przekształcenia przekroju drogi oraz skrzyżowań zapewniające sprawność ruchu i poprawę jego bezpieczeństwa b) segregacja ruchu tranzytowego i lokalnego (drogi serwisowe), segregacja ruchu pieszego i rowerowego c) rozwiązania stosowane lokalnie w miejscach koncentracji wypadków (dostosowane do typu i okoliczności wypadków) Kompleksowe uspokojenie ruchu o intensywności zależnej od dominującej funkcji drogi Kontrola zagospodarowania w otoczeniu dróg

23 PRZYKŁADY ANALIZ BRD - SKRZYŻOWANIA

24 Problem: identyfikacja skrzyżowania
Problem: identyfikacja skrzyżowania, widoczność, dostępność w rejonie skrzyżowania Problem: identyfikacja skrzyżowania

25

26 WNIOSKI Z ANALIZ DANYCH O WYPADKACH
braki podkreślenia podporządkowania ruchu, trudna ocena sytuacji na skrzyżowaniu ograniczenia widoczności kolizyjność relacji skrętu w lewo przy trudnych warunkach wykonywania tych relacji możliwość przejazdu z nadmierną prędkością – niedostosowanie geometrii i organizacji ruchu do rzeczywistych prędkości niedostateczne zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów

27 Doskonalenie projektowania zorientowanego na redukcję konfliktów na skrzyżowaniu
Ograniczenia dostępności w obrębie skrzyżowań – konieczne dalsze badania w aspekcie korzyści i kosztów Ronda z ich nowymi formami – konieczne uzupełnienie i weryfikacja dotychczasowych przepisów projektowania Nowe formy klasycznych skrzyżowań redukujące konflikty w ruchu – częściowo już ujęte w przepisach projektowania, konieczne badania i uzupełnienia zaleceń Skrzyżowania poza terenami zabudowy – duże prędkości na drodze nadrzędnej i małe natężenia na wlotach podporządkowanych (sygnalizacja i nowe formy skrzyżowań) Sygnalizacja na skrzyżowaniach – rozwój dobrych praktyk w zakresie konstrukcji programów sygnalizacji, eliminacja stref dylematu i wjazdów na sygnale czerwonym, nowe technologie nadzoru

28 Kierunki dalszych badań i zmiany w praktyce projektowej skrzyżowań
Poszukiwania skutecznych środków redukcji prędkości na skrzyżowaniach w arteriach z dużymi prędkościami Ocena funkcjonowania nowych form skrzyżowań z rekomendacjami do krajowej praktyki projektowej Uściślenie zapisów w przepisach techniczno-budowlanych egzekwujących podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu Stosowanie elastycznych reguł projektowania z uwzględnieniem kontekstu lokalnego oraz równowagi pomiędzy różnymi kryteriami Oznakowanie zapewniające wczesną segregację kierunkową Poprawa bezpieczeństwa i zachowań rowerzystów

29 PODSUMOWANIE Możliwa jest eliminacja znacznej części błędów infrastruktury drogowej przez zmiany przepisów projektowania oraz rozpowszechnienie narzędzi prognozowania miar brd Klasyfikacja ryzyka wypadków drogowych istniejących i projektowanych rozwiązań infrastrukturalnych powinna być podstawą decyzji o ich przebudowie lub budowie

30 Wybrane wskazania szczegółowe do zmian przepisów
Stworzenie formalnych podstaw do budowy dróg określanych jako „samo-objaśniające” Zintegrowanie projektowania geometrycznego z projektowaniem organizacji ruchu, środków bezpieczeństwa ruchu, zrządzania prędkością oraz ITS Wprowadzenie pojęcia „prędkości projektowania” Standaryzacja przekrojów poprzecznych dróg Dostosowanie do współczesnych modeli ruchu Uzależnienie parametrów dróg, skrzyżowań i węzłów od ich lokalizacji i rzeczywiście pełnionych funkcji Uściślenie kryteriów stosowania i rozszerzenie zasad wymiarowania urządzeń dla ruchu pieszego rowerowego oraz uspokojenia ruchu Wprowadzenie formalnych wymagań dotyczących przejezdności skrzyżowań i jezdni manewrowych dla różnych typów pojazdów Otoczenie „wybaczające błędy”


Pobierz ppt "Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google